ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2, N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004 р., N 36, ст. 433; 2006 р., N 12, ст. 100), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму

     Цей Закон спрямований на захист прав та законних iнтересiв громадян, суспiльства i держави шляхом визначення правового механiзму протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналiтичної iнформацiї, що дає змогу правоохоронним органам України та iноземних держав виявляти, перевiряти i розслiдувати злочини, пов'язанi з вiдмиванням коштiв та iншими незаконними фiнансовими операцiями.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) доходи, одержанi злочинним шляхом, - будь-яка економiчна вигода, одержана внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, яка може складатися з матерiальної власностi чи власностi, що виражена в правах, а також включати рухоме чи нерухоме майно та документи, якi пiдтверджують право на таку власнiсть або частку в нiй;

     2) суспiльно небезпечне дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, - дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у видi позбавлення волi (за винятком дiянь, передбачених статтями 207, 212 i 2121 Кримiнального кодексу України), або дiяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, за кримiнальним законом держави, де воно було вчинене, i є злочином за Кримiнальним кодексом України, внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи;

     3) фiнансування тероризму - надання чи збiр активiв будь-якого роду з усвiдомленням того, що їх буде використано повнiстю або частково для органiзацiї, пiдготовки i вчинення окремим терористом або терористичною органiзацiєю визначеного Кримiнальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби здiйснення таких дiй;

     4) фiнансова операцiя - будь-якi дiї щодо активiв, здiйсненi за допомогою суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     5) фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, що включають проведення державного фiнансового монiторингу та первинного фiнансового монiторингу;

     6) об'єкт фiнансового монiторингу - дiї з активами, пов'язанi з вiдповiдними учасниками фiнансових операцiй, якi їх проводять, за умови наявностi ризикiв використання цих активiв з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, а також будь-яка iнформацiя про такi дiї чи подiї, активи та їх учасникiв;

     7) державний фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами державного фiнансового монiторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму:

     державний фiнансовий монiторинг Спецiально уповноваженого органу - сукупнiсть заходiв iз збору, обробки та аналiзу зазначеним органом iнформацiї про фiнансовi операцiї, що подається суб'єктами первинного i державного фiнансового монiторингу та iншими державними органами, вiдповiдними органами iноземних держав, а також заходiв з перевiрки такої iнформацiї згiдно iз законодавством України;

     державний фiнансовий монiторинг iнших суб'єктiв державного фiнансового монiторингу - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами, визначеними абзацом другим частини третьої статтi 5 цього Закону, спрямованих на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     8) первинний фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, спрямованих на виконання вимог цього Закону, що включають проведення обов'язкового та внутрiшнього фiнансового монiторингу;

     9) обов'язковий фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, з виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 15 цього Закону, iдентифiкацiї учасникiв таких операцiй та вивчення їх дiяльностi, ведення облiку цих операцiй та вiдомостей про їх учасникiв, обов'язкового звiтування про них Спецiально уповноваженому органу, а також подання додаткової iнформацiї про фiнансовi операцiї та їх учасникiв, що стали об'єктом фiнансового монiторингу з боку Спецiально уповноваженого органу;

     10) внутрiшнiй фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, з виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, iз застосуванням пiдходу, що ґрунтується на проведеннi оцiнки ризикiв легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму; ведення облiку таких операцiй та вiдомостей про їх учасникiв; подання iнформацiї; Спецiально уповноваженому органу про операцiї, що мають високий ступiнь ризику легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, а також додаткової iнформацiї про фiнансовi операцiї та їх учасникiв, що стали об'єктом фiнансового монiторингу з боку Спецiально уповноваженого органу;

     11) належним чином оформлене повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, - оформлене та подане до Спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до вимог статтi 12 цього Закону повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу;

     12) неподання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, Спецiально уповноваженому органу - це:

     неподання iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу (вiдсутнiсть на облiку у Спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом первинного фiнансового, монiторингу повiдомлення (iнформацiї) про такi фiнансовi операцiї);

     повторне подання неналежним чином оформленого повiдомлення (iнформацiї) про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, яке не взято на облiк Спецiально уповноваженим органом (пiд повторним поданням неналежним чином оформленого повiдомлення (iнформацiї) про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, слiд розумiти послiдовне подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу трьох неналежним чином оформлених повiдомлень про одну й ту саму фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу);

     13) умисне подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу завiдомо недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, Спецiально уповноваженому органу - умисне подання завiдомо недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, яка не вiдповiдає дiйсностi;

     14) ризики - небезпека, (загроза, уразливi мiсця) для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу бути використаними клiєнтами при наданнi ними послуг вiдповiдно до характеру їхньої дiяльностi з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму;

     15) управлiння ризиками - заходи, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, з визначення, оцiнки, монiторингу, контролю ризикiв, що спрямованi на їх зменшення до прийнятного рiвня;

     16) Спецiально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу;

     17) активи - кошти, майно, майновi i немайновi права;

     18) учасники фiнансової операцiї - клiєнт, контрагент, а також особи, якi дiють вiд їх iменi або в їхнiх iнтересах;

     19) клiєнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     20) контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володiння фiзичною особою самостiйно чи спiльно з близькими родичами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або голосiв юридичної особи, або незалежна вiд формального володiння можливiсть здiйснювати будь-яким чином вирiшальний вплив на управлiння чи на дiяльнiсть юридичної особи;

     21) контроль фiзичної особи - можливiсть вирiшального впливу на фiнансовi операцiї цiєї особи незалежно вiд фактичного володiння активами фiзичної особи;

     22) контролер - особа, яка здiйснює контроль;

     23) iстотна участь - пряме або опосередковане володiння часткою у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу (фонду), 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй або прав голосу в юридичнiй особi, прямий або опосередкований вплив на неї;

     24) вигодо одержувач - особа, на користь або в iнтересах якої проводиться фiнансова операцiя;

     25) дiловi вiдносини - вiдносини мiж клiєнтом та суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, що виникли на пiдставi договору про надання фiнансових або iнших послуг;

     26) фiлiя iноземного банку - вiдокремлений структурний пiдроздiл iноземного банку, що не має статусу юридичної особи i провадить банкiвську дiяльнiсть на територiї України;

     27) узагальненi матерiали - вiдомостi про фiнансовi операцiї, якi були об'єктом фiнансового монiторингу i за результатами аналiзу яких Спецiально уповноваженим органом виявлено пiдозри щодо вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансування тероризму, або суспiльно небезпечного дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. Узагальненi матерiали є повiдомленням про злочин i мiстять пiдстави для прийняття правоохоронними органами рiшення вiдповiдно до Кримiнально-процесуального кодексу України, а також для проведення правоохоронними та розвiдувальними органами України оперативно-розшукової дiяльностi. Форма та структура узагальнених матерiалiв встановлюються Спецiально уповноваженим органом за погодженням з правоохоронними органами;

     28) додатковi узагальненi матерiали - вiдомостi, зiбранi на основi аналiзу додатково одержаної iнформацiї, на доповнення до ранiше поданих узагальнених матерiалiв;

     29) публiчнi дiячi - фiзичнi особи, якi виконують або виконували визначенi публiчнi функцiї в iноземних державах, а саме:

     глава держави, керiвник уряду, мiнiстри та їх заступники; депутати парламенту;

     члени верховного суду, конституцiйного суду або iнших судових органiв високого рiвня, рiшення яких не пiдлягають оскарженню, крiм як за виняткових обставин;

     члени суду аудиторiв або правлiнь центральних банкiв;

     надзвичайнi та повноважнi посли, повiренi у справах та високi посадовцi збройних сил;

     члени адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних пiдприємств, що мають стратегiчне значення;

     30) мiжнароднi санкцiї - санкцiї, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв, або рiшення мiжнародних органiзацiй щодо замороження активiв, рiшення яких визнаються вiдповiдно до мiжнародних договорiв;

     31) бездоганна дiлова репутацiя - сукупнiсть пiдтвердженої iнформацiї про особу, що дає можливiсть зробити висновок про вiдповiднiсть її дiяльностi вимогам законодавства, а також для фiзичних осiб - про належнi професiйнi, управлiнськi здiбностi та вiдсутнiсть в особи судимостi за корисливi злочини i за злочини у сферi господарської дiяльностi, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

     32) вiдокремлений пiдроздiл суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - фiлiя, iнший пiдроздiл суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, розташований поза його мiсцезнаходженням та що здiйснює фiнансовi операцiї або забезпечує їх здiйснення, у тому числi надає послуги вiд iменi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     33) високий ризик - результат оцiнки ризику суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, що базується на аналiзi сукупностi визначених критерiїв, який свiдчить про високу вiрогiднiсть використання суб'єкта для вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансування тероризму;

     34) неприбутковi органiзацiї - юридичнi особи, створенi для здiйснення наукової, освiтньої, культурної, оздоровчої, екологiчної, релiгiйної, благодiйної, соцiальної та iншої дiяльностi з метою задоволення потреб та iнтересiв громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, а також на юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, що забезпечують проведення фiнансових операцiй на територiї України та за її межами вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 3. Законодавство у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму

     1. Вiдносини, що виникають у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, регулюються цим Законом, iншими законами України, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв фiнансового монiторингу, а також нормативно-правовими актами Спецiально уповноваженого органу та iнших державних органiв, уповноважених здiйснювати регулювання дiяльностi суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, прийнятих на виконання цього Закону.

     Стаття 4. Дiї, якi належать до легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. До легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, належать будь-якi дiї, пов'язанi з коштами (власнiстю), одержаними (здобутими) внаслiдок вчинення злочину, спрямованi на приховування джерел походження зазначених коштiв (власностi) чи сприяння особi, яка є спiвучасником у вчиненнi злочину, що є джерелом походження зазначених коштiв (власностi).

Роздiл II. СИСТЕМА ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ

     Стаття 5. Система та суб'єкти фiнансового монiторингу

     1. Система фiнансового монiторингу складається з двох рiвнiв - первинного та державного.

