ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 16 травня 2019 року N 2725-VIII

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У статтi 108:

     у частинi другiй слова "реекспортованi вiдразу ж" замiнити словами "вивезенi за межi митної територiї України";

     частини третю та четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. З урахуванням мети ввезення товарiв та/або транспортних засобiв комерцiйного призначення, особливостей транспортних операцiй та iнших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарiв вiдповiдно до частини першої цiєї статтi та/або транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до частини другої цiєї статтi за письмовою заявою власника цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення або уповноваженої ним особи може бути продовжений вiдповiдним органом доходiв i зборiв. У разi вiдмови у продовженнi строку тимчасового ввезення орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про продовження строку тимчасового ввезення, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     4. Якщо товари, помiщенi у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезенi за межi митної територiї України внаслiдок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення у справi про порушення митних правил, перебiг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).

     Якщо транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезенi за межi митної територiї України: внаслiдок дiї обставин, зазначених у статтi 192 цього Кодексу; у разi зберiгання таких транспортних засобiв пiд митним контролем (за умови iнформування органу доходiв i зборiв, який контролює їх перемiщення); у разi здiйснення iнших операцiй з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (за умови iнформування органу доходiв i зборiв, який контролює їх перемiщення); у разi накладення на них арешту (за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення у справi про порушення митних правил, перебiг строку тимчасового ввезення зупиняється на час дiї таких обставин, зберiгання, арешту (вилучення) або здiйснення таких операцiй".

     2. Частину сьому статтi 365 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Митне оформлення товарiв, ввезених на митну територiю України громадянами, за товарними позицiями 8701 - 8707, 8711, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що пiдлягають державнiй реєстрацiї, здiйснюється у будь-якому органi доходiв i зборiв на всiй митнiй територiї України з пред'явленням їх цьому органу.

     При митному оформленнi таких товарiв подання попередньої митної декларацiї, доставка та пред'явлення цих товарiв органу доходiв i зборiв, яким оформлена така попередня митна декларацiя, є обов'язковими. При митному оформленнi таких товарiв у пунктi пропуску через державний кордон України попередня митна декларацiя не подається".

     3. У статтi 380:

     назву пiсля слова "користування" доповнити словами "та транспортних засобiв комерцiйного призначення";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобiв особистого користування, що класифiкуються за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД, та причепiв до них, що класифiкуються за товарною позицiєю 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, у кiлькостi бiльше однiєї одиницi на кожну товарну позицiю дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та iз застосуванням до них заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу".

     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою;

     у частинi четвертiй:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Транспортнi засоби, що класифiкуються за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД, та причепи до них, що класифiкуються за товарною позицiєю 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, якi ввозяться громадянами-резидентами у зв'язку з виконанням своїх обов'язкiв за укладеними трудовими договорами з пiдприємствами-нерезидентами, що пiдтверджується документами вiдповiдних компетентних органiв країни реєстрацiї пiдприємства-нерезидента, для цiлей цього Кодексу вважаються транспортними засобами особистого користування. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територiю України таких транспортних засобiв дозволяється на строк до 10 дiб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та iз застосуванням до них заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     в абзацi четвертому слова "першим та другим" замiнити словами "першим, другим, третiм та п'ятим";

     абзац третiй частини п'ятої пiсля слiв "для цiлей пiдприємницької дiяльностi" доповнити словами "та/або отримання доходiв";

     у частинi сьомiй слова "вiдмови на користь держави чи" виключити;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Транспортнi засоби особистого користування, тимчасово ввезенi на митну територiю України громадянами бiльш як на 30 дiб, пiдлягають державнiй реєстрацiї.

     Порядок державної реєстрацiї транспортних засобiв особистого користування, тимчасово ввезених на митну територiю України громадянами, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У статтi 381:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 381. Особливостi перемiщення громадянами транспортних засобiв особистого користування в митному режимi транзиту через митну територiю України";

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слова "ввозити транспортнi засоби особистого користування з метою транзиту" замiнити словами "помiщувати у митний режим транзиту транспортнi засоби особистого користування з метою прохiдного транзиту";

     у другому реченнi слова "що пiдтверджується вiдповiдним документом" замiнити словами "що пiдтверджується вiдповiдним документом, та перемiщуються громадянами-нерезидентами";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Перемiщення транспортних засобiв особистого користування з метою прохiдного транзиту через митну територiю України здiйснюється у строки, встановленi статтею 95 цього Кодексу";

     частину другу пiсля слова "про" доповнити словом "прохiдний";

     у частинi третiй слова "транспортних засобiв особистого користування, ввезених на митну територiю України з метою транзиту" замiнити словами "помiщених у митний режим транзиту транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються з метою прохiдного транзиту через митну територiю України", а слова "транспортного засобу" - словами "таких транспортних засобiв".

