ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV

     Цей Закон визначає порядок створення i лiквiдацiї та механiзм функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон на територiї України, загальнi правовi i економiчнi основи їх статусу, а також загальнi правила регулювання вiдносин суб'єктiв економiчної дiяльностi цих зон з мiсцевими Радами народних депутатiв, органами державної виконавчої влади та iншими органами.

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення i мета створення спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Спецiальна (вiльна) економiчна зона являє собою частину територiї України, на якiй встановлюються i дiють спецiальний правовий режим економiчної дiяльностi та порядок застосування i дiї законодавства України. На територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони запроваджуються пiльговi митнi, валютно-фiнансовi, податковi та iншi умови економiчної дiяльностi нацiональних та iноземних юридичних i фiзичних осiб.

     Метою створення спецiальних (вiльних) економiчних зон є залучення iноземних iнвестицiй та сприяння їм, активiзацiя спiльно з iноземними iнвесторами пiдприємницької дiяльностi для нарощування експорту товарiв i послуг, поставок на внутрiшнiй ринок високоякiсної продукцiї та послуг, залучення i впровадження нових технологiй, ринкових методiв господарювання, розвитку iнфраструктури ринку, полiпшення використання природних i трудових ресурсiв, прискорення соцiально-економiчного розвитку України.

     Стаття 2. Статус, строк i територiя спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Статус i територiя спецiальної (вiльної) економiчної зони, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Стаття 3. Типи спецiальних (вiльних) економiчних зон

     На територiї України можуть створюватись спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони рiзних функцiональних типiв: вiльнi митнi зони i порти, експортнi, транзитнi зони, митнi склади, технологiчнi парки, технополiси, комплекснi виробничi зони, туристсько-рекреацiйнi, страховi, банкiвськi тощо. Окремi зони можуть поєднувати в собi функцiї, властивi рiзним типам спецiальних (вiльних) економiчних зон, зазначених у цiй статтi.

     Стаття 4. Законодавство, що дiє на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони

     На територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони дiє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом або законом про створення конкретної спецiальної (вiльної) економiчної зони. Закон про створення конкретної спецiальної (вiльної) економiчної зони не може суперечити цьому Закону.

II. СТВОРЕННЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ (ВIЛЬНОЇ) ЕКОНОМIЧНОЇ ЗОНИ

     Стаття 5. Порядок створення спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони створюються Верховною Радою України за iнiцiативою Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України або мiсцевих Рад народних депутатiв України та мiсцевої державної адмiнiстрацiї.

     У разi створення спецiальної (вiльної) економiчної зони за iнiцiативою Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдне рiшення може бути прийнято лише пiсля одержання письмової згоди вiдповiдної мiсцевої Ради народних депутатiв України та мiсцевої державної адмiнiстрацiї, на територiї якої передбачається розташувати спецiальну (вiльну) економiчну зону.

     У разi коли iнiцiатива у створеннi спецiальної (вiльної) економiчної зони належить мiсцевим Радам народних депутатiв та мiсцевим державним адмiнiстрацiям, вони подають вiдповiдну пропозицiю Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України повинен розглянути пропозицiю про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони у шестидесятиденний строк з дня її надходження i подати висновок з цього питання до Верховної Ради України.

     Пропозицiї щодо змiни статусу i територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони подаються в порядку, передбаченому цим Законом для створення спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон в Республiцi Крим визначаються згiдно з Законом України "Про розмежування повноважень мiж органами державної влади України i Республiки Крим".

     Стаття 6. Документи про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Документи про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони повиннi мiстити:

     а) рiшення мiсцевої Ради та мiсцевої державної адмiнiстрацiї з клопотанням про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони (у разi створення спецiальної (вiльної) економiчної зони за їх iнiцiативою) або письмову згоду вiдповiдних мiсцевих Рад народних депутатiв та мiсцевих державних адмiнiстрацiй, на територiї яких має бути розташована спецiальна (вiльна) економiчна зона (у разi створення спецiальної (вiльної) економiчної зони за iнiцiативою Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України);

     б) проект положення про її статус та систему управлiння, офiцiйну назву спецiальної (вiльної) економiчної зони;

     в) точний опис кордонiв спецiальної (вiльної) економiчної зони та карту її територiї;

     г) технiко-економiчне обгрунтування доцiльностi створення i функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони згiдно з статтею 7 цього Закону;

     д) проект закону про створення конкретної спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Iншi документи вимагатися не можуть.

