ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державного регулювання та управлiння у сферi транспорту та дорожнього господарства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 224 слова i цифри "частини перша i третя статтi 135" замiнити словами i цифрами "абзац другий статтi 135";

     2) у пунктах 1 - 6 i 9 частини другої статтi 225 слова "начальник Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства та його заступники" та "Головний державний реєстратор флоту України та його заступники" замiнити словами "керiвник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, та його заступники, керiвник територiального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, та його заступники";

     3) у статтi 229:

     у частинi першiй слова i цифри "частина четверта статтi 135" замiнити словами i цифрами "абзаци шостий та восьмий статтi 135";

     пункти 1 i 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1) на автомобiльному транспортi - керiвник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, та його заступники, керiвник територiального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, та його заступники (частини перша, друга, четверта, п'ята i сьома статтi 1331, стаття 1332); керiвник перевiзника, який в установленому законодавством порядку надає транспортнi послуги, його заступники та контролери (частина третя статтi 119, частина п'ята статтi 133, частина друга статтi 134, абзаци шостий та восьмий статтi 135);

     2) на пасажирському електротранспортi (тролейбус, трамвай) - керiвник перевiзника, який в установленому законодавством порядку надає транспортнi послуги, його заступники та контролери (частина третя статтi 119, частина п'ята статтi 133, частина друга статтi 134, абзац восьмий статтi 135)";

     4) у статтi 255:

     абзац "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту (статтi 136, 141, 142)" пункту 1 частини першої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi (статтi 136, 141, 142, 164 - в частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, пов'язаної з перевезенням пасажирiв i вантажiв);

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi (стаття 136)";

     у пунктi 3 частини другої слова "позаштатний iнспектор Головної державної iнспекцiї України з безпеки. судноплавства" замiнити словами "iнспектор з безпеки на морському та рiчковому транспортi";

     5) у частинi третiй статтi 306 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi";

     6) у частинi другiй статтi 317 слова "начальником Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства та його заступниками" замiнити словами "керiвником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, та iнспекторами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi".

     2. У частинi п'ятiй статтi 67 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слова "Українською державною iнспекцiєю Регiстру i безпеки судноплавства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi".

     3. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) у частинах першiй i другiй статтi 3, частинах першiй i другiй статтi 12, частинi другiй статтi 28, частинах другiй i третiй статтi 35, частинах другiй i п'ятiй статтi 38, статтi 50, частинi другiй статтi 54, абзацi першому частини першої статтi 57, частинi четвертiй статтi 90, статтi 93, частинi першiй статтi 94, частинi першiй статтi 101, частинах першiй i другiй статтi 110, частинах першiй i другiй статтi 111, статтi 112, частинi четвертiй статтi 167, статтi 175, частинi другiй статтi 188, частинi п'ятiй статтi 190, статтях 290, 310 i 322 слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) частину першу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Держава здiйснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, iншi центральнi органи виконавчої влади та нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту";

     3) у частинi першiй статтi 10, абзацi першому статтi 34, статтi 131 слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) статтю 12 пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, погоджує вiдведення землi та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будiвництва або виконання будь-яких робiт в зонi дiї навiгацiйного обладнання i морських шляхiв за наявностi висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi.

     Пропозицiї щодо знесення, перенесення або необхiдностi змiни будiвель i споруд, що створюють перешкоди судноплавству або дiї засобiв навiгацiйного обладнання, подає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

     5) частину другу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок присвоєння судну назви, iдентифiкацiйного номера суднової станцiї супутникового зв'язку, позивного сигналу i номера вибiрного виклику суднової станцiї визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, та нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     6) у частинi третiй статтi 22, частинi п'ятiй статтi 26, частинi першiй статтi 51 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту";

     7) пункти "б" i "в" статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "б) якщо iнформацiю про безпеку цього судна заздалегiдь подано центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, i центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки використання ядерної енергiї;

     в) якщо центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, i центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки використання ядерної енергiї, не забороняють це заходження";

     8) частину четверту статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл на право експлуатацiї суднової радiостанцiї видається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     9) у частинi першiй статтi 67 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту";

     10) у частинi першiй статтi 94 слово "встановлює" замiнити словом "затверджує";

     11) у статтi 130:

     у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту";

     у частинi другiй:

     слова "центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту";

     доповнити словами "та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi".

