ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118):

     1) у текстi Закону слова "уповноважений орган", "вiдкритi торги", "Спецiальна контрольна комiсiя з питань державних закупiвель при Рахунковiй палатi" та "торги iз зменшенням цiни (редукцiон)" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Антимонопольний комiтет України", "вiдкритi торги iз зменшенням цiни", "Мiжвiдомча комiсiя з питань державних закупiвель" та "редукцiон" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Мiнiстерство аграрної полiтики України" в усiх вiдмiнках виключити;

     2) у статтi 1:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "пiдприємства - державнi, казеннi, комунальнi пiдприємства та господарськi товариства, в яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, їх дочiрнi пiдприємства, а також пiдприємства, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить державним, казенним, комунальним пiдприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв (далi - пiдприємства)".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - двадцять восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - двадцять дев'ятим;

     в абзацi четвертому слова та цифри "державнi, казеннi, комунальнi пiдприємства та господарськi товариства, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв" замiнити словом "пiдприємства";

     в абзацi шостому слова та цифри "державних, казенних, комунальних пiдприємств та господарських товариств, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв" замiнити словами "Аграрного фонду, Державного та мiсцевих фондiв енергозбереження, кошти установ чи органiзацiй, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування, кошти пiдприємств";

     в абзацi сьомому слова "особа, що проживає на територiї України" виключити;

     в абзацах восьмому та дев'ятому слово "самих" замiнити словом "таких";

     абзац одинадцятий доповнити словами "вiдповiдно до цього Закону";

     абзаци сiмнадцятий та двадцять перший виключити;

     в абзацi двадцять третьому слово "двi" замiнити словом "три";

     в абзацi двадцять дев'ятому:

     пiсля слова "запитi" доповнити словом "(оголошеннi)";

     слова "при проведеннi процедури редукцiону" замiнити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

     3) текст статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон застосовується до всiх закупiвель товарiв, робiт i послуг, що повнiстю або частково здiйснюються за рахунок державних коштiв, за умови, що вартiсть предмета закупiвлi для товару (товарiв), послуги (послуг) становить або перевищує 20 тисяч гривень, а для робiт - 50 тисяч гривень.

     Дiя цього Закону не поширюється на закупiвлi товарiв i послуг, якi здiйснюються пiдприємствами оборонно-промислового комплексу.

     2. Умови здiйснення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за рахунок державних коштiв можуть встановлюватися або змiнюватися виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом.

     Змiни до цього Закону повиннi бути офiцiйно оприлюдненi до 15 серпня року, що передує новому бюджетному року.

     3. Процедури закупiвлi, передбаченi цим Законом, не застосовуються у випадках, якщо предметом закупiвлi є:

     централiзоване водопостачання та водовiдведення;

     централiзоване постачання теплової енергiї;

     поштовi послуги, а також поштовi марки та маркованi конверти;

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється замовниками, розташованими за межами України;

     телекомунiкацiйнi послуги, в тому числi щодо трансляцiї радiо- та телесигналiв (за винятком послуг мобiльного зв'язку та Iнтернет-послуг);

     користування залiзничними колiями;

     товари, роботи чи послуги, якi у зв'язку з їх спецiальним призначенням становлять державну таємницю;

     послуги з транспортування нафти i нафтопродуктiв трубопроводами;

     послуги з транспортування природного i нафтового газу трубопроводами та його розподiлу;

     послуги з транспортування iнших речовин трубопровiдним транспортом;

     електрична енергiя, її передача та розподiл;

     послуги з управлiння повiтряним рухом;

     послуги з обслуговування та аварiйного ремонту транспортних засобiв, що надаються за межами України;

     послуги з авiаперевезення офiцiйних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацiй;

     дорогоцiннi метали та камiння, закупiвля яких регулюється вiдповiдними законами України;

     продукцiя харчової промисловостi, кормовi культури, пальне та послуги для безпосереднього здiйснення виїзних гастрольних заходiв творчих колективiв та виконавцiв, якi проводяться за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що здiйснює державну полiтику у сферi культури, виключно на перiод проведення цих гастролей;

     послуги з продовження строку оренди засобiв зв'язку;

     послуги банкiв з приймання комунальних платежiв та обслуговування поточних рахункiв;

     послуги, закупiвля яких проводиться державними банками при здiйсненнi ними банкiвських операцiй вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     послуги з оформлення вантажних митних декларацiй, якi надаються Державною митною службою України;

     послуги з видачi сертифiкатiв про походження товарiв;

     ядерне паливо, неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв;

     послуги, закупiвля яких здiйснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частинi здiйснення державних запозичень, обслуговування i погашення державного боргу;

     товари i послуги, безпосередньо пов'язанi з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот i монет;

     природний газ, який використовується газотранспортними пiдприємствами для забезпечення технологiчних та iнших виробничих потреб цих пiдприємств;

     товари, роботи i послуги, що закуповуються безпосередньо для планового ремонту ядерних реакторiв у порядку, визначеному Мiжвiдомчою комiсiєю з питань державних закупiвель.

     4. Забороняється укладання договорiв, якi передбачають витрачання державних коштiв, та/або оплата розпорядником державних коштiв товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     5. У разi якщо предметом закупiвлi є продукцiя харчової промисловостi, лiкарськi засоби i вироби медичного призначення, пальне, послуги з органiзацiї гарячого харчування, транспортнi послуги, послуги з ремонту, а також сировина, матерiали, комплектуючi вироби, необхiднi пiдприємствам для виробництва товарiв, замовник на перiод проведення процедури закупiвлi має право для поточних потреб здiйснити закупiвлю необхiдного предмета закупiвлi без застосування процедур закупiвлi, передбачених цим Законом, на суму коштiв, яка не перевищує 10 вiдсоткiв загальної очiкуваної вартостi предмета закупiвлi, про що протягом трьох робочих днiв повiдомляє Антимонопольний комiтет України, Мiжвiдомчу комiсiю з питань державних закупiвель та Тендерну палату України.

     Положення, передбаченi абзацом першим цiєї частини, не застосовуються при проведеннi замовником наступної процедури закупiвлi щодо такого самого предмета закупiвлi.

     6. Пiдприємства здiйснюють закупiвлю товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв на загальних засадах у порядку, визначеному цим Законом.

     Склад тендерного комiтету пiдприємства призначається керiвником органу державної влади, що здiйснює функцiї з управлiння майном пiдприємства чи через який (керiвника якого) спрямовується (координується) дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, що здiйснює цi функцiї.

