ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про дитяче харчування" щодо посилення вимог до виробництва та обiгу продуктiв дитячого харчування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про дитяче харчування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 433) такi змiни:

     1. Текст статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здiйснює господарську дiяльнiсть з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обiг;

     виробництво дитячого харчування - господарська дiяльнiсть, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всi стадiї технологiчного процесу, у тому числi виготовлення, пакування та етикетування;

     дiти грудного вiку - дiти вiком вiд народження до одного року;

     дiти раннього вiку - дiти вiком вiд одного до трьох рокiв;

     дитяче харчування - харчовий продукт, призначений центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я для спецiального дiєтичного споживання, спецiально перероблений або розроблений для забезпечення задоволення дiєтичних потреб дiтей грудного та раннього вiку (дитячi сумiшi початковi (стартовi), дитячi сумiшi для подальшого годування, продукти прикорму, напої, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття);

     дитяча сумiш початкова (стартова) - дитяче харчування для годування дiтей грудного вiку протягом перших шести мiсяцiв життя, що повнiстю забезпечує всi фiзiологiчнi потреби дитини у поживних речовинах i енергiї;

     дитяча сумiш для подальшого годування - дитяче харчування для годування дiтей грудного та раннього вiку, що є основною рiдкою складовою їх рацiону пiд час введення вiдповiдних продуктiв прикорму в процесi поступового урiзноманiтнення рацiону дитини;

     iнгредiєнт - будь-яка речовина, включаючи харчовi добавки та ароматизатори, що використовується для виробництва дитячого харчування i залишається в ньому пiсля закiнчення його виробництва;

     обiг дитячого харчування - перемiщення (транспортування) або зберiгання, будь-якi iншi дiї, пов'язанi з переходом права власностi чи володiння, включаючи продаж, обмiн або дарування дитячого харчування;

     продукти прикорму - дитяче харчування, що є доповненням до грудного молока або дитячої сумiшi початкової, або дитячих сумiшей для подальшого годування з метою поступового розширення рацiону харчування та виготовлене, у тому числi: на молочнiй, молочно-зерновiй, зерновiй та зерно-молочнiй основi; на основi фруктiв, ягiд, овочiв та/або їх сумiшi; на м'яснiй, м'ясо-рослиннiй та рослинно-м'яснiй основi; рибнiй, рибно-рослиннiй та рослинно-рибнiй основi; на молочнiй основi з додаванням фруктiв, ягiд, овочiв та/або їх сумiшi; на основi фруктiв, ягiд, овочiв та/або їх сумiшi з додаванням молочних продуктiв;

     поживна цiннiсть - усi основнi природнi компоненти харчового продукту, включаючи вуглеводи, бiлки, жири, вiтамiни, мiнерали та солi;

     сировина - сировина рослинного та/або тваринного походження, що використовується у виробництвi дитячого харчування;

     спецiальнi сировиннi зони - регiони або окремi господарства, що вiдповiдають умовам виробництва продукцiї рослинництва i тваринництва, придатної для виготовлення дитячого та дiєтичного харчування;

     функцiональне дитяче харчування - дитяче харчування, що мiстить як компонент лiкарськi засоби та/або пропонується для профiлактики або пом'якшення перебiгу хвороби дитини з особливими дiєтичними потребами, у тому числi у разi вроджених або набутих порушень засвоєння окремих харчових речовин, їх непереносностi та/або при певних захворюваннях;

     якiсть дитячого харчування - ступiнь досконалостi властивостей та характерних рис дитячого харчування, якi здатнi задовольнити фiзiологiчнi потреби органiзму дитини в продуктах харчування виходячи з їх хiмiчного складу та енергетичної цiнностi".

     2. У частинi третiй статтi 3:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) розвитку вiтчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функцiонального дитячого харчування";

     пункт 6 виключити.

     3. У статтi 5:

     в абзацi четвертому слова "вимогам санiтарних, ветеринарно-санiтарних норм та правил" замiнити словами "санiтарним заходам безпечностi харчових продуктiв та технiчним регламентам";

     абзац п'ятий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "виробництва дитячого харчування на спецiалiзованих пiдприємствах, у цехах, що мають експлуатацiйний дозвiл для потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     виробництва дитячого харчування з високоякiсної сировини, вирощеної у спецiальних сировинних зонах, та iз застосуванням iнгредiєнтiв та допомiжних засобiв i матерiалiв для виробництва та обiгу, що за висновком державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи визнанi придатними для цих цiлей".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим;

     абзац сьомий пiсля слiв "дитячого харчування" доповнити словами "у тому числi тих, що iмпортуються на територiю України".