     4. У Повiтряному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536):

     1) частину п'яту статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державне регулювання у сферi цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України здiйснюють у межах повноважень:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики в галузi цивiльної авiацiї (далi - уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї);

     нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, визначає прiоритетнi напрями та здiйснює заходи щодо формування державної полiтики у сферi авiацiйного транспорту та використання повiтряного простору України i забезпечує нормативно-правове регулювання вiдповiдно до статтi 11 цього Кодексу";

     2) частину першу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нормативно-правове регулювання у сферi цивiльної авiацiї здiйснюється шляхом прийняття в установленому порядку нормативно-правових актiв та прийняття уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї авiацiйних правил України, що регулюють дiяльнiсть цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, приймає нормативно-правовi акти, спрямованi на формування державної полiтики у сферi цивiльної авiацiї, крiм авiацiйних правил України, визначених частиною п'ятою цiєї статтi".

     5. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137):

     1) частину другу статтi 29 пiсля слiв "в порядку" доповнити словами "встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     2) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У Законi України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446 iз наступними змiнами):

     1) частину третю статтi 2 виключити;

     2) статтю 14 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Перелiк вантажiв, якi повиннi супроводжуватися особовим складом вiдомчої воєнiзованої охорони на залiзничному транспортi на всьому шляху прямування залiзницями України, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     3) частину восьму статтi 16 виключити;

     4) доповнити статтями 161 - 163 такого змiсту:

     "Стаття 161. Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, що здiйснюють перевезення пасажирiв i вантажiв (у тому числi небезпечних), юридичних та фiзичних осiб

     Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, що здiйснюють перевезення пасажирiв i вантажiв (у тому числi небезпечних), юридичних та фiзичних осiб проводиться шляхом планових, позапланових, рейдових перевiрок (перевiрка на дорозi).

     Плановi та позаплановi перевiрки за додержанням суб'єктами господарювання, фiзичними особами (на автомобiльному транспортi - також фiзичними особами - суб'єктами господарювання) та юридичними особами вимог законодавства про транспорт проводяться на пiдставi перелiку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi.

     Для проведення заходу державного нагляду (контролю) оформлюється посвiдчення (направлення).

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на наземному транспортi, i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, мають право:

     безперешкодного доступу до всiх транспортних засобiв i об'єктiв суб'єктiв господарювання, юридичних i фiзичних осiб (на автомобiльному транспортi - також фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання) з метою перевiрки додержання вимог законодавства та мiжнародних договорiв України з питань безпеки на транспортi;

     перевiряти в робочий час суб'єктiв господарювання, юридичних та фiзичних осiб з питань, вiднесених до їх компетенцiї;

     пред'являти суб'єктам господарювання, фiзичним та юридичним особам вимоги щодо здiйснення передбачених законодавством заходiв з питань безпеки на транспортi;

     одержувати вiд суб'єктiв господарювання, юридичних i фiзичних осiб письмовi чи уснi пояснення, висновки експертних обстежень, аудиту, матерiали та iнформацiю з вiдповiдних питань;

     складати акти перевiрок суб'єктiв господарювання, юридичних i фiзичних осiб;

     видавати в установленому порядку обов'язковi для виконання приписи про усунення порушень i недолiкiв, пов'язаних з порушенням правил безпеки на транспортi;

     забороняти експлуатацiю транспортних засобiв (крiм автомобiльного транспорту), виконання робiт та надання послуг;

     направляти в установленому законодавством порядку матерiали про порушення вимог нормативно-правових актiв щодо забезпечення безпеки руху до вiдповiдних органiв для вирiшення питання щодо притягнення винних осiб до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi;

     залучати до перевiрок представникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, громадських органiзацiй, науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та проектних установ, експертних органiзацiй тощо (за згодою);

     здiйснювати iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, або на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, Президентом України.

