ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2019 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2019 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 928.507.915 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 97.623.894,2 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 1.112.129.997,6 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.005.767.548,6 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 106.362.449 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 9.728.634,9 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 8.322.346,8 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.406.288,1 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 13.719.766,5 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 679.913,2 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 13.039.853,3 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 89.989.320 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 20.372.120 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону;

     оборотний залишок коштiв Державного бюджету України у розмiрi до 2 вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2019 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на забезпечення здiйснення правосуддя мiсцевими, апеляцiйними судами та функцiонування органiв i установ системи правосуддя згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2019 рiк мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6 i N 7 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2019 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженого з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити змiни до розпису спецiального фонду Державного бюджету України з метою вiдображення фактичного надходження у 2019 роцi кредитiв (позик), залучених державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, та витрат за вiдповiдними бюджетними програмами, перерозподiлу видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету мiж такими бюджетними програмами головних розпорядникiв коштiв державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитiв (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням вiдповiдних показникiв фiнансування, видаткiв та кредитування, граничних обсягiв дефiциту державного бюджету i державного боргу, визначених цим Законом.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумi 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумi 388.630.087,1 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2019 роцi державнi гарантiї в обсязi до 27.280.659,7 тис. гривень можуть надаватися:

     1) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) для забезпечення часткового виконання (не бiльше 80 вiдсоткiв) боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйних проектiв;

     б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави (в обсязi до 5.000.000 тис. гривень).

     Програми, пов'язанi з пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України до надання державних гарантiй.

     Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рiшення про надання державних гарантiй для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть звiльнятися вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

     в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань приватного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго" за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту будiвництва Днiстровської гiдроакумулюючої електричної станцiї (у складi трьох гiдроагрегатiв), iнвестицiйного проекту будiвництва Канiвської гiдроакумулюючої електричної станцiї (у складi чотирьох гiдроагрегатiв), виключно за умови, що не менше 70 вiдсоткiв зазначеного фiнансування використовується для закупiвлi устаткування, обладнання та/або комплектуючих, країною походження яких є Україна.

     Приватне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго" за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України може звiльнятися вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантiями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;

     г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування проектiв Державної iпотечної установи iз забезпечення житлом громадян на умовах iпотечного кредитування або фiнансового лiзингу;

     2) на пiдставi мiжнародних договорiв України за такими можливими напрямами: фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку нацiональної економiки, проектiв, спрямованих на пiдвищення енергоефективностi та змiцнення конкурентних переваг українських пiдприємств.

     Стаття 7. Установити у 2019 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2019 року - 1853 гривнi, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривнi;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривнi, з 1 грудня - 1638 гривень.

     Стаття 8. Установити у 2019 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 4173 гривнi;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 25,13 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2019 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 85 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та осiб з iнвалiднiстю - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2019 роцi не може становити бiльше 75 вiдсоткiв рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2019 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2019 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохiд та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять господарську дiяльнiсть з випуску та проведення лотерей, у повному обсязi; надходження вiд реалiзацiї автомобiлiв, засобiв наземного, водного та повiтряного транспорту, сiльськогосподарської технiки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числi надходження вiд реалiзацiї державних резиденцiй, державних дач, будинкiв вiдпочинку, оздоровчих закладiв, iншого нерухомого майна, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2019 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) кошти вiд сплати особами з iнвалiднiстю часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих особами з iнвалiднiстю;

     2) надходження в рамках програм допомоги i грантiв Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з пiдтримки комплексного реформування державного управлiння;

     3) плата за продукцiю, документи, що видаються пiд час надання адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух";

     4) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та коштiв вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України;

     5) 30 вiдсоткiв вартостi адмiнiстративної послуги, отриманої як частина адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус";

     6) внески на регулювання, якi сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

     7) митнi платежi (податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв (продукцiї), акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), ввiзне мито), отриманi при митному оформленнi для вiльного обiгу транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 1 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 8 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв";

     8) до 10 вiдсоткiв суми перевиконання загального обсягу митних платежiв (мито, акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв (продукцiї), визначеного помiсячним розписом доходiв загального фонду державного бюджету, - за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України;

     9) надходження вiд iноземних суб'єктiв господарювання та органiзацiй за окремими договорами (такi надходження зараховуються за кодом класифiкацiї доходiв бюджету 24060300 "Iншi надходження").