     2. Суб'єктами первинного фiнансового монiторингу є:

     1) банки, страховики (перестраховики), кредитнi спiлки, ломбарди та iншi фiнансовi установи;

     2) платiжнi органiзацiї, члени платiжних систем, еквайринговi та клiринговi установи;

     3) товарнi, фондовi та iншi бiржi;

     4) професiйнi учасники ринку цiнних паперiв;

     5) компанiї з управлiння активами;

     6) оператори поштового зв'язку, iншi установи, якi проводять фiнансовi операцiї з переказу коштiв;

     7) фiлiї або представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України;

     8) спецiально визначенi суб'єкти первинного фiнансового монiторингу:

     а) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна;

     б) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, якщо сума фiнансової операцiї дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону;

     в) суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї та азартнi iгри, у тому числi казино, електронне (вiртуальне) казино;

     г) нотарiуси, адвокати, аудитори, аудиторськi фiрми, фiзичнi особи - пiдприємцi, якi надають послуги з бухгалтерського облiку, суб'єкти господарювання, що надають юридичнi послуги (за винятком осiб, якi надають послуги у рамках трудових правовiдносин) у випадках, передбачених статтями 6 i 8 цього Закону;

     ґ) фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи, якi проводять фiнансовi операцiї з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готiвку, за умови, що сума такої фiнансової операцiї дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 i 8 цього Закону;

     9) iншi юридичнi особи, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги.

     3. Суб'єктами державного фiнансового монiторингу є:

     Нацiональний банк України, Мiнiстерство фiнансiв України, Мiнiстерство юстицiї, України, Мiнiстерство транспорту та зв'язку України, Мiнiстерство економiки України, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України;

     Спецiально уповноважений орган.

     Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фiнансового монiторингу

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актiв Спецiально уповноваженого органу та iнших суб'єктiв державного фiнансового монiторингу встановлює правила, розробляє програми проведення фiнансового монiторингу та призначає працiвника, вiдповiдального за його проведення, крiм спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi провадять свою дiяльнiсть одноособово, без утворення юридичної особи, та осiб, зазначених у пiдпунктi "ґ" пункту 8 частини другої статтi 5 цього Закону.

     2. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний:

     1) стати на облiк у Спецiально уповноваженому органi як суб'єкт первинного фiнансового монiторингу та у разi припинення своєї дiяльностi повiдомити про це Спецiально уповноважений орган у визначеному Нацiональним банком України для банкiв та Кабiнетом Мiнiстрiв України для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу порядку;

     2) здiйснювати iдентифiкацiю та вивчення клiєнта у випадках, установлених законом;

     3) забезпечувати виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, до початку, у процесi, в день виникнення пiдозр, пiсля їх проведення або при спробi їх проведення чи пiсля вiдмови клiєнта вiд їх проведення;

     4) забезпечувати у своїй дiяльностi управлiння ризиками щодо легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму та розробляти критерiї ризикiв;

     5) забезпечувати реєстрацiю фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, не пiзнiше наступного робочого дня з дати їх виявлення;

     6) повiдомляти Спецiально уповноважений орган про:

     а) фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу, - протягом трьох робочих днiв з дня їх реєстрацiї або спроби їх проведення;

     б) фiнансовi операцiї, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу, якщо є достатнi пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, - у день виникнення пiдозр, але не пiзнiше нiж через десять робочих днiв з дня реєстрацiї таких операцiй або спроби їх проведення;

     в) виявленi фiнансовi операцiї, стосовно яких є достатнi пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi, стосуються або призначенi для фiнансування тероризму, - в день їх виявлення або спроби їх проведення, а також iнформувати про це визначенi законом правоохороннi органи;

     7) у разi отримання вiд Спецiально уповноваженого органу повiдомлення про некоректне (неправильне) заповнення полiв у повiдомленнi про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, подати протягом трьох робочих днiв до Спецiально уповноваженого органу належним чином оформлене повiдомлення про цю фiнансову операцiю;

     8) сприяти в межах чинного законодавства працiвникам Спецiально уповноваженого органу в проведеннi аналiзу фiнансових операцiй;

     9) надавати на запит Спецiально уповноваженого органу додаткову iнформацiю з приводу фiнансових операцiй, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу, копiї первинних документiв, на пiдставi яких були проведенi такi операцiї та пов'язанi з ними фiнансовi операцiї, вiдомостi про їх учасникiв, а також iншу iнформацiю, зокрема ту, що становить банкiвську або комерцiйну таємницю, таємницю страхування, копiї документiв, необхiднi для виконання покладених на Спецiально уповноважений орган завдань, протягом п'яти робочих днiв з дати надходження запиту;

     10) надавати на запит Спецiально уповноваженого органу iнформацiю (у тому числi копiї документiв), необхiдну для виконання ним запиту, що надiйшов вiд уповноваженого органу iноземної держави, зокрема ту, що становить банкiвську або комерцiйну таємницю, протягом п'яти робочих днiв з дати надходження запиту;

     11) надавати на запит Спецiально уповноваженого органу iнформацiю щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй клiєнта, операцiї якого стали об'єктом фiнансового монiторингу. Порядок надання такої iнформацiї встановлюється Спецiально уповноваженим органом за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу;

     12) у разi неможливостi забезпечити дотримання строкiв, установлених пунктами 9, 10 частини другої цiєї статтi, з об'єктивних причин, з урахуванням обсягу iнформацiї, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копiювання або сканування, одержання даних з архiвiв тощо), погодити iз Спецiально уповноваженим органом протягом робочого дня в день одержання запиту, але не пiзнiше наступного робочого дня термiн подання запитуваної iнформацiї. Порядок погодження встановлюється Спецiально уповноваженим органом за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу;

     13) надавати на запит вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу iнформацiю, необхiдну для перевiрки фактiв порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     14) вживати заходiв щодо запобiгання розголошенню (зокрема особам, стосовно фiнансових операцiй яких проводиться перевiрка) iнформацiї, що подається Спецiально уповноваженому органу, та iншої iнформацiї з питань фiнансового монiторингу (у тому числi про факт подання такої iнформацiї або отримання запиту вiд Спецiально уповноваженого органу);

     15) зберiгати документи щодо iдентифiкацiї осiб, якi провели фiнансову операцiю, що згiдно з цим Законом пiдлягає фiнансовому монiторингу, а також усi документи, що стосуються дiлових вiдносин з клiєнтом, не менше п'яти рокiв пiсля завершення дiлових вiдносин, а всi необхiднi данi про операцiї - не менше п'яти рокiв пiсля завершення операцiї (при цьому строки зберiгання документiв можуть бути продовженi вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу у порядку, встановленому законодавством);

     16) забезпечувати на документальний запит безперешкодний доступ суб'єктiв державного фiнансового монiторингу та правоохоронних органiв до документiв або iнформацiї, що мiститься в них, вiдповiдно до вимог закону;

     17) за дорученням Спецiально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави про зупинення вiдповiдної фiнансової операцiї як такої, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, зупиняти проведення або забезпечити монiторинг фiнансової операцiї вiдповiдної особи у порядку, встановленому Спецiально уповноваженим органом за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу;

     18) забезпечувати розроблення та постiйне оновлення правил, програм проведення фiнансового монiторингу з урахуванням вимог законодавства;

     19) щорiчно проводити внутрiшнi перевiрки своєї дiяльностi на предмет дотримання законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     20) забезпечувати пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, вiдповiдальних за проведення фiнансового монiторингу, шляхом проходження навчання не рiдше одного разу на три роки;

     21) вживати на постiйнiй основi заходiв з пiдготовки персоналу до виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу вiдповiдно до цього Закону, шляхом проведення освiтньої та практичної роботи;

     22) виявляти фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 15 цього Закону;

     23) проводити аналiз фiнансових операцiй, спрямований на виявлення тих, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статтi 16 цього Закону;

     24) з'ясовувати мету та характер майбутнiх дiлових вiдносин з клiєнтами;

     25) постiйно оновлювати вiдповiдно до законодавства та внутрiшнiх процедур iнформацiю про змiст дiяльностi клiєнта та його фiнансовий стан;

     26) проводити аналiз вiдповiдностi фiнансових операцiй, що проводяться клiєнтом, наявнiй iнформацiї про змiст його дiяльностi та фiнансовий стан;

     27) вживати належних заходiв для обмеження ризику зловживань, пов'язаних з послугами, що надаються з використанням новiтнiх технологiй, зокрема забезпечують проведення операцiй без безпосереднього контакту з клiєнтом.

     3. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний самостiйно здiйснювати класифiкацiю своїх клiєнтiв з урахуванням критерiїв ризикiв, визначених Спецiально уповноваженим органом та органами, що здiйснюють регулювання та нагляд за їх дiяльнiстю, пiд час проведення ними фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, i вживати застережних заходiв щодо клiєнтiв, дiяльнiсть яких свiдчить про пiдвищений ризик проведення ними таких операцiй.

     4. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати такi заходи:

     1) стосовно iноземних фiнансових установ, з якими встановлено кореспондентськi вiдносини в порядку, визначеному вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу:

     а) забезпечувати збiр iнформацiї про змiст дiяльностi фiнансової установи та її фiнансовий стан, репутацiю, а також про те, чи була ця установа об'єктом застосування заходiв впливу з боку органу, що здiйснює регулювання та нагляд за її дiяльнiстю у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     б) встановлювати, якi заходи вживаються установою для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     в) з'ясовувати на пiдставi одержаної iнформацiї достатнiсть та ефективнiсть заходiв, якi здiйснює iноземна установа щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму;

     г) вiдкривати кореспондентськi рахунки iноземним фiнансовим установам та в iноземних фiнансових установах з дозволу керiвника;

     2) стосовно публiчних дiячiв або пов'язаних з ними осiб, факт належностi до яких клiєнта або особи, що дiє вiд його iменi, суб'єкт виявляє вiдповiдно до внутрiшнiх процедур пiд час встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом та у процесi його обслуговування (особами, пов'язаними з публiчними дiячами, є члени сiм'ї та iншi близькi родичi, юридичнi особи, власниками iстотної участi або контролерами яких є публiчнi дiячi або їхнi близькi родичi):

     а) встановлювати з дозволу керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiдносини з публiчними дiячами та пов'язаними з ними особами;

     б) вживати заходiв для з'ясування джерел походження коштiв таких осiб;

     в) проводити з урахуванням рекомендацiй вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу монiторинг операцiй, учасниками або вигодоодержувачами яких є публiчнi дiячi або пов'язанi з ними особи, у порядку, визначеному для клiєнтiв високого ризику;

     3) стосовно благодiйних та неприбуткових органiзацiй вживати заходiв для обмеження ризику їх використання з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму на пiдставi рекомендацiй вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу.

     5. Здiйснення заходiв, передбачених законодавством з питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, забезпечується безпосередньо суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, його фiлiями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами та дочiрнiми пiдприємствами, у тому числi розташованими в державах, у яких рекомендацiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мiрою, в межах, визначених законодавством такої держави. У разi якщо застосування зазначених заходiв не дозволяється законодавством такої держави, суб'єкти первинного фiнансового монiторингу зобов'язанi повiдомити Спецiально уповноважений орган та вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу про неможливiсть вжиття зазначених заходiв.