     Стаття 162. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi:

     веде облiк та здiйснює аналiз причин катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на автомобiльному, мiському електричному, залiзничному транспортi;

     розробляє профiлактичнi заходи щодо запобiгання виникненню катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на автомобiльному, мiському електричному, залiзничному транспортi та контролює їх виконання;

     веде облiк пожеж на автомобiльному, мiському електричному, залiзничному транспортi;

     здiйснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища автомобiльним, залiзничним транспортом;

     здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм i стандартiв на автомобiльному, мiському електричному, залiзничному транспортi;

     готує пропозицiї щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у сферi автомобiльного, мiського електричного, залiзничного транспорту, бере участь у розробленнi проектiв технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв з питань технiчного регулювання у цiй сферi, органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi;

     проводить технiчне розслiдування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварiй, подiй на автомобiльному, мiському електричному, залiзничному транспортi;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього Президентом України.

     Стаття 163. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi:

     веде облiк i здiйснює аналiз причин катастроф, аварiй, пригод на морському та рiчковому транспортi;

     розробляє профiлактичнi заходи щодо запобiгання виникненню катастроф, аварiй, пригод на морському та рiчковому транспортi та контролює їх виконання;

     веде облiк пожеж на морському та рiчковому транспортi;

     здiйснює контроль за укладенням договорiв обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв морським та рiчковим транспортом;

     здiйснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища морським та рiчковим транспортом;

     здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства i стандартiв на морському та рiчковому транспортi;

     готує пропозицiї щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у сферi морського та рiчкового транспорту, бере участь у розробленнi проектiв технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв з питань технiчного регулювання у цiй сферi, органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi;

     веде журнал облiку суден (крiм риболовних суден), зареєстрованих у Державному судновому реєстрi України та Судновiй книзi України, розмiщує зазначенi данi на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     здiйснює державний контроль i нагляд за дотриманням законодавства про судноплавство на суднах, у морських i рiчкових портах, територiальних та внутрiшнiх водах, на внутрiшнiх водних шляхах України;

     здiйснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажiв, пасажирiв та багажу на морських i рiчкових суднах;

     здiйснює контроль i нагляд за дотриманням правил користування засобами морського та рiчкового транспорту, охорони порядку i безпеки руху на морському та рiчковому транспортi, утримання та експлуатацiї баз (споруд) для стоянки маломiрних суден, а також за дотриманням правил щодо забезпечення безпеки експлуатацiї суден на внутрiшнiх водних шляхах i щодо забезпечення збереження вантажiв на морському та рiчковому транспортi;

     здiйснює контроль навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення судноплавства в територiальному морi, внутрiшнiх морських водах i на внутрiшнiх водних шляхах України;

     реєструє судна в Державному судновому реєстрi України з видачею свiдоцтва про право плавання пiд Державним Прапором України (судновий патент) та реєструє судна в Судновiй книзi України з видачею суднового бiлета i видає свiдоцтва про виключення вiдповiдних суден з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (крiм риболовних суден) у порядку, визначеному законодавством;

     здiйснює контроль за виконанням мiжнародних договорiв України з безпеки судноплавства та запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища iз суден, що плавають пiд Державним Прапором України, незалежно вiд форми власностi (крiм риболовних суден);

     здiйснює контроль держави порту за вiдповiднiстю суден, що заходять у порти України, територiальне море та внутрiшнi води, незалежно вiд їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища iз суден;

     перевiряє готовнiсть аварiйно-рятувальних служб, служб загальної безпеки вiдомчої пожежної охорони на морському та рiчковому транспортi до проведення робiт iз запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй, пожеж, актiв тероризму, пiратства, катастроф та iнших пригод;

