ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України у сферi державних закупiвель щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз мiжнародними стандартами та вжиття заходiв з подолання корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014р., N 24, ст. 883, N 26, ст. 901, N 49, ст. 2056; 2015р., N 16, ст. 109, N 26, ст. 220):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 2 пiсля слiв "орган державної влади" доповнити словами "орган мiсцевого самоврядування";

     у пунктi 7 слова "включаючи такi види забезпечення як порука, гарантiя, застава, завдаток, неустойка, депозит" замiнити словами

     "у виглядi такого забезпечення, як гарантiя, застава, завдаток, депозит";

     у пунктi 8 слова "у тому числi такi види забезпечення: порука, гарантiя, застава, завдаток, депозит" замiнити словами "у виглядi такого забезпечення, як гарантiя, застава, завдаток, депозит";

     у пунктi 9:

     в абзацi першому слова "органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування" замiнити словами "органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування та органи соцiального страхування, створенi вiдповiдно до закону";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштiв";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) монiторинг закупiвель - аналiз дотримання замовником законодавства у сферi державних закупiвель на всiх стадiях процедури закупiвлi шляхом систематичного спостереження (у тому числi iз застосуванням електронних засобiв) за iнформацiєю, розмiщеною на офiцiйному веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель, або отримання вiд замовника вiдповiдної iнформацiї";

     у пунктi 16 слова "повiдомлення про вiдмiну торгiв або визнання їх такими, що не вiдбулися, повiдомлення про вiдмiну переговорної процедури закупiвлi" виключити;

     2) у статтi 2:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон застосовується до всiх замовникiв та закупiвель товарiв, робiт та послуг за умови, що вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робiт - 1 мiльйон 500 тисяч гривень";

     в абзацi другому:

     у першому реченнi цифри i слово "24 мiсяцi" замiнити цифрами i словом "12 мiсяцiв";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "За результатами перегляду Кабiнет Мiнiстрiв України вносить, за необхiдностi, до Верховної Ради України проект закону про внесення змiн до цього Закону";

     абзаци п'ятий i десятий пункту 2 частини четвертої виключити;

     3) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Планування закупiвель та iншi передумови здiйснення процедур закупiвель

     1. Закупiвля здiйснюється вiдповiдно до рiчного плану. Рiчний план та змiни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель (далi - веб-портал Уповноваженого органу) протягом п'яти робочих днiв з дня затвердження рiчного плану або змiн до нього";

     4) у статтi 7:

     частину першу виключити;

     у частинi третiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "до здiйснення оплати за договором про закупiвлю перевiряє наявнiсть оригiналу договору про закупiвлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, рiчного плану закупiвель та звiту про результати проведення процедури закупiвлi, що пiдтверджують проведення процедури закупiвлi, за результатами якої укладено договiр про закупiвлю";

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Перевiрка наявностi документiв (крiм оригiналу договору про закупiвлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв), визначених в абзацi другому цiєї частини, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, шляхом перегляду документiв, розмiщених на веб-порталi Уповноваженого органу".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий i десятий вважати вiдповiдно абзацами десятим i одинадцятим;

     частину четверту доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Монiторинг закупiвель здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, та його органи на мiсцях.

     Порядок здiйснення монiторингу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi державного фiнансового контролю.

     Органи, якi уповноваженi на здiйснення контролю у сферi закупiвель, не мають права втручатися у проведення процедур закупiвель";

     5) у статтi 8:

     у частинi першiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) аналiз функцiонування системи державних закупiвель";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) пiдготовка та подання до Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахункової палати щорiчного звiту, що мiстить аналiз функцiонування системи державних закупiвель, у тому числi результати монiторингу";

     у пунктi 8 слова "та проведення громадських слухань" виключити;

     у пунктi 12:

     абзаци п'ятий та п'ятнадцятий виключити;

     в абзацi шiстнадцятому слова "повiдомлення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися, повiдомлення про вiдмiну переговорної процедури закупiвлi" виключити;

     пункт 18 виключити;

     у частинi другiй:

     у пунктi 3 слова "у тому числi для здiйснення монiторингу державних закупiвель" виключити;

     пункти 4 i 6 виключити;

     6) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "змiни до документацiї конкурсних торгiв, квалiфiкацiйної документацiї або запиту цiнових пропозицiй та роз'яснення до них

