ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв щодо арешту активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) роздiл III доповнити статтею 1834 такого змiсту:

     "Стаття 1834. Особливостi провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них

     1. Провадження у справах щодо накладення арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них здiйснюється на пiдставi адмiнiстративного позову Голови Служби безпеки України або його заступника.

     2. Адмiнiстративний позов подається до суду першої iнстанцiї за пiдсуднiстю, встановленою цим Кодексом, у письмовiй формi та повинний мiстити:

     1) найменування адмiнiстративного суду;

     2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

     3) пiдстави звернення з позовом, обставини, що пiдтверджуються доказами, та вимоги заявника;

     4) перелiк документiв та iнших матерiалiв, що додаються;

     5) пiдпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скрiплюється печаткою.

     3. У разi порушення вимог частини другої цiєї статтi суд повiдомляє про це заявника та визначає строк для усунення недолiкiв.

     Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документiв.

     Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду пiсля усунення недолiкiв, що зумовлюють звернення до суду.

     4. Суд ухвалою вiдмовляє у прийняттi позову в разi, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цiєї статтi. Вiдмова у прийняттi позову унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим позовом.

     5. Постанова по сутi заявлених вимог приймається судом не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засiданнi за участю тiльки заявника. Власник активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, на якi накладається чи з яких знiмається арешт або до яких надається доступ, не повiдомляється про розгляд справи судом.

     6. У постановi суду зазначаються:

     1) дата прийняття постанови;

     2) найменування суду, прiзвище та iнiцiали суддi;

     3) мотиви та висновок суду по сутi заявлених вимог з посиланням на закон;

     4) порядок вчинення дiй, передбачених постановою.

     7. Ухвалу про вiдмову в прийняттi позову може бути оскаржено в апеляцiйному порядку. Апеляцiйний суд протягом трьох днiв з дня надходження апеляцiйної скарги перевiряє законнiсть ухвали суду першої iнстанцiї та приймає рiшення по сутi.

     8. Судовi рiшення, що набрали законної сили, щодо накладення арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них є остаточними та пiдлягають негайному виконанню";

     2) частину першу статтi 256 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) накладення арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них".

     2. Частину другу статтi 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2003 р., N 45, ст. 357) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) iнiцiювати згiдно iз законом питання накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально пiдтвердити потреби в покриттi основних та надзвичайних витрат".

     3. У Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2010 р., N 19, ст. 151, N 29, ст. 392; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) статтю 1 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, - кошти, майно, майновi i немайновi права, що повнiстю або частково, прямо чи опосередковано належать або перебувають пiд контролем осiб, що пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та активи, якi отриманi або походять вiд таких коштiв, майна, майнових i немайнових прав, а також iншi активи зазначених осiб".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять перший вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - двадцять другим;

     2) частину першу статтi 5 пiсля слiв "здiйснює досудове слiдство у справах про злочини, пов'язанi з терористичною дiяльнiстю" доповнити словами "iнiцiює питання накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально пiдтвердити потреби в покриттi основних та надзвичайних витрат";

     3) доповнити статтями 111 i 112 такого змiсту:

     "Стаття 111. Зупинення фiнансових операцiй з активами, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, та арешт таких активiв

     Фiнансова операцiя, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до перелiку осiб, що пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, зупиняється вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     У разi виявлення суб'єктами, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом та/або якi залученi до боротьби з тероризмом, фiнансових операцiй або будь-яких активiв осiб, якi включенi до перелiку осiб, що пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, такi суб'єкти невiдкладно подають iнформацiю про виявленi фiнансовi операцiї або терористичнi активи до Служби безпеки України.

     Накладення арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, та зняття арешту з таких активiв проводиться за рiшенням суду.

     Стаття 112. Порядок доступу до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН

     Доступ до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, здiйснюється за рiшенням суду для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктiв харчування, оренди житла, iпотечного кредиту, комунальних послуг, лiкiв та медичної допомоги, сплати податкiв, страхових внескiв, або виключно для здiйснення за звичайною цiною витрат з оплати послуг фахiвцiв та вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборiв чи внесення вiдповiдно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберiгання або забезпечення збереження коштiв, фiнансовi операцiї щодо яких зупинено, iнших фiнансових активiв та економiчних ресурсiв.

     У разi виникнення потреби в покриттi основних або надзвичайних витрат за рахунок активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Мiнiстерства закордонних справ України з поданням про необхiднiсть отримання доступу до таких активiв.

     Мiнiстерство закордонних справ України протягом трьох робочих днiв з дати отримання зазначеного подання звертається до Комiтету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, для покриття основних або надзвичайних витрат.

     Пiсля надходження до Мiнiстерства закордонних справ України рiшення Комiтету Ради Безпеки ООН зазначене Мiнiстерство невiдкладно iнформує у письмовiй формi Голову Служби безпеки України або його заступника про задоволення або вiдмову у задоволеннi подання.

     Подана у письмовiй формi Мiнiстерством закордонних справ України iнформацiя щодо задоволення подання про надання дозволу на доступ до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, для покриття основних або надзвичайних витрат є пiдставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 квiтня 2011 року
N 3266-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.