     здiйснює контроль за проведенням пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї та проведення дипломування плавскладу морських, рiчкових i маломiрних суден, працiвникiв берегових пiдприємств морського i рiчкового транспорту, робота яких пов'язана iз забезпеченням безпеки судноплавства та запобiганням забрудненню навколишнього природного середовища iз суден;

     здiйснює видачу посвiдчення судноводiя малого/маломiрного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними рiчковими внутрiшнiми водними шляхами України, посвiдчення державного морського лоцмана, посвiдчення державного рiчкового лоцмана, посвiдчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден;

     погоджує правила плавання маломiрними суднами на водних об'єктах;

     органiзовує навчання та перевiрку знань посадових осiб, до функцiональних обов'язкiв яких належать органiзацiя роботи iз забезпечення безпеки судноплавства на морському та рiчковому транспортi i державний нагляд;

     здiйснює реєстрацiю баз для стоянки маломiрних (малих) суден з розмiщенням iнформацiї на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     здiйснює нагляд за функцiонуванням служби регулювання руху суден та лоцманського проведення;

     здiйснює державний нагляд за дотриманням правил реєстрацiї операцiй iз шкiдливими речовинами на суднах, морських установках;

     здiйснює видачу синопсиса судна;

     здiйснює контроль за функцiонуванням систем радiонавiгацiї та спостереження морської рухомої служби, у тому числi Глобальної морської системи зв'язку у разi лиха та для забезпечення безпеки;

     здiйснює контроль за проведенням аварiйно-рятувальних робiт, пошуку i рятування на морi в зонi вiдповiдальностi України;

     здiйснює контроль i нагляд за забезпеченням функцiонування системи дальньої iдентифiкацiї та контролю за мiсцезнаходженням суден пiд Державним Прапором України;

     здiйснює загальне керiвництво та контроль за дипломуванням спецiалiстiв морського флоту;

     реєструє лiнiї закордонного плавання та розмiщує вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     видає вiдповiдно до законодавства судновi документи;

     виконує функцiї експертної органiзацiї з питань безпеки судноплавства, запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища iз суден, надає експертнi висновки iз зазначених питань щодо проектiв правил, норм, стандартiв, планiв i проектiв будiвництва, реконструкцiї i модернiзацiї об'єктiв морського та рiчкового транспорту, у тому числi судноплавних шляхiв, портiв, гiдротехнiчних споруд воднотранспортного комплексу рiзного функцiонального призначення, що використовуються з метою забезпечення безпеки судноплавства, судноплавних шлюзiв, мостiв, пiдводних та надводних переходiв, баз для стоянок суден, берегових об'єктiв зв'язку, навiгацiї, спостереження тощо;

     видає дозволи суднам на захiд до рiчкових портiв України пiд прапорами держав, з якими не укладенi мiжнароднi договори України про судноплавство на внутрiшнiх водних шляхах України;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього Президентом України";

     5) у статтi 26 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi";

     6) текст статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Технiчний та класифiкацiйний нагляд за рiчковими суднами здiйснюється класифiкацiйним товариством у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державний нагляд за безпекою судноплавства рiчкових суден здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi";

     7) у статтi 42:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Мiжнародне спiвробiтництво та мiжнароднi договори України";

     доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, формує та реалiзує державну полiтику з питань транспорту та забезпечує мiжнародне спiвробiтництво.

     Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у вiдповiдних галузях транспорту та iнфраструктури, в межах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, беруть участь у реалiзацiї державної полiтики у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi безпеки на автомобiльному, мiському електричному, залiзничному, морському та рiчковому транспортi, ведення дорожнього господарства, цивiльної авiацiї та забезпечують виконання зобов'язань, що випливають iз членства в мiжнародних органiзацiях";

     8) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У текстi Закону України "Про функцiонування єдиної транспортної системи України в особливий перiод" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 52, ст. 318) слова "Мiнiстерство транспорту України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. У Законi України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2010 р., N 30, ст. 394):

     1) у третьому реченнi частини другої статтi 6 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     2) у статтi 10 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     3) у статтi 13 слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     4) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, у сферi перевезення небезпечних вантажiв

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, у сферi перевезення небезпечних вантажiв (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажiв) належать:

     розроблення i затвердження нормативно-правових актiв з питань перевезення небезпечних вантажiв (крiм нормативно-правових актiв з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, що розробляються та затверджуються Мiнiстерством внутрiшнiх справ України), а також погодження нормативiв i правил екологiчної та радiацiйної безпеки, захисту здоров'я людей та санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення пiд час перевезення небезпечних вантажiв;

     контроль i нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актiв щодо забезпечення безпеки на транспортi та правил перевезень небезпечних вантажiв (крiм дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, яке контролюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України);

     прийняття в установленому порядку рiшень про умови перевезення небезпечних вантажiв вiдповiдним видом транспорту (крiм дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, за якого маршрут i режим перевезення погоджуються з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України), якщо такi умови не передбаченi у вiдповiдних нормативно-правових актах;

     iнформування через Мiнiстерство закордонних справ України Комiтету експертiв ООН з перевезення небезпечних вантажiв про результати класифiкацiї небезпечних вантажiв в Українi, якi ранiше не були визнанi такими, та про змiни у класифiкацiї небезпечних вантажiв;

     здiйснення мiжнародного спiвробiтництва у сферi перевезення небезпечних вантажiв.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, у сферi перевезення небезпечних вантажiв належить здiйснення контролю i нагляду за органiзацiєю безпечного перевезення небезпечних вантажiв (крiм дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, яке контролюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України)";

     5) в абзацi другому частини першої статтi 16 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту".

     9. В абзацi восьмому частини четвертої статтi 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2006 р., N 14, ст. 116; 2010 р., N 29, ст. 392) слова "Мiнiстерство транспорту України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, та за дорученням його керiвника - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, i центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi".

     10. У Законi України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2009 р., N 41, ст. 600):

     1) у преамбулi, частинi першiй статтi 1, абзацi другому частини першої статтi 4 та частинi першiй статтi 11 слово "складi" замiнити словом "системi";

     2) у частинi другiй статтi 11 слова "Мiнiстра транспорту України" замiнити словами "керiвника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури";

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У Законi України "Про мiський електричний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 548):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 6 слова "у межах вiдповiдних повноважень центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства i" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 8 слова "здiйснюють у межах вiдповiдних повноважень центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства i" замiнити словом "здiйснює";

     3) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, здiйснює";

     абзаци третiй - п'ятий, дев'ятий i десятий виключити;

     в абзацi сьомому слово "розроблення" замiнити словом "затвердження";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, здiйснює:

     контроль за додержанням вимог законодавства, норм i стандартiв на мiському електричному транспортi та пiдготовку пропозицiй щодо їх удосконалення;

     розроблення державних програм з питань безпеки на мiському електричному транспортi та забезпечення їх виконання;

     державний контроль за технiчним станом об'єктiв мiського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху;

     ведення облiку та аналiз причин виникнення катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на мiському електричному транспортi;

     розроблення заходiв щодо запобiгання виникненню катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на мiському електричному транспортi та контроль за їх виконанням;

     ведення облiку пожеж на мiському електричному транспортi;

     пiдготовку пропозицiй щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у сферi мiського електричного транспорту, участь у розробленнi проектiв технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв з питань технiчного регулювання у цiй сферi, органiзацiю пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi;

     iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього Президентом України";

     4) у частинi другiй статтi 10:

     в абзацi першому слова "державна технiчна iнспекцiя мiського електричного транспорту, до системи якої входять Головна державна технiчна iнспекцiя мiського електричного транспорту та регiональнi пiдроздiли технiчної iнспекцiї мiського електричного транспорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi";