     5. У статтi 452:

     у частинi першiй слова "(одноразово) або на пiдставi мiжвiдомчих угод про iнформацiйний обмiн (регулярно)" замiнити словами "(одноразово), на пiдставi мiжвiдомчих угод про iнформацiйний обмiн (регулярно) або шляхом автоматизованого обмiну iнформацiєю у випадках, встановлених законом";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. З метою контролю за використанням на територiї України транспортних засобiв особистого користування, тимчасово ввезених на митну територiю України та/або помiщених у митний режим транзиту, мiж органами доходiв i зборiв, Державною прикордонною службою України та органами Нацiональної полiцiї здiйснюється автоматизований обмiн iнформацiєю про такi транспортнi засоби та громадян, якi їх ввозили чи помiщували в митний режим транзиту".

     6. У статтi 467:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Якщо справи про порушення митних правил вiдповiдно до статтi 522 цього Кодексу розглядаються органами доходiв i зборiв або судами (суддями), адмiнiстративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адмiнiстративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом";

     частину другу виключити.

     7. У статтi 469:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 469. Неправомiрнi операцiї з товарами, митне оформлення яких не закiнчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, або з транспортними засобами особистого користування, тимчасово ввезеними на митну територiю України чи помiщеними у митний режим транзиту";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територiю України чи помiщеного у митний режим транзиту, у володiння, користування або розпорядження особi, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засiб на митну територiю України чи не помiщувала його у митний режим транзиту, за винятком випадкiв, коли в транспортному засобi знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засiб на митну територiю України чи помiщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     8. Статтi 470 i 481 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 470. Недоставлення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення та документiв до органу доходiв i зборiв призначення, видача їх без дозволу органу доходiв i зборiв або втрата

     1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем, до органу доходiв i зборiв призначення (а при перемiщеннi в межах зони дiяльностi однiєї митницi - вiд одного пiдроздiлу цiєї митницi до iншого), митних або iнших документiв на цi товари, транспортнi засоби не бiльше нiж на одну добу -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, особою, яка протягом року притягалася до вiдповiдальностi за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення, митних або iнших документiв на цi товари, транспортнi засоби бiльше нiж на одну добу, але не бiльше нiж на десять дiб -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення бiльше нiж на десять дiб, але не бiльше нiж на двадцять дiб, митних або iнших документiв на цi товари бiльше нiж на десять дiб, а так само втрата цих документiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарiв, крiм транспортних засобiв особистого користування, бiльше нiж на двадцять дiб, а так само втрата цих товарiв чи видача їх без дозволу органу доходiв i зборiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобiв особистого користування та транспортних засобiв комерцiйного призначення бiльше нiж на двадцять дiб, але не бiльше нiж на тридцять дiб, а так само видача їх без дозволу органу доходiв i зборiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобiв особистого користування та транспортних засобiв комерцiйного призначення бiльше нiж на тридцять дiб, а так само втрата цих транспортних засобiв, у тому числi їх розкомплектування, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю таких транспортних засобiв";

     "Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення або строку тимчасового вивезення товарiв чи втрата транспортних засобiв

     1. Перевищення встановленого вiдповiдно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України або строку тимчасового вивезення товарiв, крiм транспортних засобiв особистого користування, за межi митної територiї України не бiльше нiж на три доби -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмiрi п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, особою, яка протягом року притягалася до вiдповiдальностi за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України або строку тимчасового вивезення товарiв, крiм транспортних засобiв особистого користування, за межi митної територiї України бiльше нiж на три доби, але не бiльше нiж на десять дiб -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, та транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України або строку тимчасового вивезення товарiв, крiм транспортних засобiв особистого користування, за межi митної територiї України бiльше нiж на десять дiб, але не бiльше нiж на двадцять дiб -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарiв, крiм транспортних засобiв особистого користування, на митну територiю України або строку тимчасового вивезення товарiв, крiм транспортних засобiв особистого користування, за межi митної територiї України бiльше нiж на двадцять дiб -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобiв особистого користування та транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України бiльше нiж на двадцять дiб, але не бiльше нiж на тридцять дiб -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобiв особистого користування та транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України бiльше нiж на тридцять дiб, а так само втрата цих транспортних засобiв, у тому числi їх розкомплектування, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або конфiскацiю таких транспортних засобiв".

