ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" та деяких iнших законiв України щодо здiйснення монiторингу закупiвель

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 1:

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) автоматичнi iндикатори ризикiв - критерiї iз заданими наперед параметрами, використання яких дає можливiсть автоматично здiйснювати вибiр процедур закупiвель, що мiстять ознаки порушень законодавства у сферi публiчних закупiвель";

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) монiторинг закупiвлi - аналiз дотримання замовником законодавства у сферi публiчних закупiвель на всiх стадiях закупiвлi з метою запобiгання порушенням законодавства у сферi публiчних закупiвель".

     2. Частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Умови, порядок та процедури закупiвель товарiв, робiт i послуг регулюються виключно цим Законом та/або Законом України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", крiм випадкiв, передбачених цим Законом, i не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв, що мiстять виключно норми щодо внесення змiн до цього Закону та/або до Закону України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

     3. Частину третю статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, здiйснює контроль у сферi публiчних закупiвель у межах своїх повноважень, визначених Конституцiєю, цим Законом та iншими законами України.

     Антимонопольний комiтет України та Рахункова палата здiйснюють контроль у сферi публiчних закупiвель у межах своїх повноважень, визначених Конституцiєю та законами України.

     Органи, уповноваженi на здiйснення контролю у сферi закупiвель, не мають права втручатися у проведення процедур закупiвель".

     4. Доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Порядок здiйснення монiторингу публiчних закупiвель

     1. Монiторинг закупiвлi здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, та його територiальнi органи (далi - органи державного фiнансового контролю).

     Монiторинг закупiвлi здiйснюється протягом проведення процедури закупiвлi, укладання договору про закупiвлю та його виконання.

     Монiторинг закупiвлi не проводиться на вiдповiднiсть тендерної документацiї вимогам частини четвертої статтi 22 цього Закону.

     2. Рiшення про початок монiторингу закупiвлi приймає керiвник органу державного фiнансового контролю або його заступник за наявностi однiєї або декiлькох iз таких пiдстав:

     1) данi автоматичних iндикаторiв ризикiв;

     2) iнформацiя, отримана вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, про наявнiсть ознак порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель;

     3) повiдомлення в засобах масової iнформацiї, що мiстять вiдомостi про наявнiсть ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель;

     4) виявленi органом державного фiнансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель в iнформацiї, оприлюдненiй в електроннiй системi закупiвель;

     5) iнформацiя, отримана вiд громадських об'єднань, про наявнiсть ознак порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, виявлених за результатами громадського контролю у сферi публiчних закупiвель вiдповiдно до статтi 9 цього Закону.

     Для аналiзу даних, що свiдчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, можуть використовуватися:

     iнформацiя, оприлюднена в електроннiй системi закупiвель;

     iнформацiя, що мiститься в єдиних державних реєстрах;

     iнформацiя в базах даних, вiдкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю;

     данi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, замовникiв та учасникiв процедур закупiвель, що можуть бути отриманi органами державного фiнансового контролю у порядку, встановленому законом.

     3. Рiшення про початок монiторингу закупiвлi оприлюднюється протягом двох робочих днiв з дня його прийняття в електроннiй системi закупiвель органом державного фiнансового контролю iз зазначенням унiкального номера оголошення про проведення процедури закупiвлi, присвоєного електронною системою закупiвель, та дати його оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу та/або унiкального номера повiдомлення про намiр укласти договiр та дати його оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу, а також опису пiдстав для здiйснення монiторингу закупiвлi. Рiшення про початок монiторингу закупiвлi не зупиняє проведення процедур закупiвель, визначених цим Законом.

     4. Строк здiйснення монiторингу закупiвлi не може перевищувати 15 робочих днiв з дати оприлюднення рiшення про початок монiторингу закупiвлi в електроннiй системi закупiвель.

     5. Протягом строку проведення монiторингу закупiвлi орган державного фiнансового контролю має право через електронну систему закупiвель запитувати у замовника пояснення щодо прийняття рiшень та/або вчинення дiй чи бездiяльностi, якi є предметом дослiдження в рамках монiторингу закупiвлi. Усi такi запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупiвель. Замовник протягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийняття рiшень та/або вчинення дiй чи бездiяльностi, якi є предметом дослiдження в рамках монiторингу закупiвлi, повинен надати вiдповiднi пояснення через електронну систему закупiвель.

     Замовник у межах строку здiйснення монiторингу закупiвлi має право з власної iнiцiативи надавати пояснення щодо прийняття рiшень та/або вчинення дiй чи бездiяльностi, якi є предметом дослiдження в рамках монiторингу закупiвлi.

