ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України; 2001 р., N 34-35, ст. 187) Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Абзац другий пункту 21 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Кримiнального кодексу України викласти в такiй редакцiї:

     "Ухвалу (постанову) суду з цих питань може бути оскаржено засудженим чи його захисником або внесено на неї вiдповiдне подання прокурора в порядку, передбаченому Кримiнально-процесуальним кодексом України".

     2. Статтю 36 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Пiд час судового розгляду до закiнчення судового слiдства прокурор вправi змiнити пред'явлене особi обвинувачення".

     3. У пунктi 7 частини першої статтi 8, частинах п'ятiй та чотирнадцятiй статтi 9 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72) слова "тяжкого злочину" в усiх вiдмiнках замiнити словами "тяжкого або особливо тяжкого злочину" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У Законi України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62):

     1) абзац шостий статтi 6 доповнити словами "опитувати громадян";

     2) частину другу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли вiн у данiй справi подає або ранiше подавав юридичну допомогу особам, iнтереси яких суперечать iнтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слiдчiй, особа, що провадила дiзнання, прокурор, суддя, секретар судового засiдання, експерт, спецiалiст, представник потерпiлого, цивiльний позивач, цивiльний вiдповiдач, свiдок, перекладач, понятий, у випадках, коли вiн є родичем особи, яка провадить дiзнання, слiдчого, прокурора, будь-кого iз складу суду, потерпiлого, цивiльного позивача, а також в iнших випадках, передбачених статтею 61 Кримiнально-процесуального кодексу України".

     5. У статтi 20 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109):

     1) абзац четвертий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "закiнчення передбаченого законом строку тримання пiд вартою як запобiжного заходу, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку. Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звiльнити з-пiд варти обвинуваченого, щодо якого постанова суддi про продовження строку тримання пiд вартою на день закiнчення строку тримання пiд вартою, передбаченого статтею 156 Кримiнально-процесуального кодексу України, не надiйшла. При цьому вiн надсилає повiдомлення особi чи органу, у провадженнi яких перебуває справа, та вiдповiдному прокурору, який здiйснює нагляд за розслiдуванням";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Звiльнення осiб з-пiд варти у разi скасування або змiни цього запобiжного заходу провадить начальник установи попереднього ув'язнення на пiдставi постанови суддi, вироку чи ухвали суду";

     3) частину третю виключити.

     6. У Законi України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1):

     1) у назвi та текстi слова "попереднього слiдства" замiнити словами "досудового слiдства";

     2) у статтi 12:

     у частинi першiй слова "в касацiйному порядку або в порядку нагляду" замiнити словами "в апеляцiйному або касацiйному порядку";

     у частинi другiй слово "касацiйному" замiнити словом "апеляцiйному".

     7. У Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62):

     1) у частинi шостiй статтi 17 слова "касацiйну скаргу чи внесено касацiйне подання прокурора в загальному порядку" замiнити словами "апеляцiю до апеляцiйного суду";

     2) у статтi 19:

     у частинi другiй слово "адвоката" замiнити словом "захисника";

     у частинi третiй слова "касацiйну скаргу чи внесено касацiйне подання прокурором в загальному порядку" замiнити словами "апеляцiю до апеляцiйного суду".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
11 липня 2003 року
N 1130-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.