ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади створення, функцiонування та розвитку нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування управлiнських рiшень, задоволення потреб суспiльства в усiх видах географiчної iнформацiї, iнтегрування у глобальну та європейську iнфраструктури геопросторових даних.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) базовi геопросторовi данi - загальнодоступнi геопросторовi данi, що складають унiфiковану цифрову координатно-просторову основу для виробництва, iнтеграцiї та провадження iншої дiяльностi з рiзними геопросторовими даними;

     2) виробник геопросторових даних (далi - виробник даних) - орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, фiзична або юридична особа, що здiйснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та метаданих;

     3) геоiнформацiйна система - iнформацiйна система, призначена для провадження дiяльностi з геопросторовими даними та метаданими;

     4) геопортал - комплекс програмно-технiчних засобiв, мережевих сервiсiв та сервiсiв геопросторових даних, що забезпечують вiдображення в мережi Iнтернет геопросторових даних та метаданих, а також доступ користувачiв до таких даних;

     5) геопросторовий об'єкт - об'єкт, що характеризується певним мiсцезнаходженням на Землi i визначеними у встановленiй системi просторово-часовими координатами;

     6) геопросторовi данi - сукупнiсть даних про геопросторовий об'єкт;

     7) держатель геопросторових даних (далi - держатель даних) - орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, фiзична або юридична особа, що замовляє, отримує та/або володiє геопросторовими даними та метаданими;

     8) дiяльнiсть з геопросторовими даними та метаданими - дiї з виробництва, оновлення, оброблення, зберiгання, оприлюднення, вiзуалiзацiї та використання геопросторових даних та метаданих;

     9) iнтероперабельнiсть - здатнiсть геопросторових даних, метаданих, технiчних i програмних засобiв до функцiональної та iнформацiйної автоматизованої взаємодiї;

     10) користувач - будь-яка фiзична або юридична особа, яка використовує геопросторовi данi;

     11) метаданi - вiдомостi про геопросторовi данi та/або сервiси, що надають можливiсть їх пошуку та використання;

     12) нацiональна iнфраструктура геопросторових даних - взаємопов'язана сукупнiсть органiзацiйної структури, технiчних i програмних засобiв, базових та тематичних наборiв геопросторових даних, метаданих, сервiсiв, технiчних регламентiв, стандартiв, технiчних специфiкацiй, необхiдних для виробництва, оновлення, оброблення, зберiгання, оприлюднення, використання геопросторових даних та метаданих, iншої дiяльностi з такими даними;

     13) нацiональний геопортал - офiцiйний геопортал нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, що забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих;

     14) сервiс - програмно-технiчний засiб, за допомогою якого надається можливiсть здiйснювати пошук, перегляд, доступ, завантаження, перетворення геопросторових даних та метаданих та iншу дiяльнiсть з такими даними;

     15) тематичнi геопросторовi данi - геопросторовi данi, не вiднесенi до базових геопросторових даних.

     Термiн "iнформацiйна система" вживається у цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", термiни "данi" та "Iнтернет" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про телекомунiкацiї", а термiн "веб-сайт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про електроннi довiрчi послуги".

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку iз створенням, функцiонуванням та розвитком системи геопросторових даних, метаданих, геопорталiв, геоiнформацiйних систем (далi - сфера нацiональної iнфраструктури геопросторових даних).

     Стаття 3. Принципи створення та функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. Нацiональна iнфраструктура геопросторових даних створюється, функцiонує та розвивається на таких принципах:

     1) актуальностi, достовiрностi, повноти, цiлiсностi, точностi, обґрунтованостi, офiцiйностi геопросторових даних;

     2) iнтероперабельностi та iнтегрування геопросторових даних, одержаних з рiзних джерел;

     3) безстроковостi та безперервностi функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     4) вiдкритостi геопросторових даних та метаданих;

     5) iнновацiйностi.

     Стаття 4. Правове регулювання нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. Правове регулювання нацiональної iнфраструктури геопросторових даних здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Лiсового кодексу України, цього Закону, законiв України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть", "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрiй", "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповiдний фонд України", "Про наукову i науково-технiчну експертизу", "Про стандартизацiю", "Про космiчну дiяльнiсть", "Про доступ до публiчної iнформацiї", "Про телекомунiкацiї", "Про географiчнi назви", "Про основнi засади забезпечення кiбербезпеки України", "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", "Про музеї та музейну справу", iнших законiв України, мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини з iнформацiєю та iнформацiйними системами.