     Стаття 7. Технiко-економiчне обгрунтування доцiльностi створення i функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Технiко-економiчне обгрунтування доцiльностi створення спецiальної (вiльної) економiчної зони має включати:

     мету, функцiональне призначення та галузеву спрямованiсть її дiяльностi;

     етапи розвитку iз зазначенням часу їх здiйснення;

     ступiнь розвитку виробничої i соцiальної iнфраструктури, iнфраструктури пiдприємництва та можливостi їх розвитку в майбутньому;

     вихiдний рiвень розвитку економiчного, наукового та iншого потенцiалу з урахуванням специфiчних умов її створення;

     рiвень забезпеченостi квалiфiкованими кадрами;

     обсяги, джерела та форми фiнансування на кожному етапi її створення i розвитку;

     обгрунтування режиму цiноутворення, оподаткування, митного регулювання, валютно-фiнансового та кредитного механiзму.

III. УПРАВЛIННЯ СПЕЦIАЛЬНОЮ (ВIЛЬНОЮ) ЕКОНОМIЧНОЮ ЗОНОЮ

     Стаття 8. Основнi принципи управлiння спецiальною (вiльною) економiчною зоною

     Структура, функцiї та повноваження органiв управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони визначаються залежно вiд її типу, розмiрiв, кiлькостi працiвникiв та/або мешканцiв на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Мiсцевi Ради народних депутатiв та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї здiйснюють свої повноваження на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони з урахуванням специфiки її статусу, визначеної законом про її створення.

     Стаття 9. Органи управлiння та державного регулювання дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Органами управлiння спецiальних (вiльних) економiчних зон незалежно вiд їх типу є:

     а) мiсцевi Ради народних депутатiв та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї в межах своїх повноважень;

     б) орган господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони, що створюється за участю суб'єктiв економiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв такої дiяльностi. Функцiї цього органу може бути покладено на одного iз суб'єктiв економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Державне регулювання дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони здiйснюють органи державної виконавчої влади України, до компетенцiї яких входить контроль за додержанням вимог законодавства України на територiї, де створено спецiальну (вiльну) економiчну зону.

     Суди, правоохороннi органи, а також органи контролю за додержанням екологiчних, санiтарних та iнших норм керуються при здiйсненнi своїх функцiй чинним законодавством України, за винятками, передбаченими законодавчим актом про конкретну спецiальну (вiльну) економiчну зону.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 762-IV)

     Орган господарського розвитку i управлiння та суб'єкти економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони є самостiйними у здiйсненнi своєї дiяльностi стосовно органiв державного управлiння України, за винятками, передбаченими законодавчими актами України.

     Органи державного управлiння України не несуть вiдповiдальностi за дiї органу господарського розвитку i управлiння та суб'єктiв економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони, якщо iнше не передбачено законодавчим актом про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони або договором мiж ними. Орган господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони та зазначенi суб'єкти не несуть вiдповiдальностi за дiї органiв державного управлiння України.

     Органи господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони не несуть вiдповiдальностi за дiї мiсцевих Рад народних депутатiв та мiсцевих державних адмiнiстрацiй. Мiсцевi Ради народних депутатiв та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї не несуть вiдповiдальностi за дiї органу господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони та суб'єктiв економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони, якщо iнше не передбачено законом про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони або договором мiж ними.

     Стаття 10. Функцiї та повноваження мiсцевих Рад народних депутатiв та мiсцевої державної адмiнiстрацiї щодо управлiння спецiальними (вiльними) економiчними зонами

     Мiсцевi Ради народних депутатiв та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, на територiї яких розташована спецiальна (вiльна) економiчна зона, здiйснюють свої повноваження на територiї зони у повному обсязi, якщо законодавчими актами про створення спецiальних (вiльних) економiчних зон не передбачено iнше. Крiм того, до сфери повноважень мiсцевих Рад народних депутатiв та мiсцевої державної адмiнiстрацiї належить:

     внесення пропозицiй щодо змiн у статусi спецiальної (вiльної) економiчної зони в порядку, встановленому чинним законодавством;

     вирiшення разом з органами державної виконавчої влади, суб'єктами економiчної дiяльностi та профспiлковими органiзацiями спецiальної (вiльної) економiчної зони питань, пов'язаних iз специфiкою правового та фiнансового забезпечення, соцiального захисту громадян України, якi проживають на територiї зазначеної зони.

     До сфери повноважень мiсцевих Рад народних депутатiв та мiсцевих державних адмiнiстрацiй також належить укладення з органом господарського розвитку спецiальної (вiльної) економiчної зони генеральної угоди про передачу в її користування земельних дiлянок, об'єктiв iнфраструктури, розташованих на цiй територiї, та природних ресурсiв.