     Одночасно суб'єкт первинного фiнансового монiторингу вживає вiдповiдних запобiжних заходiв, спрямованих на: посилення iдентифiкацiї клiєнтiв до встановлення дiлових вiдносин з особами або компанiями цих країн; систематичне повiдомлення про фiнансовi операцiї з клiєнтами вiдповiдних країн; попередження представникiв нефiнансового сектору про те, що операцiї з фiзичними або юридичними особами у вiдповiдних країнах можуть мiстити ризик вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму.

     6. Положення пунктiв 4, 11, 12 частини другої цiєї статтi не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     Положення пiдпункту "а" пункту 6 та пункту 22 частини другої цiєї статтi не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, крiм суб'єктiв, зазначених у пiдпунктi "в" пункту 8 частини другої статтi 5 цього Закону.

     Положення пунктiв; 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 частини другої та частин третьої - п'ятої цiєї статтi не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, зазначених у пiдпунктi "ґ" пункту 8 частини другої статтi 5 цього Закону.

     7. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися iз запитами до органiв виконавчої влади, правоохоронних органiв, Нацiонального банку України, юридичних осiб, якi в установленому законодавством порядку iнформують про результати розгляду такого запиту.

     8. Керiвники та працiвники суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдальнi за проведення фiнансового монiторингу, у разi порушення вимог цього Закону несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Вимоги щодо перевiрки фiнансовими установами бездоганної дiлової репутацiї та вiдповiдностi професiйним критерiям кандидатiв на зазначенi у цiй частинi статтi посади встановлюються вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу.

     9. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму несе керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     У разi здiйснення процедури лiквiдацiї суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, в тому числi визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адмiнiстрацiї вiдповiдальнiсть за виконання пунктiв 9, 10 частини другої статтi 6 цього Закону несуть вiдповiдно члени лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатор або тимчасовий адмiнiстратор.

     Стаття 7. Правовий статус працiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу

     1. Працiвник, вiдповiдальний за проведення фiнансового монiторингу (далi - вiдповiдальний працiвник), призначається за посадою на рiвнi керiвництва суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     Призначення та звiльнення вiдповiдального працiвника банку (фiлiї iноземного банку) здiйснюються за погодженням з Нацiональним банком України.

     2. До повноважень вiдповiдального працiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу належить:

     1) прийняття рiшення про повiдомлення Спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, щодо яких є мотивованi пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язанi, стосуються чи призначенi для фiнансування тероризму;

     2) прийняття рiшення про iнформування правоохоронних органiв, визначених законодавством, про фiнансовi операцiї, щодо яких є пiдозри, що вони пов'язанi, стосуються чи призначенi для фiнансування тероризму;

     3) здiйснення перевiрок дiяльностi будь-якого пiдроздiлу суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та його працiвникiв щодо дотримання ними правил внутрiшнього фiнансового монiторингу та виконання програм проведення фiнансового монiторингу;

     4) право доступу до всiх примiщень, документiв, засобiв телекомунiкацiї суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     5) залучення будь-яких працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу до здiйснення заходiв iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та перевiрок з цих питань;

     6) органiзацiя розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил внутрiшнього фiнансового монiторингу та програм здiйснення фiнансового монiторингу;

     7) одержання пояснень вiд працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу незалежно вiд займаних посад з питань проведення фiнансового монiторингу;

     8) сприяння проведенню уповноваженими представниками вiдповiдних органiв, державного фiнансового монiторингу перевiрок дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу щодо дотримання законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     9) прийняття рiшення про надання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу на запити Спецiально уповноваженого органу та вiдповiдних правоохоронних органiв;

     10) виконання iнших завдань вiдповiдно до закону.

     3. Вiдповiдальний працiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу виконує й iншi функцiї вiдповiдно до законодавства, правил внутрiшнього фiнансового монiторингу, програм проведення фiнансового монiторингу та iнших внутрiшнiх документiв з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     4. Керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний сприяти виконанню вiдповiдальним працiвником своїх функцiй.

     5. Вiдповiдальний працiвник незалежний у своїй дiяльностi, пiдзвiтний тiльки керiвнику суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i зобов'язаний не рiдше одного разу на мiсяць iнформувати у письмовiй формi керiвника про виявленi фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та заходи, вжитi, зокрема, для:

     забезпечення здiйснення заходiв фiнансового монiторингу;

     розроблення та постiйного оновлення правил i програм проведення фiнансового монiторингу з урахуванням вимог законодавства;

     пiдготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освiтньої та практичної роботи.

     Стаття 8. Заходи, що здiйснюються спецiально визначеними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу

     1. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується адвокатами, нотарiусами, особами, якi надають юридичнi послуги, аудиторами, аудиторськими фiрмами, фiзичними особами - пiдприємцями, якi надають послуги з бухгалтерського облiку, якщо вони беруть участь у пiдготовцi i здiйсненнi правочину щодо:

     купiвлi-продажу нерухомостi;

     управлiння активами клiєнта;

     управлiння банкiвським рахунком або рахунком у цiнних паперах;

     залучення коштiв для утворення юридичних осiб, забезпечення їх дiяльностi та управлiння ними;

     утворення юридичних осiб, забезпечення їх дiяльностi чи управлiння ними, а також купiвлi-продажу юридичних осiб.

     2. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, при пiдготовцi i здiйсненнi правочинiв щодо купiвлi-продажу нерухомостi, за умови, що сума такої операцiї дорiвнює чи перевищує 400000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, еквiвалентну 400000 гривень.

     3. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується суб'єктами господарювання, якi здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, якщо сума фiнансової операцiї дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону, при проведеннi операцiй з предметами високої вартостi (зокрема з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або при органiзацiї торгiвлi такими предметами, у тому числi аукцiонної.

     4. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується суб'єктами господарювання, якi проводять лотереї та азартнi iгри, у тому числi казино, електронним (вiртуальним) казино, при здiйсненнi фiнансових операцiй, пов'язаних з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшiв.

     5. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується фiзичними особами - пiдприємцями та юридичними особами, якi проводять фiнансовi операцiї з товарами за готiвку (виконують роботи, надають послуги), за умови, що сума такої фiнансової операцiї дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 i 8 цього Закону.

     6. Нотарiуси як суб'єкти первинного фiнансового монiторингу не повiдомляють Спецiально уповноважений орган про свої пiдозри щодо фiнансових операцiй у разi, якщо вiдповiдна iнформацiя стала їм вiдома за обставин, що є предметом таємницi вчинюваних нотарiальних дiй, крiм випадкiв посвiдчення договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операцiї дорiвнює чи перевищує 400000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, еквiвалентну 400000 гривень.

     7. Адвокати, особи, якi надають юридичнi послуги, аудитори, аудиторськi фiрми, фiзичнi особи - пiдприємцi, якi надають послуги з бухгалтерського облiку, не повiдомляють Спецiально уповноважений орган про свої пiдозри щодо фiнансових операцiй у разi, якщо вiдповiдна iнформацiя стала їм вiдома за обставин, що є предметом їх адвокатської таємницi та професiйної таємницi, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клiєнта, представництва його iнтересiв у судових органах та у справах досудового врегулювання спорiв.

     8. Керiвники та працiвники, вiдповiдальнi за проведення фiнансового монiторингу, спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу у разi порушення вимог цього Закону несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 9. Iдентифiкацiя клiєнтiв, якi проводять фiнансовi операцiї, та вивчення їх фiнансової дiяльностi

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до законодавства зобов'язаний на пiдставi поданих офiцiйних документiв або засвiдчених в установленому порядку їх копiй здiйснювати iдентифiкацiю клiєнтiв, якi проводять фiнансовi операцiї. Додатковi данi для вивчення клiєнта також можуть бути одержанi вiд клiєнта, а також з iнших джерел, якщо така iнформацiя є публiчною (вiдкритою).

     2. Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi документи мають бути чинними на момент їх подання та включати всi необхiднi данi для iдентифiкацiї.

     3. Iдентифiкацiя та вивчення фiнансової дiяльностi здiйснюються у разi:

     встановлення дiлових вiдносин з клiєнтами;

     виникнення пiдозри в тому, що фiнансова операцiя може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму;

     проведення фiнансової операцiї, що пiдлягає фiнансовому монiторингу;

     проведення разової фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин з клiєнтами на суму, що дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону.

     4. Залежно вiд ризику проведення операцiй з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму iдентифiкацiя клiєнта здiйснюється також у разi проведення ним фiнансової операцiї на суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону, незалежно вiд того, проводиться така операцiя одноразово чи як кiлька операцiй, якi можуть бути пов'язанi мiж собою.

     5. У разi виникнення сумнiвiв у достовiрностi чи повнотi наданої iнформацiї про клiєнта суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний вжити заходiв для перевiрки та уточнення iнформацiї стосовно iдентифiкацiї такого клiєнта (особи).

     6. Особливостi здiйснення iдентифiкацiї (спрощеної iдентифiкацiї) та вивчення фiнансової дiяльностi суб'єктами первинного фiнансового монiторингу залежно вiд специфiки їх дiяльностi встановлюються органами, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї регулювання i нагляду за цими суб'єктами первинного фiнансового монiторингу.

     7. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право витребувати, а державнi органи зобов'язанi протягом десяти робочих днiв надати вiдповiдно до законодавства iнформацiю стосовно iдентифiкацiї клiєнта. Зазначена iнформацiя надається безоплатно. Перелiк таких органiв та порядок надання iнформацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право витребувати, а клiєнт зобов'язаний надати iнформацiю стосовно iдентифiкацiї його особи, змiсту дiяльностi та фiнансового стану, необхiдну для виконання таким суб'єктом вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     9. У разi ненадання клiєнтом, з яким встановленi дiловi вiдносини, необхiдної iнформацiї для iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право вiдмовити йому в проведеннi подальших фiнансових операцiй.

     10. Iдентифiкацiя клiєнта здiйснюється до/або пiд час встановлення дiлових вiдносин, укладення правочинiв, але до проведення фiнансової операцiї, вiдкриття рахунку.