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2019 рiк у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 i 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", що надiйшли у минулi перiоди;

     3) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобiльних дорiг України, одержанi за рахунок запозичень, залучених пiд державнi гарантiї у 2012 i 2013 роках;

     4) залишок коштiв, джерелом формування яких були кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової Конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2019 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелей та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     3) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня;

     4) повернення кредитiв у сумi 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, насамперед iз впровадження передових енергозберiгаючих технологiй i технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     5) повернення коштiв, наданих публiчному акцiонерному товариству "Укргiдроенерго" на поворотнiй основi для реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку;

     6) повернення кредитiв, наданих iз спецiального фонду державного бюджету внутрiшньо перемiщеним особам на придбання житла.

     Стаття 14. Установити, що у 2019 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для осiб з iнвалiднiстю та iншi заходи щодо соцiального захисту осiб з iнвалiднiстю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 11 цього Закону);

     2) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 12 цього Закону);

     3) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузi енергетики, пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики, пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту, пiдтримки регiональної полiтики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 та пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     4) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 та пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     5) розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 12 цього Закону);

     6) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     7) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 13 цього Закону);

     8) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 13 цього Закону);

     9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, з метою реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     10) закупiвлю продукцiї, документiв, що видаються пiд час надання адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 11 цього Закону);

     11) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     12) розбудову iнфраструктури Єдиного державного демографiчного реєстру та функцiонування органiв розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     13) забезпечення функцiонування постiйно дiючого незалежного державного колегiального органу, що здiйснює державне регулювання, монiторинг та контроль за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     14) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на реалiзацiю проекту "Житло для внутрiшньо перемiщених осiб" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 цього Закону);

     15) надання пiльгових iпотечних кредитiв внутрiшньо перемiщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 та пунктом 6 статтi 13 цього Закону);

     16) фiнансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, та дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 11 цього Закону);

     17) забезпечення функцiонування i реформування контролюючих органiв та органiв доходiв i зборiв у значеннях, наведених у Податковому кодексi України та Митному кодексi України (у тому числi на закупiвлю скануючих систем стацiонарного типу та на оплату працi посадових осiб i працiвникiв, якi залученi до реформування таких органiв) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 11 цього Закону);

     18) поповнення статутного капiталу Державного концерну "Укроборонпром" (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 11 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що в 2019 роцi Нацiональний банк України пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку України рiчної фiнансової звiтностi та формування Нацiональним банком України резервiв у порядку та розмiрах, визначених Законом України "Про Нацiональний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47.600.000 тис. гривень.

     Кошти, передбаченi в частинi першiй цiєї статтi, перераховуються Нацiональним банком України до Державного бюджету України вiдповiдно до графiка, встановленого Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на такi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї банкiв з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 17. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, в обмiн на такi облiгацiї векселiв, виданих Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 18. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2019 роцi для забезпечення безперебiйностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2019 року у межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України строк дiї договорiв про закупiвлю послуг з харчування та договорiв на придбання продуктiв харчування за каталогом, якi дiяли у 2018 роцi.

     Стаття 19. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України в установленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованiсть обсягом до 7.544.562.370 гривень за рiшеннями судiв, виконання яких гарантовано державою, а також за рiшеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслiдками розгляду справ проти України, шляхом видачi фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до семи рокiв з вiдстроченням платежiв за такою заборгованiстю на один рiк та вiдсотковою ставкою 9,3 вiдсотка рiчних. Право видачi таких векселiв надати органам Державної казначейської служби України.

     Стаття 20. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати розподiл резерву коштiв освiтньої i медичної субвенцiй, а також нерозподiлених видаткiв освiтньої i медичної субвенцiй для територiй Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, мiж мiсцевими бюджетами, а також перерозподiл таких субвенцiй мiж мiсцевими бюджетами.