Роздiл II
ГЕОПРОСТОРОВI ДАНI ТА МЕТАДАНI

     Стаття 5. Геопросторовi данi, їх види, метаданi

     1. Геопросторовi данi подiляються на базовi геопросторовi данi та тематичнi геопросторовi данi.

     2. Базовими геопросторовими даними є вiдомостi про:

     1) системи вiдлiку координат i висот;

     2) державний кордон України;

     3) адмiнiстративно-територiальнi одиницi, в тому числi їх межi;

     4) територiальнi громади, в тому числi межi їх територiй;

     5) гiдрографiчнi об'єкти та гiдротехнiчнi споруди;

     6) населенi пункти, в тому числi їх вулично-дорожню мережу;

     7) будiвлi та споруди;

     8) автомобiльнi дороги;

     9) залiзницi;

     10) iнженернi комунiкацiї;

     11) аеропорти, морськi та рiчковi порти;

     12) земний покрив та ґрунти;

     13) земельнi дiлянки;

     14) реєстри вулиць та адреси об'єктiв;

     15) географiчнi назви;

     16) цифрову модель рельєфу;

     17) ортофотоплани.

     3. До тематичних геопросторових даних належать усi види геопросторових даних, що створюються на основi базових геопросторових даних або як самостiйнi набори даних.

     4. Порядок функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, визначає:

     1) склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, зазначених у додатку до цього Закону;

     2) органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та iнших держателiв, вiдповiдальних за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих;

     3) органiзацiю виробництва, оновлення, оброблення, зберiгання, оприлюднення, вiзуалiзацiї, використання геопросторових даних та метаданих, iншої дiяльностi з ними.

     5. Базовi геопросторовi данi не повиннi мiстити вiдомостi, що становлять державну таємницю, та iншу iнформацiю, доступ до якої обмежений вiдповiдно до закону (iнформацiю з обмеженим доступом).

     6. Метаданi мiстять довiдкову iнформацiю про склад, структуру, якiсть, територiальне охоплення, функцiї, умови використання геопросторових даних та сервiсiв та можуть мiстити iншу довiдкову iнформацiю.

     7. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту, точнiсть i актуальнiсть геопросторових даних та метаданих несе держатель даних.

     Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих

     1. Доступ користувачiв до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателiв даних та офiцiйний веб-сайт нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ користувачiв до геопросторових даних та метаданих нацiональної iнфраструктури геопросторових даних через нацiональний геопортал.

     2. Доступ до геопросторових даних та метаданих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всiх користувачiв, якщо iнше не встановлено законом.

     3. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування оприлюднюють у мережi Iнтернет усi геопросторовi данi та метаданi, крiм даних, вiднесених до iнформацiї з обмеженим доступом.

     4. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi, а фiзичнi та юридичнi особи мають право оприлюднювати за допомогою сервiсiв нацiонального геопорталу метаданi, якi є у їх володiннi, iз додержанням вимог частини третьої цiєї статтi.

     5. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi оприлюднювати у мережi Iнтернет геопросторовi данi та метаданi, передбаченi статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх офiцiйних веб-сайтах та/або геопорталах i вiдображати їх за допомогою сервiсiв доступу на нацiональному геопорталi.

     6. У разi якщо геопросторовi данi та метаданi не належать до видiв даних, передбачених статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi оприлюднити такi данi на своїх офiцiйних веб-сайтах та/або геопорталах i мають право вiдобразити їх за допомогою сервiсiв доступу на нацiональному геопорталi.

     7. У разi якщо орган виконавчої влади чи орган мiсцевого самоврядування не має власного геопорталу, вiн має право звернутися до будь-якого iншого держателя геопорталу вiдповiдно до його галузевого або територiального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разi домовленостi, для виконання iнших дiй iз ними.

     8. Зменшення обсягу та/або зниження якостi наявних у органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережi Iнтернет не допускається.