     (у разi наявностi) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про їх внесення або надання роз'яснень";

     абзац дев'ятий пiсля слiв "(пропозицiї за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi)" доповнити словами "та протокол оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв (цiнових пропозицiй)";

     абзаци десятий та шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "оголошення про результати процедури закупiвлi - не пiзнiш як через сiм днiв з дня укладення (неукладення) договору про закупiвлю або прийняття рiшення про вiдмiну торгiв (переговорної процедури закупiвлi) чи визнання їх такими, що не вiдбулися";

     "Iнформацiя для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу може подаватися у формi електронних документiв вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг";

     абзаци другий - четвертий частини четвертої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "для товарiв i послуг - 133 тисячам євро;

     для робiт - 5 мiльйонам 150 тисячам євро".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

     7) абзац перший частини п'ятої статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Рiшення комiтету з конкурсних торгiв оформляється протоколом, у якому вiдображаються результати поiменного голосування членiв комiтету, присутнiх на засiданнi, з кожного питання. Протокол пiдписується всiма членами комiтету, присутнiми на засiданнi комiтету з конкурсних торгiв. У разi вiдмови члена комiтету з конкурсних торгiв пiдписати протокол про це зазначається у протоколi з обґрунтуванням причин вiдмови";

     8) у частинi першiй статтi 13 слова "двоступеневих торгiв, попередньої квалiфiкацiї" виключити;

     9) у статтi 14:

     абзац другий частини першої виключити;

     частину другу виключити;

     10) абзац перший частини другої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Замовник встановлює один або кiлька з таких квалiфiкацiйних критерiїв";

     11) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) вiдомостi про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, внесено до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення";

     доповнити пунктами 8 i 9 такого змiсту:

     "8) у Єдиному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдсутня iнформацiя, передбачена частиною другою статтi 17 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої квалiфiкацiї);

     9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, не має антикорупцiйної програми чи уповноваженого з реалiзацiї антикорупцiйної програми, якщо вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) або робiт дорiвнює або перевищує 20 мiльйонiв гривень";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Замовник у документацiї конкурсних торгiв, запитi цiнових пропозицiй зазначає, що iнформацiя про вiдсутнiсть пiдстав, визначених у частинах першiй i другiй цiєї статтi, надається в довiльнiй формi. Спосiб документального пiдтвердження згiдно iз законодавством вiдсутностi пiдстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 i 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цiєї статтi, визначається замовником для надання таких документiв лише переможцем процедури закупiвлi.

     Переможець торгiв у строк, що не перевищує 10 днiв (5 днiв - пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою або за запитом цiнових пропозицiй) з дати оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, повинен подати замовнику документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених частинами першою i другою цiєї статтi.

     Замовник не вимагає вiд учасника документи та iнформацiю, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених пунктами 1 i 6 частини першої цiєї статтi, а також iнформацiю, що мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним.

     Уповноважений орган щорiчно до 20 сiчня оприлюднює iнформацiю про перелiк вiдкритих єдиних державних реєстрiв, доступ до яких є вiльним, на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Порядок видачi єдиного документа, що пiдтверджує вiдповiднiсть учасника вимогам, визначеним частинами першою i другою цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     12) у статтi 18:

     частину першу пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "обґрунтування наявностi порушених прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сферi державних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

     третє речення частини третьої викласти в такiй редакцiї: "Замовник, генеральний замовник повиннi повiдомити заявнику про рiшення, прийнятi за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рiшення подати його разом iз зверненням для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Скарги подаються до органу оскарження не пiзнiше 10 днiв з дня, коли суб'єкт оскарження дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення його прав чи законних iнтересiв прийнятим рiшенням, дiєю чи бездiяльнiстю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупiвлю.

     Скарги, що стосуються документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї, запиту цiнових пропозицiй), можуть подаватися у будь-який строк пiсля оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пiзнiше нiж за чотири днi до дати, встановленої для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), та не пiзнiше нiж за три днi до дати, встановленої для подання цiнових пропозицiй.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника, генерального замовника, що вiдбулися до закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), подаються не пiзнiше нiж за чотири днi до дати, встановленої для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), та не пiзнiше нiж за три днi до дати, встановленої для подання цiнових пропозицiй.