     11. З метою iдентифiкацiї резидентiв суб'єкти первинного фiнансового монiторингу встановлюють:

     1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, серiю i номер паспорта (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав. Пiд час iдентифiкацiї з'ясовують мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи, iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв або серiю та номер паспорта, в якому проставлено вiдмiтку органiв державної податкової служби про вiдмову вiд одержання iдентифiкацiйного номера;

     2) для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, серiю i номер паспорта (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав. Пiд час iдентифiкацiї з'ясовують мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи - пiдприємця, реквiзити свiдоцтва про державну реєстрацiю та орган, що його видав, реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер банкiвського рахунку (за наявностi);

     3) для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження, реквiзити свiдоцтва про державну реєстрацiю та орган, що його видав; з'ясовують вiдомостi про органи управлiння та їх склад; данi, що iдентифiкують осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками i майном; вiдомостi про власникiв iстотної участi в юридичнiй особi; вiдомостi про контролерiв юридичної особи; iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер банкiвського рахунку.

     12. З метою iдентифiкацiї нерезидентiв суб'єкти первинного фiнансового монiторингу встановлюють:

     1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), дату народження, серiю i номер паспорта (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав, громадянство. Пiд час iдентифiкацiї з'ясовують вiдомостi про мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування фiзичної особи в Українi;

     2) для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження та реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунку, з'ясовують вiдомостi про органи управлiння та їх склад; данi, що iдентифiкують осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками та майном; вiдомостi про власникiв iстотної участi в юридичнiй особi; вiдомостi про контролерiв юридичної особи. Суб'єкту первинного фiнансового монiторингу надається також копiя легалiзованого витягу з торгового, банкiвського чи судового реєстру або нотарiально засвiдчене реєстрацiйне посвiдчення уповноваженого органу iноземної держави про реєстрацiю вiдповiдної юридичної особи.

     13. Iдентифiкацiя клiєнта не є обов'язковою у разi:

     проведення фiнансової операцiї особами, якi ранiше були iдентифiкованi;

     укладення правочинiв мiж банками, зареєстрованими в Українi.

     14. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу може здiйснити спрощену iдентифiкацiю клiєнта у разi:

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає орган державної влади, пiдприємство, що повнiстю перебуває у державнiй власностi, мiжнародна установа чи органiзацiя, в яких бере участь Україна вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     проведення фiнансової операцiї на органiзованому ринку цiнних паперiв.

     15. У разi якщо клiєнт (особа) дiє як представник iншої особи чи в iнтересах iншої особи, або якщо у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає вiд власного iменi або вигодоодержувачем є iнша особа, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний згiдно з вимогами цiєї статтi та положеннями iнших законiв, що регулюють процедуру iдентифiкацiї, iдентифiкувати також особу, вiд iменi або за дорученням чи в iнтересах якої проводиться фiнансова операцiя або яка є вигодоодержувачем.

     16. У разi якщо особа дiє як представник iншої особи, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен перевiрити також наявнiсть у цiєї особи вiдповiдних повноважень.

     Стаття 10. Вiдмова суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiд проведення фiнансової операцiї

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний вiдмовитися вiд встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї у разi, якщо здiйснення iдентифiкацiї клiєнта вiдповiдно до вимог законодавства є неможливим, за винятком операцiй щодо зарахування коштiв, якi надходять на рахунок такого клiєнта. У такому разi суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня вiдмови повiдомити Спецiально уповноважений орган про проведення таких операцiй та осiб, якi мають або мали намiр їх провести.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право вiдмовитися вiд проведення фiнансової операцiї у разi, якщо фiнансова операцiя мiстить ознаки такої, що згiдно з цим Законом пiдлягає фiнансовому монiторингу, та повiдомити про це Спецiально уповноважений орган протягом одного робочого дня, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня вiдмови.

     Стаття 11. Управлiння ризиками

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати управлiння ризиками легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму з урахуванням результатiв iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi клiєнта, послуг, що надаються клiєнту, аналiзу операцiй, проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому стану i змiсту дiяльностi клiєнта.

     2. Оцiнювання ризикiв суб'єктом первинного фiнансового монiторингу здiйснюється за вiдповiдними критерiями, зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням країни реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання) активiв, i видом товарiв та послуг.

     3. Для зменшення виявлених ризикiв суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен вживати заходiв, що зокрема включають: здiйснення поглибленої iдентифiкацiї клiєнта та перевiрку особи клiєнта протягом певного перiоду, включаючи його власникiв; додатковi вимоги до клiєнта при вiдкриттi рахунка чи встановленнi вiдносин з ним; збiльшення частоти проведення перевiрок особи клiєнта, включаючи його власникiв; збiр iнформацiї з метою формування уявлення про дiяльнiсть клiєнта, природу та рiвень операцiй, що проводяться ним; посилений монiторинг операцiй, що проводяться клiєнтом.

     Стаття 12. Подання iнформацiї про фiнансову операцiю

     1. Подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансову операцiю, що вiдповiдно до статтi 15 цього Закону пiдлягає обов'язковому фiнансовому монiторингу, здiйснюється протягом трьох робочих днiв з дня її реєстрацiї.

     2. Рiшення про подання або неподання Спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу, приймає вiдповiдальний працiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу (фiлiї, iншого вiдокремленого пiдроздiлу суб'єкта первинного фiнансового монiторингу) вiдповiдно до внутрiшнiх процедур, передбачених правилами внутрiшнього фiнансового монiторингу вiдповiдно до статтi 16 цього Закону. У разi прийняття рiшення про подання Спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансову операцiю така iнформацiя подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня її реєстрацiї.

     3. Порядок реєстрацiї фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, а також подання Спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншi фiнансовi операцiї, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, встановлюється:

     Нацiональним банком України - для банкiв;

     Кабiнетом Мiнiстрiв України - для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     4. Подання iнформацiї суб'єктом первинного фiнансового монiторингу Спецiально уповноваженому органу в установленому порядку не є порушенням професiйної таємницi, таємницi страхування, банкiвської або комерцiйної таємницi.

     5. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, його посадовi особи та iншi працiвники не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання Спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансову операцiю, якщо вони дiяли в межах цього Закону, навiть якщо такими дiями завдано шкоди юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, пов'язанi з виконанням цього Закону.

     6. Працiвникам суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, якi подали Спецiально уповноваженому органу iнформацiю про фiнансову операцiю, забороняється повiдомляти про це осiб, якi брали (беруть) участь у її проведеннi, та будь-яких третiх осiб.

     7. Працiвникам суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, якi одержали запит Спецiально уповноваженого органу та/або надали вiдповiдь на такий запит цьому органу, забороняється iнформувати про це осiб, якi брали (беруть) участь у фiнансових операцiях, визначених у запитi або вiдповiдi, а також будь-яких третiх осiб.

     8. У разi якщо суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, який проводить фiнансовi операцiї, має достатнi пiдстави пiдозрювати, що такi фiнансовi операцiї пов'язанi, стосуються або призначенi для фiнансування терористичної дiяльностi, терористичних актiв чи терористичних органiзацiй та органiзацiй або осiб, до яких застосованi мiжнароднi санкцiї, вiн зобов'язаний невiдкладно повiдомити в день виникнення пiдозр про такi фiнансовi операцiї Спецiально уповноважений орган та правоохороннi органи, визначенi законом.

     9. Органи державної влади, що провадять дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, у разi виявлення пiд час виконання своїх функцiй фiнансових операцiй, стосовно яких є пiдозра, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму або пов'язанi з особами, стосовно яких застосованi мiжнароднi санкцiї, зобов'язанi повiдомити Спецiально уповноважений орган про такi операцiї. Порядок та вимоги щодо надання iнформацiї у таких випадках встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Органи державної влади зобов'язанi надавати Спецiально уповноваженому органу iнформацiю (копiї документiв), необхiдну для виконання покладених на нього завдань, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Неправомiрна вiдмова в наданнi такої iнформацiї (копiй документiв), несвоєчасне або неповне її надання тягнуть за собою вiдповiдальнiсть посадових осiб органiв державної влади вiдповiдно до закону.

     11. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи подає iнформацiю про виявленi факти незаконного перемiщення через митний кордон України готiвки, обiгових грошово-кредитних документiв, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них, а також культурних цiнностей на суму, що дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону.

     12. Iнформацiя, що надається згiдно з вимогами цього Закону, є такою, що має обмежений доступ. Обмiн зазначеною iнформацiєю, її розкриття та захист суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, органами виконавчої влади та Нацiональним банком України, якi вiдповiдно до закону здiйснюють регулювання та нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, здiйснюються вiдповiдно до закону.

     13. Спецiально уповноважений орган забезпечує захист та зберiгання iнформацiї, одержаної згiдно з вимогами цього Закону. Спецiально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому одержану вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiю, крiм випадкiв, передбачених статтями 18, 20 i 22 цього Закону. Iнформацiя, що зберiгається у Спецiально уповноваженому органi та одержана вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, має обмежений доступ. У разi надходження запиту щодо такої iнформацiї Спецiально уповноважений орган повертає вiдповiднiй заiнтересованiй особi такий запит без розгляду, за винятком випадку, якщо запит надiйшов у рамках перевiрки ранiше направлених йому узагальнених матерiалiв. У разi наявностi у Спецiально уповноваженого органу додаткової iнформацiї, що стосується ранiше направлених правоохоронним органам узагальнених матерiалiв, Спецiально уповноважений орган може формувати та подавати вiдповiдному правоохоронному органу додатковi узагальненi матерiали.

     Розголошення у будь-який спосiб працiвниками Спецiально уповноваженого органу iнформацiї, одержаної вiд суб'єктiв, первинного фiнансового монiторингу згiдно з вимогами цього Закону, тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     14. Надання органами державної влади Спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансовi операцiї, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, не є порушенням банкiвської або комерцiйної таємницi.

     Посадовi особи та iншi працiвники органiв державної влади не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання Спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансовi операцiї, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму.

     15. Суб'єкти господарювання, пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 20 цього Закону зобов'язанi надавати на запит Спецiально уповноваженого органу iнформацiю, пов'язану з аналiзом фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, довiдки та копiї документiв (у тому числi тих, що становлять банкiвську або комерцiйну таємницю), необхiднi для виконання цим органом покладених на нього завдань у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму.

     Iнформацiя, що надається згiдно з вимогами частини п'ятнадцятої цiєї статтi, є такою, що має обмежений доступ. Обмiн зазначеною iнформацiєю, її розкриття та захист здiйснюються вiдповiдно до закону.

     Обсяг та порядок подання такої iнформацiї (крiм iнформацiї щодо конкретних фiзичних осiб) визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Посадовi особи та iншi працiвники суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ, органiзацiй та органiв державної влади не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за надання Спецiально уповноваженому органу iнформацiї згiдно з вимогами цього Закону.

     Особи, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     16. Розвiдувальним органам України заборонено передавати будь-кому iнформацiю, одержану вiд Спецiально уповноваженого органу у виглядi узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв, за винятком випадкiв передачi її до правоохоронних органiв для прийняття рiшення вiдповiдно до Кримiнально-процесуального кодексу України.