     9. У разi якщо геопросторовi данi органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування наявнi у формi, що дає можливiсть вiдобразити їх у векторному виглядi, зазначеними органами забезпечується оприлюднення таких даних у мережi Iнтернет у векторному виглядi.

     10. У разi якщо виробник даних, що мають бути переданi органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування, виконує дiї з ними у векторному виглядi, такi геопросторовi данi мають бути переданi вiдповiдному органу, в тому числi у векторному виглядi.

     11. Держателi даних, у тому числi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, мають право створювати та розвивати доступ до даних один одного без застосування сервiсiв нацiонального геопорталу.

     12. Держателi даних мають право обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згiдно iз Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     13. Доступ користувачiв до нацiонального порталу геопросторових даних iз територiї держави-агресора пiдлягає блокуванню.

Роздiл III
СТВОРЕННЯ, ФУНКЦIОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦIОНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

     Стаття 7. Створення, функцiонування та розвиток нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. У складi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних створюються та функцiонують нацiональний геопортал та iншi геопортали за галузевим чи територiальним охопленням.

     2. Створення, функцiонування та розвиток нацiонального геопорталу забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     3. Держателем нацiонального геопорталу є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     Майновi права iнтелектуальної власностi на нацiональний геопортал належать державi в особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     4. На нацiональному геопорталi вiдображаються базовi геопросторовi данi та метаданi, а також геопросторовi данi та метаданi геоiнформацiйних систем, ведення яких вiдповiдно до законодавства забезпечується органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, можливе вiдображення iнших геопросторових даних та метаданих.

     5. У складi нацiонального геопорталу i геопорталiв органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування створюються та функцiонують такi мережевi сервiси:

     1) сервiси пошуку, що забезпечують виявлення геопросторових даних та метаданих;

     2) сервiси перегляду геопросторових даних та метаданих;

     3) сервiси доступу до геопросторових даних та метаданих, у тому числi у формах завантаження даних та iнтерфейсiв прикладного програмування;

     4) сервiси перетворення геопросторових даних з метою досягнення iнтероперабельностi;

     5) iншi сервiси для провадження дiяльностi з геопросторовими даними та метаданими, у тому числi сервiси з надання адмiнiстративних послуг.

     6. Мережевi сервiси геопорталiв створюються та розвиваються з урахуванням пропозицiй користувачiв, забезпечуючи простоту їх експлуатацiї у мережi Iнтернет на основi поширених веб-оглядачiв та редакторiв, без необхiдностi застосування спецiально створених для цього технологiчних та програмних засобiв, цiлодобово без обмежень.

     7. За зверненням держателiв геопросторових даних та за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, на нацiональному геопорталi за допомогою сервiсiв доступу вiдображаються геопросторовi данi та метаданi таких держателiв геопросторових даних.

     8. Перелiк пiдстав для вiдмови вiдображувати геопросторовi данi та метаданi на нацiональному геопорталi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     Стаття 8. Монiторинг функцiонування та розвитку нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних:

     1) здiйснює монiторинг наявностi, актуальностi, вiдкритостi, iнтероперабельностi геопросторових даних та метаданих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших держателiв даних;

     2) у разi виявлення недостовiрних чи помилково зазначених геопросторових даних та метаданих, вiдображених на нацiональному геопорталi, повинен протягом трьох робочих днiв з дня виявлення таких даних оприлюднити на нацiональному геопорталi виявлений факт i звернутися до вiдповiдного держателя даних для усунення неточностей;

     3) у разi невиконання держателем даних положень цього Закону готує та надсилає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, вiдповiднi пропозицiї, вживає iнших заходiв для вирiшення виявлених проблем;

     4) готує за результатами монiторингу щорiчний звiт про стан функцiонування та розвитку нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, який оприлюднюється та подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     Стаття 9. Участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi геопросторових даних, метаданих та iнфраструктур геопросторових даних

     1. Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань дiяльностi з геопросторовими даними, метаданими та iнфраструктурами геопросторових даних вiдповiдно до норм мiжнародного права.

     2. У разi якщо мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 10. Фiнансування дiяльностi у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. Фiнансування робiт iз створення, функцiонування та розвитку нацiональної iнфраструктури геопросторових даних здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв установ, органiзацiй та пiдприємств, замовникiв робiт вiдповiдно до укладених договорiв та iнших джерел, не заборонених законодавством.