     4. У статтi 8:

     1) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У спецiальнiй сировиннiй зонi забороняються будiвництво промислових та хiмiчних об'єктiв, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка за висновком державної екологiчної експертизи може призвести до погiршення стану довкiлля";

     2) у частинi четвертiй слова "вiдповiдає санiтарно-гiгiєнiчним вимогам дитячого харчування" замiнити словами "вiдповiдає обов'язковим параметрам безпечностi, затвердженим вiдповiдно до закону";

     3) у частинi шостiй слова "не може мiстити гормональних препаратiв та генетично модифiкованих органiзмiв" замiнити словами "не може бути вироблена з генетично модифiкованих органiзмiв та/або мiстити генетично модифiкованi органiзми";

     4) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання сировини, що мiстить гормональнi препарати, антибiотики, залишки важких металiв, пестицидiв, радiонуклiдiв та iнших небезпечних речовин, наявнiсть яких не допускається державними санiтарними нормами або вмiст яких перевищує максимально допустимi рiвнi залишкiв у дитячому харчуваннi".

     5. Текст статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Дитяче харчування, що виробляється в Українi, пiдлягає державнiй санiтарно-епiдемiологiчнiй експертизi та державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, має вiдповiдати обов'язковим параметрам безпечностi та мiнiмальним специфiкацiям якостi, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, та бути етикетованим вiдповiдно до вимог Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та цього Закону.

     2. Виробництво дитячого харчування здiйснюється виключно на промисловiй основi на спецiалiзованих пiдприємствах, у цехах, що мають експлуатацiйний дозвiл для потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством санiтарних заходiв, належної практики виробництва та застосуванням системи НАССР або аналогiчних систем забезпечення безпечностi та якостi.

     3. Нормативна документацiя щодо виробництва дитячого харчування пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до закону.

     4. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання сировини, що не вiдповiдає встановленим законодавством санiтарним заходам.

     5. Харчовi добавки та ароматизатори дозволяються для використання у виробництвi дитячого харчування пiсля їх реєстрацiї центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я.

     6. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання таких харчових добавок:

     1) штучних ароматизаторiв (крiм ванiлiну, етилванiлiну та ванiльного екстракту);

     2) барвникiв;

     3) пiдсолоджувачiв (крiм функцiонального дитячого харчування);

     4) консервантiв, стабiлiзаторiв, пiдсилювачiв смаку та аромату.

     7. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання пальмового стеарину, продуктiв гiдрогенiзацiї олiй (маргарину, спреду), бавовняної олiї та олiї з кунжуту, сумiшей спецiй та прянощiв, до складу яких входять не зареєстрованi або забороненi до використання у виробництвi дитячого харчування харчовi добавки.

     8. У виробництвi дитячого харчування з iнгредiєнтами тваринного походження забороняється використання:

     1) м'яса механiчного обвалювання, шкури свинячої, субпродуктiв (крiм серця, печiнки, язика), гiдратованого бiлка сої та її похiдних, а також м'яса забiйних тварин та птицi, пiдданого повторному заморожуванню;

     2) риби ставкової та придонної, гiдратованого бiлка сої та її похiдних, а також м'яса риби, пiдданого повторному заморожуванню.

     9. Дитяче харчування фасується в асептичну та/або герметичну упаковку, що має забезпечувати безпечнiсть та збереження поживної цiнностi продукту протягом визначеного виробником строку придатностi до споживання.

     10. Упаковка для дитячого харчування виготовляється з матерiалiв, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я для цих цiлей.

     11. Використання технологiчного обладнання, допомiжних засобiв та матерiалiв для виробництва та обiгу дитячого харчування здiйснюється за наявностi вiдповiдного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи.

     12. Декларування виробником вiдповiдностi якостi та безпечностi дитячого харчування здiйснюється в порядку, визначеному законом".

