ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про тваринний свiт" щодо посилення заходiв по боротьбi з браконьєрством

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428; 2010 р., N 10, ст. 108) такi змiни:

     1) доповнити статтею 521 такого змiсту:

     "Стаття 521. Забороненi знаряддя добування об'єктiв тваринного свiту

     Для добування об'єктiв тваринного свiту забороняються виготовлення, збут, застосування, зберiгання отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподiбних знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), вибухових речовин, пташиного клею та монониткових (волосiнних) сiток (крiм тих, що призначенi для промислового лову), а також iнших засобiв, заборонених законом.

     Забороняються знаряддя добування об'єктiв тваринного свiту, що призводять до калiчення диких тварин, їх страждань та масового безконтрольного знищення";

     2) у статтi 53:

     назву доповнити словами "та знарядь їх добування";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосiнних) сiток, мисливських капканiв та iнших засобiв добування об'єктiв тваринного свiту, заборонених законом".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 травня 2011 року
N 3325-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.