     Якщо до документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї, запиту цiнових пропозицiй) замовником вносилися змiни пiсля закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй) в оголошеннi про їх проведення, не пiдлягають оскарженню положення документацiї, до яких змiни не вносилися.

     Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї, запиту цiнових пропозицiй), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кiлька рiшень по сутi, пiсля закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй) в оголошеннi про їх проведення, не пiдлягають оскарженню тi положення документацiї, щодо яких скаргу (скарги) до закiнчення цього строку суб'єктами не було подано.

     Пiсля закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй) в оголошеннi про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змiн до документацiї, внесених замовником.

     Скарги щодо укладених договорiв про закупiвлю розглядаються в судовому порядку";

     у частинi сьомiй:

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "скаргу вiдкликано суб'єктом оскарження".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     абзац п'ятий виключити;

     13) абзац перший частини третьої статтi 21 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "3. Строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв не може бути меншим, нiж 20 робочих днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури вiдкритих торгiв на веб-порталi Уповноваженого органу.

     У разi якщо оголошення про проведення процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до положень частини четвертої статтi 10 цього Закону, строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв не може бути меншим, нiж 40 днiв з дня його оприлюднення".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     14) у статтi 22:

     у частинi другiй:

     у пунктi 2:

     пiсля слова i цифр "статтею 17" доповнити словами i цифрами "(за винятком пунктiв 1 i 6 частини першої статтi 17)";

     доповнити реченням такого змiсту: "Замовник не вимагає документального пiдтвердження iнформацiї про вiдповiднiсть вимогам статтi 17 у разi, якщо така iнформацiя мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним";

     абзац двадцять перший замiнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Документацiя конкурсних торгiв може мiстити також iншу iнформацiю вiдповiдно до законодавства, яку замовник вважає за необхiдне до неї включити.

     Документацiя конкурсних торгiв має мiстити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до вiдхилення їх пропозицiй.

     Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язанi з оформленням пропозицiї конкурсних торгiв та не впливають на змiст пропозицiї, а саме - вiдсутнiсть нумерацiї сторiнок, пiдписiв, печаток на окремих документах, технiчнi помилки та описки".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     15) в абзацi першому частини другої статтi 23 слова "нiж на сiм днiв" замiнити словами "нiж на сiм робочих днiв з дня оприлюднення таких змiн на веб-порталi Уповноваженого органу";

     16) частину третю статтi 27 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Пiд час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв перевiряється, оголошується наявнiсть чи вiдсутнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених документацiєю конкурсних торгiв, а також оголошуються найменування та мiсцезнаходження кожного учасника, цiна кожної пропозицiї конкурсних торгiв або частини предмета закупiвлi (лота). На вимогу суб'єктiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, замовник зобов'язаний продемонструвати змiст документа, що мiстить iнформацiю про цiну, наявнiсть чи вiдсутнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених документацiєю конкурсних торгiв.

     Зазначена iнформацiя вноситься до протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв";

     17) у статтi 28:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результатi арифметичних дiй, виявлених у поданiй пропозицiї конкурсних торгiв (цiновiй пропозицiї) пiд час проведення її оцiнки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицiю конкурсних торгiв (цiнову пропозицiю)";

     друге речення частини сьомої пiсля слiв "зазначення у пропозицiї конкурсних торгiв" доповнити словами "(цiновiй пропозицiї)";

     частину восьму доповнити словами i цифрами "та оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону";

     18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi якщо учасник, пропозицiя конкурсних торгiв якого вiдхилена, вважає недостатньою аргументацiю, зазначену в повiдомленнi, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову iнформацiю про причини невiдповiдностi його пропозицiї умовам документацiї конкурсних торгiв, зокрема технiчнiй специфiкацiї та/або його невiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям, а замовник зобов'язаний надати йому вiдповiдь з такою iнформацiєю не пiзнiше нiж через п'ять днiв з дня надходження такого звернення";

     19) абзац четвертий частини першої статтi 30 виключити;

     20) у статтi 31:

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "надiслати переможцю торгiв повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, а всiм" доповнити словом "iншим";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Учасник, пропозицiя конкурсних торгiв якого не була акцептована та не визнана найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання iнформацiї про пропозицiю, визнану найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки, у тому числi щодо зазначення її переваг порiвняно з пропозицiєю учасника, який надiслав звернення, а замовник зобов'язаний надати йому письмову вiдповiдь не пiзнiше нiж через п'ять днiв iз дня надходження такого звернення".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     частину третю пiсля слiв "визначений цим Законом" доповнити словами i цифрами "або неподання переможцем документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, передбачених статтею 17 цього Закону";