     Закупiвля пiдприємствами товарiв, робiт i послуг за рахунок iнших державних коштiв здiйснюється з урахуванням таких особливостей:

     1) пiдприємства для закупiвлi товарiв, робiт i послуг застосовують цей Закон у разi, якщо вартiсть предмета закупiвлi для товару (товарiв), послуги (послуг) становить або перевищує 50 тисяч гривень, а для робiт - 400 тисяч гривень;

     2) пiдприємства можуть здiйснювати закупiвлю шляхом застосування процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань) щодо товарiв, робiт i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, та за умови, що вартiсть предмета закупiвлi не перевищує 100 тисяч гривень у разi закупiвлi товарiв i послуг та 500 тисяч гривень у разi закупiвлi робiт;

     3) пiдприємства можуть здiйснювати закупiвлю товарiв, робiт i послуг, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, наслiдкiв аварiй на виробництвi, транспортi та об'єктах атомної енергетики без застосування процедур закупiвлi, передбачених цим Законом, у порядку, визначеному Мiжвiдомчою комiсiєю з питань державних закупiвель;

     4) на пiдприємства не поширюються норми цього Закону щодо затвердження та оприлюднення рiчного плану закупiвель;

     5) пiдприємства мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати вiдповiдний висновок на перелiк продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на рiк або на iнший перiод, закупiвлю якої планується здiйснити шляхом застосування процедури закупiвлi, передбаченої статтею 33 цього Закону;

     6) пiдприємства у разi закупiвлi для виробничих потреб сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, а також послуг, якi вiдповiдно до технологiчного процесу надаються в рамках виробничої чи науково-технiчної кооперацiї, за наявностi вiдповiдних пiдстав, мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати вiдповiдний висновок щодо можливостi застосування процедури закупiвлi, передбаченої статтею 33 цього Закону;

     7) у разi здiйснення пiдприємствами:

     процедури вiдкритих торгiв iз зменшенням цiни та торгiв з обмеженою участю - строк для подання тендерних пропозицiй може становити не менше нiж 10 календарних днiв з дати опублiкування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупiвлю чи про проведення попередньої квалiфiкацiї та не менше нiж сiм календарних днiв з дати вiдправлення запрошення до участi в них;

     процедури редукцiону та двоступеневих торгiв - строк подання учасниками попереднiх пропозицiй може становити не менше нiж 10 календарних днiв з дати опублiкування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупiвлю. Строк подання тендерних пропозицiй на другому етапi може становити не менше нiж п'ять календарних днiв з дня повiдомлення учасникiв про результати першого етапу;

     8) особливостi здiйснення закупiвлi сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв з метою виробництва i розробки пiдприємствами товарiв промислового призначення та товарiв народного споживання вiдповiдно до конструкторсько-технологiчної документацiї можуть визначатися Мiжвiдомчою комiсiєю з питань державних закупiвель за наявностi вiдповiдних позитивних висновкiв органу державної влади, що здiйснює функцiї з управлiння майном пiдприємства чи через який (керiвника якого) спрямовується (координується) дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, що здiйснює цi функцiї, та вiдповiдно до роздiлу II1 цього Закону";

     4) абзац восьмий статтi 21 виключити;

     5) у статтi 31:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Реалiзацiю основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сферi закупiвель забезпечує Антимонопольний комiтет України";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Основними функцiями Антимонопольного комiтету України у сферi державних закупiвель є";

     абзац другий виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "розробка нормативно-правових актiв виключно у випадках, передбачених цим Законом";

     абзаци п'ятий та дванадцятий - чотирнадцятий виключити;

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "мiжнародне спiвробiтництво у сферi закупiвель";

     у частинi третiй:

     абзаци третiй i десятий виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "форму реєстру недобросовiсних учасникiв";

     частину четверту виключити;

     6) у статтi 32:

     у частинi другiй:

     в абзацi десятому слова "укладеного договору, звiту" замiнити словами "та вiдповiднiсть укладеного договору звiту";

     в абзацi п'ятнадцятому:

     пiсля слова "замовника" доповнити словами "згiдно з узятим зобов'язанням по договору";

     слова "у процесi та пiсля розгляду скарги" замiнити словами "за рiшенням щодо розгляду скарги (судового позову)";

     абзац двадцять перший виключити;

     частину третю виключити;

     7) у статтi 33:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому:

     слова "три кандидатури за пропозицiєю" замiнити словами "Антимонопольного комiтету України, Мiнiстерства економiки України, три представники, якi вiдповiдають за регулювання ринку державних закупiвель, вiд";

     слова "належить законодавство про дiяльнiсть Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревiзiйної служби" замiнити словами "належать питання регулювання ринку державних закупiвель";

     абзац третiй виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "уповноваженому органу та одночасно" i друге речення виключити;

     абзац четвертий доповнити словами "а також приймає вiдповiднi рiшення щодо усунення таких проблем";

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "сприяє захисту пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв у сферi державних закупiвель, у тому числi шляхом прийняття вiдповiдних рiшень";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "має право запитувати i отримувати iнформацiю, документи та матерiали щодо дiяльностi тендерного комiтету замовника, здiйснених ним закупiвель, стану виконання договорiв про закупiвлю на будь-якiй стадiї виконання та за результатами їх розгляду (за необхiдностi iз залученням вiдповiдних фахiвцiв та представникiв правоохоронних органiв) приймати рiшення вiдповiдно до частини сьомої статтi 12 цього Закону. Замовники та учасники на запит (вимогу) Комiсiї протягом п'яти робочих днiв зобов'язанi надати iнформацiю, завiренi належним чином копiї вiдповiдних документiв та матерiалiв, за винятком тих, що мiстять охоронювану законом таємницю. Ненадання замовником iнформацiї, документiв та матерiалiв за рiшенням Комiсiї може бути пiдставою для вiдмiни процедури закупiвлi;

     визначає порядок здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг, передбачених пiдпунктом 3 частини шостої статтi 2 цього Закону;

     має право визначати особливостi здiйснення закупiвлi товарiв, передбачених пiдпунктом 8 частини шостої статтi 2 цього Закону;

     має право надавати вiдповiднi висновки, передбаченi статтями 26, 34 цього Закону;

     затверджує порядок визначення предмета закупiвлi;

     затверджує методики визначення суми збиткiв у разi недотримання замовниками вимог чинного законодавства пiд час здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти, методики оцiнки для визначення найкращої тендерної пропозицiї, у тому числi питому вагу критерiїв оцiнки;

     затверджує перелiк матерiалiв для збiрника методичних матерiалiв "Збiрник методичних матерiалiв з питань державних закупiвель України";

     веде перелiк членiв тендерного комiтету, яких за допущенi порушення було виключено зi складу тендерного комiтету;

     веде реєстр недобросовiсних учасникiв та реєстр учасникiв процедур закупiвель вiдповiдно до цього Закону;

     приймає рiшення та/або надає рекомендацiї щодо впровадження у практичну дiяльнiсть науково-технiчних розробок, технологiй, винаходiв, методiв i методик у сферi державних закупiвель та вживає заходiв щодо забезпечення дотримання норм дiючого законодавства у цiй сферi;

     визначає порядок та приймає вiдповiднi рiшення щодо включення пiдприємств, установ, органiзацiй до перелiку пiдприємств, установ, органiзацiй, на базi яких проводиться навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, веде їх перелiк та оприлюднює його на своєму офiцiйному Iнтернет-сайтi;

     визначає порядок та здiйснює атестацiю викладачiв, якi проводять навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, затверджує програми навчання i пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель;

     має право надавати висновки та приймати рiшення з iнших питань, що стосуються сфери державних закупiвель";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. Комiсiю очолює голова. Голова та секретар Комiсiї обираються з числа її членiв не менше нiж двома третинами голосiв членiв Комiсiї";

     у частинi четвертiй слова "Спецiальну контрольну" замiнити словом "Мiжвiдомчу";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Комiсiя є незалежною у своїй дiяльностi. Втручання у дiяльнiсть Комiсiї та вчинення тиску на її членiв забороняються. Дiяльнiсть Комiсiї є прозорою для суспiльства";

     у частинi шостiй:

     у першому реченнi слова "бiльше нiж половина" замiнити словами "не менше нiж двi третини";

     друге речення пiсля слiв "Рiшення Комiсiї" доповнити словами "з питань, передбачених абзацом другим частини другої цiєї статтi та абзацом третiм частини другої статтi 34 цього Закону, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше нiж двi третини членiв Комiсiї, присутнiх на її засiданнi, з iнших питань";

     третє речення пiсля слiв "голови Комiсiї" доповнити словами "а у разi його вiдсутностi - головуючого на засiданнi";

     доповнити четвертим реченням такого змiсту:

     "Всi рiшення Комiсiї оформлюються одночасно за пiдписом голови та секретаря Комiсiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Комiсiя у разi виявлення пiд час розгляду та аналiзу документiв i матерiалiв щодо здiйснення державних закупiвель ознак злочину має право передавати такi документи та матерiали до правоохоронних органiв";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Всi рiшення та висновки Комiсiї, прийнятi в межах її компетенцiї, вiдповiдно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання замовниками, учасниками, iншими особами, яких вони стосуються.

