ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну статистику"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi першiй статтi 1642 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "або статистичної" виключити.

     2. Частину п'яту статтi 13 Закону України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650) виключити.

     3. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 11 - 12, ст. 44):

     1) у пунктi 2 статтi 13 слова "державна статистична звiтнiсть, яка вiдображає" замiнити словами "збiр статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних, якi вiдображають";

     2) у пiдпунктi "д" пункту 2 статтi 14 слово "статистичної" виключити;

     3) у статтi 19:

     пункт 1 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "здiйснює у порядку, встановленому законодавством, збiр та опрацювання адмiнiстративних даних, якi вiдображають стан ринку працi та становище в сферi зайнятостi населення".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - десятим;

     в абзацi другому пункту 2 слово "статистичнi" замiнити словом "адмiнiстративнi";

     4) пункт 4 статтi 20 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форми власностi реєструються у мiсцевих центрах зайнятостi за їх мiсцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, щомiсяця подають цим центрам адмiнiстративнi данi у повному обсязi про наявнiсть вiльних робочих мiсць (вакансiй) та про працiвникiв, якi працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з не залежних вiд них причин, i в десятиденний строк - про всiх прийнятих працiвникiв у порядку, встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрацiя або вiдмова вiд неї, порушення порядку подання адмiнiстративних даних тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством".

     4. У статтi 29 Закону України "Про пiдприємства в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 256):

     1) пункти 1, 3 i 5 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Пiдприємство веде первинний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, складає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi.

     Порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних визначається законодавством";

     "3. Пiдприємства, що входять до складу будь-якого об'єднання, не змiнюють порядку облiку i подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних про свою дiяльнiсть.

     Об'єднання веде бухгалтерський облiк i складає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi, якщо це передбачено в його статутi чи договорi, в порядку, встановленому для пiдприємств";

     "5. Посадовi особи пiдприємств за порушення порядку подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства";

     2) абзац перший пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Забороняється вимагати вiд пiдприємств подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних з порушенням встановленого законодавством порядку. Вiдомостi, не передбаченi звiтно-статистичною документацiєю, пiдприємством можуть бути поданi запитувачам на договiрнiй основi, а судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державної податкової служби, Антимонопольного комiтету України, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, господарському суду та аудиторським органiзацiям i державним виконавцям - у випадках, передбачених законодавством, на їх письмовий запит".

     5. Частини четверту - сьому статтi 23 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) викласти у такiй редакцiї:

     "Зведення статистичної iнформацiї щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснює Державний комiтет статистики України на пiдставi даних, що в обов'язковому порядку надаються органами, якi провадять державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (фiнансовi органи, органи державної митної служби, Нацiональний банк України), а також суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Державний комiтет статистики України щокварталу складає i публiкує статистичну iнформацiю щодо стану i структури зовнiшньоторговельного балансу України.

     Мiнiстерство фiнансiв України складає вiдомостi про стан i структуру зовнiшньої державної заборгованостi.

     Державний комiтет статистики України зобов'язаний ознайомлювати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi iз статистичною iнформацiєю, яка є в його розпорядженнi, у порядку, встановленому законами України "Про iнформацiю" та "Про державну статистику".

     6. Частину першу статтi 18 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2000 р., N 32, ст. 256) викласти у такiй редакцiї:

     "Товариство веде бухгалтерський облiк, складає i подає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi у порядку, встановленому законодавством".

     7. Статтю 19 Закону України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Облiк i звiтнiсть

     Товарна бiржа веде первинний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, складає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi.

     Порядок ведення бухгалтерського облiку i подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних визначається законодавством".

     8. Пункт 1 статтi 15 Закону України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) викласти у такiй редакцiї:

     "1. Споживчi товариства та їх спiлки ведуть облiк результатiв своєї дiяльностi, складають статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi у порядку, встановленому законодавством, i несуть вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть. Вимога iншої iнформацiї, не встановленої законодавством, забороняється".

     9. У Законi України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650):

     1) статтю 18 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "адмiнiстративна iнформацiя (данi)".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим;

     2) частини першу i другу статтi 19 викласти у такiй редакцiї:

     "Статистична iнформацiя - це офiцiйна документована державна iнформацiя, яка дає кiлькiсну характеристику масових явищ та процесiв, що вiдбуваються в економiчнiй, соцiальнiй, культурнiй та iнших сферах життя.

     Державна статистична iнформацiя пiдлягає систематичному вiдкритому публiкуванню. Забезпечується вiдкритий доступ громадян, наукових установ, заiнтересованих органiзацiй до неопублiкованих статистичних даних, якi не пiдпадають пiд дiю обмежень, установлених цим Законом, а також Законом України "Про державну статистику";

     3) доповнити Закон статтею 191 такого змiсту:

     "Стаття 191. Адмiнiстративна iнформацiя (данi)

     Адмiнiстративна iнформацiя (данi) - це офiцiйнi документованi данi, що дають кiлькiсну характеристику явищ та процесiв, що вiдбуваються в економiчнiй, соцiальнiй, культурнiй, iнших сферах життя i збираються, використовуються, поширюються та зберiгаються органами державної влади (за винятком органiв державної статистики), органами мiсцевого самоврядування, юридичними особами вiдповiдно до законодавства з метою виконання адмiнiстративних обов'язкiв та завдань, що належать до їх компетенцiї.

     Система адмiнiстративної iнформацiї (даних), повноваження органiв, якi займаються дiяльнiстю, пов'язаною iз збиранням та використанням адмiнiстративних даних, їх джерела та режим встановлюються вiдповiдно до законодавства".

     10. Абзац третiй частини першої статтi 18 Закону України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) викласти у такiй редакцiї:

     "узагальнює адмiнiстративнi данi про адвокатську дiяльнiсть".

     11. Частини першу i другу статтi 42 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) виключити.

     12. Статтю 24 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Облiк i звiтнiсть селянського (фермерського) господарства

     Селянське (фермерське) господарство веде бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи за господарський рiк i подає у порядку, встановленому законодавством, вiдповiдним органам статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi.

     За порушення порядку подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних голова селянського (фермерського) господарства несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства".

     13. Частину другу статтi 15 Закону України "Про органи реєстрацiї актiв громадянського стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 78; 2000 р., N 9, ст. 67) доповнити словами "i складають адмiнiстративнi данi".

     14. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339):

     1) у пунктi 10 частини другої статтi 7 слово "звiтностi" замiнити словами "адмiнiстративних даних";

     2) абзац п'ятий частини четвертої статтi 17 викласти у такiй редакцiї:

     "збирання, узагальнення та аналiтичної обробки адмiнiстративних даних про професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а також iнформацiї, що пiдлягає оприлюдненню емiтентами цiнних паперiв".

     15. Абзац третiй частини першої статтi 27 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) викласти у такiй редакцiї:

     "збирання та використання адмiнiстративних даних, якi характеризують динамiку та тенденцiї у видавничiй справi".

     16. Статтю 34 Закону України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Облiк i звiтнiсть

     Кооператив (об'єднання) веде бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, складає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi у порядку, встановленому законодавством".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
7 лютого 2002 року
N 3047-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.