     21) у першому реченнi частини першої статтi 32 слова "рiшення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися" замiнити словами "рiшення про вiдмiну торгiв або переговорної процедури закупiвлi чи визнання торгiв такими, що не вiдбулися";

     22) у частинi другiй статтi 34:

     третє речення абзацу другого замiнити двома реченнями такого змiсту: "Строк подання учасниками попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв становить не менше нiж 30 днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгiв на веб-порталi Уповноваженого органу. У разi якщо оголошення про проведення процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до положень частини четвертої статтi 10 цього Закону, строк подання учасниками попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв становить не менше нiж 40 днiв з дня його оприлюднення";

     абзац третiй виключити;

     23) у статтi 35 цифри "300" замiнити цифрами "500";

     24) у статтi 36:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для отримання цiнових пропозицiй замовник надсилає запит цiнових пропозицiй не менше нiж трьом учасникам та в день надсилання запиту цiнових пропозицiй оприлюднює його на веб-порталi Уповноваженого органу";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. У запитi цiнових пропозицiй обов'язково зазначаються";

     доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "Замовник має право з власної iнiцiативи чи за результатами звернень внести змiни до запиту цiнових пропозицiй, продовживши строк подання та розкриття цiнових пропозицiй не менше нiж на п'ять робочих днiв з дати оприлюднення таких змiн, та повiдомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про внесення зазначених змiн усiм особам, яким було надiслано запит цiнових пропозицiй. Зазначена у цiй частинi iнформацiя оприлюднюється вiдповiдно до вимог статтi 10 цього Закону";

     абзац четвертий частини п'ятої пiсля слiв "зазначених у запитi" доповнити словами "цiнових пропозицiй";

     25) у статтi 38:

     частину третю доповнити абзацами такого змiсту:

     "Квалiфiкацiйна документацiя може мiстити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до вiдхилення їх пропозицiй.

     Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язанi з оформленням квалiфiкацiйної пропозицiї та не впливають на змiст пропозицiї, а саме - вiдсутнiсть нумерацiї сторiнок, пiдписiв, печаток на окремих документах, технiчнi помилки та описки";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй не повинен бути меншим нiж 30 днiв з дня оприлюднення оголошення про попередню квалiфiкацiю на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi якщо оголошення про проведення процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до положень частини четвертої статтi 10 цього Закону, строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй не повинен бути меншим нiж 40 днiв з дня його оприлюднення";

     частину шосту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Замовник не вимагає вiд учасникiв попередньої квалiфiкацiї, якi пройшли квалiфiкацiйний вiдбiр, повторного подання ними документально пiдтвердженої iнформацiї про їх вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям пiд час подальшого проведення процедури";

     26) у статтi 39:

     в абзацi третьому частини першої слова "забезпечує" та "iнформацiї" замiнити вiдповiдно словами "подає для" та "iнформацiю";

     у пунктi 3 частини другої:

     слова "техногенного та природного характеру" виключити;

     слова "з особливим перiодом, якщо замовником виступає Мiнiстерство оборони України" замiнити словами "а також у зв'язку з особливим перiодом, якщо замовником виступає Мiнiстерство оборони України та його розвiдувальний орган";

     пiсля слiв "Державна служба України з надзвичайних ситуацiй" доповнити словами "та iншi вiйськовi формування та/або частини";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Переговорна процедура закупiвлi вiдмiняється замовником у разi:

     1) якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення iнформацiї про застосування переговорної процедури закупiвлi, визначеного цим Законом, та/або порушення, якi вплинули на об'єктивнiсть визначення переможця процедури закупiвлi;

     2) неможливостi усунення порушень, що виникли через виявленi порушення законодавства з питань державних закупiвель;

     3) вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     4) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     5) непiдписання учасником договору про закупiвлю у строк, установлений замовником пiд час проведення переговорiв з учасником (учасниками) переговорної процедури закупiвлi.

