ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо iмплементацiї європейських екологiчних норм про охорону середовища рiдкiсних видiв тварин i рослин

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi другому статтi 71 слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до тридцяти п'яти";

     2) в абзацi другому статтi 73 слова "вiд п'яти до десяти" замiнити словами "вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти", а слова "вiд десяти до двадцяти" - словами "вiд п'ятдесяти до ста";

     3) у статтi 77:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд п'яти до п'ятнадцяти", а слова "вiд трьох до десяти" - словами "вiд п'ятнадцяти до п'ятдесяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьох до десяти" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до п'ятдесяти", а слова "вiд семи до дванадцяти" - словами "вiд тридцяти п'яти до шiстдесяти";

     4) абзац перший статтi 90 пiсля слова "Погiршення" доповнити словом "знищення".

     2. В абзацi третьому частини другої статтi 16 Закону України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502) слова "здiйснення протипожежних i санiтарних заходiв" замiнити словами "здiйснення протипожежних заходiв та вибiркового дiагностичного вiдстрiлу диких тварин для ветеринарно-санiтарної експертизи".

     3. Частину першу статтi 19 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "жорстокого поводження з дикими тваринами (незалежно вiд виду тварин, форми вчинення такого дiяння та наслiдкiв, що настали)".

     4. Абзац другий частини першої статтi 20 Закону України "Про Червону книгу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201) пiсля слова "погiршеннi" доповнити словом "знищеннi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 лютого 2017 року
N 1829-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.