ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пiдпунктi 14.1.1241 пункту 14.1 статтi 14 слово "донної" замiнити словом "денної".

     2. У пiдпунктi 70.16.2 пункту 70.16 статтi 70 слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи, що здiйснюють державну реєстрацiю транспортних засобiв".

     3. Пункт 213.3 статтi 213 доповнити пiдпунктом 213.3.14 такого змiсту:

     "213.3.14. ввезення на митну територiю України та реалiзацiя на митнiй територiї України кузовiв до автомобiлiв легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобiлiв, зазначених у товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД".

     4. Пiдпункт 215.3.51 пункту 215.3 статтi 215 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.51. автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей, що вiдповiдають товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8702 згiдно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони, гоночнi автомобiлi, у тому числi автомобiлi, якi в установленому законодавством порядку подаються до органiв, що здiйснюють державну реєстрацiю транспортних засобiв, для реєстрацiї або перереєстрацiї у зв'язку iз змiною моделi транспортного засобу, що до переобладнання пiд час ввезення вiдповiдала товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, а пiсля переобладнання вiдповiдає товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД:

     ставка податку (Ставка) для вiдповiдного транспортного засобу визначається за формулою:

     Ставка = Ставка базова х Кдвигун х Квiк,

     де Ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:

     з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механiзмом з об'ємом цилiндрiв до 3000 куб. сантиметрiв (включно) - 50,0;

     з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механiзмом з об'ємом цилiндрiв понад 3000 куб. сантиметрiв - 100,0;

     з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з об'ємом цилiндрiв до 3500 куб. сантиметрiв (включно) - 75,0;

     з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з об'ємом цилiндрiв понад 3500 куб. сантиметрiв - 150,0;

     Кдвигун - коефiцiєнт, що визначається дiленням об'єму цилiндрiв двигуна внутрiшнього згоряння вiдповiдного транспортного засобу в куб. сантиметрах на 1000 куб. сантиметрiв;

     Квiк - коефiцiєнт, що дорiвнює кiлькостi повних календарних рокiв з року, наступного за роком виробництва вiдповiдного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобiв та транспортних засобiв, що використовувалися до одного повного календарного року, коефiцiєнт дорiвнює 1, а для транспортних засобiв, що використовувалися понад п'ятнадцять повних календарних рокiв, коефiцiєнт дорiвнює 15).

     Ставка податку для транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кiлькома), встановлюється у розмiрi 1 євро за 1 кiловат-годину ємностi електричного акумулятора таких транспортних засобiв.

     Ставка податку для транспортних засобiв, зазначених у товарних пiдкатегорiях 8703 10 18 00 (для транспортних засобiв, що приводяться в рух тiльки електричним двигуном, одним або кiлькома), 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД, встановлюється у розмiрi 100 євро за 1 штуку".

     5. У другому реченнi пункту 216.11 статтi 216 слова "органу внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органу, що здiйснює державну реєстрацiю транспортних засобiв".

     6. У пiдпунктi 222.2.4 пункту 222.2 статтi 222 слова "органiв внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органiв, що здiйснюють державну реєстрацiю транспортних засобiв".

     7. В абзацi другому пiдпункту 267.6.3 пункту 267.6 статтi 267 слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи, що здiйснюють державну реєстрацiю транспортних засобiв".

     8. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 5:

     пункт 15 виключити;

     доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20. Тимчасово, протягом 90 календарних днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" ставки податку для транспортних засобiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.51 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (крiм транспортних засобiв, зазначених у товарних пiдкатегорiях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД), визначаються iз застосуванням коефiцiєнта 0,5.

     Встановлений цим пунктом коефiцiєнт застосовується для легкових транспортних засобiв, що використовувалися, якi ввозяться на митну територiю України фiзичною особою для власного використання в кiлькостi один легковий транспортний засiб на таку особу";

     2) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 49 такого змiсту:

     "49. Здiйснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених пунктом 93 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, звiльняє осiб, вiдповiдальних за дотримання строкiв та умов (вимог) митних режимiв тимчасового ввезення або транзиту, вiд вiдповiдальностi, передбаченої пунктом 206.16 статтi 206 та пунктом 218.3 статтi 218 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотриманi строки та умови (вимоги) митних режимiв тимчасового ввезення або транзиту".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України".

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо спрямування у 2018 та 2019 роках на пенсiйне забезпечення надходжень митних платежiв, отриманих при митному оформленнi для вiльного обiгу транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 1 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 листопада 2018 року
N 2611-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.