     6. За результатами монiторингу закупiвлi посадова особа органу державного фiнансового контролю складає та пiдписує висновок про результати монiторингу закупiвлi (далi - висновок), що затверджується керiвником органу державного фiнансового контролю або його заступником. Такий висновок пiдлягає оприлюдненню в електроннiй системi закупiвель протягом трьох робочих днiв з дня його складання.

     7. У висновку обов'язково зазначаються:

     1) найменування замовника, щодо якого здiйснювався монiторинг закупiвлi, його iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України, мiсцезнаходження;

     2) найменування предмета закупiвлi та його очiкувана вартiсть;

     3) унiкальний номер оголошення про проведення процедури закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель, та дата його оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу та/або унiкальний номер повiдомлення про намiр укласти договiр та дата його оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу;

     4) опис порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, виявленого за результатами монiторингу закупiвлi;

     5) зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     У висновку може зазначатися додаткова iнформацiя, визначена органом державного фiнансового контролю необхiдною для бiльш детального опису результатiв монiторингу закупiвлi.

     Якщо за результатами монiторингу закупiвлi не виявлено порушень законодавства у сферi публiчних закупiвель, у висновку зазначається iнформацiя про вiдсутнiсть порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     8. Замовник має право протягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до органу державного фiнансового контролю за роз'ясненням змiсту висновку та його зобов'язань, визначених у висновку.

     Протягом п'яти робочих днiв з дня оприлюднення органом державного фiнансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупiвель iнформацiю та/або документи, що свiдчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку, або аргументованi заперечення до висновку, або iнформацiю про причини неможливостi усунення виявлених порушень.

     9. У разi пiдтвердження органом державного фiнансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку, про що цей орган зазначає в електроннiй системi закупiвель протягом п'яти робочих днiв з дня оприлюднення замовником вiдповiдної iнформацiї в електроннiй системi закупiвель, службова (посадова) особа замовника, уповноважена особа замовником не притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення законодавства у сферi закупiвель з порушень, що були усунутi замовником вiдповiдно до висновку.

     10. У разi незгоди замовника з iнформацiєю, викладеною у висновку, вiн має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днiв з дня його оприлюднення, про що зазначається в електроннiй системi закупiвель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду.

     11. Якщо замовник не усунув порушення, визначене у висновку, i таке порушення матиме негативний вплив для бюджетiв, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фiнансового контролю проводить перевiрку закупiвлi вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi". Керiвник органу державного фiнансового контролю або його заступник приймає рiшення про призначення перевiрки закупiвлi, яке оприлюднюється протягом двох робочих днiв з дня його прийняття. При цьому процедура закупiвлi на перiод проведення перевiрки закупiвлi не зупиняється.

     12. У разi виявлення пiд час монiторингу закупiвлi порушень щодо невiдповiдностi опублiкованих в електроннiй системi закупiвель умов договору про закупiвлю вiд змiсту тендерної пропозицiї за результатами аукцiону (у тому числi цiни за одиницю товару), переможця процедури закупiвлi або цiни пропозицiї учасника у разi застосування переговорної процедури орган державного фiнансового контролю може проводити перевiрку закупiвлi вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi". Керiвник органу державного фiнансового контролю або його заступник приймає рiшення про призначення перевiрки закупiвлi, яке оприлюднюється протягом двох робочих днiв з дня його прийняття. При цьому дiя договору про закупiвлю на перiод проведення перевiрки закупiвлi не зупиняється.

     13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу вiд суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, орган державного фiнансового контролю не приймає рiшення про початок монiторингу закупiвлi щодо тих порушень, обставин, пiдстав, якi були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно вiд прийнятого органом оскарження рiшення щодо таких порушень, обставин, пiдстав.

     14. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу вiд суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, пiсля прийняття рiшення про початок монiторингу закупiвлi чи пiсля опублiкування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розмiщення скарги суб'єктом оскарження в електроннiй системi закупiвель керiвник органу державного фiнансового контролю або його заступник до моменту опублiкування рiшення органу оскарження зупиняє рiшення органу державного фiнансового контролю, а замовник до моменту опублiкування рiшення органу оскарження зупиняє виконання зобов'язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку, щодо тих порушень, обставин, пiдстав, якi стали предметом розгляду органом оскарження, з вiдповiдним повiдомленням в електроннiй системi закупiвель.

     15. Пiсля оприлюднення рiшення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цiєю статтею, виконання зобов'язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, зазначених у висновку, здiйснюється в частинi, що не були предметом розгляду органом оскарження.

     16. У разi оскарження в судовому порядку рiшення органу оскарження рiшення про початок монiторингу закупiвлi не приймається щодо тих порушень, обставин, пiдстав, якi були або є предметом судового розгляду.

