ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механiзмiв реалiзацiї конституцiйних прав громадян на пiдприємницьку дiяльнiсть, особисту недоторканнiсть, безпеку, повагу до гiдностi особи, правову допомогу, захист)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтями 1631, 1632, 1633, 1634 такого змiсту:

     "Стаття 1631. Порушення порядку ведення податкового облiку, надання аудиторських висновкiв

     Вiдсутнiсть податкового облiку, порушення керiвниками та iншими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй встановленого законом порядку ведення податкового облiку, у тому числi неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновкiв, подання яких передбачено законами України, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1632. Неподання або несвоєчасне подання платiжних доручень на перерахування належних до сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв)

     Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами пiдприємств, установ та органiзацiй платiжних доручень на перерахування належних до сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1633. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв державної податкової служби

     Невиконання керiвниками та iншими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, включаючи установи Нацiонального банку України, комерцiйнi банки та iншi фiнансово-кредитнi установи, законних вимог посадових осiб органiв державної податкової служби, перелiчених у пунктах 5-8 частини першої статтi 11 Закону України "Про державну податкову службу в Українi", -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмiрi вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1634. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фiзичних осiб i подання вiдомостей про виплаченi доходи

     Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фiзичних осiб при виплатi фiзичнiй особi доходiв, перерахування податку на доходи фiзичних осiб за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм випадкiв, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення державним податковим iнспекцiям за встановленою формою вiдомостей про доходи громадян, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також на громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi вiд двох до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також на громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтi 164, 1641 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 164. Порушення порядку заняття господарською дiяльнiстю

     Здiйснення дiяльностi без державної реєстрацiї як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що мiстить ознаки пiдприємницької, або здiйснення без одержання лiцензiї видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва i сировини чи без такої.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п'яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва i сировини чи без такої.

     Стаття 1641. Порушення порядку подання декларацiї про доходи та ведення облiку доходiв i витрат

     Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацiй про доходи чи включення до декларацiй перекручених даних, неведення облiку або неналежне ведення облiку доходiв i витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму облiку, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмiрi вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п'яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) статтю 221 пiсля цифр "162" доповнити цифрами "1631 - 1634";

     4) у пунктi 1 частини першої статтi 255 абзац "органiв податкової служби (статтi 512, 1551, 164, 1645, 1772)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1631 - 1634, 164, 1645, 1772)";

     5) частину першу статтi 294 пiсля цифр "162" доповнити цифрами "1631 - 1634".

     2. Статтю 127 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 127. Катування

     1. Катування, тобто умисне заподiяння сильного фiзичного болю або фiзичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або iнших насильницьких дiй з метою спонукати потерпiлого або iншу особу вчинити дiї, що суперечать їх волi, в тому числi отримати вiд нього або iншої особи iнформацiю, свiдчення або визнання, покарати за його дiї, якi вiн скоїв або у скоєннi яких пiдозрюється, або залякування його або iнших осiб -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi працiвниками правоохоронних органiв, -

     караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв.

     4. Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, якщо вони призвели до загибелi людини, -

     караються позбавленням волi на строк вiд дванадцяти до п'ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi".

     3. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р., N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2004 р., N 36, ст. 434):

     1) у статтi 5:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Мiлiцiя:

     забезпечує затриманим та заарештованим (взятим пiд варту) особам з моменту затримання або арешту (взяття пiд варту) право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалiзацiю iнших прав затриманих i заарештованих (взятих пiд варту) осiб;

     негайно, але не пiзнiш як через двi години пiсля затримання або арешту (взяття пiд варту) осiб повiдомляє про їх мiсцеперебування родичам та у разi заявлення усної або письмової вимоги - захиснику, а також адмiнiстрацiї за мiсцем роботи чи навчання;

     забезпечує харчування затриманих осiб три рази на добу за єдиними нормами, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     у разi необхiдностi вживає заходiв щодо негайного надання медичної та iншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим пiд варту) особам";

     доповнити частинами шостою - тринадцятою такого змiсту:

     "У разi заявлення затриманими або заарештованими (взятими пiд варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працiвники мiлiцiї не мають права вимагати вiд них надання будь-яких пояснень або свiдчень до прибуття захисника.

     Про заявлення вимоги про залучення захисника або про вiдмову у залученнi захисника у протоколi затримання або постановi про арешт (взяття пiд варту) робиться вiдповiдний запис, який скрiплюється пiдписом затриманої або заарештованої (взятої пiд варту) особи.

     Особам при затриманнi або арештi (взяттi пiд варту) працiвниками мiлiцiї:

     повiдомляються пiдстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття пiд варту), роз'яснюється право оскаржувати їх у судi;

     надаються усно роз'яснення частини першої статтi 63 Конституцiї України, права вiдмовитися вiд надання будь-яких пояснень або свiдчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому виглядi - роз'яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 i 63 Конституцiї України та прав осiб, затриманих або заарештованих (взятих пiд варту), встановлених законами, у тому числi права здiйснювати захист своїх прав та iнтересiв особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття пiд варту) особи, права вiдмовитися вiд надання будь-яких пояснень або свiдчень до прибуття захисника;

     забезпечується можливiсть з моменту затримання або арешту (взяття пiд варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

     У разi невиконання працiвниками мiлiцiї вимог, встановлених цiєю статтею, особа, права якої були порушенi, та/або її представники (родичi, захисник) можуть звернутися до суду iз заявою про вiдшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такi особи звiльняються вiд сплати державного мита.