     6. У статтi 10:

     1) частину першу доповнити реченням такого змiсту: "Заклади торговельної мережi зобов'язанi забезпечувати умови зберiгання продуктiв дитячого харчування, зазначенi виробником на етикетцi";

     2) частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Дитяче харчування, у тому числi те, що iмпортується, пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вiдомостi про державну реєстрацiю вносяться до Державного реєстру харчових продуктiв спецiального дiєтичного споживання, функцiональних харчових продуктiв та дiєтичних добавок не пiзнiш як через три робочих днi з дня її здiйснення та розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдальним за ведення зазначеного реєстру.

     3. Забороняється обiг дитячого харчування, якщо воно:

     1) не зареєстровано вiдповiдно до закону;

     2) не вiдповiдає встановленим вимогам безпечностi та якостi;

     3) вироблене з сировини, що була одержана з генетично модифiкованих органiзмiв та/або мiстила генетично модифiкованi органiзми;

     4) неправильно марковане;

     5) перемiщене через митну територiю України як контрабанда;

     6) має термiн придатностi до споживання, який минув;

     7) має пошкоджену, розгерметизовану упаковку;

     8) мiстить харчовi добавки та ароматизатори, не зареєстрованi та/або забороненi у виробництвi дитячого харчування";

     3) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Продукти, вилученi з обiгу у зв'язку з порушенням вимог, визначених у пунктах 1 i 4 частини третьої цiєї статтi, можуть бути повернутi в обiг за умови забезпечення виправлення маркування та проведення державної реєстрацiї вiдповiдно до закону".

     7. Статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Вимоги до етикетування дитячого харчування

     1. Етикетування дитячого харчування здiйснюється державною мовою вiдповiдно до Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та цього Закону.

     2. На етикетцi поруч iз назвою продукту зазначається вiк дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту.

     3. В iнформацiї про склад дитячого харчування наводиться вичерпний перелiк усiх iнгредiєнтiв у порядку переваги їх масової частки у складi продукту, у тому числi харчових добавок та ароматизаторiв, що використовуються у його виробництвi, за винятком доданих вiтамiнiв i мiнеральних речовин, якi мають бути видiленi в окремi групи з вiдповiдними назвами та можуть бути наведенi без урахування черговостi залежно вiд вмiсту.

     4. На етикетку дитячого харчування наноситься iнформацiя про калорiйнiсть у кiлокалорiях або кiлоджоулях та поживну цiннiсть з наведенням кiлькiсного вмiсту бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, вiтамiнiв та мiнеральних речовин у встановлених одиницях вимiру з розрахунку на 100 грамiв або 100 мiлiлiтрiв готового до вживання продукту.

     5. Кiнцева дата споживання дитячого харчування повинна мiстити день, мiсяць та рiк у незакодованому цифровому значеннi. Для продуктiв, термiн придатностi яких перевищує три мiсяцi, достатньо зазначити мiсяць i рiк, до якого можна спожити продукт.

     6. На етикетцi дитячого харчування зазначаються умови зберiгання, необхiднi для забезпечення його безпечностi та якостi, у тому числi пiсля вiдкриття упаковки (тари).

     7. На етикетцi дитячого харчування, що потребує додаткової пiдготовки до споживання, зазначається iнформацiя щодо способу приготування та/або використання продукту та рекомендована кiлькiсть продукту на одне годування з урахуванням вiку дитини.

     8. На етикетцi дитячих сумiшей початкових та дитячих сумiшей для подальшого годування обов'язково мiститься попередження про безумовну перевагу грудного вигодовування.

     9. На етикетцi функцiонального дитячого харчування зазначаються особливi дiєтичнi потреби, функцiональнi стани та/або захворювання, за наявностi яких рекомендовано вживати такi продукти.

     10. На етикетцi дитячого харчування, призначеного для дiтей грудного вiку, зазначається iнформацiя про необхiднiсть попередньої (перед початком споживання) консультацiї лiкаря.

     11. Текст для етикетування дитячого харчування пiдлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я в установленому порядку".

     8. У текстi Закону:

     слова "груднi дiти", "груднi дiти та дiти раннього вiку", "груднi дiти та дiти другого року життя" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "дiти грудного вiку", "дiти грудного та раннього вiку", "дiти грудного вiку та другого року життя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "продукти дитячого харчування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "дитяче харчування" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Дитяче харчування, вироблене та/або ввезене в Україну до набрання чинностi цим Законом, може вироблятися та/або ввозитися в Україну протягом 90 днiв з дня набрання чинностi цим Законом та перебувати в обiгу до закiнчення термiну його придатностi.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2746-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.