     2. Обсяг коштiв державного бюджету, що спрямовуються на створення, функцiонування та розвиток нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, визначається щороку у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТIВ У СФЕРI НАЦIОНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

     Стаття 11. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних:

     1) забезпечує проведення державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     2) затверджує концепцiї, стратегiї, програми та плани у вiдповiднiй сферi;

     3) затверджує порядок функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, яким встановлюються вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберiгання, постачання та використання геопросторових даних нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     4) затверджує положення про Раду з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, її склад;

     5) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 12. Рада з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, її повноваження

     1. Рада з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних є колегiальним дорадчим органом при Кабiнетi Мiнiстрiв України, має консультативну функцiю щодо формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     2. Рада з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних складається з представникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб та фахiвцiв, якi мають повноваження та/або досвiд дiяльностi з геопросторовими даними та метаданими.

     3. Положення про Раду з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, її склад затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     4. До обов'язкiв Ради з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних належать:

     1) розроблення та подання до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     2) сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у рiзних держателiв даних;

     3) розгляд щорiчного звiту про функцiонування та розвиток нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     4) сприяння розбудовi iнформацiйної взаємодiї мiж держателями даних.

     5. Рада з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних має право:

     1) направляти звернення до держателiв даних;

     2) залучати до засiдань та заслуховувати керiвникiв держателiв даних;

     3) утворювати мiжвiдомчi та експертнi групи для вирiшення питань у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних:

     1) формує державну полiтику у вiдповiднiй сферi;

     2) здiйснює нормативно-правове забезпечення у вiдповiднiй сферi;

     3) розробляє концепцiї, стратегiї, програми та плани у вiдповiднiй сферi;

     4) подає пропозицiї у вiдповiднiй сферi та рiчний звiт про функцiонування та розвиток нацiональної iнфраструктури геопросторових даних до Ради з нацiональної iнфраструктури геопросторових даних та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, належать:

     1) участь у формуваннi та реалiзацiя державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     2) розроблення нормативно-правових актiв у вiдповiднiй сферi;

     3) участь у розробленнi та виконання концепцiй, стратегiй, програм та планiв у вiдповiднiй сферi;

     4) забезпечення створення, функцiонування та розвитку нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, зокрема нацiонального геопорталу;

     5) виконання функцiй держателя нацiонального геопорталу;

     6) призначення та органiзацiя дiяльностi адмiнiстратора нацiонального геопорталу;

     7) забезпечення створення технiчних та програмних засобiв нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     8) замовлення, розроблення та/або оновлення технiчних регламентiв, стандартiв, технiчних специфiкацiй у вiдповiднiй сферi;

     9) монiторинг функцiонування та розвитку нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     10) пiдготовка, оприлюднення та подання до центрального органу виконавчої влади, що формує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, рiчного звiту про функцiонування та розвиток нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     11) пiдготовка та направлення звернень, вжиття iнших заходiв щодо забезпечення ефективностi дiяльностi з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, iнтероперабельностi, недопущення дублювання, розбудови iнформацiйної взаємодiї;

     12) забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних;

     13) здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 15. Повноваження держателiв геопросторових даних

     1. До повноважень держателiв даних у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних належать:

     1) забезпечення замовлення, створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання iнших дiй з геопросторовими даними та метаданими для вiдповiдної галузi, сфери чи територiї;

     2) забезпечення актуальностi, достовiрностi, обґрунтованостi, повноти, точностi, вiдкритостi, iнтероперабельностi геопросторових даних та метаданих;

     3) забезпечення доступу до своїх геопросторових даних та метаданих, iнформацiйної взаємодiї з iншими держателями даних, у тому числi за допомогою сервiсiв геопорталiв;

     4) внесення пропозицiй щодо формування та реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     5) здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 16. Адмiнiстратор нацiонального геопорталу

     1. Адмiнiстратор нацiонального геопорталу - це державне унiтарне пiдприємство, яке визначене центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, та належить до сфери його управлiння, уповноважене виконувати в установленому законодавством порядку функцiї iз створення i пiдтримання геопорталу, бази метаданих, iнтегрування геопросторових даних, що надходять вiд виробникiв даних.