     З метою забезпечення здiйснення громадського контролю у сферi державних закупiвель Комiсiя надсилає Тендернiй палатi України копiї всiх рiшень та висновкiв протягом двох робочих днiв з дати їх прийняття.

     Рiшення та висновки Комiсiї, передбаченi абзацами третiм, дванадцятим - сiмнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцять четвертим частини другої цiєї статтi, набирають чинностi з дати їх опублiкування в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, але не пiзнiше п'яти робочих днiв з дати їх прийняття, незалежно вiд такого опублiкування, iншi рiшення та висновки Комiсiї набирають чинностi через п'ять робочих днiв з дати їх прийняття, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Всi рiшення та висновки Комiсiї можуть бути оскарженi у судовому порядку, з урахуванням вимог цього Закону";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Органiзацiйно-методичне забезпечення дiяльностi Комiсiї здiйснює Антимонопольний комiтет України";

     8) частину першу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiтчизнянi та iноземнi учасники беруть участь у процедурi закупiвлi на рiвних умовах вiдповiдно до положень цього Закону";

     9) статтю 6 виключити;

     10) у статтi 7:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Несхвальнi та антиконкурентнi узгодженi дiї учасникiв";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Замовник зобов'язаний вiдхилити тендернi або квалiфiкацiйнi пропозицiї у разi, якщо вони поданi учасниками процедури закупiвлi, якi є пов'язаними особами:

     Пов'язана особа - особа, що вiдповiдає будь-якiй з наведених нижче ознак:

     юридична особа, яка здiйснює контроль над учасником або контролюється таким учасником, або перебуває пiд спiльним контролем з таким учасником;

     фiзична особа або родичi фiзичної особи, якi здiйснюють контроль над учасником;

     посадова особа учасника, уповноважена здiйснювати вiд iменi учасника юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення правових вiдносин, а також її родичi.

     Пiд здiйсненням контролю слiд розумiти володiння безпосередньо або через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб найбiльшою часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного капiталу учасника, або управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв у керiвному органi такого учасника, або володiння часткою (паєм, пакетом акцiй), яка становить не менше нiж 20 вiдсоткiв статутного капiталу учасника.

     Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою статутного капiталу учасника (голосiв у керiвному органi) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такiй фiзичнiй особi, членам сiм'ї такої фiзичної особи та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї.

     Для цiлей цього Закону родичами вважаються подружжя та їх дiти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дiтей, батькiв, братiв, сестер, онукiв".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     частину п'яту пiсля слова "несхвальнi" доповнити словами "та/або антиконкурентнi узгодженi";

     частину шосту виключити;

     11) у частинi першiй статтi 10 слова "у разi якщо участь у процедурi закупiвлi не обмежується вiтчизняними учасниками" замiнити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

     12) у статтi 12:

     у першому реченнi абзацу першого частини четвертої пiсля слова "рiшенням" доповнити словом "замовника", а слово "посадовою" виключити;

     у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слова "сертифiкати чи" виключити;

     абзац другий виключити;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Викладачами на курсах навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель можуть бути особи, якi пройшли атестацiю, що здiйснюється Комiсiєю не рiдше нiж один раз на два роки з метою визначення достатностi їх освiти, квалiфiкацiї та досвiду для пiдготовки квалiфiкованих кадрiв. Iнформацiя про видачу атестатiв оприлюднюється на офiцiйному Iнтернет-сайтi Комiсiї протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення.

     Iнформацiю про проходження членами тендерного комiтету навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель з копiями вiдповiдних свiдоцтв замовник надсилає Комiсiї не пiзнiше 15 сiчня року, наступного за звiтним.

     У разi виявлення Комiсiєю порушень за результатами дiяльностi тендерного комiтету, здiйснених ним закупiвель, якi призвели до вiдмiни процедури закупiвлi та/або визнання договору недiйсним (нiкчемним), Комiсiя має право прийняти рiшення щодо виключення зi складу тендерного комiтету осiб, що входять до його складу, та/або щодо вчинення замовником певних дiй для усунення виявлених порушень, про що протягом трьох робочих днiв повiдомляє замовника, Антимонопольний комiтет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України. Усi рiшення та дiї такого тендерного комiтету з моменту отримання рiшення Комiсiї щодо виключення зi складу тендерного комiтету осiб, що входять до його складу, не мають юридичної сили, а договори, укладенi пiсля отримання такого рiшення, вважаються нiкчемними (недiйсними).

     Рiшення Комiсiї щодо виключення зi складу тендерного комiтету осiб, що входять до його складу, тягне за собою внесення вiдомостей про членiв такого тендерного комiтету до перелiку членiв тендерного комiтету, яких за допущенi порушення було виключено зi складу тендерного комiтету (далi - перелiк), та недопущення таких осiб до членства у будь-якому тендерному комiтетi строком на два роки.

     Перелiк оприлюднюється на офiцiйному Iнтернет-сайтi Комiсiї. Вiдомостi до перелiку вносяться протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення. Датою включення вiдомостей про членiв такого тендерного комiтету до перелiку є дата прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення.

     Замовник протягом трьох робочих днiв з моменту отримання рiшення Комiсiї щодо виключення зi складу тендерного комiтету осiб, що входять до його складу, зобов'язаний затвердити новий склад тендерного комiтету та про прийняте рiшення протягом одного робочого дня повiдомити Комiсiю, Антимонопольний комiтет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України.

     Державне казначейство України (обслуговуючий банк) не має права здiйснювати платежi з рахунку замовника у разi, якщо поданi документи щодо здiйснення державних закупiвель мiстять пiдписи осiб, стосовно яких є рiшення Комiсiї щодо їх виключення зi складу тендерного комiтету. У разi подання таких документiв на здiйснення платежiв Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днiв повiдомляє правоохороннi органи, а також Комiсiю, Антимонопольний комiтет України, Тендерну палату України";

     13) в абзацах першому та другому частини другої статтi 14 слова "погодження з уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Законом" замiнити словами "отримання вiдповiдного висновку Комiсiї згiдно iз статтею 33 цього Закону", а слова "або отримання вiдповiдного висновку щодо обрання замовником процедури закупiвлi згiдно з роздiлом II1 цього Закону" виключити;

     14) включити статтю 16 такого змiсту:

     "Стаття 16. Реєстр недобросовiсних учасникiв

     1. До реєстру недобросовiсних учасникiв включаються вiдомостi про учасникiв:

     якi безпiдставно вiдмовилися вiд пiдписання договору;

     з якими було розiрвано договори у зв'язку iз суттєвими порушеннями ними умов договору без вiдповiдних пiдстав;

     якi вчинили несхвальнi та антиконкурентнi узгодженi дiї, передбаченi цим Законом;

     якi порушили законодавство про захист економiчної конкуренцiї у сферi державних закупiвель;

     якi надали у тендерних пропозицiях будь-яку недостовiрну iнформацiю.