     При розподiлi резерву освiтньої субвенцiї для бюджетiв Балтської мiської об'єднаної територiальної громади Одеської областi, Бiляївської мiської об'єднаної територiальної громади Одеської областi та Лиманської мiської об'єднаної територiальної громади Донецької областi враховуються особливостi утворення таких громад як об'єднаних територiальних громад з адмiнiстративним центром у мiстах обласного значення i застосовується формульний розрахунок освiтньої субвенцiї як для бюджетiв об'єднаних територiальних громад iз зазначенням вiдповiдного рiвня бюджету.

     Стаття 21. Верховний Суд України, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адмiнiстративний суд України провадитимуть процедури лiквiдацiї у 2019 роцi вiдповiдно до вимог абзацу другого частини десятої статтi 51 Бюджетного кодексу України в межах видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України Верховному Суду.

     Стаття 22. Розподiл коштiв за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Здiйснення природоохоронних заходiв" (код 2401270) та "Державна пiдтримка тваринництва, зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї, аквакультури (рибництва)" (код 2801540) здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Про використання коштiв державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрiзi напрямiв (об'єктiв, заходiв) вiдповiднi головнi розпорядники коштiв державного бюджету iнформують щокварталу Комiтет Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 23. Установити, що з 1 квiтня 2019 року через Нацiональну службу здоров'я України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється:

     вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань;

     пiлотний проект з реалiзацiї державних гарантiй медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантiй для вторинної (спецiалiзованої) медичної допомоги у Полтавськiй областi на умовах спiвфiнансування з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 24. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п'ятої статтi 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:

     покращення стану автомобiльних дорiг загального користування за маршрутом Львiв - Тернопiль - Умань; Бiла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон у сумi 4.000.000 тис. гривень;

     покращення стану автомобiльної дороги М-15 Одеса - Ренi у сумi 1.500.000 тис. гривень;

     покращення стану автомобiльної дороги Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград у сумi 1.000.000 тис. гривень;

     покращення стану автомобiльної дороги Н-08 Бориспiль - Днiпро - Запорiжжя (через м. Кременчук) - Марiуполь за маршрутом Запорiжжя - Марiуполь у сумi 1.000.000 тис. гривень;

     покращення стану автомобiльної дороги Н-14 Олександрiвка - Кропивницький - Миколаїв за маршрутом Кропивницький - Миколаїв у сумi 1.000.000 тис. гривень;

     розвиток автомобiльних дорiг загального користування державного значення за маршрутом Пiвнiчний об'їзд мiста Рiвного у сумi 200.000 тис. гривень;

     покращення стану автомобiльної дороги Н-31 Днiпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилiвка у сумi 2.000.000 тис. гривень;

     реалiзацiю програм i проектiв державного фонду регiонального розвитку в сумi 1.000.000 тис. гривень.

     Стаття 25. Установити, що у 2019 роцi, як виняток з положень частини третьої статтi 1031 Бюджетного кодексу України, перелiк об'єктiв будiвництва, реконструкцiї, капiтального та поточного середнього ремонту автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах iз зазначенням обсягiв бюджетних коштiв для фiнансового забезпечення таких об'єктiв за рахунок визначеної цiєю статтею Кодексу субвенцiї затверджується вiдповiдною обласною державною адмiнiстрацiєю, Київською мiською державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Державним агентством автомобiльних дорiг України та з подальшим погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 26. Установити, що у 2019 роцi, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статтi 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються вiдносини мiж державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територiальних громад, мiсцевi ради яких набувають повноважень за результатами перших мiсцевих виборiв, що вiдбулися у 2018 роцi.

     Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регiонального розвитку (код 2761070) у сумi 500.000 тис. гривень спрямовуються на фiнансове забезпечення реалiзацiї проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету".

     Стаття 28. Установити, що у 2019 роцi, як виняток з положень статтi 241 Бюджетного кодексу України, 50 вiдсоткiв коштiв державного фонду регiонального розвитку розподiляються Кабiнетом Мiнiстрiв України на реалiзацiю прiоритетiв економiчного зростання та пiдвищення рiвня життя громадян.