     Вiдшкодуванню пiдлягають у повному обсязi:

     1) заробiток та iншi грошовi доходи, якi особа втратила внаслiдок незаконних дiй або бездiяльностi працiвникiв мiлiцiї;

     2) майно (в тому числi грошi, грошовi вклади i вiдсотки по них, цiннi папери та вiдсотки по них, частка у статутному фондi господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який вiн не отримав вiдповiдно до цiєї частки, iншi цiнностi), вартiсть вилученого майна, якщо його повернення в натурi та в тому ж станi стало неможливим;

     3) суми, сплаченi громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної допомоги;

     4) моральна шкода.

     Вiдшкодування моральної шкоди провадиться у разi, коли незаконнi дiї або бездiяльнiсть працiвникiв мiлiцiї завдали моральної втрати громадяниновi, моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язкiв, вимагають вiд нього додаткових зусиль для органiзацiї свого життя.

     Моральною шкодою визнаються страждання, заподiянi громадяниновi внаслiдок фiзичного чи психiчного впливу, що призвело до погiршення або позбавлення можливостей реалiзацiї ним своїх звичок i бажань, погiршення вiдносин з оточуючими людьми, iнших негативних наслiдкiв морального характеру.

     Працiвники органiв мiлiцiї несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану незаконними дiями або бездiяльнiстю в межах, встановлених законом";

     2) частину першу статтi 10 доповнити пунктом 29 такого змiсту:

     "29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим пiд варту) особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим Законом та iншими нормативно-правовими актами";

     3) у статтi 11:

     у частинi першiй:

     у пунктi 5:

     в абзацi третьому слова "органом попереднього розслiдування, прокурором" виключити;

     в абзацi шостому слова "до розгляду справи суддею" замiнити словами "до розгляду справи судом, але не бiльше нiж на 24 години";

     пункт 24 викласти в такiй редакцiї:

     "24) вимагати вiд керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй пояснення по фактах порушення законодавства, перевiрка додержання якого вiднесена до компетенцiї мiлiцiї, а також у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, проводити перевiрки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого вiднесено до компетенцiї мiлiцiї, вимагати проведення iнвентаризацiй i ревiзiй вiдповiдних сфер фiнансово-господарської дiяльностi.

     Органи мiлiцiї вправi приступити до проведення перевiрки суб'єктiв господарської дiяльностi за умови наявностi направлення на перевiрку, яке складається за формою, встановленою Мiнiстерством внутрiшнiх справ України. У направленнi на перевiрку зазначаються дата його видачi, назва пiдроздiлу мiлiцiї, мета, вид, пiдстави, дата початку та дата закiнчення перевiрки, посади, звання та прiзвища посадових осiб пiдроздiлу мiлiцiї, якi проводитимуть перевiрку. Направлення на перевiрку є дiйсним за умови наявностi пiдпису керiвника пiдроздiлу мiлiцiї, скрiпленого печаткою органу мiлiцiї;

     за рiшенням суду в присутностi понятих та керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб, щодо яких проводиться перевiрка, витребувати i вилучати оригiнали документiв, що свiдчать про правопорушення, зразки сировини i продукцiї, а до ухвалення такого рiшення суду i в присутностi понятих та керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб, щодо яких проводиться перевiрка, вивчати документи, що свiдчать про правопорушення, за рахунок вiдповiдного органу мiлiцiї робити з них копiї iз залишенням особам, щодо яких проводиться перевiрка, опису документiв, з яких виготовлено копiї, опечатувати каси, склади та архiви на термiн не бiльше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "При здiйсненнi заходiв iз запобiгання, виявлення i розкриття злочинiв у сферi податкового законодавства права, передбаченi пунктами 2, 3, абзацами другим, третiм, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини першої цiєї статтi, надаються виключно органам податкової мiлiцiї у межах їх компетенцiї";

     4) у статтi 12:

     частини п'яту та шосту замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Про застосування заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв, вогнепальної зброї, а також про будь-якi ушкодження або смерть, якi спричиненi особi внаслiдок застосування працiвником мiлiцiї заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв, вогнепальної зброї, працiвник мiлiцiї негайно та письмово доводить до вiдома безпосереднього начальника для сповiщення прокуроровi".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною шостою;

     5) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Застосування засобiв впливу

     Працiвники мiлiцiї мають право застосовувати заходи фiзичного впливу, в тому числi прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидiї законним вимогам мiлiцiї, яка здiйснюється iз застосуванням сили щодо працiвникiв мiлiцiї або iнших осiб, якщо iншi способи були застосованi та не забезпечили виконання покладених на мiлiцiю обов'язкiв.

     Мiлiцiя може направляти спецiальнi пiдроздiли мiлiцiї для забезпечення проведення контролюючими органами перевiрок суб'єктiв господарської дiяльностi лише за рiшенням суддi або суду.

     Дозвiл на направлення спецiального пiдроздiлу мiлiцiї надається лише у випадках, коли перевiрка проводиться в рамках розслiдування кримiнальних справ.

     Органам мiлiцiї забороняється використовувати фiзичний та психологiчний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами планових та позапланових перевiрок суб'єктiв господарської дiяльностi, у тому числi шляхом демонстрацiї зброї, спецiальних засобiв, погроз їх застосування".

