ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 7 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) брати участь у здiйсненнi заходiв щодо фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також у проведеннi спецiальної перевiрки щодо допуску до особливих робiт".

     2. Статтю 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236) доповнити пунктом 17 такого змiсту:

     "17) брати участь у розробленнi та здiйсненнi заходiв щодо фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також у проведеннi спецiальної перевiрки щодо допуску до особливих робiт".

     3. У Законi України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 9, ст. 68):

     1) абзац восьмий частини першої статтi 7 доповнити словами "об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання";

     2) абзац шостий частини другої статтi 33 викласти у такiй редакцiї:

     "визначає, створює та пiдтримує безперервне функцiонування системи фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання";

     3) у частинi першiй статтi 35 слова "джерел iонiзуючого випромiнювання або ядерних установок" замiнити словами "ядерних установок, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання";

     4) назву роздiлу XI та статтi 60, 61, 62 i 63 викласти у такiй редакцiї:

"Роздiл XI
ФIЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ, РАДIОАКТИВНИХ ВIДХОДIВ, IНШИХ ДЖЕРЕЛ IОНIЗУЮЧОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

     Стаття 60. Цiлi фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Цiлями фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання є:

     створення державою умов, якi унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадiжку або будь-яке iнше незаконне вилучення ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також змiцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;

     надання експлуатуючими органiзацiями (операторами) необхiдної iнформацiйної та технiчної допомоги органам, якi здiйснюють оперативно-розшуковi заходи щодо повернення зниклих ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання.

     Стаття 61. Обов'язковiсть фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Забезпечення фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання є обов'язковою умовою для надання дозволу (лiцензiї) на здiйснення дiяльностi на усiх етапах їх життєвого циклу, а також на виробництво, використання, зберiгання, технiчне обслуговування ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання.

     Рiвень фiзичного захисту ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання пiд час мiжнародних перевезень повинен вiдповiдати мiжнародним договорам, учасником яких є Україна.

     Забороняються експлуатацiя ядерних установок, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також проведення особливих робiт з використання ядерних матерiалiв у будь-якiй формi та пiд час їх виробництва, використання, перероблення, транспортування або зберiгання, якщо не вжито заходiв для виконання вимог до забезпечення фiзичного захисту.

     Стаття 62. Державне регулювання фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Державне регулювання фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання здiйснює орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Порядок державного регулювання фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 63. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку визначення, створення та пiдтримку безперервного функцiонування систем фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Вiдповiдальнiсть за порушення порядку визначення, створення та пiдтримку безперервного функцiонування систем фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання несуть експлуатуюча органiзацiя (оператор) та iншi суб'єкти дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї";

     5) назву та частину першу статтi 64 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 64. Допуск осiб до роботи на ядерних установках з ядерними матерiалами i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання

     Допуск осiб до роботи на ядерних установках з ядерними матерiалами i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, надає керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї за наявностi позитивних висновкiв спецiальної перевiрки всiх вiдомостей, що подають про себе особи, якi бажають виконувати роботи на ядерних установках з ядерними матерiалами i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, вiдповiдно до вимог цього Закону";

     6) у статтi 65:

     абзац перший частини першої та абзац перший частини другої пiсля слiв "ядерних установках" доповнити словами "i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання";

     абзац другий частини другої доповнити словами "i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами";

     7) у статтi 81:

     назву та частину першу статтi пiсля слiв "ядерної установки" доповнити словами "об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами";

     абзац шiстнадцятий частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "допуск до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, осiб, якi не пройшли спецiальної перевiрки";

     абзац тридцять перший частини другої доповнити словами "та радiоактивних вiдходiв".

     4. У Законi України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236):

     1) частину третю статтi 10 доповнити абзацом такого змiсту:

     "органiзацiя дiяльностi щодо визначення, створення та пiдтримки безперервного функцiонування системи фiзичного захисту радiоактивних вiдходiв, а також контроль за її забезпеченням пiд час збирання, переробки, перевезення, зберiгання та захоронення";

     2) частину другу статтi 19 доповнити абзацом такого змiсту:

     "заходи фiзичного захисту".

     5. Частину сьому статтi 19 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1) доповнити словами "та Закону України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання".

     6. Абзац дев'ятий частини першої статтi 7 Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68) пiсля слiв "ядерних матерiалiв" доповнити словами "радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
15 травня 2003 року
N 747-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.