     Розвiдувальнi органи України зобов'язанi повiдомляти Спецiально уповноважений орган про хiд опрацювання та вжиття вiдповiдних заходiв за результатами розгляду одержаних узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв.

     Стаття 13. Взяття на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу

     1. Iнформацiя про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, отримана Спецiально уповноваженим органом, облiковується цим органом. Порядок взяття на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Повноваження суб'єктiв державного фiнансового монiторингу

     1. Державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму здiйснюються щодо:

     1) банкiв, платiжних органiзацiй та членiв платiжних систем, що є банкiвськими установами, - Нацiональним банком України;

     2) фондових бiрж, компанiй з управлiння активами та iнших професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (крiм банкiв) - Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) страховикiв (перестраховикiв), ломбардiв та iнших фiнансових установ, а також юридичних осiб, що вiдповiдно до законодавства надають фiнансовi послуги (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу), платiжних органiзацiй та членiв платiжних систем, що є небанкiвськими установами, - Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України;

     4) суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї або будь-якi iншi азартнi iгри, суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють торгiвлю дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, аудиторiв, аудиторських фiрм, фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi надають послуги з бухгалтерського облiку, Державного казначейства України, Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України - Мiнiстерством фiнансiв України;

     5) нотарiусiв, адвокатiв та iнших осiб, якi надають юридичнi послуги, - Мiнiстерством юстицiї України;

     6) операторiв поштового зв'язку (в частинi здiйснення ними переказу грошей) - Мiнiстерством транспорту та зв'язку України;

     7) товарних та iнших бiрж, що проводять фiнансовi операцiї з, товарами, - Мiнiстерством економiки України;

     8) iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, для яких цим Законом не визначено органи державної влади, що здiйснюють регулювання та нагляд за їх дiяльнiстю, - Спецiально уповноваженим органом.

     2. Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi суб'єкти державного фiнансового монiторингу зобов'язанi:

     1) здiйснювати нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму за дiяльнiстю вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевiрок, у тому числi виїзних;

     2) забезпечувати надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     3) здiйснювати регулювання та нагляд з урахуванням полiтики, процедур та систем контролю, оцiнки ризикiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму з метою визначення вiдповiдностi заходiв, що здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, та зменшення ризикiв пiд час дiяльностi таких суб'єктiв у цiй сферi;

     4) вимагати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, а в разi виявлення порушень вимог законодавства вживати заходiв, передбачених законом;

     5) проводити перевiрку органiзацiї професiйної пiдготовки працiвникiв та керiвникiв пiдроздiлiв, вiдповiдальних за проведення фiнансового монiторингу;

     6) iнформувати Спецiально уповноважений орган з метою виконання покладених на нього завдань про виявленi порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму суб'єктами первинного фiнансового монiторингу та заходи, вжитi для їх усунення;

     7) щорiчно, але не пiзнiше сiчня наступного року, надавати Спецiально уповноваженому органу узагальнену iнформацiю про дотримання суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, за якими вони здiйснюють функцiї регулювання i нагляду, вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, у тому числi про виявленi порушення та заходи, вжитi для їх усунення;

     8) забезпечувати зберiгання iнформацiї, що надiйшла вiд суб'єктiв первинного та державного фiнансового монiторингу i правоохоронних органiв;

     9) погоджувати iз Спецiально уповноваженим органом проекти будь-яких нормативно-правових актiв з питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону;

     10) подавати Спецiально уповноваженому органу iнформацiю, зокрема документи, необхiднi для виконання покладених на нього завдань (за винятком iнформацiї про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;

     11) вживати вiдповiдно до законодавства заходiв щодо перевiрки бездоганної дiлової репутацiї осiб, якi здiйснюють управлiння та контроль суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;

     12) вживати вiдповiдно до законодавства заходiв для недопущення до управлiння суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, прямої чи опосередкованої iстотної участi у таких суб'єктах осiб, якi мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимiсть за корисливi злочини або тероризм;

     13) у випадках, установлених законодавством, вживати заходiв для недопущення формування статутних фондiв вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу за рахунок коштiв, джерела походження яких неможливо пiдтвердити;

     14) використовувати iнформацiю Спецiально уповноваженого органу щодо ознак порушення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму для встановлення наявностi вiдповiдних порушень.

     Положення пунктiв 6, 7, 9, 10 i 14 частини другої цiєї статтi поширюються на суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, за винятком Спецiально уповноваженого органу.

     3. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу мають право одержувати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй з регулювання i нагляду за такими суб'єктами в межах цього Закону.

     4. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу (за винятком Спецiально уповноваженого органу) та iншi державнi органи забезпечують вiдповiдно до законодавства доступ Спецiально уповноваженого органу до своїх iнформацiйних ресурсiв для створення та забезпечення функцiонування єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     5. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу визначають i розробляють процедуру застосування вiдповiдних запобiжних заходiв щодо країн, якi не виконують або неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму: посилена увага пiд час погодження створення в таких країнах фiлiй, представництв чи дочiрнiх пiдприємств суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу; попередження суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу не фiнансового сектору про те, що операцiї з фiзичними або юридичними особами у вiдповiднiй країнi можуть мати ризик вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму; обмеження дiлових вiдносин або фiнансових операцiй з вiдповiдною країною або особами в такiй країнi.

Роздiл III. ФIНАНСОВI ОПЕРАЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРIШНЬОМУ ФIНАНСОВОМУ МОНIТОРИНГУ

     Стаття 15. Фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу

     1. Фiнансова операцiя пiдлягає обов'язковому фiнансовому монiторингу у разi, якщо сума, на яку вона проводиться, дорiвнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктiв господарювання, якi проводять азартнi iгри, - 13000 гривень) або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, еквiвалентнiй 150000 гривень (для суб'єктiв господарювання, якi проводять азартнi iгри, - 13000 гривень), та має одну або бiльше таких ознак:

     1) переказ грошових коштiв на анонiмний (номерний) рахунок за кордон i надходження грошових коштiв з анонiмного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштiв на рахунок, вiдкритий у фiнансовiй установi в країнi, що вiднесена Кабiнетом Мiнiстрiв України до перелiку офшорних зон;

     2) купiвля-продаж чекiв, дорожнiх чекiв або iнших подiбних платiжних засобiв за готiвку;

     3) зарахування або переказ коштiв, надання або отримання кредиту (позики), проведення iнших фiнансових операцiй у разi, якщо хоча б одна iз сторiн - учасникiв фiнансової операцiї є фiзичною або юридичною особою, що має вiдповiдну реєстрацiю, мiсце проживання чи мiсцезнаходження в країнi (на територiї), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, або однiєю iз сторiн є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначенiй країнi (територiї). Перелiк таких країн (територiй) визначається вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, на основi висновкiв мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, дiяльнiсть яких спрямована на протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, i пiдлягає опублiкуванню;

     4) зарахування на рахунок коштiв у готiвковiй формi з їх подальшим переказом того самого або наступного операцiйного дня iншiй особi;

     5) зарахування коштiв на поточний рахунок юридичної або фiзичної особи - пiдприємця чи списання коштiв з поточного рахунка юридичної або фiзичної особи - пiдприємця, перiод дiяльностi якої не перевищує трьох мiсяцiв з дня реєстрацiї, або зарахування коштiв на поточний рахунок чи списання готiвки з поточного рахунка юридичної або фiзичної особи - пiдприємця у разi, якщо операцiї на зазначеному рахунку не здiйснювалися з дня його вiдкриття;

     6) переказ особою коштiв за кордон за вiдсутностi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     7) обмiн банкнот, особливо iноземної валюти, на банкноти iншого номiналу;

     8) проведення фiнансових операцiй з цiнними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;

     9) проведення фiнансових операцiй з векселями з бланковим iндосаментом або iндосаментом на пред'явника;

     10) здiйснення розрахунку за фiнансовою операцiєю у готiвковiй формi;

     11) проведення фiнансових операцiй за правочинами, форма розрахункiв за якими не визначена;

     12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премiї);

     13) проведення страхової виплати або страхового вiдшкодування;

     14) виплата (передача) особi виграшу в лотерею, придбання фiшок, жетонiв, внесення в iнший спосiб плати за право участi в азартнiй грi, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартнi iгри;

     15) здiйснення розрахункiв за зовнiшньоекономiчним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територiю України товарiв, робiт i послуг;

     16) надання кредитних коштiв особi, яка є членом небанкiвської кредитної установи, в один i той самий день декiлька разiв, за умови, що загальна сума фiнансових операцiй дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цiєї статтi.

     Iнформацiя про фiнансовi операцiї подається вiдповiдно до пунктiв 10, 11, 16 частини першої цiєї статтi Спецiально уповноваженому органу всiма суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, крiм банкiв.

     Стаття 16. Фiнансовi операцiї, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу

     1. Фiнансова операцiя пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу, якщо вона має одну або бiльше ознак, визначених цiєю статтею, або мiстить iншi ризики:

     1) заплутаний або незвичний характер фiнансової операцiї чи сукупностi пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй, що не мають очевидного економiчного сенсу або очевидної законної мети;

     2) невiдповiднiсть фiнансової операцiї характеру та змiсту дiяльностi клiєнта;

     3) виявлення фактiв неодноразового проведення фiнансових операцiй, характер яких дає пiдстави вважати, що метою їх здiйснення є уникнення процедур обов'язкового фiнансового монiторингу або iдентифiкацiї, передбачених цим Законом (зокрема двi чи бiльше фiнансовi операцiї, що проводяться клiєнтом протягом одного робочого дня з однiєю особою та можуть бути пов'язанi мiж собою, за умови, що їх загальна сума дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону).

     2. У разi якщо у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу виникають пiдстави вважати, що фiнансова операцiя пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, внутрiшнiй фiнансовий монiторинг проводиться також щодо iнших фiнансових операцiй, в уточненнi яких виникла необхiднiсть.

     3. Внутрiшньому фiнансовому монiторингу пiдлягають операцiї вiдповiдно до типологiй мiжнародних органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     Стаття 17. Зупинення фiнансових операцiй, щодо яких є мотивована пiдозра, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, чи щодо яких застосованi мiжнароднi санкцiї

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право зупинити проведення фiнансової операцiї у разi, якщо така операцiя мiстить ознаки, передбаченi статтями 15 i 16 цього Закону, та зобов'язаний зупинити проведення фiнансової операцiї, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, i в той самий день повiдомити про це Спецiально уповноважений орган. Таке зупинення фiнансових операцiй здiйснюється на строк до двох робочих днiв.