     4. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1995 р., N 1, ст. 3, N 30, ст. 229; 1996 р., N 31, ст. 148; 1998 р., N 14, ст. 61, N 25, ст. 147, N 29, ст. 190; 1999 р., N 34, ст. 274, N 42-43, ст. 378; 2000 р., N 30, ст. 240, N 46, ст. 397; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117; 2003 р., N 23, ст. 149, N 30, ст. 247, N 33-34, ст. 267, N 38, ст. 319):

     1) у статтi 8:

     абзаци перший i другий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) виконує безпосередньо, а також органiзовує роботу державних податкових адмiнiстрацiй та державних податкових iнспекцiй, пов'язану iз:

     здiйсненням контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), контролю за валютними операцiями, контролю за додержанням порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявнiстю свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, торгових патентiв";

     пункт 2 доповнити словами "якi пiдлягають обов'язковому опублiкуванню";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) в порядку, встановленому законом, надає податковi роз'яснення, органiзовує виконання цiєї роботи органами державної податкової служби";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) розробляє проекти законiв України та iнших нормативно-правових актiв щодо форм та методiв проведення планових та позапланових виїзних перевiрок у рамках контролю за додержанням законодавства";

     2) у статтi 10:

     пункти 1, 4 i 8 викласти в такiй редакцiї:

     "1) здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв)";

     "4) здiйснюють у межах своїх повноважень контроль за законнiстю валютних операцiй, додержанням порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги) у встановленому законом порядку, за наявнiстю свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, з наступною передачею матерiалiв про виявленi порушення органам, що видають цi документи, за наявнiстю торгових патентiв";

     "8) проводять перевiрки фактiв приховування i заниження сум податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) у порядку, встановленому цим Законом та iншими законами України";

     пункт 9 доповнити словами "в порядку, встановленому законом";

     пункт 14 доповнити словами "в порядку, встановленому законом, здiйснюють апеляцiйнi процедури узгодження податкових зобов'язань";

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) надавати вiдповiдi на запити платника податкiв iз додержанням вимог, встановлених Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" та iншими законами України";

     3) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Права органiв державної податкової служби

     Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенцiї та у порядку, встановлених законами України, мають право:

     1) здiйснювати документальнi невиїзнi перевiрки (на пiдставi поданих податкових декларацiй, звiтiв та iнших документiв, пов'язаних з нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) незалежно вiд способу їх подачi), а також плановi та позаплановi виїзнi перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), додержання валютного законодавства юридичними особами, їх фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами, що не мають статусу юридичної особи, а також фiзичними особами, якi мають статус суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi чи не мають такого статусу, на яких згiдно iз законами України покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки i збори (обов'язковi платежi), крiм Нацiонального банку України та його установ (далi - платники податкiв);

     2) здiйснювати контроль за:

     додержанням порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

     наявнiстю свiдоцтв про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, з наступною передачею матерiалiв про виявленi порушення органам, якi видали цi документи, торгових патентiв;

     3) одержувати у платникiв податкiв (посадових осiб платникiв податкiв) пояснення з питань, що виникають пiд час перевiрок та стосуються реалiзацiї повноважень органiв державної податкової служби, встановлених цим та iншими законами України; перевiряти пiд час проведення перевiрок у фiзичних осiб документи, що посвiдчують особу;

     4) запрошувати платникiв податкiв або їх представникiв для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) такими платниками податкiв. Письмовi повiдомлення про такi запрошення направляються не пiзнiше нiж за десять робочих днiв до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються пiдстави запрошення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв (посадова особа платника податкiв);

     5) одержувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також вiд установ Нацiонального банку України та комерцiйних банкiв у порядку, встановленому Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", довiдки та/або копiї документiв про наявнiсть банкiвських рахункiв, а на пiдставi рiшення суду - про обсяг та обiг коштiв на рахунках, у тому числi про ненадходження у встановленi термiни валютної виручки вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     6) одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для формування iнформацiйного фонду Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) вiд платникiв податкiв, а також Нацiонального банку України та його установ - про суми доходiв, виплачених фiзичним особам, i утриманих з них податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), вiд органiв, уповноважених проводити державну реєстрацiю суб'єктiв, а також видавати лiцензiї на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, - про видачу таких свiдоцтв про державну реєстрацiю та лiцензiй суб'єктам господарської дiяльностi, вiд органiв внутрiшнiх справ - про громадян, якi прибули на проживання до вiдповiдного населеного пункту чи вибули з нього, вiд органiв реєстрацiї актiв громадянського стану - про громадян, якi померли;

     7) одержувати безоплатно вiд митних органiв щомiсяця звiтнi данi про ввезення на митну територiю України iмпортних товарiв i справляння при цьому податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) та iнформацiю про експортно-iмпортнi операцiї, що здiйснюють резиденти i нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адмiнiстрацiєю України, та вiд органiв статистики - данi, необхiднi для використання їх у проведеннi аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi;

     8) вимагати вiд платникiв податкiв, дiяльнiсть яких перевiряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати виконання законних вимог посадових осiб органiв державної податкової служби, а також припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню повноважень посадовими особами органiв державної податкової служби;