     2. Ведення реєстру недобросовiсних учасникiв здiйснює Комiсiя. Порядок ведення та функцiонування реєстру недобросовiсних учасникiв визначається рiшенням Комiсiї. Вiдомостi до реєстру недобросовiсних учасникiв вносяться на строк, що не може перевищувати два роки.

     3. Реєстр недобросовiсних учасникiв повинен мiстити такi вiдомостi:

     iнформацiю про учасника процедури закупiвлi (повне найменування, юридична та фактична адреса, iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце реєстрацiї, iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (для фiзичних осiб);

     пiдстави внесення учасника до реєстру недобросовiсних учасникiв;

     дату внесення зазначених вiдомостей до реєстру недобросовiсних учасникiв;

     iншi вiдомостi за рiшенням Комiсiї.

     4. Реєстр недобросовiсних учасникiв оприлюднюється на офiцiйному Iнтернет-сайтi Комiсiї та в тематичному каталозi учасникiв процедур закупiвель";

     15) доповнити статтею 161 такого змiсту:

     "Стаття 161. Реєстр учасникiв процедур закупiвель

     1. З метою пiдвищення стабiльностi ринку державних закупiвель, активiзацiї участi у процедурах закупiвлi за рахунок державних коштiв ведеться реєстр учасникiв процедур закупiвель.

     2. До реєстру учасникiв процедур закупiвель включаються учасники на пiдставi їх звернення вiдповiдно до проведеної рейтингової оцiнки, залежно вiд кiлькостi процедур закупiвель, у яких учасник брав участь, кiлькостi перемог у процедурах закупiвлi, кiлькостi виконаних своєчасно та в повному обсязi договорiв про державнi закупiвлi, iнших критерiїв.

     3. Ведення реєстру учасникiв процедур закупiвель здiйснює Комiсiя. Порядок ведення та функцiонування реєстру учасникiв процедур закупiвель визначається рiшенням Комiсiї.

     4. У разi внесення учасника, якого включено до реєстру учасникiв процедур закупiвель, до реєстру недобросовiсних учасникiв, такий учасник автоматично виключається з реєстру учасникiв процедур закупiвель.

     5. Реєстр учасникiв процедур закупiвель оприлюднюється на офiцiйному Iнтернет-сайтi Комiсiї та в тематичному каталозi учасникiв процедур закупiвель";

     16) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "дата опублiкування оголошення про заплановану закупiвлю (оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв, оголошення щодо цiнових пропозицiй (котирувань) вiдповiдно до статтi 8 цього Закону та оголошення (повiдомлення) про результати проведення торгiв вiдповiдно до статтi 291 цього Закону чи дата вiдправлення запрошення до участi в процедурах торгiв з обмеженою участю, закупiвлi в одного учасника та дата повiдомлення учасникiв про результати проведеної процедури";

     абзац одинадцятий виключити;

     абзац чотирнадцятий доповнити словами "та укладення договору про закупiвлю";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "iнформацiя про вiдсутнiсть учасника - переможця процедури закупiвлi в реєстрi недобросовiсних учасникiв;

     iнформацiя про наявнiсть учасника - переможця процедури закупiвлi в тематичному каталозi учасникiв процедур закупiвель";

     у частинi другiй:

     в абзацi другому:

     слова "(запрошення до участi у процедурi торгiв), оголошення" замiнити словами "(оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї, оголошення щодо цiнових пропозицiй (котирувань), оголошення (повiдомлення)";

     доповнити словами "а у випадках, якщо вартiсть договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статтi 8 цього Закону, також копiї оголошення про заплановану закупiвлю та про результати торгiв, що були опублiкованi у мiжнародному iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, завiренi Тендерною палатою України";

     в абзацi четвертому слова "державними, казенними, комунальними пiдприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв" замiнити словом "пiдприємствами", а слова "та господарськими товариствами" виключити;

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi здiйснення торгiв з обмеженою участю чи процедури закупiвлi в одного учасника органи казначейства (обслуговуючий банк) не мають права здiйснювати платежi з рахунку замовника згiдно з узятим зобов'язанням за договором, якщо закупiвлю здiйснено з порушенням вимог статтi 14 цього Закону. Iнформацiю про такi договори Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днiв надсилає до правоохоронних органiв, а також до Комiсiї, Антимонопольного комiтету України, Тендерної палати України".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     17) у статтi 173:

     у частинi другiй:

     в абзацi п'ятому слово "надає" замiнити словами "має право надавати", а слово "розгляду" виключити;

     в абзацi шостому:

     пiсля слiв "а також" доповнити словами "має право надавати висновки";

     слово "обрання" замiнити словами "правомiрностi застосування", а слова "та у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "розробляє методики визначення суми збиткiв у разi недотримання замовниками вимог чинного законодавства пiд час здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     абзац тринадцятий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "здiйснює заходи, пов'язанi з навчанням та пiдвищенням квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, у тому числi за дистанцiйною формою, та видає вiдповiднi свiдоцтва;

     органiзовує спецiалiзованi виставки, ярмарки, конференцiї, конкурси, спрямованi на забезпечення сталого розвитку ринку державних закупiвель та вивчення ринкiв у сферi державних закупiвель";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Тендерна палата України не є суб'єктом владних повноважень та не здiйснює органiзацiйно-розпорядчих, адмiнiстративно-управлiнських функцiй";

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "З метою забезпечення здiйснення громадського контролю у сферi державних закупiвель замовник надсилає Тендернiй палатi України в паперовому або електронному виглядi тендерну (квалiфiкацiйну) документацiю, протокол розкриття тендерних (квалiфiкацiйних, цiнових) пропозицiй, протокол оцiнки та звiт про результати здiйснення процедури закупiвлi протягом трьох робочих днiв з дати їх затвердження";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Тендерна палата України з метою забезпечення здiйснення громадського контролю у сферi державних закупiвель має право на всiх етапах здiйснення державних закупiвель запитувати та отримувати у замовникiв, учасникiв, iнших осiб iнформацiю, документи та матерiали щодо дiяльностi тендерного комiтету замовника, здiйснених замовником закупiвель, стану виконання договорiв про закупiвлю на будь-якiй стадiї виконання. Замовники, учасники, iншi особи протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту мають надiслати Тендернiй палатi України iнформацiю, завiренi належним чином копiї документiв та матерiалiв, за винятком тих, якi мiстять охоронювану законом таємницю.