     Стаття 29. Установити, що, як виняток з положень частини третьої статтi 241 Бюджетного кодексу України, народнi депутати України можуть подавати до Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України пропозицiї з перелiком i описом iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, що сформованi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi Кодексу та можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку у 2019 роцi.

     Стаття 30. Установити, що у разi здiйснення у 2019 роцi видаткiв бюджету мiста Києва на будiвництво дiльницi Сирецько-Печерської лiнiї метрополiтену вiд станцiї "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подiльському районi мiста Києва (але не бiльше 1.500.000 тис. гривень), капiтальний ремонт мереж зовнiшнього освiтлення мiста Києва iз замiною ртутних та натрiєвих свiтильникiв на свiтлодiоднi свiтильники (але не бiльше 700.000 тис. гривень), об'єктiв iнженерної i транспортної iнфраструктури (але не бiльше 2.500.000 тис. гривень) вiдповiдно до перелiку, що погоджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, Мiнiстерство фiнансiв України списує в обсязi проведених таких видаткiв частину зобов'язань Київської мiської ради з погашення заборгованостi перед державою, яка виникла внаслiдок вчинення у 2015 роцi правочину щодо переведення частини мiсцевого боргу Київської мiської ради за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями до державного боргу, за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдних видаткiв, але не бiльше залишку такої заборгованостi, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 31. До утворення в установленому порядку нового мiнiстерства, що забезпечуватиме формування та реалiзацiю державної полiтики у справах ветеранiв, у 2019 роцi забезпечення дiяльностi такого мiнiстерства здiйснюватиметься вiдповiдно до вимог абзацу першого частини десятої статтi 51 Бюджетного кодексу України в межах видаткiв, передбачених Державнiй службi України у справах ветеранiв вiйни та учасникiв антитерористичної операцiї.

     Установити, що у 2019 роцi, як виняток з положень статтi 22 Бюджетного кодексу України, у разi створення нового мiнiстерства, що забезпечуватиме формування та реалiзацiю державної полiтики у справах ветеранiв, Кабiнет Мiнiстрiв України може визначити таке мiнiстерство головним розпорядником коштiв державного бюджету за новими бюджетними програмами з урахуванням частини шостої статтi 23 Бюджетного кодексу України в межах бюджетних призначень, встановлених центральним органам виконавчої влади, функцiї яких передаються до новоутвореного мiнiстерства.

     Стаття 32. Мiнiстерство фiнансiв України для пiдготовки пропозицiй щодо розподiлу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй (включаючи пропозицiї щодо об'єктiв i заходiв, що можуть забезпечуватися за рахунок цiєї субвенцiї) утворює комiсiю, до складу якої входять члени Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету за рiшенням цього комiтету (чисельнiстю не менше 50 вiдсоткiв складу такої комiсiї). Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi рiшення цiєї комiсiї подає Кабiнету Мiнiстрiв України для затвердження пропозицiї щодо розподiлу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй.

     У 2019 роцi субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй надається без обов'язкового спiвфiнансування здiйснення вiдповiдних заходiв з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 33. Установити, як виняток з положень частини другої статтi 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподiлений залишок коштiв, джерелом формування яких у 2017 роцi були надходження конфiскованих коштiв та коштiв, отриманих вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення, зберiгається на рахунках спецiального фонду державного бюджету та спрямовується на реалiзацiю заходiв щодо пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасникiв антитерористичної операцiї, учасникiв здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, якi потребують полiпшення житлових умов, в обсягах та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 34. Розподiл коштiв за напрямами (заходами) за бюджетною програмою "Поповнення статутного капiталу Державного концерну "Укроборонпром" (код 1201590) здiйснюється на пiдставi пропозицiї Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i оборони.

     Стаття 35. Установити, що у 2019 роцi у разi надходження конфiскованих коштiв та коштiв, отриманих вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення, такi кошти у сумi 524.000 тис. гривень зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i спрямовуються Мiнiстерству оборони України на облаштування вiйськових комiсарiатiв (територiальних центрiв комплектування та соцiальної пiдтримки) та їх всебiчне забезпечення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року.