     9) при проведеннi перевiрок вилучати у пiдприємств, установ та органiзацiй копiї фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв, якi свiдчать про приховування (заниження) об'єктiв оподаткування, несплату податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), а при проведеннi арешту активiв платника податкiв на пiдставi рiшення суду - вилучати оригiнали первинних фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв iз складенням опису, який скрiплюється пiдписами представника органу державної податкової служби та платника податкiв, i залишенням копiй таких документiв платнику податкiв. Забороняється вилучення у суб'єктiв господарської дiяльностi документiв, що не пiдтверджують факти порушення законiв України про оподаткування;

     10) надавати вiдстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирiшувати питання щодо податкового компромiсу, а також приймати рiшення про списання безнадiйного боргу в порядку, передбаченому законом;

     11) застосовувати до платникiв податкiв фiнансовi (штрафнi) санкцiї, стягувати до бюджетiв та державних цiльових фондiв суми недоїмки, пенi у випадках, порядку та розмiрах, встановлених законами України. Фiнансовi (штрафнi) санкцiї, суми недоїмки, пенi, накладенi (застосованi) органами державної податкової служби України, сплачуються платниками податкiв добровiльно або стягуються у судовому порядку;

     12) застосовувати до платникiв податкiв, якi у встановлений законом строк не повiдомили про вiдкриття або закриття рахункiв у банках, а також до установ банкiв, що не подали вiдповiдним органам державної податкової служби в установлений законом строк повiдомлень про закриття рахункiв платникiв податкiв або розпочали здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до отримання повiдомлення вiдповiдного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облiк в органах державної податкової служби, фiнансовi (штрафнi) санкцiї у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     13) за несвоєчасне виконання установами банкiв та iншими фiнансово-кредитними установами рiшень суду та доручень платникiв податкiв про сплату податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) стягувати з установ банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмiрах, встановлених законами України щодо таких видiв платежiв;

     14) користуватися у службових справах засобами зв'язку, якi належать пiдприємствам, установам та органiзацiям, з дозволу їх керiвникiв;

     15) вимагати вiд керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, що перевiряються в ходi планових та позапланових виїзних перевiрок, проведення iнвентаризацiй основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей та коштiв, у разi вiдмови у проведеннi таких iнвентаризацiй або при проведеннi адмiнiстративного арешту активiв - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких iнвентаризацiй, а до ухвалення вiдповiдного рiшення судом - у присутностi понятих та представникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, щодо яких проводиться перевiрка, опечатувати каси, касовi примiщення, склади та архiви на термiн не бiльше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколi. Порядок опечатування кас, касових примiщень, складiв та архiвiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     16) надавати iнформацiю з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв iншим органам державної влади вiдповiдно до закону;

     17) звертатися у передбачених законом випадках до судових органiв iз заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     Права, передбаченi пунктами 1-9, 14 i 15 частини першої цiєї статтi, надаються посадовим особам органiв державної податкової служби, а права, передбаченi пунктами 10-13, 16 i 17, - головам державних податкових адмiнiстрацiй i начальникам державних податкових iнспекцiй та їх заступникам";

     4) доповнити статтями 111 та 112 такого змiсту:

     "Стаття 111. Пiдстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових i позапланових виїзних перевiрок своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв)

     Плановою виїзною перевiркою вважається перевiрка платника податкiв щодо своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати ним податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), яка передбачена у планi роботи органу державної податкової служби i проводиться за мiсцезнаходженням такого платника податкiв чи за мiсцем розташування об'єкта права власностi, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевiрка.

     Планова виїзна перевiрка проводиться за сукупними показниками фiнансово-господарської дiяльностi платника податкiв за письмовим рiшенням керiвника вiдповiдного органу державної податкової служби не частiше одного разу на календарний рiк.

     Забороняється проведення планових виїзних перевiрок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крiм зобов'язань за бюджетними позиками i кредитами, що гарантованi бюджетними коштами.

     Право на проведення планової виїзної перевiрки платника податкiв надається лише у тому випадку, коли йому не пiзнiше нiж за десять днiв до дня проведення зазначеної перевiрки надiслано письмове повiдомлення iз зазначенням дати початку та закiнчення її проведення.

     Проведення планових виїзних перевiрок здiйснюється органами державної податкової служби одночасно з iншими органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням та сплатою податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв). Порядок координацiї проведення планових виїзних перевiрок органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням та сплатою податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Позаплановою виїзною перевiркою вважається перевiрка, яка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби i проводиться за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:

     1) за наслiдками перевiрок iнших платникiв податкiв виявлено факти, якi свiдчать про порушення платником податкiв законiв України про оподаткування, валютного законодавства, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

     2) платником податкiв не подано в установлений строк податкову декларацiю або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

     3) виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у податковiй декларацiї, поданiй платником податкiв, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

     4) платник податкiв подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби пiд час проведення планової чи позапланової виїзної перевiрки, в якiй вимагає повного або часткового скасування результатiв вiдповiдної перевiрки;

     5) у разi виникнення потреби у перевiрцi вiдомостей, отриманих вiд особи, яка мала правовi вiдносини з платником податкiв, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

     6) проводиться реорганiзацiя (лiквiдацiя) пiдприємства;

     7) стосовно платника податкiв (посадової особи платника податкiв) у порядку, встановленому законом, податковою мiлiцiєю заведено оперативно-розшукову справу, у зв'язку з чим є потреба у проведеннi позапланової виїзної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi такого платника податкiв;

     8) у разi, коли вищестоящий орган державної податкової служби в порядку контролю за достовiрнiстю висновкiв нижчестоящого органу державної податкової служби здiйснив перевiрку документiв обов'язкової звiтностi платника податкiв або висновкiв акта перевiрки, складеного нижчестоящим контролюючим органом, та виявив їх невiдповiднiсть вимогам законiв, що призвело до ненадходження до бюджетiв сум податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв). Позапланова виїзна перевiрка в цьому випадку може iнiцiюватися вищестоящим органом державної податкової служби лише у тому разi, коли стосовно посадових або службових осiб нижчестоящого органу державної податкової служби, якi проводили планову або позапланову виїзну перевiрку зазначеного платника податкiв, розпочато службове розслiдування або порушено кримiнальну справу.

