ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" щодо виключення можливостi здiйснення закупiвель без використання електронної системи закупiвель

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 31 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст. 289; 2020 р., N 16, ст. 100, N 18, ст. 123) викласти в такiй редакцiї:

     "31. Установити, що на перiод дiї встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину, вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є лiкарськi засоби, вакцини або iншi медичнi iмунобiологiчнi препарати, розхiднi матерiали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичнi вироби для вакцинацiї вiд COVID-19, медичне обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу пацiєнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газiв, необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19). Перелiк таких лiкарських засобiв та порядок їх закупiвлi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За результатами такої закупiвлi в електроннiй системi закупiвель замовник оприлюднює звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору про закупiвлю вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi недотримання вимог щодо публiкацiї таких звiтiв виннi особи притягаються до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

     Установити, що на перiод дiї встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину, вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", закупiвля товарiв (крiм лiкарських засобiв, вакцин або iнших медичних iмунобiологiчних препаратiв, розхiдних матерiалiв для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробiв для вакцинацiї вiд COVID-19, медичного обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу пацiєнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газiв) та послуг, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), здiйснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупiвель".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 липня 2021 року
N 1599-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.