     17. У разi наявностi пiдстав, визначених частиною другою цiєї статтi, що мiстять ознаки порушень та якi не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рiшення органу оскарження, рiшення про початок монiторингу закупiвлi щодо iнших ознак порушень приймається пiсля оприлюднення рiшення органу оскарження на веб-порталi Уповноваженого органу у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або пiсля набрання рiшенням суду законної сили.

     18. Обмiн iнформацiєю мiж органом державного фiнансового контролю та замовником, встановлений цiєю статтею, здiйснюється в електронному виглядi через електронну систему закупiвель.

     19. Узагальнена iнформацiя, зазначена в пунктi 3 частини першої статтi 8 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного за звiтним бюджетним роком.

     20. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю.

     21. Методика визначення автоматичних iндикаторiв ризикiв, їх перелiк та порядок застосування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, за погодженням з Уповноваженим органом".

     5. Пункт 3 частини першої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "3) пiдготовка та подання не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахункової палати щорiчного звiту, що мiстить аналiз функцiонування системи публiчних закупiвель та узагальнену iнформацiю про результати здiйснення контролю у сферi закупiвель.

     Щорiчний звiт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму веб-порталi протягом двох робочих днiв з дня його подання до органiв, зазначених в абзацi першому цього пункту".

     6. У першому реченнi абзацу першого частини другої статтi 23 слова "з власної iнiцiативи чи за результатами звернень" замiнити словами i цифрами "з власної iнiцiативи або у разi усунення порушень законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку органу державного фiнансового контролю вiдповiдно до статтi 71 цього Закону, або за результатами звернень".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 iз наступними змiнами):

     у статтi 2:

     у частинi першiй слова "державнi закупiвлi" замiнити словом "закупiвлi";

     у частинi другiй слова "перевiрки державних закупiвель та iнспектування" замiнити словами "iнспектування, перевiрки закупiвель та монiторингу закупiвлi";

     у частинi третiй слова "перевiрок державних закупiвель" замiнити словами "перевiрки закупiвель";

     статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Контроль за дотриманням законодавства у сферi закупiвель

     Контроль за дотриманням законодавства у сферi закупiвель здiйснюється шляхом проведення монiторингу закупiвлi у порядку, встановленому Законом України "Про публiчнi закупiвлi", проведення перевiрки закупiвель, а також пiд час державного фiнансового аудиту та iнспектування.

     Перевiрка закупiвель у замовникiв проводиться за мiсцезнаходженням юридичної особи, що перевiряється, чи за мiсцем розташування об'єкта права власностi, щодо якого проводиться перевiрка, i полягає у документальному та фактичному аналiзi дотримання замовником законодавства про закупiвлi. Результати перевiрки закупiвель викладаються в актi перевiрки закупiвель.

     Монiторинг закупiвлi здiйснюється за мiсцезнаходженням органу державного фiнансового контролю";

     у пунктi 1 статтi 10 слова "процедур державних закупiвель" замiнити словом "закупiвель";

     2) у Законi України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50):

     у частинi першiй статтi 7:

     в абзацi восьмому пункту 1 слова "державних закупiвель" замiнити словом "закупiвель";

     доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) здiйснює попереднiй аналiз, до розгляду на засiданнях комiтетiв Верховної Ради України та на пленарних засiданнях Верховної Ради України, щорiчного звiту, що мiстить аналiз функцiонування системи публiчних закупiвель та узагальнену iнформацiю про результати здiйснення контролю у сферi закупiвель, протягом трьох мiсяцiв з дня його оприлюднення";

     у назвi та частинi другiй статтi 13 слова "державних закупiвель" замiнити словом "закупiвель".

     3. До забезпечення технiчної можливостi фiксацiї в системi електронних закупiвель, але не бiльше трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом, дата початку та завершення монiторингу закупiвлi, висновок про результати монiторингу закупiвлi оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi органу державного фiнансового контролю, а обмiн iнформацiєю мiж замовником та органом державного фiнансового контролю здiйснюється в офiцiйному порядку шляхом листування.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     вжити заходiв щодо фiнансового забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, для оновлення i модернiзацiї матерiально-технiчної бази та достатньої штатної чисельностi для здiйснення монiторингу закупiвель.

     5. Центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, спiльно з Уповноваженим органом протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розробити механiзм завантаження в електронну систему закупiвель iнформацiї про здiйснення оплати за договорами про закупiвлю.

     6. Уповноваженому органу протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити технiчну можливiсть фiксацiї в системi електронних закупiвель результатiв монiторингу закупiвлi, дати початку та завершення монiторингу закупiвлi, оприлюднення висновку про результати монiторингу закупiвлi та заперечень до нього, а також можливiсть обмiну iнформацiєю мiж замовником та органом державного фiнансового контролю.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2017 року
N 2265-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.