     Позапланова виїзна перевiрка може здiйснюватися лише на пiдставi рiшення суду. Орган державної податкової служби, який iнiцiює проведення позапланової виїзної перевiрки, подає до суду письмове обґрунтування пiдстав такої перевiрки та дати її початку i закiнчення, склад осiб, якi будуть проводити таку перевiрку, документи, якi вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi свiдчать про виникнення пiдстав для проведення такої перевiрки, iнформацiю про вид та кiлькiсть перевiрок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської дiяльностi та наслiдки таких перевiрок за попереднi три роки, а також на вимогу суду - iншi вiдомостi. У розглядi питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевiрки мають право брати участь представники суб'єкта господарської дiяльностi. Повiдомлення про мiсце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевiрки направляється не пiзнiше нiж за три робочi днi до дати такого розгляду.

     Рiшення про вилучення оригiналiв фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв, зупинення операцiй на рахунках в установах банкiв, iнших фiнансово-кредитних установах у зв'язку з порушенням законодавства, контроль за додержанням якого законом покладено на органи державної податкової служби, можуть прийматися лише судом.

     Тривалiсть планової виїзної перевiрки не повинна перевищувати 20 днiв, а щодо суб'єктiв малого пiдприємництва - 10 днiв.

     Тривалiсть позапланової виїзної перевiрки не повинна перевищувати 10 днiв, а щодо суб'єктiв малого пiдприємництва - 5 днiв.

     Подовження термiнiв проведення планової виїзної перевiрки можливе лише за рiшенням суду на термiн не бiльш як 10 днiв, а стосовно суб'єктiв малого пiдприємництва - 5 днiв.

     Подовження термiнiв проведення позапланової виїзної перевiрки можливе лише за рiшенням суду на термiн не бiльш як 5 днiв, а стосовно суб'єктiв малого пiдприємництва - 2 днi.

     Обмеження у пiдставах проведення перевiрок платникiв податкiв, визначенi цим Законом, не поширюються на перевiрки, що проводяться на звернення такого платника податкiв, або перевiрки, що проводяться пiсля порушення кримiнальної справи проти платника податкiв (посадових осiб платника податкiв), що перевiряється, вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства.

     Працiвникам податкової мiлiцiї забороняється брати участь у проведеннi планових та позапланових виїзних перевiрок платникiв податкiв, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такi перевiрки не пов'язанi з веденням оперативно-розшукових справ або розслiдуванням кримiнальних справ, порушених стосовно таких платникiв податкiв (посадових осiб платникiв податкiв), що знаходяться в їх провадженнi.

     Перевiрки платникiв податкiв органами податкової мiлiцiї проводяться у порядку, встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Кримiнально-процесуальним кодексом України, iншими законами України.

     Стаття 112. Умови допуску посадових осiб органiв державної податкової служби до проведення планових та позапланових виїзних перевiрок

     Посадовi особи органу державної податкової служби вправi приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевiрки за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим та iншими законами України, та за умови надання платнику податкiв пiд розписку:

     1) направлення на перевiрку, в якому зазначаються дата його видачi, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), пiдстави, дата початку та дата закiнчення перевiрки, посади, звання та прiзвища посадових осiб органу державної податкової служби, якi проводитимуть перевiрку. Направлення на перевiрку є дiйсним за умови наявностi пiдпису керiвника органу державної податкової служби, скрiпленого печаткою органу державної податкової служби;

     2) копiї рiшення суду про дозвiл на проведення позапланової виїзної перевiрки (крiм випадкiв, передбачених частиною дванадцятою статтi 111 цього Закону), в якому зазначаються пiдстави проведення позапланової виїзної перевiрки, дата її початку та дата закiнчення.

     Ненадання цих документiв платнику податкiв або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною першою цiєї статтi, є пiдставою для недопущення посадових осiб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевiрки.

     Проведення перевiрок органами державної податкової служби не повинно порушувати нормального режиму роботи платникiв податкiв.

     У разi заподiяння шкоди внаслiдок порушення працiвниками органiв державної податкової служби прав платникiв податкiв, встановлених цим та iншими законами України, а також вимог щодо проведення перевiрок платник податкiв може звернутися до суду iз заявою про вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди. При цьому суб'єкти малого пiдприємництва звiльняються вiд сплати державного мита.

     Вiдшкодування шкоди здiйснюється вiдповiдно до закону. Працiвники органiв державної податкової служби несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану незаконними дiями або бездiяльнiстю, в межах, встановлених законом";

     5) статтю 22 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "На податкову мiлiцiю поширюються вимоги, встановленi статтями 3 i 5 Закону України "Про мiлiцiю".