     9. У статтi 494:

     у частинi першiй слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     у пунктi 7 частини другої слова "товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення" замiнити словами "товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення";

     у частинi восьмiй:

     у першому реченнi слово "митницi" замiнити словами "органах доходiв i зборiв";

     друге речення виключити;

     пiсля частини восьмої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "9. Якщо при складеннi протоколу особа, яка притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил, не була присутня, до протоколу вноситься вiдповiдний запис, який пiдписується посадовою особою органу доходiв i зборiв, яка склала протокол, та свiдками, якщо вони є, пiсля чого один примiрник протягом трьох робочих днiв надсилається особi, яка притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил, за повiдомленою нею або наявною в органах доходiв i зборiв адресою (мiсце проживання або фактичного перебування).

     10. Протокол вважається врученим у тому числi у разi, якщо особа, яка притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил, не перебувала за повiдомленою нею або наявною в органах доходiв i зборiв адресою або мiсце проживання чи фактичного перебування, повiдомлене такою особою, є недостовiрним".

     У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною одинадцятою;

     у частинi одинадцятiй слова "товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення" замiнити словами "товари, у тому числi транспортнi засоби особистого користування, транспортнi засоби комерцiйного призначення".

     10. У статтi 511:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi виявлення порушень митних правил, передбачених частиною шостою статтi 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статтi 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, тимчасове вилучення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi пiдлягають конфiскацiї вiдповiдно до цих статей, а також вiдповiдних документiв є обов'язковим";

     частину третю пiсля слова "допускається" доповнити словом "тимчасове";

     у частинi четвертiй слова "Вилученi товари, транспортнi засоби" замiнити словами "Тимчасово вилученi товари, у тому числi транспортнi засоби особистого користування, транспортнi засоби комерцiйного призначення".

     11. Текст статтi 522 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Справи про порушення митних правил, передбаченi статтями 468, 469, частинами першою - п'ятою статтi 470, статтями 474, 475, 477 - 480, частинами першою - п'ятою статтi 481, статтею 485 цього Кодексу, розглядаються органами доходiв i зборiв.

     2. Справи про порушення митних правил, передбаченi частиною шостою статтi 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статтi 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, а також усi справи про порушення митних правил, вчиненi особами, якi не досягли 18-рiчного вiку, розглядаються районними, районними у мiстi, мiськими чи мiськрайонними судами (суддями)".

     12. У статтi 558:

     у частинi першiй слова "взаємодiють з правоохоронними органами" замiнити словами "взаємодiють, у тому числi шляхом обмiну iнформацiєю, з правоохоронними органами";

     у частинах другiй та третiй слово "повiдомляють" замiнити словами "зобов'язанi письмово повiдомляти";

     у першому реченнi частини четвертої слова "перемiщення товарiв з порушенням норм законодавства України" замiнити словами "перемiщення товарiв, у тому числi транспортних засобiв особистого користування, транспортних засобiв комерцiйного призначення з порушенням норм законодавства України";

     доповнити частинами п'ятою - сьомою такого змiсту:

     "5. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi надавати Державнiй прикордоннiй службi України доручення щодо iнформування органiв доходiв i зборiв про факт намiру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходiв i зборiв було виявлено порушення митних правил, якщо особи, якi притягуються до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил, не були присутнi при складеннi протоколу про порушення митних правил.

     6. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi передавати Державнiй прикордоннiй службi України та органам Нацiональної полiцiї iнформацiю щодо транспортних засобiв та осiб, стосовно яких органами доходiв i зборiв виявлено порушення строкiв тимчасового ввезення транспортних засобiв та/або строкiв перемiщення транспортних засобiв у митному режимi транзиту, якщо особи, якi притягуються до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил, не були присутнi при складеннi протоколу про порушення митних правил.

