ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11 - 12, ст. 41, N 34, ст. 230; 2000 р., N 5, ст. 34, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252; 2002 р., N 50, ст. 366; 2003 р., N 4, ст. 31):

     1) у частинi першiй статтi 20:

     пункт "б" пiсля слiв "економiчної зони республiки" доповнити словами "дотриманням заходiв бiологiчної i генетичної безпеки щодо бiологiчних об'єктiв навколишнього природного середовища при створеннi, дослiдженнi та практичному використаннi генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi";

     доповнити пунктом "м" такого змiсту:

     "м) здiйснення процедури попередньої обґрунтованої згоди вiдповiдно до вимог Картахенського протоколу про бiобезпеку до Конвенцiї про бiологiчне рiзноманiття щодо можливостi транскордонного перемiщення генетично модифiкованих органiзмiв, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище";

     2) частину першу статтi 27 доповнити пунктом "е" такого змiсту:

     "е) документацiя щодо генетичне модифiкованих органiзмiв, що призначаються для використання у вiдкритiй системi";

     3) частину другу статтi 35 доповнити словами "а також дотримання заходiв бiологiчної i генетичної безпеки щодо бiологiчних об'єктiв навколишнього природного середовища при створеннi, дослiдженнi та практичному використаннi генетичне модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi";

     4) частину першу статтi 40 доповнити пунктом "є" такого змiсту:

     "є) здiйснення заходiв щодо збереження i невиснажливого використання бiологiчного рiзноманiття пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з поводженням з генетичне модифiкованими органiзмами";

     5) у статтi 53:

     у частинi першiй слова "предметiв бiотехнологiї" замiнити словами "продуктiв бiотехнологiї";

     частину четверту пiсля слiв "та iнших бiологiчно активних речовин" доповнити словами "а також генетичне модифiкованих органiзмiв, продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв";

     6) частину другу статтi 68 доповнити пунктом "н" такого змiсту:

     "н) порушеннi природоохоронних вимог пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з поводженням з генетично модифiкованими органiзмами".

     2. У Законi України "Про екологiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р., N 27, ст. 213):

     1) частину першу статтi 7 пiсля слова "продукцiї" доповнити словами "генетично модифiкованих органiзмiв";

     2) частину першу статтi 14 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) документацiя щодо генетично модифiкованих органiзмiв, що призначаються для використання у вiдкритiй системi".

     3. Статтю 32 Закону України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198) пiсля слiв "об'єктiв рослинного свiту" доповнити словами "крiм генетично модифiкованих".

     4. Статтю 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 78 такого змiсту:

     "78) генетично-iнженерна дiяльнiсть у замкненiй системi".

     5. Статтю 53 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) пiсля слiв "об'єктiв тваринного свiту" доповнити словами "крiм генетичне модифiкованих".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 березня 2009 року
N 1158-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.