     Мiсцевi Ради народних депутатiв та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, на територiї яких розташована спецiальна (вiльна) економiчна зона, можуть мати своїх представникiв у керiвництвi органу господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Стаття 11. Функцiї та повноваження органу господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Функцiї та повноваження органу господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони визначаються законом про створення конкретної спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Орган господарського розвитку i управлiння спецiальної (вiльної) економiчної зони забезпечує загальнi умови її функцiонування. До виключної компетенцiї органу господарського розвитку в межах функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони належить:

     визначення перспективних напрямiв розвитку спецiальної (вiльної) економiчної зони;

     експлуатацiя та будiвництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та iнших об'єктiв виробничої iнфраструктури, що використовуються для загальних потреб;

     розвиток мережi комунiкацiйних зв'язкiв з партнерами за межами спецiальної (вiльної) економiчної зони;

     органiзацiя мiжнародних торгiв з метою розмiщення на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони нових виробництв;

     упорядкування та надання суб'єктам господарської дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони в користування земельних дiлянок, об'єктiв iнфраструктури та передача їм у користування природних ресурсiв;

     видача дозволiв суб'єктам господарювання спецiальної (вiльної) економiчної зони на будiвництво нових господарських об'єктiв, реєстрацiя суб'єктiв економiчної дiяльностi та iнвестицiй, здiйснюваних у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi.

(абзац сьомий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV)

     Виконавчим директором органу господарського розвитку спецiальної (вiльної) економiчної зони може бути як громадянин України, так i громадянин iншої країни, який працює за строковим контрактом.

IV. ВАЛЮТНО-ФIНАНСОВI УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ (ВIЛЬНОЇ) ЕКОНОМIЧНОЇ ЗОНИ

     Стаття 12. Принципи валютно-фiнансового регулювання у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

     У спецiальних (вiльних) економiчних зонах створюються сприятливi валютно-фiнансовi умови для розвитку банкiвсько-кредитної системи, страхування та системи державного iнвестування.

(роздiл IV у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

V. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТIЙ IНВЕСТОРАМ

     Стаття 13. Державнi гарантiї iнвесторам

     На всi об'єкти та суб'єкти економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони поширюється система державних гарантiй захисту iнвестицiй, передбачена законодавством України про iнвестицiйну дiяльнiсть та iноземнi iнвестицiї. Держава гарантує суб'єктам господарської дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони право на вивезення прибуткiв i капiталу, iнвестованого в спецiальну (вiльну) економiчну зону, за межi спецiальної (вiльної) економiчної зони i України.

VI. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИН З СУБ'ЄКТАМИ ЗА МЕЖАМИ ЗОНИ I ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

     Стаття 14. Матерiально-технiчне забезпечення i реалiзацiя продукцiї

     Суб'єкти економiчної дiяльностi, що дiють на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони, здiйснюють матерiально-технiчне постачання i реалiзацiю продукцiї, а також одержують та надають послуги у формах i на умовах, якi вони визначають самостiйно на основi договорiв iз своїми контрагентами.

     Органи державної виконавчої влади не мають права застосовувати у вiдносинах iз зазначеними суб'єктами обов'язкове державне замовлення.

     Суб'єкти економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони мають право брати участь у конкурсах на державнi замовлення, що оголошуються державними установами України.

VII. ПОРЯДОК ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ I ГРОМАДЯН

     Стаття 15. Свобода економiчної дiяльностi у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

     На територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони мають право функцiонувати будь-якi суб'єкти економiчної дiяльностi згiдно iз законодавством України та законом про створення цiєї зони.

     Суб'єкти економiчної дiяльностi, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, мають право самостiйно обирати види, форми i методи своєї дiяльностi на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони, що не суперечать цьому Закону, закону про створення цiєї зони та законодавству України.

     На територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони не дозволяється дiяльнiсть, що суперечить мiжнародним угодам, учасником яких є Україна.

     Стаття 16. Тимчасове припинення економiчної дiяльностi у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

     Тимчасове припинення економiчної дiяльностi можливе у разi порушення закону про створення спецiальної (вiльної) економiчної зони, цього Закону вiдповiдно до рiшення судiв, що дiють на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 762-IV)

VIII. ТРУДОВI РЕСУРСИ I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТРУДЯЩИХ

     Стаття 17. Трудовi ресурси спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Забезпечення спецiальної (вiльної) економiчної зони працiвниками здiйснюється працедавцями на контрактнiй основi з обов'язковою iнформацiєю органу господарського розвитку спецiальної (вiльної) економiчної зони про залучення трудових ресурсiв.

     Стаття 18. Заробiтна плата у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

     Заробiтна плата працiвникiв спецiальної (вiльної) економiчної зони визначається вiдповiдним контрактом i обмеженню не пiдлягає, але не може бути нижчою за мiнiмальну зарплату, визначену чинним законодавством України.