     7. З метою контролю за державною реєстрацiєю транспортних засобiв особистого користування, тимчасово ввезених на митну територiю України громадянами, у строки, встановленi законодавством, а також контролю за цiльовим використанням та/або передачею транспортних засобiв особистого користування, тимчасово ввезених на митну територiю України чи помiщених у митний режим транзиту, у володiння, користування або розпорядження особам, якi не ввозили такi транспортнi засоби на митну територiю України або не помiщували в митний режим транзиту, органи доходiв i зборiв у автоматизованому режимi зобов'язанi передавати органам Нацiональної полiцiї iнформацiю щодо:

     транспортних засобiв особистого користування iз зазначенням строкiв їх тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту та iз зазначенням вiдомостей про осiб, якi тимчасово ввезли такi транспортнi засоби чи помiстили їх у митний режим транзиту;

     транспортних засобiв особистого користування, щодо яких порушено обмеження, встановленi Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту, iз зазначенням вiдомостей про осiб, якi тимчасово ввезли цi транспортнi засоби чи помiстили їх у митний режим транзиту".

     13. У роздiлi XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 72 слова i цифри "в пунктi 71" замiнити словами i цифрами "в пунктi 71";

     доповнити пунктами 92 та 93 такого змiсту:

     "92. Тимчасово, протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України", митне оформлення транспортних засобiв для їх вiльного обiгу на митнiй територiї України, що класифiкуються за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД та ввезенi на митну територiю України в перiод з 1 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi цим Законом i перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, здiйснюється з виконанням митних формальностей вiдповiдно до тимчасового порядку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До набрання чинностi тимчасовим порядком, визначеним абзацом першим цього пункту, митне оформлення транспортних засобiв для їх вiльного обiгу на митнiй територiї України, що класифiкуються за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, здiйснюється в порядку, передбаченому законодавством.

     93. Установити, що протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України" митне оформлення транспортного засобу, що класифiкується за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД та щодо якого не дотриманi строки та умови (вимоги) митних режимiв тимчасового ввезення або транзиту, здiйснюється за умови сплати належних митних платежiв та добровiльної сплати до державного бюджету фiзичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засiб для вiльного обiгу на митнiй територiї України, коштiв у сумi, що дорiвнює розмiру п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Здiйснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту, звiльняє осiб, вiдповiдальних за дотримання строкiв та умов (вимог) митних режимiв тимчасового ввезення або транзиту, вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотриманi строки та умови (вимоги) митних режимiв тимчасового ввезення або транзиту".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пунктiв 7 i 8 роздiлу I та пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi через 270 днiв з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

(пункт 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII)

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     у статтi 121:

     абзац перший частини шостої пiсля слiв "не зареєстрованим або не перереєстрованим" доповнити словами "в Українi";

     пiсля частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Керування водiєм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановленi Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту; транспортний засiб використовується для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi; транспортний засiб передано у володiння, користування або розпорядження особi, яка не ввозила його на митну територiю України або не помiщувала в митний режим транзиту, -

     тягне за собою накладення штрафу на водiя в розмiрi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу на водiя в розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рiк та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".

     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

     у статтi 221 слова та цифри "частинами четвертою та сьомою статтi 121" замiнити словами та цифрами "частинами четвертою, сьомою i дев'ятою статтi 121";

     у частинi першiй статтi 222 слова та цифри "частини перша, друга, третя, п'ята i шоста статтi 121" замiнити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята, шоста i восьма статтi 121";

     в абзацi другому пункту 1 частини першої статтi 255 слова та цифри "частини четверта i сьома статтi 121" замiнити словами та цифрами "частини четверта, сьома - дев'ята статтi 121";

     2) у Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     частину другу статтi 16 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "не допускати випадкiв керування транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановленi Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту; транспортний засiб використовується для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi; транспортний засiб передано у володiння, користування або розпорядження особi, яка не ввозила його на митну територiю України або не помiщувала в митний режим транзиту".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

     статтю 31 доповнити частинами третьою - п'ятою такого змiсту:

     "Тимчасово ввезенi транспортнi засоби особистого користування можуть використовуватися на митнiй територiї України виключно громадянами, якi ввезли зазначенi транспортнi засоби в Україну, для їхнiх особистих потреб.

     Такi транспортнi засоби не можуть використовуватися для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi, бути розкомплектованi чи переданi у володiння, користування або розпорядження iншим особам.