     в абзацах восьмому i дванадцятому слова "Державнi технiчнi iнспектори мiського електричного транспорту" замiнити словами "Посадовi особи та уповноваженi працiвники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi";

     5) у частинi четвертiй статтi 14 слова "у межах повноважень центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства i" виключити;

     6) у статтi 15:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вимоги до технiчного стану, обслуговування, ремонту об'єктiв мiського електричного транспорту та їх охорони встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     частину третю виключити;

     7) частину другу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Правила експлуатацiї трамвая i тролейбуса, Правила технiчної експлуатацiї метрополiтену затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     8) у статтi 19:

     у частинi другiй слова "у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства i" виключити;

     у другому реченнi частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства i" та "у межах їх повноважень" виключити;

     частину шосту виключити;

     9) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "рейдова перевiрка (перевiрка на дорозi) - перевiрка транспортних засобiв суб'єкта господарювання на маршрутi руху в будь-який час з урахуванням iнфраструктури (автовокзали, автостанцiї, автобуснi зупинки, мiсця посадки та висадки пасажирiв, стоянки таксi i транспортних засобiв, мiсця навантаження та розвантаження вантажних автомобiлiв, контрольно-ваговi комплекси та iншi об'єкти, що використовуються суб'єктами господарювання для забезпечення дiяльностi автомобiльного транспорту)";

     "внутрiшнi перевезення - перевезення пасажирiв та/чи вантажiв територiєю України без перетину державного кордону України";

     2) у частинi третiй статтi 5 слова "державними органами управлiння автомобiльним транспортом" виключити;

     3) статтi 6 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Система органiв державного регулювання та контролю

     Верховна Рада України визначає основнi напрями державної полiтики у сферi автомобiльного транспорту, законодавчi основи її реалiзацiї.

     Загальне державне регулювання дiяльностi автомобiльного транспорту здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдно до своїх повноважень.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi автомобiльного транспорту, забезпечує:

     формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi автомобiльного транспорту;

     нормативно-правове регулювання;

     визначення прiоритетних напрямiв розвитку автомобiльного транспорту.

     Реалiзацiя державної полiтики у сферi автомобiльного транспорту здiйснюється через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування.

     Нормативно-правовi акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, прийнятi в межах його компетенцiї, обов'язковi до виконання на територiї України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, забезпечує:

     реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на автомобiльному транспортi загального користування;

     участь у здiйсненнi стандартизацiї та сертифiкацiї в установленому порядку;

     внесення пропозицiй щодо формування державної полiтики у сферi безпеки на автомобiльному транспортi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, здiйснює:

     державний нагляд i контроль за дотриманням автомобiльними перевiзниками вимог законодавства, норм та стандартiв на автомобiльному транспортi;

     державний контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     проведення в установленому порядку технiчного розслiдування катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на автомобiльному транспортi;

     погодження паспортiв мiжмiських та примiських автобусних маршрутiв регулярних спецiальних перевезень, що виходять за межi територiї областi (мiжобласних маршрутiв);

     внесення змiн до розкладу руху мiжобласних автобусних маршрутiв;

     видачу свiдоцтва про вiдповiднiсть транспортного засобу вимогам Угоди про мiжнароднi перевезення швидкопсувних харчових продуктiв та про спецiальнi транспортнi засоби, якi призначенi для цих перевезень;

     видачу свiдоцтва про встановлення класу автобуса за параметрами комфортностi та розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдповiдної iнформацiї;

     видачу свiдоцтва про атестацiю автостанцiй, ведення перелiку атестованих автостанцiй та розмiщення зазначеного перелiку на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     ведення реєстру сертифiкатiв затвердження типу i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi колiсних транспортних засобiв та обладнання;

     диспетчерський контроль за роботою автомобiльних перевiзникiв, що здiйснюють перевезення пасажирiв на мiжобласних маршрутах загального користування;