     5. У Законi України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 15, ст. 218):

     1) у частинi першiй статтi 8:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) проводять ревiзiї та перевiрки фiнансової дiяльностi, стану збереження коштiв i матерiальних цiнностей, достовiрностi облiку i звiтностi, а також ревiзiї та перевiрки повноти оприбуткування, правильностi витрачання i збереження валютних коштiв у мiнiстерствах та iнших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв";

     пункт 4 виключити;

     2) пункти 2, 4, 7, 8 i 9 статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "2) безперешкодного доступу при проведеннi ревiзiй та перевiрок на склади, у сховища, виробничi та iншi примiщення, що належать мiнiстерствам та iншим органам виконавчої влади, державним фондам, бюджетним установам, а також пiдприємствам, установам i органiзацiям, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв, для їх обстеження i з'ясування питань, пов'язаних з ревiзiєю або перевiркою; за рiшенням суду призупиняти видатковi операцiї за рахунками у банках та iнших фiнансових установах у разi, коли керiвництво об'єкта, на якому необхiдно провести ревiзiю або перевiрку, перешкоджає працiвнику державної контрольно-ревiзiйної служби виконувати свої обов'язки";

     "4) вимагати вiд керiвникiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади, державних фондiв, бюджетних установ, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв, що ревiзуються або перевiряються, проведення iнвентаризацiй основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, у разi вiдмови у проведеннi таких iнвентаризацiй - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких iнвентаризацiй, а до ухвалення вiдповiдного рiшення судом - у присутностi понятих та представникiв зазначених пiдприємств, установ i органiзацiй, щодо яких проводиться перевiрка, опечатувати каси, касовi примiщення, склади та архiви на термiн не бiльше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколi. Порядок опечатування кас, касових примiщень, складiв та архiвiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     при проведеннi ревiзiй або перевiрок вилучати у пiдприємств, установ i органiзацiй копiї фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв, якi свiдчать про зловживання, а на пiдставi рiшення суду - вилучати до закiнчення ревiзiї або перевiрки оригiнали первинних фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв iз складенням опису, який скрiплюється пiдписами представника органу державної контрольно-ревiзiйної служби та керiвника вiдповiдного пiдприємства, вiдповiдної установи, органiзацiї, та залишенням копiй таких документiв таким пiдприємствам, установам, органiзацiям";

     "7) пред'являти керiвникам та iншим службовим особам мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади, державних фондiв, бюджетних установ, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв, що ревiзуються або перевiряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження i використання державної власностi та фiнансiв, вилучати в судовому порядку до бюджету виявленi ревiзiями або перевiрками прихованi i заниженi валютнi та iншi платежi, ставити перед вiдповiдними органами питання про припинення бюджетного фiнансування i кредитування, якщо отриманi пiдприємствами, установами та органiзацiями кошти i позички використовуються з порушенням чинного законодавства;

     8) у судовому порядку стягувати у дохiд держави кошти, одержанi мiнiстерствами та iншими органами виконавчої влади, державними фондами, бюджетними установами, а також пiдприємствами, установами i органiзацiями, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв, за незаконними угодами, без встановлених законом пiдстав та з порушенням чинного законодавства;

     9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керiвникiв та iнших службових осiб мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади, державних фондiв, бюджетних установ, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв, адмiнiстративнi стягнення";

     3) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Проведення ревiзiй та перевiрок органами державної контрольно-ревiзiйної служби

     Плановою виїзною ревiзiєю та перевiркою вважається ревiзiя та перевiрка фiнансової дiяльностi, стану збереження коштiв i матерiальних цiнностей, достовiрностi облiку i звiтностi, а також ревiзiї та перевiрки повноти оприбуткування, правильностi витрачання i збереження валютних коштiв у мiнiстерствах та iнших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, якi отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондiв (далi - пiдконтрольнi установи), яка передбачена у планi роботи органу державної контрольно-ревiзiйної служби i проводиться за мiсцезнаходженням такої юридичної особи чи за мiсцем розташування об'єкта права власностi, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревiзiя або перевiрка.

     Планова виїзна ревiзiя або перевiрка проводиться за сукупними показниками фiнансово-господарської дiяльностi пiдконтрольних установ за письмовим рiшенням керiвника вiдповiдного органу державної контрольно-ревiзiйної служби не частiше одного разу на календарний рiк.

     Право на проведення планової виїзної ревiзiї або перевiрки пiдконтрольних установ надається лише у тому разi, коли їм не пiзнiше нiж за десять днiв до дня проведення зазначеної ревiзiї або перевiрки надiслано письмове повiдомлення iз зазначенням дати початку та закiнчення її проведення.