     2. Спецiально уповноважений орган може прийняти рiшення про подальше зупинення такої фiнансової операцiї вiдповiдно до частини першої цiєї статтi на строк до п'яти робочих днiв, про що зобов'язаний невiдкладно повiдомити суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, а також правоохороннi органи, уповноваженi приймати рiшення вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства. У разi неприйняття Спецiально уповноваженим органом вiдповiдного рiшення протягом строку, передбаченого частиною першою цiєї статтi, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу поновлює проведення фiнансової операцiї.,

     3. Спецiально уповноважений орган може прийняти рiшення про зупинення видаткових операцiй за рахунками клiєнтiв (осiб) у разi, якщо такi операцiї мiстять ознаки, передбаченi статтями 15, 16 цього Закону на строк до п'яти робочих днiв, про що зобов'язаний невiдкладно повiдомити суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, а також правоохороннi органи, уповноваженi приймати рiшення вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства.

     4. У разi такого зупинення видаткових фiнансових операцiй прибутковi фiнансовi операцiї не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фiнансового монiторингу в той самий день зобов'язаний повiдомити про проведення таких операцiй Спецiально уповноважений орган.

     5. У разi прийняття рiшення вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi Спецiально уповноважений орган проводить аналiтичну роботу, збирає необхiдну додаткову iнформацiю, обробляє, перевiряє та аналiзує її. У разi пiдтвердження мотивованої пiдозри Спецiально уповноважений орган готує i подає вiдповiднi узагальненi матерiали протягом строку зупинення такої операцiї до правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства.

     У такому разi строк зупинення фiнансової операцiї продовжується на сiм робочих днiв з дня подання вiдповiдних узагальнених матерiалiв, за умови що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днiв.

     Спецiально уповноважений орган iнформує в день подання узагальнених матерiалiв вiдповiдного суб'єкта первинного фiнансового монiторингу про день закiнчення строку зупинення фiнансової операцiї.

     У разi якщо за результатами перевiрки ознаки легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму не пiдтверджуються, Спецiально уповноважений орган зобов'язаний невiдкладно скасувати своє рiшення про зупинення видаткових операцiй та повiдомити про це суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     6. Порядок зупинення, та поновлення проведення фiнансових операцiй визначається суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють регулювання i нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу в межах їх повноважень. Строки зупинення фiнансових операцiй суб'єктами первинного фiнансового монiторингу та Спецiально уповноваженим органом, зазначенi у частинах першiй - четвертiй цiєї статтi, є остаточними та продовженню не пiдлягають.

     7. Порядок формування перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для внесення юридичної чи фiзичної особи до зазначеного перелiку є:

     1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фiзичної особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 258, 2581, 2582, 2583, 2584 та 2585 Кримiнального кодексу України;

     2) вiдомостi, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, якi i пов'язанi з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     3) вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав стосовно органiзацiй, юридичних або фiзичних осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     8. Перелiк осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, доводиться до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу Спецiально уповноваженим органом у порядку, погодженому з iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу.

     9. Порядок доступу до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради безпеки ООН, встановлюється законом. Такий доступ здiйснюється для покриття основних або надзвичайних витрат.

     10. Зупинення фiнансових операцiй вiдповiдно до частини першої цiєї статтi та частини п'ятої статтi 22 цього Закону не є пiдставою для виникнення цивiльно-правової вiдповiдальностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та його посадових осiб за порушення умов вiдповiдних правочинiв.

     11. Порядок виключення з перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для виключення юридичної чи фiзичної особи iз зазначеного перелiку є:

     1) погашення або зняття судимостi з фiзичної особи, засудженої вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цiєї особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 258, 2581, 2582, 2583, 2584 та 2585 Кримiнального кодексу України;

     2) виключення особи з вiдомостей, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, пов'язаних з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     3) погашення або зняття судимостi з фiзичної особи, засудженої вироком (рiшенням) судiв, рiшенням iнших компетентних органiв iноземних держав стосовно органiзацiй, юридичних або фiзичних осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     4) наявнiсть документально пiдтверджених даних про смерть особи, включеної до перелiку вiдповiдно до частини сьомої цiєї статтi.

     12. Розгляд запитiв щодо виключення з перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл IV. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦIЇ ТА ПРАВА СПЕЦIАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

     Стаття 18. Завдання та функцiї Спецiально уповноваженого органу

     1. Завданнями Спецiально уповноваженого органу є:

     1) збирання, оброблення та аналiз iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншi фiнансовi операцiї або iнформацiя, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуваннi тероризму.

     Спецiально уповноважений орган встановлює принципи опрацювання одержаної вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та критерiї аналiзу таких операцiй;

     2) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     3) створення та забезпечення функцiонування єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     4) налагодження спiвпрацi, взаємодiї та iнформацiйного обмiну з державними органами, компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями в зазначенiй сферi;

     5) забезпечення представництва України в установленому порядку в мiжнародних органiзацiях з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     2. Спецiально уповноважений орган вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) вносить пропозицiї щодо розроблення законодавчих актiв, бере участь в установленому порядку у пiдготовцi iнших нормативно-правових актiв з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     2) подає запити до органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання щодо одержання iнформацiї (у тому числi копiй документiв), необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     3) спiвпрацює з органами виконавчої влади, iншими державними органами, задiяними в системi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     4) у разi наявностi достатнiх пiдстав вважати, що фiнансова операцiя або сукупнiсть пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, подає до правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення згiдно з кримiнально-процесуальним законодавством, а також розвiдувальних органiв України для здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi вiдповiднi узагальненi матерiали, додатковi узагальненi матерiали та одержує вiд них iнформацiю про хiд їх розгляду;

     5) у разi наявностi достатнiх пiдстав пiдозрювати, що фiнансова операцiя або клiєнт пов'язанi iз вчиненням дiяння, визначеного Кримiнальним кодексом України, що не стосується легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, подає iнформацiю до вiдповiдного правоохоронного або розвiдувального органу України у виглядi узагальнених матерiалiв;

     6) бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     7) проводить аналiз методiв та фiнансових схем легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму;

     8) проводить узагальнення стану здiйснення державними органами заходiв щодо протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму в державi;

     9) погоджує проекти нормативно-правових актiв суб'єктiв державного фiнансового монiторингу з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, а також погоджує iз суб'єктами державного фiнансового монiторингу проекти своїх нормативно-правових актiв щодо виконання вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     10) проводить аналiз ефективностi заходiв, функцiонування системи фiнансового монiторингу в державi на пiдставi iнформацiї, наданої органами державної влади;

     11) отримує вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (крiм спецiально визначених) iнформацiю щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй клiєнтiв, операцiї яких стали об'єктом фiнансового монiторингу;

     12) забезпечує виконання завдань, передбачених статтею 14 цього Закону (за винятком пунктiв 6, 7, 9, 10 i 14 частини другої статтi 14 цього Закону);

     13) сприяє виявленню у фiнансових операцiях ознак використання доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     14) вимагає вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу дотримання вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, i в разi виявлення порушень законодавства вживає заходiв, передбачених законами, а також повiдомляє про це орган, що здiйснює нагляд за таким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу;

     15) забезпечує здiйснення державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму i забезпечує координацiю дiяльностi державних органiв у цiй сферi;

     16) забезпечує вiдповiдно до закону органiзацiю та координацiю роботи з перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади з питань фiнансового монiторингу та працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдальних за проведення фiнансового монiторингу, щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму на базi вiдповiдного навчального закладу, вiднесеного до сфери управлiння Спецiально уповноваженого органу;

     17) надає вiдповiдно до законодавства суб'єктам державного фiнансового монiторингу iнформацiю для пiдвищення ефективностi здiйснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог законодавства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму (обсяг та порядок надання такої iнформацiї визначаються спiльними нормативно-правовими актами Спецiально уповноваженого органу та вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу);

     18) повiдомляє суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiсля надходження вiдповiдної iнформацiї вiд правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства, про, факт порушення кримiнальної справи (або про факт закриття кримiнальної справи в ходi досудового слiдства) за повiдомленнями такого суб'єкта, що надiйшло до Спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до вимог статей 15, 16 цього Закону, а також надає йому iнформацiю про прийнятi судами рiшення за такими кримiнальними справами з одночасним повiдомленням вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу. Порядок такого повiдомлення та iнформування суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i суб'єкта державного фiнансового монiторингу встановлюється Спецiально уповноваженим органом;

     19) надає роз'яснення щодо застосування прийнятих Спецiально уповноваженим органом нормативно-правових актiв з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     20) бере участь за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України у пiдготовцi вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     21) визначає та затверджує за погодженням iз суб'єктами державного фiнансового монiторингу критерiї ризикiв;

     22) виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на нього завдань, та здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     3. Спецiально уповноважений орган для здiйснення своїх повноважень має право утворювати, реорганiзовувати та лiквiдовувати структурнi пiдроздiли в Автономнiй Республiцi Крим, областях та вiдповiднi навчальнi заклади.

     4. Спецiально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення облiку:

     1) iнформацiї про фiнансовi операцiї, що стали об'єктом фiнансового монiторингу;

     2) узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв, наданих правоохоронним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду правоохоронними органами процесуальних рiшень;

     3) iнформацiї про результати досудового слiдства та постановленi судовi рiшення у справах, у розслiдуваннi яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали;

     4) iнформацiї про конфiскованi активи та активи, на якi накладено арешт, у справах, у розслiдуваннi яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали;

     5) надiсланих i виконаних мiжнародних запитiв про спiвробiтництво у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     Стаття 19. Полiтична незалежнiсть Спецiально уповноваженого органу

     1. Керiвник Спецiально уповноваженого органу призначається i звiльняється з посади в установленому законодавством порядку.

     2. Використання Спецiально уповноваженого органу в партiйних, групових чи особистих iнтересах не допускається.

     3. Дiяльнiсть партiй, рухiв та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичнi цiлi, у Спецiально уповноваженому органi забороняється.

     4. На перiод служби чи роботи за трудовим договором членство посадових i службових осiб Спецiально уповноваженого органу в партiях, рухах та iнших громадських об'єднаннях зупиняється.

     Керiвник Спецiально уповноваженого органу не може бути членом полiтичної партiї.

     5. Як виняток дозволяється членство працiвникiв, якi уклали трудовий договiр iз Спецiально уповноваженим органом, у професiйних спiлках.

