ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" у зв'язку з вiдокремленням дiяльностi з транспортування природного газу

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Роздiл IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89, N 21, ст. 407; 2017 р., N 1, ст. 3; 2018 р., N 50, ст. 400) доповнити пунктами 42 i 43 такого змiсту:

     "42. Установити, що з метою виконання встановлених Законом України "Про ринок природного газу" вимог по вiдокремленню та незалежностi оператора газотранспортної системи у зобов'язаннях, що виникли на пiдставi договорiв, укладених за результатом процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг, проведених замовником, який припинив здiйснення дiяльностi з транспортування природного газу у зв'язку з виконанням вимог про вiдокремлення та незалежнiсть оператора газотранспортної системи, може одноразово здiйснюватися замiна сторони, за умови, що новий замовник був сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до вимог закону про вiдокремлення i незалежнiсть та продовжує здiйснювати вiдповiдний вид господарської дiяльностi замiсть такого замовника. Замiна сторони у таких зобов'язаннях здiйснюється у порядку, встановленому нормами Цивiльного кодексу України.

     43. Установити, що протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" у зв'язку з вiдокремленням дiяльностi з транспортування природного газу" замовник, який буде здiйснювати або здiйснює дiяльнiсть з транспортування природного газу, має право без застосування передбачених цим Законом процедур закупiвель укладати договори про закупiвлю товарiв i послуг з юридичною особою, яка буде припиняти або припинила здiйснення дiяльностi з транспортування природного газу у зв'язку з виконанням вимог про вiдокремлення та незалежнiсть оператора газотранспортної системи, якщо закупiвля таких товарiв чи послуг необхiдна для забезпечення безперервного функцiонування об'єктiв газотранспортної системи України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 листопада 2019 року
N 300-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.