     2. Адмiнiстратор нацiонального геопорталу вiдповiдно до порядку функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних забезпечує:

     1) вiдображення на нацiональному геопорталi геопросторових даних та метаданих, доступ до них користувачiв;

     2) створення та супроводження програмного забезпечення для функцiонування та розвитку нацiонального геопорталу;

     3) технiчну i технологiчну пiдтримку нацiонального геопорталу;

     4) збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих пiд час їх вiдображення на нацiональному геопорталi;

     5) створення та обслуговування сервiсiв нацiонального геопорталу.

     Стаття 17. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних

     1. Особи, виннi у порушеннi законодавства у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, несуть цивiльну, кримiнальну, адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за:

     1) порушення порядку створення i використання геопросторових даних та метаданих;

     2) втрату або несанкцiоноване знищення геопросторових даних та метаданих;

     3) незаконне привласнення геопросторових даних та метаданих.

     2. Законом може бути встановлена вiдповiдальнiсть за iншi порушення законодавства у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

Роздiл V
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через один мiсяць з дня його опублiкування та вводиться в дiю з 1 сiчня 2021 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) главу 6 доповнити статтею 514 такого змiсту:

     "Стаття 514. Порушення прав на геопросторовi данi та метаданi

     Незаконне привласнення геопросторових даних та метаданих, їх втрата або несанкцiоноване знищення, а також порушення порядку створення i використання геопросторових даних та метаданих -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     б) статтю 221 пiсля цифр "512" доповнити цифрами "514";

     в) абзац другий пункту 1 частини першої статтi 255 пiсля цифр "512" доповнити цифрами "514";

     2) статтю 49 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Державний лiсовий кадастр включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     3) статтю 43 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Державний кадастр родовищ i проявiв корисних копалин включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     4) статтю 28 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Державний водний кадастр включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     5) частину першу статтi 151 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити пунктом "є2" такого змiсту:

     "є2) участь у формуваннi та реалiзацiя державної полiтики у сферi нацiональної iнфраструктури геопросторових даних";

     6) статтю 23 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Державнi кадастри природних ресурсiв включають геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     7) статтю 56 Закону України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Державний кадастр територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     8) статтю 16 Закону України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Державний кадастр сховищ радiоактивних вiдходiв включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     9) пункт "а" частини першої статтi 33 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) доповнити пiдпунктом 5 такого змiсту:

     "5) оприлюднення у мережi Iнтернет геопросторових даних та метаданих, що створенi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету, коштiв мiжнародної технiчної допомоги та переданi органу мiсцевого самоврядування, згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     10) абзац четвертий статтi 1 Закону України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 27 - 28, ст. 181 iз наступними змiнами) виключити;

     11) у Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2013 р., N 46, ст. 640):

     а) статтю 27 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Реєстр об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     б) статтю 28 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Реєстр мiсць видалення вiдходiв включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     12) у Законi України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 46 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     абзац четвертий частини першої виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiн "геопросторовi данi" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     б) частину другу статтi 8 пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "ведення Державного адресного реєстру в порядку, встановленому законом;

     визначення адмiнiстратора геопорталiв Державної геодезичної мережi та бази топографiчних даних".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сiмнадцятим;

     в) у статтi 20:

     назву доповнити словами "та даними";

     доповнити частинами четвертою - сьомою такого змiсту:

     "Користування геодезичними та картографiчними даними в електронному виглядi здiйснюється через геопортали:

     Державної геодезичної мережi;

     бази топографiчних даних;

     нацiональної iнфраструктури геопросторових даних.

     Державна геодезична мережа та база топографiчних даних є геодезичною та картографiчною основою для Державного земельного кадастру, мiстобудiвного та iнших кадастрiв.

     Функцiї адмiнiстратора геопорталiв державної геодезичної мережi та бази топографiчних даних здiйснює державне унiтарне пiдприємство, яке визначене центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, та належить до сфери його управлiння.