     Стаття 20. Права Спецiально уповноваженого органу

     1. Спецiально уповноважений орган має право:

     1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенцiї, спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками);

     2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку вiд органiв виконавчої влади, правоохоронних органiв, Нацiонального банку України, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю (довiдки, копiї документiв), у тому числi таку iнформацiю, що становить банкiвську або комерцiйну таємницю, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

     3) отримувати вiд суб'єкта первинного фiнансового монiторингу (крiм спецiально визначеного) у разi необхiдностi, що ґрунтується на результатах проведеного аналiзу, вiдомостi щодо вiдстеження (монiторингу) обiгу активiв, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму;

     4) здiйснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числi автоматизований, до баз даних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу та iнших органiв державної влади;

     5) одержувати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу на запит iнформацiю (довiдки, копiї документiв), у тому числi таку iнформацiю, що мiстить банкiвську або комерцiйну таємницю, про фiнансовi операцiї, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, та пов'язанi з ними операцiї. У разi якщо учасником таких фiнансових операцiй є нерезидент, Спецiально уповноважений орган має право витребувати у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу всю наявну iнформацiю про цю особу. Щодо учасника такої фiнансової операцiї - резидента Спецiально уповноважений орган має право витребувати у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу копiї паспорта цiєї особи, картки iз зразками пiдписiв та довiреностi, на пiдставi якої цей учасник брав участь у проведеннi фiнансової операцiї, що стала об'єктом фiнансового монiторингу, а також iншу наявну iнформацiю (копiї документiв), необхiдну для виконання покладених на Спецiально уповноважений орган завдань;

     6) приймати нормативно-правовi акти, необхiднi для виконання завдань та функцiй, передбачених статтею 18 цього Закону;

     7) одержувати вiд правоохоронних та розвiдувальних органiв України, до яких згiдно з цим Законом подано узагальненi матерiали вiд Спецiально уповноваженого органу, iнформацiю про хiд опрацювання та вжиття вiдповiдних заходiв на пiдставi одержаних матерiалiв в установленому законодавством порядку;

     8) здiйснювати органiзацiю та координацiю роботи з перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади з питань фiнансового монiторингу та за погодженням iз вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу - працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдальних за проведення фiнансового монiторингу, у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму;

     9) укладати мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру з вiдповiдними органами iнших держав з питань спiвробiтництва в установленому законом порядку;

     10) приймати рiшення про зупинення видаткових операцiй за рахунками осiб на строк, установлений цим Законом;

     11) продовжувати строк зупинення фiнансових операцiй у випадках, встановлених цим Законом;

     12) брати участь за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу у пiдготовцi та/або проведеннi перевiрок суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (крiм банкiв) у сферi додержання законодавства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     13) iнформувати суб'єктiв державного фiнансового монiторингу про порушення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону;

     14) надавати суб'єктам державного фiнансового монiторингу статистичну iнформацiю вiдповiдно до законодавства в межах, визначених частиною четвертою статтi 18 цього Закону.

Роздiл V. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФIНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

     Стаття 21. Загальнi засади мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму здiйснюється суб'єктами державного фiнансового монiторингу за принципом взаємностi вiдповiдно до цього Закону, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iнших нормативно-правових актiв з урахуванням рекомендацiй та стандартiв Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), Спецiального експертного комiтету Ради Європи з питань оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейського Союзу, Свiтового банку, Мiжнародного валютного фонду, Егмонтської групи пiдроздiлiв фiнансових розвiдок, Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     Стаття 22. Повноваження державних органiв щодо забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню i тероризму

     1. Спецiально уповноважений орган вiдповiдно до мiжнародних договорiв України за принципом взаємностi чи з власної iнiцiативи здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав у частиш обмiну досвiдом та iнформацiєю, пов'язаною iз запобiганням та протидiєю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     2. Надання Спецiально уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави iнформацiї з обмеженим доступом здiйснюється за умови забезпечення органом iноземної держави тотожного дiючому в Українi нацiонального режиму її захисту та використання виключно для цiлей кримiнального судочинства у справах про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму.

     3. Виконання Спецiально уповноваженим органом запиту вiдповiдного органу iноземної держави є пiдставою для витребування ним необхiдної для виконання запиту iнформацiї (у тому числi такої, що становить банкiвську або комерцiйну таємницю), копiй документiв у органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй та суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу. Вимога Спецiально уповноваженого органу про подання iнформацiї, необхiдної для виконання запиту вiдповiдного органу iноземної держави, має мiстити посилання на номер та день реєстрацiї цього запиту у вiдповiдному реєстрi Спецiально уповноваженого органу.

     4. Вiдмова або вiдстрочення задоволення запиту щодо мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або. фiнансуванню тероризму здiйснюється лише на пiдставi мiжнародних договорiв, стороною яких є Україна.

     5. На виконання вiдповiдного запиту уповноваженого органу iноземної держави про зупинення вiдповiдної фiнансової операцiї як такої, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, Спецiально уповноважений орган має право доручити суб'єкту первинного фiнансового монiторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити монiторинг фiнансової операцiї вiдповiдної особи протягом строку, встановленого цим запитом. Порядок зупинення та поновлення такої фiнансової операцiї визначається суб'єктом державного фiнансового монiторингу, що здiйснює регулювання i нагляд за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, в межах його повноважень.

     6. Забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму щодо виконання судових рiшень, якi стосуються конфiскацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, покладається на Мiнiстерство юстицiї України, а в частинi вчинення процесуальних дiй у межах розслiдування кримiнальних справ щодо легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму - на Генеральну прокуратуру України.

     7. Доходи, одержанi злочинним шляхом, що були конфiскованi у зв'язку з провадженням у справi про легалiзацiю: (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму та пiдлягають поверненню в Україну або в iноземну державу, спрямовуються вiдповiдно до мiжнародного договору України з цiєю державою щодо, розподiлу конфiскованих активiв чи доходiв вiд розмiщення цих активiв. Кошти, одержанi Україною за таким мiжнародним договором, зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України, якщо iнше не встановлено законом.

     8. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними державними органами iноземних держав щодо обмiну досвiдом та iнформацiєю з питань регулювання та нагляду за дiяльнiстю фiнансових установ у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму вiдповiдно до мiжнародних договорiв України чи з власної iнiцiативи.

     9. Спецiально уповноважений орган та iншi суб'єкти державного фiнансового монiторингу у межах своїх повноважень забезпечують спiвробiтництво з Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) та iншими мiжнародними органiзацiями, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     10. В Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та законiв України визнаються вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осiб, якi мають доходи, одержанi злочинним шляхом.

     В Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та законiв України визнаються вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав, що набрали законної сили, щодо конфiскацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, або еквiвалентного їм майна, що знаходяться на територiї України.

     Конфiскованi доходи, отриманi злочинним шляхом, або еквiвалентне їм майно на пiдставi вiдповiдного мiжнародного договору України можуть бути, повнiстю або частково переданi iноземнiй державi, судом або iншим компетентним органом якої винесено вирок (рiшення) щодо конфiскацiї.

     11. Рiшення про видачу iноземнiй державi осiб, якi вчинили злочини, пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, та рiшення щодо транзитного перевезення зазначених осiб по територiї України приймається на пiдставi зобов'язань України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     У разi якщо Україна не має вiдповiдного мiжнародного договору з iноземною державою, що запитує видачу, зазначенi особи можуть бути виданi за злочини, пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, виключно за умови дотримання принципу взаємностi.

Роздiл VI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВIДНОВЛЕННЯ ПРАВ I ЗАКОННИХ IНТЕРЕСIВ

     Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. Особи, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть кримiнальну, адмiнiстративну та цивiльно-правову вiдповiдальнiсть згiдно iз законом. Такi особи також можуть бути позбавленi права провадити певнi види дiяльностi згiдно iз законом.

     2. Юридичнi особи, якi здiйснювали фiнансовi операцiї з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв або фiнансували тероризм, можуть бути лiквiдованi за рiшенням суду.

     3. У разi невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф:

     за порушення вимог щодо iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi осiб у випадках, передбачених законодавством, - у розмiрi до 500 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрацiї фiнансових операцiй, що вiдповiдно, до законодавства пiдлягають фiнансовому монiторингу, - у розмiрi до 800 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, -у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Спецiально уповноваженому органу недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що вiдповiдно до закону пiдлягають такому монiторингу, - у розмiрi до 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, -у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за порушення порядку зупинення фiнансових операцiй - у розмiрi до 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за порушення обов'язкiв, визначених статтями 6, 8 - 12, 17, 22 цього Закону та не зазначених у абзацах першому - п'ятому частини третьої цiєї статтi, - у розмiрi до 300 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян).

     4. Повторне (протягом року) порушення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу - юридичними особами або громадянами, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу у розмiрi до 3000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для громадян, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, - у розмiрi до 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян).

     5. Крiм застосування фiнансових санкцiй за повторне аналогiчне протягом одного року порушення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фiнансового монiторингу може обмежити, тимчасово припинити дiю чи анулювати лiцензiю або iнший спецiальний дозвiл на право провадження певних видiв дiяльностi у порядку, встановленому законом.

     6. У разi грубого порушення посадовою особою суб'єкта первинного фiнансового, монiторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фiнансового монiторингу може вiдповiдно до закону прийняти рiшення про тимчасове вiдсторонення такої посадової особи суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiд посади.

     7. Санкцiї до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, передбаченi цiєю статтею, застосовуються суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють регулювання i нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, в межах їхньої компетенцiї.

     Якщо особа вчинила кiлька порушень, передбачених частиною третьою цiєї статтi, стягнення на неї накладається в межах санкцiї, встановленої за бiльш суворе порушення з числа вчинених.

     Стаття 24. Вiдновлення прав i законних iнтересiв

     1. За рiшенням суду доходи, одержанi злочинним шляхом, пiдлягають конфiскацiї в дохiд держави або повертаються їх власнику, права чи законнi iнтереси якого були порушенi, або вiдшкодовується їх вартiсть.

     2. Угоди, спрямованi на легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, визнаються недiйсними у встановленому законом порядку.

     3. Суб'єкти фiнансового монiторингу, їх посадовi особи та iншi працiвники не несуть вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну юридичним i фiзичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв пiд час проведення фiнансового монiторингу, якщо вони дiяли у межах завдань, обов'язкiв та у спосiб, що передбаченi цим Законом.

     4. Шкода, заподiяна юридичнiй або фiзичнiй особi незаконними дiями державних органiв внаслiдок проведення ними заходiв щодо протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, вiдшкодовується з Державного бюджету України.

Роздiл VII. КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФIНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

     Стаття 25. Контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму

     1. Контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму здiйснюється органами державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом порядку.

