ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроннi довiрчi послуги"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.1141 виключити;

     2) у пiдпунктi 14.1.1441 слова "законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     3) у пiдпунктi 14.1.1821 слова "електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки".

     2. Пiдпункт 191.1.44 пункту 191.1 статтi 191 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.44. надають квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги (як вiдокремленi пункти реєстрацiї квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику)".

     3. У текстi статтi 39 слова "закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     4. У пунктi 42.4 статтi 42:

     1) в абзацi першому слова "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Про електроннi довiрчi послуги";

     2) в абзацi другому слова "законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     5. У статтi 421:

     1) в абзацi дев'ятому пункту 421.1 слова "за допомогою електронної позначки часу" замiнити словами "за допомогою квалiфiкованої електронної позначки часу";

     2) у пунктi 421.2:

     в абзацах другому i третьому слова "iз накладенням електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу" замiнити словами "iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та квалiфiкованої електронної печатки контролюючого органу iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання";

     в абзацi тринадцятому слова "сертифiкатiв вiдкритого ключа їхнiх електронних цифрових пiдписiв та/або печатки" замiнити словами "квалiфiкованих сертифiкатiв вiдкритих ключiв квалiфiкованих електронних пiдписiв та/або печаток";

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податкiв та має бути виданий йому контролюючим органом згiдно iз законодавством України, або iнформацiї з баз даних про такого платника податкiв шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та квалiфiкованої електронної печатки контролюючого органу iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання, з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     3) у пунктi 421.5:

     в абзацi першому слова "з використанням електронного пiдпису з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Єдиною пiдставою для вiдмови у проходженнi електронної iдентифiкацiї платника податкiв в електронному кабiнетi є недiйснiсть квалiфiкованого електронного пiдпису такого платника податкiв, у тому числi у зв'язку iз закiнченням строку дiї вiдповiдного сертифiката вiдкритого ключа".

     6. В абзацi другому пiдпункту 48.5.1 пункту 48.5 статтi 48 слова "в електронному документi електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "накладеного на електронний документ квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки".

     7. У статтi 49:

     1) у пунктi 49.3:

     у пiдпунктi "в" слова "законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     в абзацi п'ятому слова "недiйснiсть електронного цифрового пiдпису такого платника податкiв, у тому числi у зв'язку iз закiнченням строку дiї сертифiката вiдкритого ключа" замiнити словами "недiйснiсть квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки такого платника податкiв, у тому числi у зв'язку iз закiнченням строку дiї вiдповiдного сертифiката вiдкритого ключа";

     2) в абзацах першому i другому пункту 49.4 слова "законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     3) пункт 49.41 викласти в такiй редакцiї:

     "49.41. Квалiфiкований надавач електронних довiрчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, безоплатно надає платникам податкiв квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги".

     8. В абзацах другому i четвертому пункту 85.2 статтi 85 слова "щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб" замiнити словами "щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису пiдзвiтних осiб".

     9. В абзацi другому пункту 183.7 та абзацi другому пiдпункту 183.13.2 пункту 183.13 статтi 183 слова "щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб" замiнити словами "щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису пiдзвiтних осiб".

     10. У статтi 200:

     1) в абзацi дев'ятнадцятому пiдпункту 200.7.1 пункту 200.7 слова "законiв щодо електронного пiдпису та електронного документообiгу" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     2) у пунктi 200.8 слова "щодо реєстрацiї електронного пiдпису" замiнити словами "щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису".

     11. У статтi 201:

     1) в абзацi першому пункту 201.1 слова "електронного пiдпису уповноваженої платником особи" замiнити словами "квалiфiкованого електронного пiдпису уповноваженої платником особи";

     2) в абзацi сьомому пункту 201.10 слова "законодавства щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису" замiнити словами "законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     12. У пунктi 220.2 статтi 220 слова "щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб" замiнити словами "щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису пiдзвiтних осiб".

     13. В абзацi першому пункту 231.1 статтi 231 слова "електронного пiдпису уповноваженої платником особи" замiнити словами "квалiфiкованого електронного пiдпису уповноваженої платником особи".

     14. В абзацi п'ятому пiдпункту 298.1.1 пункту 298.1 статтi 298 слова "щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб" замiнити словами "щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису пiдзвiтних осiб".

     15. У пунктi 64 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" цифри "8504 23 00 00" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у пунктах 92 та 93 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) цифри "180" замiнити цифрами "270";

     2) у пунктi 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо ввезення транспортних засобiв на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 48, ст. 380) цифри "180" замiнити цифрами "270";

     3) у пунктi 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 49, ст. 399):

     у пiдпунктi 6:

     в абзацi чотирнадцятому слова "шiстдесят п'ятим" замiнити словами "шiстдесят четвертим";

     абзац п'ятнадцятий виключити;

     в абзацах шiстдесят першому та сто вiсiмдесят восьмому слова "цiльове призначення якої вiдповiдає заявленiй дiяльностi" замiнити словами "будь-якого цiльового призначення";

     у пiдпунктi 17 слова "i пальним" замiнити словами "i пальним, зберiгання пального".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 травня 2019 року
N 2725-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.