     Стаття 19. Гарантiя переведення доходiв iноземних працiвникiв

     Iноземним працiвникам гарантується переведення їх доходiв, одержаних вiд роботи у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi, за кордон, включаючи накопичення та проценти на них у фiнансово-кредитних установах спецiальної (вiльної) економiчної зони. Громадяни України, якi працюють у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi, мають право вiдкривати у вказаних установах спецiальної (вiльної) економiчної зони та за її межами на територiї України рахунки у валютi заробiтної плати. Українськi та iноземнi громадяни, якi працюють у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi, можуть вкладати свої кошти в будь-якi не забороненi законом види пiдприємницької дiяльностi як на територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони, так i за її межами на територiї України.

     Стаття 20. Регулювання трудових вiдносин у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi мiжнародним правом

     На спецiальну (вiльну) економiчну зону поширюються положення конвенцiй Мiжнародної органiзацiї працi, ратифiкованих Україною. Пiдприємства, що дiють у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi, повиннi дотримувати принципiв тристоронньої декларацiї Мiжнародної органiзацiї працi про багатонацiональнi пiдприємства i соцiальну полiтику. Законодавчий акт про створення кожної спецiальної (вiльної) економiчної зони має визначати конкретнi вимоги, що випливають з положень зазначених конвенцiй i принципiв згаданої декларацiї.

     Стаття 21. Дiяльнiсть профспiлкових органiзацiй

     На територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони вiльно дiють профспiлковi органiзацiї.

IX. ПОРЯДОК В'ЇЗДУ I ВИЇЗДУ В СПЕЦIАЛЬНIЙ (ВIЛЬНIЙ) ЕКОНОМIЧНIЙ ЗОНI

     Стаття 22. В'їзд у спецiальну (вiльну) економiчну зону iноземних осiб з-за кордону

     Законом про конкретну спецiальну (вiльну) економiчну зону може встановлюватися спрощений порядок в'їзду в зону iноземних осiб з-за кордону.

     Стаття 23. В'їзд у спецiальну (вiльну) економiчну зону з територiї України i виїзд з неї громадян України, iноземних громадян та осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi

     В'їзд у спецiальну (вiльну) економiчну зону з територiї України та виїзд iз спецiальної (вiльної) економiчної зони на територiю України громадян України, iноземних громадян та осiб без громадянства здiйснюються без будь-яких обмежень, якщо iнше не встановлено законом про створення конкретної спецiальної (вiльної) економiчної зони.

X. ЛIКВIДАЦIЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ (ВIЛЬНОЇ) ЕКОНОМIЧНОЇ ЗОНИ

     Стаття 24. Порядок лiквiдацiї спецiальної (вiльної) економiчної зони

     Спецiальна (вiльна) економiчна зона вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено Верховною Радою України.

     Спецiальна (вiльна) економiчна зона може бути лiквiдована Верховною Радою України до закiнчення строку, на який її було створено, за поданням Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Питання про доцiльнiсть продовження строку функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони або її дострокову лiквiдацiю може бути передано для вивчення комiсiї незалежних експертiв, створюванiй Верховною Радою України.

     Верховна Рада України повинна розглянути поданi пропозицiї i у тримiсячний строк з дня подання зазначеної пропозицiї винести вiдповiдне рiшення.

     Спецiальна (вiльна) економiчна зона вважається лiквiдованою з моменту прийняття вiдповiдного закону про її лiквiдацiю.

     Для вирiшення майнових та iнших питань, пов'язаних з лiквiдацiєю спецiальної (вiльної) економiчної зони, врегулювання фiнансових вiдносин мiж органом господарського розвитку i управлiння та суб'єктами економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони Кабiнетом Мiнiстрiв України створюється лiквiдацiйна комiсiя, яка набуває усiх повноважень щодо управлiння спецiальною (вiльною) економiчною зоною до моменту остаточного вирiшення всiх питань, пов'язаних з лiквiдацiєю спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Стаття 25. Гарантiї забезпечення iнтересiв суб'єктiв економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони при її лiквiдацiї

     Держава вiдповiдно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязi всiх майнових i немайнових прав суб'єктiв економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони при її лiквiдацiї.

     Спори, що виникають у зв'язку з лiквiдацiєю спецiальної (вiльної) економiчної зони мiж органом господарського розвитку i управлiння, суб'єктами економiчної дiяльностi спецiальної (вiльної) економiчної зони та лiквiдацiйною комiсiєю, пiдлягають розгляду в судi України, а спори за участю iноземного суб'єкта економiчної дiяльностi, що дiє в цiй зонi, - в судi за погодженням сторiн, в тому числi за кордоном.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 762-IV)
 
Президент України
Л. КРАВЧУК

м. Київ
13 жовтня 1992 року
N 2673-XII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.