     2. Додатки NN 1 - 9 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Зупинити на 2019 рiк дiю:

     абзацу другого частини першої статтi 241 Бюджетного кодексу України;

     частини другої статтi 18 Закону України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436) щодо розмiру посадових окладiв судових експертiв;

     частини першої статтi 121, частин першої, другої i п'ятої статтi 122 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20-21, ст. 712);

     абзацу п'ятого частини шостої статтi 31 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43);

     абзацу першого частини другої статтi 19 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2016 р., N 4, ст. 43) у частинi обмеження кiлькостi заступникiв керiвника центрального органу виконавчої влади.

     4. Установити, що норми частини дванадцятої статтi 29 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 29, ст. 942; 2017 р., N 2, ст. 25); статей 11 i 12 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 i 481 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статтi 23 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2017 р., N 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статтi 119 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); статей 95 i 96 Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379; 2017 р., N 2, ст. 25); Закону України "Про пробацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацу другого частини третьої статтi 51 та абзацiв другого - п'ятого пункту 14 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43; 2017 р., N 2, ст. 25) застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв.

     5. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2019 року.

     6. У пунктi 2 роздiлу IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89) цифри "2019" замiнити цифрами "2020".

     7. У пунктi 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення своєчасного доступу пацiєнтiв до необхiдних лiкарських засобiв та медичних виробiв шляхом здiйснення державних закупiвель iз залученням спецiалiзованих органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 24, ст. 164) цифри "2019" замiнити цифрами "2020".

     8. Установити, що у 2019 роцi для визначення посадових окладiв, заробiтної плати, грошового забезпечення працiвникiв державних органiв як розрахункова величина застосовується прожитковий мiнiмум для працездатних осiб, встановлений на 1 сiчня 2018 року.

     9. Установити, що у 2019 роцi перевиконання загального обсягу планових надходжень вiд митних платежiв (податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв (продукцiї), акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), ввiзне мито), отриманих при митному оформленнi для вiльного обiгу транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 1 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 8 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв", зараховується до спецiального фонду державного бюджету i спрямовується Пенсiйному фонду України на проведення iндексацiї пенсiй.

     10. Установити, що у 2019 роцi положення статтi 242, пунктiв 2 i 3 частини третьої статтi 29, пункту 21 частини четвертої статтi 30 i пункту 41 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням положень пункту 7 статтi 11, пункту 16 статтi 14 i пункту 9 Прикiнцевих положень цього Закону.

     11. Установити, що у 2019 роцi Мiнiстерство оборони України має право здiйснювати в установленому порядку перерозподiл видаткiв розвитку, передбачених за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення дiяльностi Збройних Сил України, пiдготовка кадрiв i вiйськ, медичне забезпечення особового складу, ветеранiв вiйськової служби та членiв їхнiх сiмей, ветеранiв вiйни" (код 2101020), на виплату вiйськовослужбовцям та членам їхнiх сiмей грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення.

     12. Кабiнету Мiнiстрiв України передбачати у державному бюджетi необхiднi видатки Мiнiстерству оборони України, Головному управлiнню розвiдки Мiнiстерства оборони України, Нацiональнiй полiцiї України, Нацiональнiй гвардiї України, Державнiй прикордоннiй службi України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй, якi здiйснюють оплату закупiвлi товарiв, робiт i послуг для виконання програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, протягом строку дiї вiдповiдних господарських договорiв, включаючи щомiсячну сплату вiдсоткiв за користування кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України.

     Мiнiстерство оборони України, Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України, Нацiональна полiцiя України, Нацiональна гвардiя України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнiшньої розвiдки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацiй беруть бюджетнi зобов'язання за програмами пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, що реалiзуються iз залученням кредитiв (позик) пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такi бюджетнi зобов'язання у межах вiдповiдних господарських договорiв та наданих на зазначену мету державних гарантiй.