     У разi неможливостi надати необхiднi документи через їх значний обсяг замовники, учасники, iншi особи у строк, що не перевищує двох робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту, забезпечують безперешкодний доступ до цих документiв та матерiалiв, в тому числi їх копiювання. Вiдмова у наданнi або ненадання протягом визначеного цим Законом строку iнформацiї, копiй документiв та матерiалiв є пiдставою для звернення Тендерної палати України до правоохоронних органiв i Комiсiї для вжиття ними заходiв згiдно iз законодавством";

     у частинi восьмiй:

     абзац перший пiсля слiв "у разi" доповнити словами "втручання у дiяльнiсть, перешкоджання дiяльностi, а також";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Тендерна палата України у разi виявлення пiд час розгляду та аналiзу документiв i матерiалiв щодо здiйснення державних закупiвель ознак злочину має право передавати такi документи та матерiали до правоохоронних органiв.

     Тендерна палата України у разi виявлення порушень у сферi державних закупiвель, якi були допущенi замовником або Комiсiєю, або контролюючими органами, а також у разi прийняття пiдзаконних нормативно-правових актiв, що суперечать нормам цього Закону, з метою здiйснення громадського контролю має право на звернення до суду з позовом про оскарження рiшень або висновкiв Комiсiї, рiшень, дiй або бездiяльностi замовника, контролюючих органiв або пiдзаконних нормативно-правових актiв, що суперечать нормам цього Закону, з одночасним наданням до суду вiдповiдного висновку щодо порушеного питання.

     Копiю позовної заяви Тендерна палата України надсилає замовнику, а також до Державного казначейства України (обслуговуючого банку), а у разi необхiдностi - до правоохоронних органiв. Державне казначейство України (обслуговуючий банк) з моменту надходження копiї позовної заяви зобов'язанi не здiйснювати платежi з рахунку замовника згiдно з узятим зобов'язанням за договором, укладеним за результатами процедури, яка оскаржується.

     Iнформацiю про оскарження рiшень або висновкiв Комiсiї, рiшень, дiй або бездiяльностi замовника, контролюючих органiв або пiдзаконних нормативно-правових актiв, що суперечать нормам цього Закону, Тендерна палата України публiкує в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, та оприлюднює на власному Iнтернет-сайтi.

     У разi судового оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi замовника, що суперечать нормам цього Закону, дiя таких рiшень призупиняється до закриття провадження у справi або до набрання рiшенням суду законної сили";

     у частинi десятiй:

     пiсля слова "бюлетеня" доповнити словами "мiжнародного iнформацiйного бюлетеня";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Тендерна палата України видає щомiсячний збiрник методичних матерiалiв "Збiрник методичних матерiалiв з питань державних закупiвель України", в якому пiдлягає опублiкуванню, у тому числi, iнформацiя про дiяльнiсть Комiсiї та результати її дiяльностi. Перелiк матерiалiв для включення до збiрника затверджується Комiсiєю.

     За зверненням Комiсiї Тендерна палата України здiйснює iнформацiйно-методологiчне забезпечення дiяльностi Комiсiї вiдповiдно до цього Закону.

     З метою вивчення ринку продукцiї та сприяння створенню конкурентного середовища у сферi державних закупiвель Тендерна палата України видає тематичний каталог учасникiв процедур закупiвель (далi - каталог) iз загальнодержавною сферою розповсюдження, в якому публiкується, у тому числi, iнформацiя щодо учасникiв, ринкiв та цiн товарiв, робiт i послуг у сферi державних закупiвель, iнформацiя, передбачена статтями 16, 161, iнша iнформацiя щодо здiйснення державних закупiвель. Каталог видається у друкованому та електронному виглядi.

     До каталогу включаються фiзичнi та юридичнi особи на пiдставi їх звернення. У зверненнi зазначаються такi вiдомостi: повне найменування, юридична та фактична адреса, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника, телефон, iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб) або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, телефон, iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (для фiзичних осiб); свiдоцтво про державну реєстрацiю; дозвiл та/або лiцензiя на провадження вiдповiдної дiяльностi у випадках, передбачених законодавством; iншi документи, що пiдтверджують реєстрацiю (для нерезидентiв); досвiд (за винятком новостворених суб'єктiв); види товарiв, робiт чи послуг, якi поставляє (виконує) фiзична чи юридична особа; iнша iнформацiя. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї несе особа, що звертається.

     Iнформацiя про фiзичну чи юридичну особу включається до каталогу протягом п'яти робочих днiв з дати надходження звернення. Тендерна палата України має право звернутися до контролюючих, правоохоронних та iнших державних органiв для перевiрки iнформацiї, зазначеної у зверненнi. У такому разi строк включення iнформацiї про фiзичну чи юридичну особу до каталогу подовжується до 30 робочих днiв. Виявлення фактiв надання фiзичною чи юридичною особою будь-якої недостовiрної iнформацiї є пiдставою для невключення iнформацiї до каталогу. Рiшення про вiдмову у включеннi до каталогу може бути оскаржене фiзичною чи юридичною особою до Комiсiї або до суду. Iнформацiя, зазначена в каталозi, оновлюється щорiчно. Iнформацiя про фiзичну чи юридичну особу включається до каталогу строком на один рiк, iз завершенням якого пiдлягає оновленню.

     Iнформацiя, зазначена в каталозi, використовується замовником в порядку, визначеному цим Законом, пiд час органiзацiї та проведення процедур закупiвель";

     18) у частинi першiй статтi 175 слова "належить законодавство про дiяльнiсть Рахункової палати, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревiзiйної служби" замiнити словами "належать питання регулювання ринку державних закупiвель";

     19) у статтi 18:

     частину першу пiсля слова "учасники" доповнити словами "iнформацiю про яких включено до каталогу";

     частину другу пiсля слова "учасники" доповнити словами "iнформацiю про яких включено до каталогу";

     у частинi четвертiй:

     пiсля слова "учасникiв" доповнити словами "iнформацiю про яких включено до каталогу";

     слово "двох" замiнити словом "трьох";

     20) у статтi 181:

     частину третю доповнити абзацом такого змiсту:

     "реєстрацiйний рахунок, який вiдкритий в органах Державного казначейства України (для пiдприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелiк вiдкритих поточних рахункiв)";

     частину четверту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Квалiфiкацiйна документацiя затверджується тендерним комiтетом замовника до подання оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї";

     друге речення абзацу другого частини сьомої пiсля слiв "всi учасники" доповнити словами "iнформацiю про яких включено до каталогу";

     частину дев'яту пiсля слiв "тi учасники" доповнити словами "iнформацiю про яких включено до каталогу";

     21) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     абзац шостий виключити;

     абзац одинадцятий доповнити словами "(у разi здiйснення процедури вiдкритих торгiв iз зменшенням цiни, двоступеневих торгiв, редукцiону)";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "реєстрацiйний рахунок, який вiдкритий в органах Державного казначейства України (для пiдприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелiк вiдкритих поточних рахункiв)";

     у частинi третiй:

     цифри "45" замiнити цифрами "30", а цифри "15" замiнити цифрами "10";

     цифри та слова "21 календарного дня" замiнити цифрами та словами "15 календарних днiв";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi потреби замовник має право продовжити строк подання тендерних пропозицiй, але не бiльше нiж на 60 календарних днiв";

     22) у статтi 21:

     частину першу доповнити абзацом такого змiсту:

     "шкалу розрахунку кроку торгiв чи редукцiону";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Тендерна документацiя затверджується тендерним комiтетом замовника до подання оголошення про заплановану закупiвлю.