     габаритно-ваговий контроль транспортних засобiв на автомобiльних дорогах загального користування;

     ведення в порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, перелiку суб'єктiв господарювання, що здiйснюють установлення та технiчне обслуговування контрольних пристроїв (тахографiв) в автомобiльних транспортних засобах, та розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдповiдної iнформацiї;

     контроль за дотриманням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на мiжобласних автобусних маршрутах;

     контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом у пунктах видачi дозволiв автомобiльним перевiзникам України;

     ведення облiку та аналiз причин катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на автомобiльному транспортi, а також пожеж на транспортних засобах;

     розроблення заходiв щодо запобiгання виникненню катастроф, аварiй, дорожньо-транспортних пригод на автомобiльному транспортi та контроль за їх виконанням;

     iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього Президентом України.

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та обласнi державнi адмiнiстрацiї формують у примiському та мiжмiському сполученнi мережу автобусних маршрутiв загального користування, що не виходять за межi територiї Автономної Республiки Крим чи областi, та здiйснюють в межах своїх повноважень контроль за дотриманням законодавства у сферi автомобiльного транспорту на вiдповiднiй територiї.

     Органи мiсцевого самоврядування формують мережу мiських автобусних маршрутiв загального користування i здiйснюють у межах своїх повноважень контроль за дотриманням законодавства у сферi автомобiльного транспорту на вiдповiднiй територiї.

     На територiї України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, у сферi мiжнародних автомобiльних перевезень здiйснює:

     контроль наявностi, видачу дозвiльних документiв на виконання перевезень та контроль вiдповiдностi виду перевезення, що фактично виконується;

     контроль за виконанням автомобiльними перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     контроль технiчного, санiтарного та екологiчного стану транспортних засобiв, що впливає на безпеку руху та екологiчну ситуацiю;

     контроль за дотриманням перевiзниками вимог Європейської угоди щодо роботи екiпажiв транспортних засобiв, якi виконують мiжнароднi автомобiльнi перевезення;

     контроль та нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актiв щодо забезпечення безпеки на автомобiльному транспортi та правил перевезення небезпечних вантажiв;

     контроль внесення перевiзниками-нерезидентами платежiв за проїзд автомобiльними дорогами України;

     перевiрку транспортно-експедицiйної документацiї на здiйснення перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом;

     габаритно-ваговий контроль транспортних засобiв.

     У пунктах пропуску через державний кордон України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, у сферi мiжнародних автомобiльних перевезень здiйснює:

     контроль наявностi дозвiльних документiв на виконання перевезень;

     габаритно-ваговий контроль транспортних засобiв;

     контроль за дотриманням перевiзниками правил перевезення небезпечних вантажiв;

     контроль внесення (нарахування) перевiзниками-нерезидентами платежiв за проїзд автомобiльними дорогами України;

     контроль сплати перевiзниками штрафiв чи виконання приписiв органiв контролю;

     ведення облiку автомобiльних транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом.

     Державному контролю пiдлягають усi транспортнi засоби українських та iноземних перевiзникiв, що здiйснюють автомобiльнi перевезення пасажирiв i вантажiв на територiї України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, здiйснює у пунктах пропуску через державний кордон України документальний контроль за дотриманням автомобiльними перевiзниками законодавства України щодо мiжнародних автомобiльних перевезень.

     Державний контроль автомобiльних перевiзникiв на територiї України здiйснюється шляхом проведення планових, позапланових i рейдових перевiрок (перевiрок на дорозi).

     Плановi перевiрки проводяться не частiше одного разу на рiк. Орган державного контролю не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку проведення планової перевiрки письмово повiдомляє про це автомобiльного перевiзника, якого буде перевiряти.