     13. Установити, що у 2019 роцi:

     проектування робiт з будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв загальновiйськового, житлового, комунального та спецiального призначення, зовнiшнiх iнженерних мереж та об'єктiв благоустрою, якi виконуються безпосередньо на територiї вiйськових частин (пiдроздiлiв), установ, органiзацiй Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також об'єктiв оборонного та спецiального призначення, якi виконуються безпосередньо на земельних дiлянках, що перебувають у користуваннi або належать на правi власностi дiючим державним пiдприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робiт оборонного призначення, здiйснюється без отримання мiстобудiвних умов та обмежень;

     роботи з будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв, визначених абзацом другим цього пункту, якi за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з незначними (СС1) та середнiми (СС2) наслiдками, не потребують документiв, що дають право на їх виконання, та пiсля закiнчення яких об'єкт не пiдлягає прийняттю в експлуатацiю. Виконання таких робiт повинно здiйснюватися з дотриманням вимог законодавства, будiвельних норм, стандартiв i правил.

     Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити внесення змiн до своїх нормативно-правових актiв та нормативно-правових актiв Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робiт з будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв, визначених абзацом другим цього пункту, на перiод здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил.

     14. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити формування державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв, передбачивши здiйснення заходiв щодо приведення показникiв державного замовлення у вiдповiднiсть iз потребами держави та ринку працi, запровадження профiлiзацiї вищої освiти при формуваннi державного замовлення за напрямами (спецiальностями) та визначення обсягiв державного замовлення з урахуванням профiльностi закладiв вищої освiти I - IV рiвнiв акредитацiї;

     запровадити механiзм iндикативної собiвартостi (в обсягах мiнiмального розмiру вартостi навчання за кожною спецiальнiстю (спецiалiзацiєю) вiдповiдно до лiцензiйних умов);

     здiйснити перегляд нормативiв чисельностi студентiв (курсантiв) на одну штатну посаду науково-педагогiчного працiвника у закладах вищої освiти III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi з метою їх збiльшення;

     вжити заходiв щодо забезпечення автономiзацiї закладiв вищої освiти;

     опрацювати питання щодо створення єдиної електронної системи монiторингу працевлаштування випускникiв закладiв вищої освiти;

     встановити нормативи чисельностi студентiв денної форми навчання на одну штатну посаду викладача у закладах вищої освiти I - II рiвнiв акредитацiї.

     Мiнiстерству освiти i науки України, Мiнiстерству охорони здоров'я України, Мiнiстерству культури України:

     забезпечити здiйснення видаткiв на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв у закладах вищої освiти I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi без статусу окремих юридичних осiб, якi входять до складу закладiв вищої освiти III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi, як виняток з положень пiдпункту "в" пункту 7 частини першої статтi 87 Бюджетного кодексу України, за рахунок та в межах коштiв, передбачених у кошторисах закладiв вищої освiти III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi;

     затвердити вiдповiдно до середньострокового прогнозу потреби у фахiвцях на ринку працi плани заходiв i графiки модернiзацiї та оптимiзацiї мережi закладiв вищої освiти з урахуванням необхiдностi їх укрупнення з метою створення освiтнiх холдингiв, оптимiзацiї штатної чисельностi, перегляду напрямiв використання бюджетних коштiв та коштiв, отриманих вiд провадження фiнансово-господарської дiяльностi, та їх прiоритетного спрямування на пiдвищення якостi надання освiтнiх послуг;

     провести iнвентаризацiю державного майна, яке закрiплене за закладами вищої освiти на основi права господарського вiдання або передано їм у власнiсть, для забезпечення його подальшого ефективного використання.

     15. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк визнати спроможною Мукачiвську мiську об'єднану територiальну громаду у складi територiальних громад мiста Мукачева та сiл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижнiй Коропець, Нове Давидково Мукачiвського району Закарпатської областi з одночасним уточненням обсягiв мiжбюджетних трансфертiв у додатку N 6 до цього Закону за результатами вiдповiдного приєднання у 2018 роцi.