     Редакцiї видань, що здiйснюють публiкацiю про заплановану закупiвлю чи про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, при прийняттi таких оголошень зобов'язанi перевiряти виконання замовниками вимог щодо наявностi затвердженої тендерної (квалiфiкацiйної) документацiї. У разi невиконання або порушення замовниками вимог щодо наявностi затвердженої тендерної (квалiфiкацiйної) документацiї редакцiї видань, що здiйснюють публiкацiю про заплановану закупiвлю чи про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв, мають право не приймати оголошення для публiкацiї";

     23) частину першу статтi 23 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вимога щодо надання тендерного забезпечення є обов'язковою, якщо загальна вартiсть предмета закупiвлi перевищує суму 100 тисяч гривень для товарiв i послуг та 500 тисяч гривень для робiт";

     24) у частинi першiй статтi 25 слово "зобов'язаний" замiнити словами "має право";

     25) у статтi 26:

     у частинi третiй:

     у першому реченнi слова "правильнiсть їх оформлення, а також" замiнити словом "та";

     пiсля першого речення доповнити реченнями такого змiсту: "У разi здiйснення замовником процедури вiдкритих торгiв iз зменшенням цiни або другого етапу двоступеневих торгiв замовник пiсля розкриття тендерних пропозицiй пропонує присутнiм представникам учасникiв зменшувати запропоновану цiну тендерної пропозицiї на вiдповiднi, визначенi шкалою, розмiри кроку торгiв. Якщо пiсля трикратного оголошення чергової цiни не буде запропоновано бiльш низьку цiну в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку торгiв, замовник надає можливiсть присутнiм представникам учасникiв зменшувати в добровiльному порядку цiну пропозицiї доти, доки кожен iз учасникiв не оголосить про те, що запропонував кiнцеву цiну, що обов'язково зазначається в протоколi розкриття тендерних пропозицiй. У разi якщо предметом закупiвлi є товари, роботи, послуги, якi мають технiчно складний характер, замовник при здiйсненнi процедури вiдкритих торгiв iз зменшенням цiни або другого етапу двоступеневих торгiв має право не застосовувати норму щодо зменшення цiни тендерної пропозицiї за умови отримання вiдповiдного висновку Комiсiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Правильнiсть оформлення тендерних (цiнових, квалiфiкацiйних) пропозицiй учасникiв, ступiнь вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам та умовам тендерної (квалiфiкацiйної) документацiї або вимогам замовника, зазначеним у запитi (оголошеннi) щодо цiнових пропозицiй (котирувань), зазначаються у протоколi вiдхилення тендерних (цiнових, квалiфiкацiйних) пропозицiй, який є додатком до протоколу оцiнки пропозицiй учасникiв";

     у частинi сьомiй:

     абзаци третiй - дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Критерiями оцiнки є:

     цiна;

     строк поставки (виконання);

     умови розрахункiв;

     рейтинг учасника у реєстрi учасникiв процедур закупiвлi вiдповiдно до статтi 161 цього Закону;

     iншi критерiї вiдповiдно до цього Закону";

     26) у статтi 261 слова "уповноваженому органу" замiнити словами "Антимонопольному комiтету України, Комiсiї";

     27) у частинi першiй статтi 27:

     абзац шостий доповнити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

     абзац сьомий пiсля слова "тендерну" доповнити словом "(квалiфiкацiйну)";

     доповнити абзацами восьмим - десятим такого змiсту:

     "учасника включено до реєстру недобросовiсних учасникiв;

     дiї учасника призвели до виникнення обставин, зазначених у частинi дев'ятiй статтi 26 цього Закону;

     iнформацiя про учасника, який подав тендерну пропозицiю, вiдсутня в каталозi";

     28) у частинi першiй статтi 28:

     в абзацi другому слово "двох" замiнити словом "трьох";

     в абзацi п'ятому слова "в результатi вiдхилення тендерних пропозицiй" виключити, а слова "тендерну пропозицiю лише одного учасника навiть за наявностi альтернативної тендерної пропозицiї" замiнити словами "тендернi пропозицiї менше нiж трьох учасникiв";

     в абзацi сьомому слово "двох" замiнити словом "трьох";

     29) у статтi 291:

     частину першу пiсля слова "України" доповнити словами "а у випадках, коли вартiсть договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статтi 8 цього Закону, - також у мiжнародному iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, та iнших вiдповiдних мiжнародних виданнях";

     у частинi другiй:

     абзац четвертий доповнити словами "а у випадках, якщо вартiсть договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статтi 8 цього Закону, - також у мiжнародному iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, та iнших вiдповiдних мiжнародних виданнях";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "кiлькiсть учасникiв, що отримали тендерну документацiю, та кiлькiсть учасникiв, що подали тендернi (квалiфiкацiйнi) пропозицiї".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим;

     30) у частинi першiй статтi 292:

     пiсля слова "вартiсть" доповнити словом "предмета";

     пiсля слiв "таких товарiв" доповнити словами "та послуг";

     цифри "100" замiнити цифрами "50";

     31) у частинi другiй статтi 293:

     в абзацi другому цифри та слова "21 календарного дня" замiнити цифрами та словами "15 календарних днiв";

     в абзацi третьому цифри "10" замiнити словом "семи", а слово "замовника" замiнити словом "учасникiв";

     32) у статтi 31:

     у назвi слова "Запрошення до участi у процедурi двоступеневих торгiв" замiнити словами "Iнформування учасникiв про здiйснення процедури двоступеневих торгiв";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Оголошення про здiйснення процедури двоступеневих торгiв публiкується та оприлюднюється в порядку, передбаченому для процедури вiдкритих торгiв iз зменшенням цiни";

     у частинi другiй цифри та слова "30 календарних днiв" замiнити цифрами та словами "21 календарний день", цифри "15" замiнити цифрами "10";

     33) у статтi 32:

     у частинi першiй:

     пiсля слова "товарiв" доповнити словом "робiт";

     слово "їх" замiнити словом "предмета";

     цифри та слова "100 тисяч гривень" замiнити цифрами та словами "50 тисяч гривень (у разi закупiвлi товарiв i послуг) та 200 тисяч гривень (у разi закупiвлi робiт)";

     частину другу пiсля слова "замовник" доповнити словами "публiкує оголошення щодо запиту цiнових пропозицiй (котирувань) вiдповiдно до статтi 8 цього Закону та одночасно";

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слова "запитi" доповнити словом "(оголошеннi)";

     абзац третiй пiсля слiв "вид i мiсце" доповнити словами "проведення робiт або";

     абзац четвертий пiсля слова "товарiв" доповнити словами "виконання робiт";

     пiсля абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "строк дiї цiнової пропозицiї;

     адреси обраних замовником iнформацiйних систем у мережi Iнтернет та коди, присвоєнi iнформацiйними системами у мережi Iнтернет;

     реєстрацiйний рахунок, який вiдкритий в органах Державного казначейства України (для пiдприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелiк вiдкритих поточних рахункiв)".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати вiдповiдно абзацом одинадцятим;

     абзац одинадцятий пiсля слова "запитi" доповнити словом "(оголошеннi)";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Строк подання учасниками цiнових пропозицiй встановлюється замовником, але не може бути меншим нiж п'ять робочих днiв з дня опублiкування оголошення вiдповiдно до частини другої цiєї статтi.