     Позаплановi перевiрки проводяться лише на пiдставi заяви (повiдомлення в письмовiй формi) про порушення автомобiльним перевiзником вимог законодавства про автомобiльний транспорт уповноваженими особами органiв, яким надано право здiйснення державного контролю, з метою перевiрки наведених фактiв та виконання припису про порушення зазначеного законодавства.

     Рейдовi перевiрки дотримання вимог законодавства про автомобiльний транспорт пiд час виконання перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом здiйснюються шляхом зупинки транспортного засобу або без такої зупинки посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, та його територiальних органiв, якi мають право зупиняти транспортний засiб у форменому одязi за допомогою сигнального диска (жезла) вiдповiдно до порядку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi проведення позапланових i рейдових перевiрок автомобiльний перевiзник, що буде перевiрятися, про час проведення перевiрки не iнформується.

     Стаття 7. Органiзацiя пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування

     Забезпечення органiзацiї пасажирських перевезень покладається:

     на мiжнародних автобусних маршрутах загального користування - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту;

     на мiжмiських i примiських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межi територiї областi (мiжобласнi маршрути), - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту;

     на примiських i мiжмiських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межi територiї Автономної Республiки Крим чи областi (внутрiшньообласнi маршрути), - на Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим або обласнi державнi адмiнiстрацiї;

     на примiських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межi району, - на районнi державнi адмiнiстрацiї;

     на автобусному маршрутi загального користування прямого сполучення мiсто Київ - мiжнародний аеропорт "Бориспiль" - на Київську мiську державну адмiнiстрацiю;

     на мiських автобусних маршрутах загального користування - на виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради вiдповiдного населеного пункту";

     4) у статтi 14:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Формування, затвердження та ведення реєстру мiжнародних та мiжмiських i примiських автобусних маршрутiв загального користування здiйснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     частину сьому виключити;

     5) статтю 22 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Правила експлуатацiї колiсних транспортних засобiв, їх складових частин (пневматичних шин, акумуляторних батарей, систем живлення двигунiв газовим паливом, установлених пiд час технiчної експлуатацiї, тощо) затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     6) у частинi дев'ятiй статтi 44:

     слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi";

     доповнити словами "у сферi автомобiльного транспорту";

     7) у статтi 54:

     доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Державну полiтику у сферi мiжнародного спiвробiтництва з питань автомобiльного транспорту розробляє та реалiзує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту".

     У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою;

     абзац перший частини другої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Мiжнародне спiвробiтництво у сферi мiжнародних перевезень пасажирiв i вантажiв забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, який у межах своїх повноважень:

     органiзовує виконання мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних перевезень пасажирiв i вантажiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим;

     8) у статтi 57 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi";

     9) текст статтi 58 викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом на територiї України здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi.

     Функцiями контролю за здiйсненням мiжнародних автомобiльних перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом є:

     контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     контроль та оформлення дозвiльних документiв на мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом;

     облiк автомобiльних транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв;

     контроль технiчного, санiтарного та екологiчного стану транспортних засобiв, що впливає на безпеку руху та екологiчну ситуацiю;

     перевiрка транспортно-експедиторської документацiї та лiцензiй на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом;

     перевiрка вагових i габаритних параметрiв транспортних засобiв;

     контроль та нагляд за дотриманням правил перевезення небезпечних вантажiв";

     10) у статтi 60:

     в абзацi першому частини першої слово "санкцiї" замiнити словами "адмiнiстративно-господарськi штрафи";

     у частинi третiй слова "фiнансове стягнення" замiнити словами "адмiнiстративно-господарський штраф";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Розглядати справи про накладення адмiнiстративно-господарських штрафiв за порушення, зазначенi у цiй статтi, мають право посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Адмiнiстративно-господарськi штрафи стягуються вiдповiдно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), i зараховуються до Державного бюджету України".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою.

     13. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48 - 49, ст. 536, N 50, ст. 543) пiсля слiв "державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї" доповнити словами "державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актiв щодо забезпечення безпеки на автомобiльному транспортi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5502-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.