     Проведення планових виїзних ревiзiй та перевiрок здiйснюється органами державної контрольно-ревiзiйної служби одночасно з iншими органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв). Порядок координацiї проведення планових виїзних перевiрок органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Позаплановою виїзною ревiзiєю або перевiркою вважається ревiзiя або перевiрка, яка не передбачена в планах роботи органу державної контрольно-ревiзiйної служби i проводиться за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:

     1) за наслiдками ревiзiй або перевiрок iнших мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади, державних фондiв, бюджетних установ, а також пiдприємств, установ i органiзацiй виявлено факти, якi свiдчать про порушення пiдконтрольними установами законiв України, перевiрку додержання яких вiднесено законом до компетенцiї органiв державної контрольно-ревiзiйної служби, якщо пiдконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної контрольно-ревiзiйної служби протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

     2) пiдконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної контрольно-ревiзiйної служби пiд час проведення планової чи позапланової виїзної ревiзiї або перевiрки, в якiй мiститься вимога про повне або часткове скасування результатiв вiдповiдної ревiзiї або перевiрки;

     3) у разi виникнення потреби у перевiрцi вiдомостей, отриманих вiд особи, яка мала правовi вiдносини з пiдконтрольною установою, якщо пiдконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної контрольно-ревiзiйної служби протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

     4) проводиться реорганiзацiя (лiквiдацiя) пiдконтрольної установи;

     5) у разi надходження доручення щодо проведення ревiзiй та перевiрок у пiдконтрольних установах вiд Кабiнету Мiнiстрiв України, органiв прокуратури, державної податкової служби, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, в якому мiстяться факти, що свiдчать про порушення пiдконтрольними установами законiв України, перевiрку додержання яких вiднесено законом до компетенцiї органiв державної контрольно-ревiзiйної служби;

     6) у разi, коли вищестоящий орган державної контрольно-ревiзiйної служби в порядку контролю за достовiрнiстю висновкiв нижчестоящого органу державної контрольно-ревiзiйної служби здiйснив перевiрку актiв ревiзiї або перевiрки, складених нижчестоящим органом державної контрольно-ревiзiйної служби, та виявив їх невiдповiднiсть вимогам законiв. Позапланова виїзна ревiзiя або перевiрка в цьому випадку може iнiцiюватися вищестоящим органом державної контрольно-ревiзiйної служби лише у тому разi, коли стосовно посадових або службових осiб нижчестоящого органу державної контрольно-ревiзiйної служби, якi проводили планову або позапланову виїзну ревiзiю або перевiрку зазначеної пiдконтрольної установи, розпочато службове розслiдування або порушено кримiнальну справу.

     Позапланова виїзна ревiзiя або перевiрка може здiйснюватися лише за наявностi пiдстав для її проведення на пiдставi рiшення суду.

     Позаплановi виїзнi ревiзiї та перевiрки суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд форми власностi, якi не вiднесенi цим Законом до пiдконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревiзiйної служби за рiшенням суду, винесеним на пiдставi подання прокурора або слiдчого для забезпечення розслiдування кримiнальної справи.

     Орган державної контрольно-ревiзiйної служби, прокурор або слiдчий, який iнiцiює проведення позапланової виїзної ревiзiї або перевiрки, подає до суду письмове обґрунтування пiдстав такої ревiзiї або перевiрки та дати її початку i закiнчення, документи, якi вiдповiдно до частин п'ятої i сьомої цiєї статтi свiдчать про виникнення пiдстав для проведення такої ревiзiї або перевiрки, а також на вимогу суду - iншi вiдомостi.

     Рiшення про вилучення оригiналiв фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв, зупинення операцiй на рахунках в установах банкiв, iнших фiнансово-кредитних установах можуть прийматися лише судом.

     Тривалiсть планової виїзної ревiзiї або перевiрки не повинна перевищувати 20 днiв.

     Тривалiсть позапланової виїзної ревiзiї або перевiрки не повинна перевищувати 10 днiв.

     Подовження термiнiв проведення планової або позапланової виїзної ревiзiї або перевiрки можливе лише за рiшенням суду на термiн, що не перевищує 10 днiв для планової виїзної перевiрки або ревiзiї та 5 днiв для позапланової виїзної перевiрки або ревiзiї.

     Обмеження у пiдставах проведення ревiзiй та перевiрок, визначенi цим Законом, не поширюються на ревiзiї та перевiрки, що проводяться на звернення пiдконтрольної установи, або ревiзiї та перевiрки, що проводяться пiсля порушення кримiнальної справи проти посадових осiб пiдконтрольних установ, що ревiзуються або перевiряються, вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства.

     Посадовi особи органу державної контрольно-ревiзiйної служби вправi приступити до проведення ревiзiї або перевiрки за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим та iншими законами України, та за умови надання посадовим особам пiдконтрольних установ, iнших суб'єктiв господарської дiяльностi пiд розписку:

     1) направлення на ревiзiю або перевiрку, в якому зазначаються дата його видачi, назва органу державної контрольно-ревiзiйної служби, мета, вид, пiдстави, дата її початку та дата закiнчення ревiзiї або перевiрки, посади, звання та прiзвища посадових осiб органу державної контрольно-ревiзiйної служби, якi проводитимуть ревiзiю або перевiрку. Направлення на ревiзiю або перевiрку є дiйсним за умови наявностi пiдпису керiвника органу державної контрольно-ревiзiйної служби, скрiпленого печаткою органу державної контрольно-ревiзiйної служби;

     2) копiї рiшення суду про дозвiл на проведення позапланової виїзної ревiзiї або перевiрки, в якому зазначаються пiдстави проведення такої ревiзiї або перевiрки, дата її початку та дата закiнчення, а у разi проведення ревiзiї або перевiрки щодо суб'єктiв господарської дiяльностi, не вiднесених цим Законом до пiдконтрольних установ, - також номер, дата та пiдстави порушення кримiнальної справи, орган, що порушив кримiнальну справу.