     Пiд час проведення процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань) цiновi пропозицiї мають право надавати всi заiнтересованi учасники, iнформацiю про яких включено до каталогу, запрошенi замовником шляхом публiкацiї оголошення щодо запиту цiнових пропозицiй (котирувань) вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, та учасники, iнформацiю про яких включено до каталогу, запрошенi замовником шляхом надсилання запиту щодо цiнових пропозицiй (котирувань)";

     у частинi четвертiй слова "яка не може бути в подальшому змiнена" виключити;

     частину п'яту пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Пiд час розкриття цiнових пропозицiй замовником оголошуються найменування, адреса кожного учасника та цiна кожної цiнової пропозицiї. Пiсля цього замовник надає можливiсть присутнiм представникам учасникiв зменшити запропоновану цiну пропозицiї. Зменшення цiн ведеться доти, доки кожен iз учасникiв не оголосить про те, що запропонував кiнцеву цiну, що обов'язково зазначається в протоколi розкриття цiнових пропозицiй".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     у частинi сьомiй:

     абзац перший пiсля слова "запитi" доповнити словом "(оголошеннi)";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Процедура запиту цiнових пропозицiй вiдмiняється у разi, якщо";

     в абзацi третьому слово "двох" замiнити словом "трьох";

     абзац четвертий доповнити словом "(оголошеннi)";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Процедура запиту цiнових пропозицiй може визнаватися такою, що не вiдбулася, у разi якщо".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Повiдомлення про результати процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань) публiкуються у порядку, передбаченому статтею 291 цього Закону";

     34) частину другу статтi 33 доповнити абзацами такого змiсту:

     "закупiвлi науково-технiчних, науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, що пройшли конкурсний вiдбiр згiдно з порядком проведення конкурсiв наукових проектiв або є завданням та заходами державних цiльових програм;

     закупiвлi продуктiв харчування та сiльськогосподарської продукцiї, що закуповуються бюджетними органiзацiями (установами) безпосередньо з державного резерву, в Аграрного фонду, Державної акцiонерної компанiї "Хлiб України", якщо такi товари були закупленi для потреб держави";

     35) у статтi 34:

     у частинi другiй:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Замовник у договорах, укладених за результатами процедур закупiвлi, у разi закупiвлi товарiв та послуг має право передбачати здiйснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днiв, а у разi закупiвлi робiт - на строк, що не може перевищувати 180 календарних днiв, за умови одержання вiдповiдного позитивного висновку Комiсiї".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     в абзацi п'ятому слова "при проведеннi торгiв iз зменшенням цiни (редукцiону)" замiнити словами "у порядку, передбаченому цим Законом", а слова "передбачених цим Законом" замiнити словами "коригування цiни договору в разi отримання вiдповiдного позитивного висновку Комiсiї";

     у частинi третiй:

     абзац другий пiсля слова "вимог" доповнити словами та цифрами "частини сьомої статтi 12 або";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "договiр за результатами торгiв з обмеженою участю або процедури закупiвлi в одного учасника було укладено з порушенням вимог частини другої статтi 14 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Замовник зобов'язаний надiслати Комiсiї та Тендернiй палатi України iнформацiю щодо укладеного договору та про виконання договору протягом п'яти робочих днiв з моменту його укладення та виконання вiдповiдно.

     Iнформацiя щодо укладеного договору повинна мiстити: повне найменування та мiсцезнаходження замовника; джерело фiнансування закупiвлi; предмет закупiвлi; дату проведення процедури закупiвлi; дату акцепту; дату укладення та цiну договору; iнформацiю про переможця торгiв (повне найменування, мiсцезнаходження, телефон, iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце реєстрацiї, телефон, iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (для фiзичних осiб)";

     36) у статтi 36:

     у частинi першiй слова "замовнику або" замiнити словом "до";

     у частинi другiй:

     абзац другий доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     абзац третiй виключити;

     37) у статтi 37:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Порядок оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi замовника";

     частини першу - третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Скаржник має право оскаржити рiшення, дiї або бездiяльнiсть замовника до Комiсiї.

     Скаржник надсилає копiю скарги замовнику, Тендернiй палатi України та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

     Комiсiя протягом одного робочого дня з дня одержання скарги надсилає копiю скарги Тендернiй палатi України та Державному казначейству України (обслуговуючому банку);

     2. Надходження скарги вiд учасника торгiв зупиняє процедуру закупiвлi на строк, що не може перевищувати 20 робочих днiв з дати вимоги Комiсiї про призупинення процедури закупiвлi (15 робочих днiв у разi оскарження процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань).

     Протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдної вимоги замовник зобов'язаний для розгляду скарги надати Комiсiї копiї вiдповiдних документiв та матерiалiв.

     Ненадання або надання з порушенням строкiв, визначених цим Законом, копiй вiдповiдних документiв та матерiалiв для розгляду скарги є пiдставою для продовження строку зупинення процедури закупiвлi на строк, що не може перевищувати 10 календарних днiв. Ненадання копiй вiдповiдних документiв та матерiалiв протягом строку, встановленого для продовження строку зупинення процедури закупiвлi, є пiдставою для вiдмiни такої процедури закупiвлi.

     Надходження скарги вiд скаржника, який не набув статусу учасника торгiв або не брав участi у процедурi закупiвлi, не зупиняє процедури закупiвлi. Розгляд такої скарги здiйснюється Комiсiєю у строки, визначенi для розгляду скарг, якi надiйшли вiд учасникiв торгiв. За результатами розгляду такої скарги Комiсiя має право зупинити процедуру закупiвлi на строк, що не може перевищувати 20 робочих днiв, або прийняти iнше рiшення вiдповiдно до цього Закону;

     3. У разi якщо оскаржується процедура закупiвлi, за результатами якої вже укладено договiр, Комiсiя негайно iнформує Державне казначейство України (обслуговуючий банк), яке зобов'язане до прийняття Комiсiєю рiшення по скарзi зупинити здiйснення платежiв, пов'язаних з цим договором, та повiдомити про це Комiсiю та Тендерну палату України";

     абзац перший частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Тендерна палата України має право надати висновок щодо скарги";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "замовник або" та слова "з урахуванням висновку Тендерної палати України щодо розгляду скарги (у разi його надходження)" виключити, а слова "вiдмiну торгiв, вчинення замовником певних дiй, або приймає рiшення про незадоволення скарги" замiнити словами "усунення порушень вiдповiдно до чинного законодавства; скасування незаконного рiшення замовника; вiдмiну процедури закупiвлi; вчинення замовником iнших дiй, у тому числi пов'язаних з розробкою тендерної документацiї, оцiнкою тендерних пропозицiй, або приймає рiшення про визнання скарги незадоволеною чи залишення її без розгляду";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Комiсiя має право залишити скаргу без розгляду в разi, якщо її було подано пiзнiше нiж через 15 робочих днiв з дня опублiкування оголошення (повiдомлення) про результати проведення торгiв вiдповiдно до статтi 291 цього Закону";

     у частинi шостiй:

     слова "та замовник надсилають один одному, а також" замiнити словами "надсилає замовнику";

     пiсля слiв "Державному казначейству України" доповнити словами "(обслуговуючому банку)";

     38) друге речення частини першої статтi 372 викласти в такiй редакцiї: "Порядок проведення перевiрок державних закупiвель органами державної контрольно-ревiзiйної служби та їх взаємодiї з правоохоронними органами встановлюється Головним контрольно-ревiзiйним управлiнням України, а порядок проведення iншими контролюючими органами перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель та взаємодiї з правоохоронними органами визначається такими контролюючими органами з урахуванням рекомендацiй Комiсiї".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 16414:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "якi не вiдповiдають критерiям та методицi" замiнити словами "не за критерiями та методикою" i доповнити абзац словами "непроходження навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель вiдповiдно до вимог закону; ненадання iнформацiї, документiв та матерiалiв у випадках, передбачених законом";

     в абзацi другому слова "вiд тридцяти до сiмдесяти" замiнити словами "вiд ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд сiмдесяти до ста" замiнити словами "вiд трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

     2) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     в абзацi "органiв Антимонопольного комiтету України (стаття 1643, 1661 - 1664)" слово i цифри "стаття 1643" замiнити словом i цифрами "статтi 1643, 16414";

     абзац "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координацiї закупiвель товарiв, робiт i послуг (стаття 16414)" виключити.

