ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" щодо закупiвлi юридичних послуг Нацiональним банком України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст. 289 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Частину п'яту статтi 3 доповнити пунктом 121 такого змiсту:

     "121) юридичнi послуги, закупiвля яких здiйснюється Нацiональним банком України для представництва його iнтересiв в органах влади iноземних держав, а також юридичнi послуги, пов'язанi iз захистом його прав та iнтересiв пiд час врегулювання спорiв, розгляду в закордонних юрисдикцiйних органах справ, учасником яких є Нацiональний банк України. Закупiвля таких послуг здiйснюється Нацiональним банком України у визначеному ним порядку. За результатами такої закупiвлi Нацiональний банк України оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвлi, який повинен мiстити таку iнформацiю:

     найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - нерезидента коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи), з якою укладено договiр;

     дата та мiсце укладення договору;

     назва предмета закупiвлi;

     прогнозована цiна договору (за наявностi) та строк виконання договору.

     Протягом 20 робочих днiв з дня виконання сторонами договору або закiнчення строку його дiї, за умови його виконання сторонами, або його розiрвання Нацiональний банк України оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт про виконання договору, який повинен мiстити таку iнформацiю:

     найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - нерезидента коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи), з якою укладено договiр;

     дата та мiсце укладення договору;

     назва предмета закупiвлi;

     прогнозована цiна договору (за наявностi) та строк виконання договору;

     фактична сума оплати за договором;

     найменування та перелiк виконаних робiт/наданих послуг (за умови, що таким договором та/або законодавством країни, за правом якої такий договiр було укладено, передбачена така можливiсть);

     причини розiрвання договору, якщо таке мало мiсце".

     2. Частину першу статтi 42 доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13) країна походження товару щодо кожної номенклатурної позицiї предмета закупiвлi - у разi закупiвлi товару".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо окремих питань дiяльностi Нацiонального банку України".

     2. Рекомендувати Нацiональному банку України:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 жовтня 2021 року
N 1812-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.