     Транспортнi засоби, зареєстрованi вiдповiдними органами iноземних держав, якi ввезенi на територiю України та перебувають пiд митним контролем, пiдлягають вивезенню або помiщенню в iнший митний режим у строки, визначенi законодавством з питань державної митної справи";

     статтю 34 пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Транспортнi засоби особистого користування, тимчасово ввезенi на митну територiю України громадянами бiльш як на 30 дiб, пiдлягають державнiй реєстрацiї протягом десяти дiб з моменту такого ввезення без змiни реєстрацiйних документiв та нацiональних номерних знакiв країни їх реєстрацiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини десяту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - п'ятнадцятою;

     3) у пунктi 8 статтi 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами) слова "виконання в установленому порядку iнших доручень правоохоронних органiв" замiнити словами "виконання в установленому порядку iнших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органiв, у тому числi доручень органiв доходiв i зборiв щодо iнформування органiв доходiв i зборiв про факт намiру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходiв i зборiв було виявлено порушення митних правил";

     4) у Законi України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 p., N 34, ст. 435 iз наступними змiнами):

     у назвi Закону слово "реєстрацiї" замiнити словами "проведення першої державної реєстрацiї";

     абзац перший частини другої статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi транспортних засобiв за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Українi, так i ввезених на митну територiю України, нових i таких, що були в користуваннi, а нових транспортних засобiв за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Українi, так i ввезених на митну територiю України, здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам";

     статтю 32 викласти в такiй редакцiї:

     "32. Дiя статей 1 i 2 цього Закону не поширюється на транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю України тимчасово, з метою транзиту та при переселеннi громадян на постiйне мiсце проживання до України, а також на:

     автомобiлi швидкої медичної допомоги, транспортнi засоби спецiального призначення - пересувнi медичнi клiнiки, визнанi гуманiтарною допомогою згiдно iз Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозяться з метою вiльного обiгу та класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;

     автомобiлi пожежнi, визнанi гуманiтарною допомогою згiдно iз Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозяться з метою вiльного обiгу та класифiкуються за кодами 8705 30 00 10 та 8705 30 00 90 згiдно з УКТ ЗЕД";

     5) у Законi України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379 iз наступними змiнами):

     частину першу статтi 23 доповнити пунктами 29 i 30 такого змiсту:

     "29) виявляє транспортнi засоби особистого користування, тимчасово ввезенi на митну територiю України громадянами бiльш як на 30 дiб та не зареєстрованi в Українi у встановленi законодавством строки;

     30) вживає заходiв для виявлення неправомiрного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановленi Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту; транспортнi засоби використовуються для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi; транспортнi засоби передано у володiння, користування або розпорядження особам, якi не ввозили їх на митну територiю України або не помiщували в митний режим транзиту, а також заходiв для виявлення неправомiрного розкомплектування таких транспортних засобiв";

     статтю 25 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Полiцiя зобов'язана письмово iнформувати органи доходiв i зборiв про виявлення нецiльового використання та/або передачi транспортних засобiв особистого користування, тимчасово ввезених на митну територiю України чи помiщених у митний режим транзиту, у володiння, користування або розпорядження особам, якi не ввозили такi транспортнi засоби на митну територiю України або не помiщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобiв";

     у статтi 35:

     частину першу доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в iншiй країнi, здiйснюється з метою виявлення його передачi у володiння, користування або розпорядження особам, якi не ввозили такий транспортний засiб на митну територiю України або не помiщували в митний режим транзиту";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Полiцейський зобов'язаний зупиняти транспортнi засоби у разi:

     1) якщо є iнформацiя, що свiдчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявленi органами доходiв i зборiв вiдповiдно до Митного кодексу України, а саме: порушення строкiв тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту iншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi, розкомплектування чи передачу у володiння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, якi не ввозили такий транспортний засiб на митну територiю України або не помiщували в митний режим транзиту;

     2) якщо є iнформацiя, що свiдчить про те, що транспортний засiб, який зареєстрований в iншiй країнi, не зареєстрований в Українi у встановленi законодавством строки чи перебуває на територiї України з порушенням строкiв тимчасового ввезення та/або перемiщення в митному режимi транзиту, чи використовується для цiлей пiдприємницької дiяльностi та/або отримання доходiв в Українi, чи переданий у володiння, користування або розпорядження особам, якi не ввозили такий транспортний засiб на митну територiю України або не помiщували в митний режим транзиту".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 30 календарних днiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 листопада 2018 року
N 2612-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.