     16. Кабiнету Мiнiстрiв України внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законодавчих актiв, що регулюють оренднi вiдносини та дiяльнiсть господарських товариств, передбачивши норму, вiдповiдно до якої передача в оренду державного майна, закрiпленого за акцiонерними товариствами та їх дочiрнiми пiдприємствами на правi господарського вiдання i яке не використовується для виконання державою своїх функцiй та не забезпечує обороноздатностi держави, її економiчної незалежностi; переданого до статутного капiталу акцiонерних товариств на правi господарського вiдання; щодо якого до статутного капiталу внесено право господарського вiдання на майно, здiйснюється виключно на конкурсних засадах iз спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України для державного майна.

     17. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками першого пiврiччя 2019 року за результатами виконання мiсцевих бюджетiв подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2019 рiк у частинi збiльшення освiтньої i медичної субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам.

     18. Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час розподiлу коштiв загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами розвитку агропромислового комплексу на 2019 рiк передбачити спрямування коштiв на компенсацiю вартостi спецiальних вагонiв для перевезення зерна та обладнання для виробництва бiоетанолу та електроенергiї з бiомаси, що були закупленi у вiтчизняних виробникiв.

     19. Кабiнету Мiнiстрiв України на основi результатiв монiторингу виконання Державного бюджету України за пiдсумками першого пiврiччя 2019 року розглянути питання щодо збiльшення видаткiв на державну пiдтримку тваринництва, зберiгання та переробку сiльськогосподарської продукцiї, аквакультури (рибництва), фiнансову пiдтримку сiльгосптоваровиробникiв, розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування державного значення, реалiзацiю iнфраструктурних проектiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     20. Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час розподiлу коштiв за спецiальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування державного значення" (код 3111020) передбачити спрямування коштiв за такими прiоритетними напрямами:

     покращення стану автомобiльної дороги М-12 Стрий - Тернопiль - Кропивницький - Знам'янка на вiдрiзку Умань - Кропивницький (окремими дiлянками);

     покращення стану автомобiльної дороги Н-10 Стрий - Iвано-Франкiвськ - Чернiвцi - Мамалига (на м. Кишинiв) на дiлянцi км 19+386 - км 27+553;

     покращення стану автомобiльної дороги Н-07 Київ - Суми - Юнакiвка в межах Сумської областi (окремими дiлянками);

     покращення стану автомобiльної дороги Н-12 Суми - Полтава в межах Сумської областi (окремими дiлянками);

     проведення ремонтних робiт на автомобiльнiй дорозi Т-14-15 Мостиська - Самбiр - Борислав на дiлянцi км 38+858 - км 69+938 (окремими дiлянками);

     покращення стану автомобiльної дороги Н-13 Львiв - Самбiр - Ужгород км 16+000 - км 72+757;

     будiвництво мосту через р. Прут на км 9+510 автомобiльної дороги Т 26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт "Дякiвцi";

     покращення стану автомобiльної дороги Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з пiд'їздом до смт Сергiївки;

     покращення стану автомобiльної дороги Н-11 Днiпро - Миколаїв (через м. Кривий Рiг);

     проведення ремонтних робiт на автомобiльнiй дорозi Н-01 Київ - Знам'янка на дiлянцi км 183+717 - км 198+610;

     реалiзацiя державного iнвестицiйного проекту "Покращення стану автомобiльних дорiг загального користування у Львiвськiй областi".

     21. Кабiнету Мiнiстрiв України опрацювати питання щодо продовження у 2019 роцi експерименту з фiнансового забезпечення реалiзацiї заходiв з розвитку автомобiльних дорiг за рахунок частини перевиконання загального обсягу митних платежiв.

     22. Кабiнету Мiнiстрiв України внести пропозицiї щодо передбачення у складi спецiального фонду державного бюджету на 2019 рiк видаткiв на фiнансове забезпечення заходiв з реалiзацiї державної полiтики у сферах морського та рiчкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрiшнiх водних шляхах, навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення мореплавства та безпеки на морському та рiчковому транспортi (крiм сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловостi).

     23. Кабiнету Мiнiстрiв України внести пропозицiї щодо передбачення видаткiв державного бюджету на фiнансове забезпечення облаштування iнфраструктури вiйськових пiдроздiлiв, що розташовуються на островi Змiїний.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 листопада 2018 року
N 2629-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.