     Ненадання цих документiв посадовим особам пiдконтрольних установ та iнших суб'єктiв господарської дiяльностi або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цiєї статтi, є пiдставою для недопущення посадових осiб органу державної контрольно-ревiзiйної служби до проведення ревiзiї або перевiрки.

     Проведення ревiзiй та перевiрок органами державної контрольно-ревiзiйної служби не повинно порушувати нормального режиму роботи пiдконтрольних установ та iнших суб'єктiв господарської дiяльностi";

     4) у статтi 13:

     частину першу доповнити новим першим реченням такого змiсту: "Дiї або бездiяльнiсть службових осiб державної контрольно-ревiзiйної служби можуть бути оскарженi в судовому або адмiнiстративному порядку";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Скарги розглядаються i рiшення за ними приймаються керiвниками вiдповiдних органiв державної контрольно-ревiзiйної служби не пiзнiш як у мiсячний строк з моменту їх надходження. У разi незгоди юридичних i фiзичних осiб з цими рiшеннями вони можуть бути оскарженi у судовому порядку";

     5) у статтi 14:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Органи державної контрольно-ревiзiйної служби проводять ревiзiї та перевiрки суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд форми власностi за рiшенням суду, винесеним на пiдставi подання прокурора або слiдчого для забезпечення розслiдування кримiнальної справи, iз наданням прав, встановлених пунктами 1-3, 6 частини першої статтi 10 цього Закону та з урахуванням вимог, встановлених частинами першою i другою статтi 11 цього Закону та iншими законами України";

     частини другу та третю виключити.

     6. У статтi 8 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72):

     пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй, вивчати їх, за рахунок коштiв, що видiляються на утримання пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, виготовляти копiї з таких документiв, за вимогою керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй - виключно на територiї таких пiдприємств, установ та органiзацiй, а з дозволу суду - витребувати документи та данi, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi або вчиненнi злочину, джерело та розмiри їх доходiв, iз залишенням копiй таких документiв та опису вилучених документiв особам, в яких вони витребуванi, та забезпеченням їх збереження i повернення у встановленому порядку".

     7. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2001 р., N 40, ст. 193; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233):

     1) у частинах першiй i другiй статтi 6 слова "i випливають з режиму тримання пiд вартою" замiнити словами "та iншими нормативно-правовими актами";

     2) частину другу статтi 8 доповнити абзацом такого змiсту:

     "осiб, пiдозрюваних або обвинувачуваних у вчиненнi злочинiв, вiдповiдальнiсть за якi передбачена статтями 173-177, 200-235 Кримiнального кодексу України, окремо вiд iнших осiб, якi перебувають пiд вартою";

     3) абзац другий частини першої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "на захист своїх прав та iнтересiв особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або взяття пiд варту, а також на повiдомлення пiд час взяття пiд варту пiдстав та мотивiв взяття пiд варту, оскаржувати їх у судi, отримати в друкованому виглядi роз'яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституцiї України, цiєї статтi та iнших прав затриманих або взятих пiд варту, встановлених законом, у тому числi права здiйснювати захист своїх прав та iнтересiв особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття пiд варту) особи, права вiдмовитися вiд надання будь-яких пояснень або свiдчень до прибуття захисника";

     4) друге речення частини четвертої статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Адмiнiстрацiя установи повинна забезпечити умови для проведення побачень, у тому числi якi виключають при побаченнi iз захисником можливiсть третiх осiб мати доступ до iнформацiї, що надається в процесi побачення";

     5) частину одинадцяту статтi 18 доповнити словами "для негайного сповiщення прокурора";

     6) у статтi 21:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Працiвники мiсць попереднього ув'язнення в межах повноважень, наданих цим Законом та iншими законодавчими актами, самостiйно приймають рiшення i несуть за свої протиправнi дiї або бездiяльнiсть дисциплiнарну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть, у тому числi за невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, порушення прав осiб, взятих пiд варту";

     частину третю доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "повiдомити особам пiд час взяття їх пiд варту про пiдстави та мотиви взяття пiд варту, роз'яснити право на оскарження в судi пiдстав та мотивiв взяття пiд варту, надати в друкованому виглядi роз'яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституцiї України, статтi 9 цього Закону та iнших прав осiб, взятих пiд варту, якi встановленi законом, а також забезпечити можливiсть реалiзацiї iнших прав осiб, взятих пiд варту, встановлених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, забезпечити наявнiсть у достатнiй кiлькостi текстiв Конституцiї України, Кримiнального, Кримiнально-процесуального, Кримiнально-виконавчого, Цивiльного, Цивiльно-процесуального кодексiв України, законiв України "Про попереднє ув'язнення", "Про прокуратуру", "Про мiлiцiю", "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i суду", iнших нормативно-правових актiв, що визначають статус та повноваження правоохоронних органiв, права та обов'язки осiб, взятих пiд варту, порядок тримання пiд вартою, порядок вiдшкодування збиткiв, завданих неправомiрними дiями або бездiяльнiстю працiвникiв правоохоронних органiв та мiсць попереднього ув'язнення, а також забезпечити можливiсть користування особами, взятими пiд варту, текстами зазначених нормативно-правових актiв та науково-методичною лiтературою з цих питань".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, якi випливають iз цього Закону; привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, а також перегляд i скасування нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
12 сiчня 2005 року
N 2322-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.