     2. Спецiально уповноважений орган щороку в березнi подає звiт про стан запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) частину третю статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "2584" доповнити цифрами "2585";

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) статтю 1669 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1669. Порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму

     Порушення вимог щодо iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi особи, яка здiйснює фiнансову операцiю; неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу; ненадання, несвоєчасне надання додаткової iнформацiї з приводу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, на запит спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу; порушення вимог щодо зберiгання документiв, що стосуються iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, та проведених ними фiнансових операцiй; неповiдомлення спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу про зупинення проведення фiнансової операцiї, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосованi мiжнароднi санкцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовiрної iнформацiї, пов'язаної з аналiзом фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, довiдок та копiй документiв (у тому числi тих, що становлять банкiвську або комерцiйну таємницю) на запит спецiально уповноваженого центрального органу; виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Розголошення в будь-якому виглядi iнформацiї, що вiдповiдно до закону є об'єктом обмiну мiж суб'єктом первинного фiнансового монiторингу та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, або факту її подання (одержання) особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з її професiйною або службовою дiяльнiстю, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     б) доповнити статтею 18834 такого змiсту:

     "Стаття 18834. Невиконання законних вимог посадових осiб суб'єктiв державного фiнансового монiторингу

     Невиконання законних вимог посадових осiб суб'єктiв державного фiнансового монiторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в) статтю 221 пiсля цифр "18833" доповнити цифрами "18834";

     г) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     в абзацi "Нацiонального банку України (статтi 16411, 1667 - 1669)" цифри "1669" замiнити цифрами "1668";

     абзац "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу (стаття 1669)" виключити;

     абзац "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (стаття 1669)" виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (статтi 1669, 18834)";

     ґ) у частинi другiй статтi 277 слова та цифри "статтями 461, 51 i 176" замiнити словами та цифрами "статтями 461, 51, 1669, 176 i 18834";

     3) У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р N 25 - 26, ст. 131):

     а) у статтi 209:

     в абзацi першому частини першої слова "чи укладення угоди" замiнити словами "чи правочину";

     пункт 1 примiтки викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, вiдповiдно до цiєї статтi є дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у видi позбавлення волi (за винятком дiянь, передбачених статтями 207, 212 i 2121 Кримiнального кодексу України), або дiяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, за кримiнальним законом держави, де воно було вчинене, i є злочином за Кримiнальним кодексом України та внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи";

     б) статтю 2091 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2091. Умисне порушення вимог законодавства про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму

     1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що вiдповiдно до закону пiдлягають фiнансовому монiторингу, спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, якщо такi дiяння заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб, -

     карається штрафом вiд однiєї до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Розголошення у будь-якому виглядi iнформацiї, яка вiдповiдно до закону надається спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з професiйною або службовою дiяльнiстю, якщо такi дiї заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб, -

     карається штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     в) у частинi першiй статтi 2583 слово "матерiальне" виключити;

     г) у частинi першiй статтi 2584 слова "фiнансування, матерiальне забезпечення" виключити;

     ґ) доповнити статтею 2585 такого змiсту:

     "Стаття 2585. Фiнансування тероризму

     1. Фiнансування тероризму, тобто дiї, вчиненi з метою фiнансового або матерiального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (органiзацiї), органiзацiї, пiдготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (органiзацiї), -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або з корисливих мотивiв, або "за попередньою змовою групою осiб, або у великому розмiрi, або якщо вони призвели до заподiяння значної майнової шкоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою чи в особливо великому розмiрi, або якщо вони призвели до iнших тяжких наслiдкiв, -

     караються позбавленням волi на строк вiд десяти до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     4. Особа, крiм органiзатора або керiвника терористичної групи (органiзацiї), звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi цiєю статтею, якщо вона добровiльно до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi повiдомила про вiдповiдну терористичну дiяльнiсть або iншим чином сприяла її припиненню або запобiганню злочину, який вона фiнансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її дiях немає складу iншого злочину.

     Примiтка. 1. Фiнансування тероризму визнається вчиненим у великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує шiсть тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Фiнансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмiрi, якщо розмiр фiнансового або матерiального забезпечення перевищує вiсiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     а) частину першу статтi 1074 доповнити словами "а також у разi зупинення фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, передбачених законом";

     б) статтю 1087 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Граничнi суми розрахункiв у готiвковiй формi для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до цiєї статтi встановлюються Нацiональним банком України";

     5) частину першу статтi 6 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236) доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) наявнiсть узагальнених матерiалiв центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, отриманих в установленому законом порядку";

     6) статтю 15 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190) пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Посадовi особи органiв державної податкової служби здiйснюють органiзацiйно-розпорядчi та консультативно-дорадчi функцiї, визначенi законодавством України.

     Правовий статус посадових осiб органiв державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцiєю України, цим Законом, а в частинi, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

     У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - одинадцятою;

     7) у Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 2002 р., N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268, N 35, ст. 296; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 8, ст. 51):

     а) частину другу статтi 7 доповнити пунктом 38 такого змiсту:

     "38) виконує iншi завдання вiдповiдно до закону";

     б) статтю 8 доповнити пунктом 33, такого змiсту:

     "33) здiйснювати iншi права, передбаченi законом";

     в) частину третю статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi несплати штрафу протягом 15 днiв примусове стягнення штрафiв здiйснюється на пiдставi вiдповiдного рiшення суду за позовом Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     8) у Законi України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292; 2002 р., N 32, ст. 220):

     а) у статтi 8:

     частину четверту пiсля слiв "вiдомостi про засновникiв (засновника)" доповнити словами "(щодо засновникiв - юридичних осiб - з доданням пiдтвердних документiв щодо структури власностi засновникiв, якi дають змогу встановити власникiв iстотної участi цих юридичних осiб)";

     частину дев'яту пiсля слiв "Про змiни у статутних документах" та "до реєструючого органу" доповнити вiдповiдно словами "або структури власностi юридичних осiб - засновникiв" та "з доданням вiдповiдних пiдтвердних документiв";

     частину десяту доповнити словами "або ненадання/несвоєчасного надання повiдомлення про змiни у статутних документах або структури власностi юридичної особи - засновника або за наявностi особи, яка здiйснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку вiд її дiяльностi, що внесена до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi";

     б) частину першу статтi 9 пiсля слiв "порядку створення благодiйної органiзацiї або" доповнити словами "наявнiсть засновникiв/власникiв iстотної участi юридичної особи - засновника або особи, яка здiйснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку вiд її дiяльностi, що внесена до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi";

     9) у Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2, N 14, ст. 104; 2005 р., N 26, ст. 358; 2006 р., N 12, ст. 100, N 35, ст. 296):

     а) перше речення частини другої статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "Зупинення власних видаткових операцiй банку за його рахунками, а також видаткових операцiй за рахунками юридичних або фiзичних осiб здiйснюється лише в разi накладення арешту вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму";

     б) у статтi 62:

     пункт 5 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "5) центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу на його запит щодо фiнансових операцiй, пов'язаних з фiнансовими операцiями, що стали об'єктом фiнансового монiторингу (аналiзу) згiдно iз законодавством щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, а також учасникiв зазначених операцiй";

     частину дев'яту пiсля слова "Положення" доповнити словами "частин другої та четвертої";

     в) частину другу статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю банкiв проводить перевiрку банкiв з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, та достатностi заходiв для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму";

     г) у статтi 64:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Банкам забороняється встановлювати кореспондентськi вiдносини з банками, iншими фiнансовими установами -нерезидентами, що не мають постiйного мiсцезнаходження та не провадять дiяльнiсть за мiсцем своєї реєстрацiї та/або не пiдлягають вiдповiдному нагляду в державi (на територiї) за мiсцем свого розташування, а також з банками та iншими фiнансовими установами - нерезидентами, що пiдтримують такi кореспондентськi вiдносини".

     У зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - десятою;

     абзац четвертий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "клiєнтiв, що здiйснюють операцiї з готiвкою без вiдкриття рахунка на суму, що дорiвнює або перевищує 150000 гривень, або на суму, еквiвалентну зазначенiй сумi в iноземнiй валютi";

     у першому реченнi частини шостої слова "його особи" виключити;

     у частинi сьомiй:

     перше i друге речення замiнити реченням такого змiсту:

     "Для iдентифiкацiї юридичної особи, за винятком пiдприємств державної i комунальної власностi, банк зобов'язаний з'ясувати вiдомостi про фiзичних осiб, якi є власниками iстотної участi в цiй юридичнiй особi, а також фiзичних осiб, якi здiйснюють прямий або опосередкований вплив на неї";

     у четвертому реченнi слова "мають сумнiвний характер" замiнити словами "пiдлягають фiнансовому монiторингу", а слова "передбачену законодавством", "якi здiйснюють нагляд та/або контроль за дiяльнiстю цiєї юридичної особи" i "передбаченi законодавством" виключити;

     у частинi восьмiй слова "мають сумнiвний характер" та "Вказанi органи" замiнити вiдповiдно словами "пiдлягають фiнансовому монiторингу" та "Органи";

     частину десяту виключити;

     10) у статтi 18 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2003 р., N 14, ст. 104):

     у третьому реченнi частини восьмої слово "банк" замiнити словами "фiнансова установа";

     частину одинадцяту виключити;

     11) у Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2006 р., N 14, ст. 116):

     а) у статтi 1:

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "фiнансування та iнше сприяння тероризму";

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "фiнансування тероризму - надання чи збiр активiв будь-якого роду з усвiдомленням того, що їх буде використано повнiстю або частково для органiзацiї, пiдготовки i вчинення окремим терористом або терористичною органiзацiєю визначеного Кримiнальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроба здiйснення таких дiй".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - двадцять першим;

     б) у статтi 4:

     частину четверту пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу".

     У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - тринадцятим;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi реорганiзацiї або перейменування центральних органiв виконавчої влади, перелiчених у цiй статтi, їхнi функцiї у сферi боротьби з тероризмом можуть переходити до їх правонаступникiв, якщо це передбачено вiдповiдними актами Кабiнету Мiнiстрiв України та Президента України";

     12) частину першу статтi 24 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234; 2009 р., N 19, ст. 263) доповнити абзацом шостим такого змiсту:,

     "iнформацiю з документами, що пiдтверджують структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає змогу встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi цих юридичних осiб";

     13) частину першу статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть юридичних осiб за вчинення корупцiйних правопорушень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692) пiсля слова "статтями" доповнити цифрами "2585".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Нацiональному банку України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та подати пропозицiї щодо внесення змiн до законодавчих актiв, що випливають iз цього Закону".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 травня 2010 року
N 2258-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.