     3. Частину другу статтi 5 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Провадження в адмiнiстративних справах у сферi державних закупiвель здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     4. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 75 слова "матерiально-технiчних ресурсiв" замiнити словами "товарiв, робiт чи послуг";

     2) в абзацi другому частини другої статтi 77 слова "матерiально-технiчних ресурсiв" замiнити словами "товарiв, робiт чи послуг";

     3) частину дев'яту статтi 78 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Для закупiвель товарiв, робiт чи послуг комунальне унiтарне пiдприємство застосовує процедури закупiвель, визначенi Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     4) в абзацi другому частини п'ятої статтi 79 слова "матерiально-технiчних ресурсiв" замiнити словами "товарiв, робiт чи послуг", а слова "за рiшенням органiв управлiння такого товариства" виключити.

     5. Статтю 4 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Господарський суд вирiшує господарськi спори у сферi державних закупiвель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - сьомою.

     6. Статтю 8 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. Суд вирiшує справи у сферi державних закупiвель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою та дев'ятою.

     7. У Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):

     1) частину першу статтi 1 доповнити словами "та у сферi державних закупiвель";

     2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) здiйснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренцiї у сферi державних закупiвель";

     3) пункт 18 частини першої та пункт 19 частини другої статтi 7 доповнити словами "та Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     4) пункт 20 частини першої статтi 16 доповнити словами "та Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     5) пункт 20 частини першої статтi 17 доповнити словами "та Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     8. Абзац другий частини другої статтi 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) викласти в такiй редакцiї:

     "До коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

     9. Частину третю статтi 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 31, ст. 420; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "До коштiв страхування на випадок безробiття застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - п'ятим.

     10. У частинi четвертiй статтi 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):

     пiсля слiв "до складу Державного бюджету України" доповнити словом "та";

     слова "i зараховуються на єдиний централiзований рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв в установах банкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України для обслуговування коштiв Державного бюджету України, або спецiалiзованого банку, який обслуговує фонди соцiального страхування" виключити;

     доповнити другим реченням такого змiсту: "До коштiв на здiйснення страхування вiд нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

     11. У Законi України "Про державний матерiальний резерв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):

     1) у статтi 8:

     у другому реченнi пункту 1 слова "у тому числi на конкурснiй основi з урахуванням якостi продукцiї та її придатностi для тривалого зберiгання, за прямими зв'язками з пiдприємствами чи через товарнi бiржi або iншi господарськi структури та за iмпортом" замiнити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     у пунктi 4:

     в абзацi третьому слова "у тому числi на конкурснiй основi" виключити;

     абзац четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "або доручає пiдприємствам, установам i органiзацiям, що належать до сфери його управлiння, укладення державних контрактiв (договорiв)" замiнити словами "державнi контракти (договори)";

     пункт 5 виключити;

     2) у статтi 9:

     у пунктi 2 слова "на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     у пунктi 3 слова "а також шляхом укладання угод купiвлi-продажу на акредитованих бiржах" виключити.

     12. Статтю 10 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Суб'єкти природних монополiй здiйснюють закупiвлю товарiв, робiт i послуг вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     13. Статтю 2 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18, ст. 155) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Навчання у сферi освiти в частинi органiзацiї навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", та не пiдлягає лiцензуванню".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     14. Частину другу статтi 15 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Навчання у сферi освiти в частинi органiзацiї навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", та не пiдлягає лiцензуванню".

     15. У Законi України "Про державне оборонне замовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2003 р., N 26, ст. 200):

     1) у частинi шостiй статтi 1:

     в абзацi четвертому слова "речового та медичного майна, продовольства, пально-мастильних матерiалiв" виключити;

     в абзацi одинадцятому слова "житла для вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ" виключити;

     2) у статтi 2:

     у частинi першiй слова "та виконавцiв" виключити;

     у частинi другiй слова "i виконавцiв" виключити;

     у частинi сьомiй слова "внесення змiн до укладених державних контрактiв" виключити;

     3) у статтi 3:

     у частинi першiй слова "конкурсiв (тендерiв)" замiнити словами "процедур закупiвель", а слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     в абзацi першому частини другої слово "конкурснiй" замiнити словом "конкурентнiй";

     4) в абзацi другому частини другої статтi 6 слова "пiдлягають уточненню в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до частини сьомої статтi 2 цього Закону" замiнити словами "можуть пiдлягати коригуванню у порядку, визначеному Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     16. Частину першу статтi 5 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136; 1999 р., N 26, ст. 213; 2006 р., N 32, ст. 272) доповнити пунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) сприяти, використовуючи своє службове становище, фiзичним i юридичним особам - учасникам процедур закупiвель у досягненнi перемоги всупереч вимогам Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     17. У Законi України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):

     1) у статтi 2:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний фiнансовий контроль реалiзується державною контрольно-ревiзiйною службою через проведення державного фiнансового аудита, перевiрки державних закупiвель та iнспектування";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Перевiрка державних закупiвель полягає у документальному та фактичному аналiзi дотримання пiдконтрольними установами законодавства про державнi закупiвлi та проводиться органами державної контрольно-ревiзiйної служби на всiх стадiях державних закупiвель. Результати перевiрки державних закупiвель викладаються в актi".

     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     пiсля частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Порядок проведення перевiрок державних закупiвель визначається вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     Контроль за дотриманням законодавства щодо закупiвель здiйснюється як у порядку проведення перевiрки державних закупiвель, так i пiд час державного фiнансового аудита та iнспектування".

     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

     2) пункт 8 частини першої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) проводить перевiрки державних закупiвель та здiйснює iншi функцiї вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 60 днiв з дня його опублiкування, крiм:

     абзацiв тридцять другого - тридцять п'ятого пiдпункту 17 пункту 1 роздiлу I щодо доповнення частини десятої статтi 173 Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" абзацами четвертим - сьомим, якi набирають чинностi з 1 вересня 2007 року;

     пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Процедури закупiвель, розпочатi до набрання чинностi цим Законом, здiйснюються вiдповiдно до порядку, встановленого до набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 60 днiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити скасування актiв, якi суперечать цьому Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити фiнансування Антимонопольного комiтету України для виконання ним функцiй, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     4. Мiжвiдомчiй комiсiї з питань державних закупiвель у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону розробити порядок включення пiдприємств, установ, органiзацiй до перелiку пiдприємств, установ, органiзацiй, на базi яких проводиться навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, i порядок проведення атестацiї викладачiв, якi проводять навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, затвердити програми навчання i пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель.

     5. До приведення iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
грудня 2006 року
N 424-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.