     Переговорна процедура закупiвлi може бути вiдмiнена замовником частково (за лотом)";

     27) пункт 7 частини п'ятої статтi 40 пiсля слiв "змiни курсу iноземної валюти" доповнити словами "або показникiв Platts", а пiсля слiв "змiни такого курсу" - словами "або таких показникiв".

     2. У Законi України "Про особливостi здiйснення закупiвель в окремих сферах господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 17, ст. 148; 2014р., N 22, ст. 781, N 24, ст. 883):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     абзаци перший - третiй пункту 1 замiнити абзацом такого змiсту:

     "1) замовники - юридичнi особи та/або суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть у будь-якiй iз сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та вiдповiдають хоча б однiй iз таких ознак".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами другим i третiм;

     друге речення пункту 2 викласти в такiй редакцiї: "Права, що були наданi, зокрема за результатами конкурсiв (тендерiв), пiд час проведення яких передбачалося оприлюднення iнформацiї про їх проведення, та якщо надання цих прав здiйснювалося на основi об'єктивних критерiїв, не вважаються спецiальними або ексклюзивними";

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) афiлiйованi пiдприємства - пiдроздiли замовника, майно та операцiї яких зазначенi в консолiдованому балансi замовника, чи суб'єкти господарювання, стосовно яких замовник здiйснює контроль або якi разом iз замовником перебувають пiд контролем iншого суб'єкта господарювання";

     2) у статтi 2:

     частину першу доповнити абзацами такого змiсту:

     "забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.

     Не вважається дiяльнiстю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цiєї частини, така дiяльнiсть:

     виробництво та постачання теплової енергiї до мереж, якщо таке виробництво є наслiдком iншої виробничої дiяльностi замовника, крiм дiяльностi, що провадиться у сферах, визначених у цiй статтi, при цьому постачання теплової енергiї здiйснюється лише в цiлях економної експлуатацiї виробничих потужностей замовника, а доходи вiд цiєї дiяльностi не перевищують 20 вiдсоткiв середньорiчного доходу замовника за попереднi три роки, включаючи дохiд за поточний рiк вiд усiх видiв доходiв, що визначаються за правилами бухгалтерського облiку;

     виробництво, передача та постачання електричної енергiї до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхiдним для споживання самим замовником для провадження iншої виробничої дiяльностi, крiм дiяльностi, що провадиться у сферах, визначених у цiй статтi, а обсяг постачання електричної енергiї замовником до мереж загального користування залежить вiд рiвня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим нiж 70 вiдсоткiв загального обсягу виробленої замовником електроенергiї, розрахованого за середньорiчними показниками виробництва за попереднi три роки, включаючи показники за поточний рiк;

     виробництво, транспортування та постачання питної води в мережi загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхiдним для споживання самим замовником для провадження iншої виробничої дiяльностi, крiм дiяльностi, що провадиться у сферах, визначених у цiй статтi, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить вiд рiвня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим нiж 70 вiдсоткiв загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорiчними показниками виробництва за попереднi три роки, включаючи показник за поточний рiк";

     в абзацi другому частини другої слова i цифри "визначених пунктом 4 частини першої статтi 1 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" виключити;

     у частинi третiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiя цього Закону поширюється на закупiвлi замовниками товарiв, робiт i послуг, якi";

     в абзацi другому цифри "100" замiнити цифрами "200", а цифру i слово "1 мiльйон" замiнити цифрами i словами "1 мiльйон 500 тисяч";

     3) у статтi 4:

     в абзацi другому пункту 1 частини першої слово "дочiрнiми" замiнити словом "афiлiйованими";

     у пунктi 5 частини першої цифри "100" замiнити цифрами "200", а цифру i слово "1 мiльйон" замiнити цифрами i словами "1 мiльйон 500 тисяч".

     3. У пунктi 2 частини другої статтi 62 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014р., N 49, ст. 2056; 2015р., N 17, ст. 118) слова i цифри "дорiвнює або перевищує 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв гривень" замiнити словами i цифрами "робiт дорiвнює або перевищує 20 мiльйонiв гривень".

     4. Пiдпункти 2 i 3 пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015р., N 16, ст. 109) виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацiв третього та четвертого пiдпункту 11 пункту 1 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з моменту початку функцiонування Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення.

     2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дiя Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" не поширюється, якщо предметом закупiвлi є послуги мiжнародних фiнансових органiзацiй, учасником (членом) яких є Україна.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 вересня 2015 року
N 679-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.