     Надання вiдомостей геопорталу Державної геодезичної мережi та бази топографiчних даних здiйснюється безоплатно";

     13) статтю 38 Закону України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Державний кадастр рослинного свiту включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     14) статтю 13 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333 iз наступними змiнами) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Державний реєстр нерухомих пам'яток України включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     15) у Законi України "Про курорти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     а) статтю 36 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Державний кадастр природних територiй курортiв України включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     б) статтю 37 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Державний кадастр природних лiкувальних ресурсiв України включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     16) статтю 56 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2013 р., N 46, ст. 640) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Державний кадастр тваринного свiту включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     17) у статтi 22 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2013 р., N 48, ст. 682; 2019 р., N 51, ст. 377):

     абзац перший частини першої пiсля слiв "кадастр - державна" доповнити словами "або комунальна";

     частину другу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Мiстобудiвний кадастр включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     18) у Законi України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     абзаци четвертий - шостий частини першої виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiни "геоiнформацiйна система", "геопросторовий об'єкт", "геопросторовi данi" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     б) частину першу статтi 5 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Державний земельний кадастр включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних";

     в) у статтi 8:

     абзац другий частини п'ятої доповнити словами "у тому числi адреси об'єктiв нерухомого майна (за наявностi)";

     у частинi шостiй слова "є єдиною" замiнити словом "використовується";

     г) частину першу статтi 13 доповнити пунктом "а1" такого змiсту:

     "а1) вiдомостi Державного адресного реєстру";

     ґ) абзац третiй частини першої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "мiсце розташування, у тому числi данi Державного адресного реєстру (за наявностi)";

     д) статтю 36 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 36. Оприлюднення вiдомостей Державного земельного кадастру

     1. На офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, оприлюднюються картографiчна основа, iндекснi кадастровi карти (плани) та всi вiдомостi Державного земельного кадастру, передбаченi статтями 12 - 15 цього Закону, в тому числi у векторному виглядi, без права їх змiни (редагування).

     2. Вiдомостi, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, пiдлягають оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.

     3. Технологiчнi та програмнi засоби, необхiднi для оприлюднення вiдомостей Державного земельного кадастру, мають забезпечувати юридичним та фiзичним особам можливiсть анонiмного перегляду, копiювання та роздрукування iнформацiї, що вiдповiдно до цiєї статтi надається безоплатно, на основi поширених веб-оглядачiв та редакторiв, без необхiдностi застосування спецiально створених для цього технологiчних та програмних засобiв, цiлодобово, без обмежень.

     Перегляд, копiювання та роздрукування iнформацiї про персональнi данi власникiв та користувачiв земельних дiлянок здiйснюються за умови iдентифiкацiї особи (фiзичної або юридичної), яка отримує доступ до iнформацiї, з використанням квалiфiкованого електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи.

     4. Орган, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою суб'єкта речового права на земельну дiлянку зобов'язаний надати йому iнформацiю про осiб, якi отримали доступ до iнформацiї про такого суб'єкта в Державному земельному кадастрi.

     5. Пошук, перегляд, копiювання та роздрукування вiдомостей з Державного земельного кадастру, оприлюднених на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюються безоплатно.

     6. Для безоплатного доступу до оприлюднених даних Державного земельного кадастру в мережi Iнтернет створюються та забезпечується функцiонування таких електронних сервiсiв:

     сервiси пошуку даних;

     сервiси перегляду (вiзуалiзацiї) даних;

     аналiтичнi сервiси;

     сервiси для вивантаження даних;

     iнтерфейси прикладного програмування для доступу до даних без права їх редагування.

     7. До створення сервiсiв вивантаження даних у мережi Iнтернет уповноваженi представники органiв державної влади та виконавчих органiв мiсцевого самоврядування мають право одержувати безоплатно вiдомостi Державного земельного кадастру, що пiдлягають оприлюдненню на територiю поширення повноважень такого органу державної влади або органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

     Вiдомостi Державного земельного кадастру пiдлягають передачi у таких формi та виглядi, в яких вони були внесенi до складу Державного земельного кадастру";

     е) абзац четвертий частини другої статтi 38 пiсля слiв "Публiчну кадастрову карту" доповнити словами "що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру";

     є) пункт "ґ" частини другої статтi 41 виключити;

     ж) у пунктi 8 роздiлу VII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     абзац перший доповнити словами "iндексних кадастрових карт (планiв), iнших офiцiйних картографiчних та архiвних матерiалiв";

     доповнити абзацами третiм - п'ятим такого змiсту:

     "Вiдомостi про межi адмiнiстративно-територiальних одиниць, встановленi до набрання чинностi Законом України "Про землеустрiй", вносяться до Державного земельного кадастру на пiдставi проектiв формування територiї i встановлення меж сiльських, селищних рад або iнших матерiалiв, за якими вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх затвердження, здiйснювалося встановлення (змiна) їх меж. У разi вiдсутностi таких матерiалiв i до моменту внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi сiл, селищ, мiст на пiдставi документацiї, визначеної статтею 21 цього Закону, вiдомостями про такi межi вважаються данi, що збiгаються з межами, вiдображеними в iндексних кадастрових картах (планах) сiл, селищ, мiст.

     До прийняття закону про адмiнiстративно-територiальний устрiй офiцiйнi найменування адмiнiстративно-територiальних одиниць зазначаються у Державному земельному кадастрi вiдповiдно до довiдника "Україна. Адмiнiстративно-територiальний устрiй".

     Для регулювання дiяльностi у сферi використання геопросторових даних та метаданих у разi вiдсутностi технiчних регламентiв, нацiональних стандартiв або технiчних специфiкацiй можуть застосовуватися положення стандартiв Мiжнародної органiзацiї iз стандартизацiї (ISO), Open Geospatial Consortium та специфiкацiї даних INSPIRE".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) забезпечити належне пiдзаконне нормативно-правове регулювання вiдповiдно до цього Закону одночасно з введенням в дiю цього Закону шляхом:

     прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечення приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечення перегляду мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади iз залученням представникiв громадських формувань у сферi вiдкритих даних та сферах, що стосуються вiдповiдних геопросторових даних, перелiкiв вiдомостей, що мiстять службову iнформацiю, в частинi зменшення у їх складi геопросторових даних;

     забезпечення вiдображення в мережi Iнтернет геопросторових даних та метаданих, а також безперешкодний доступ користувачiв до Державного лiсового кадастру; Державного кадастру територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду; Мiстобудiвного кадастру державного рiвня;

     2) протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити створення геопросторових даних згiдно з додатком до цього Закону;

     3) включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2021 рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 квiтня 2020 року
N 554-IX

 

Додаток
до Закону України
вiд 13 квiтня 2020 року N 554-IX

Набори (види) геопросторових даних

     1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000

     2. Державна геодезична мережа, крiм гравiметричної мережi, у тому числi геодезичнi пункти та нiвелiрнi репери

     3. Географiчнi назви

     Власнi назви географiчних об'єктiв (орографiчних, гiдрографiчних, адмiнiстративно-територiальних, соцiально-економiчних, природно-заповiдних та iнших)

     4. Адмiнiстративно-територiальний устрiй

     Автономна Республiка Крим, областi, мiста, райони в мiстах, селища, села, об'єднанi територiальнi громади, територiальне море

     5. Адреси

     Опис мiсцезнаходження нерухомого майна та iнших об'єктiв адресацiї вiдповiдно до поштового iндексу, найменування елементiв планувальної структури населених пунктiв, елементiв вулично-дорожньої мережi, а також цифрового та/або буквено-цифрового позначення об'єкта адресацiї, що дає можливiсть його iдентифiкувати

     6. Земельнi дiлянки та кадастрове зонування

     Сформованi земельнi дiлянки та їх частини, земельнi угiддя, масиви земель сiльськогосподарського призначення, кадастровi зони та квартали

     7. Транспортнi мережi

     Транспорт загального користування (залiзничний, морський, рiчковий, автомобiльний i авiацiйний, а також мiський електротранспорт, у тому числi метрополiтен), промисловий залiзничний транспорт, вiдомчий транспорт, трубопровiдний транспорт, шляхи сполучення загального користування, а також пов'язана з ними iнфраструктура, вузли взаємодiї рiзних видiв транспорту

     8. Гiдрографiя

     Воднi об'єкти (внутрiшнi морськi води та територiальне море, рiчки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоноснi горизонти), болота, басейни водозбiрнi, гiдрографiчне та водогосподарське районування, водогосподарськi системи, акваторiї морських портiв (портова акваторiя), гiдротехнiчнi споруди морських портiв

     9. Природоохороннi територiї та об'єкти

     Територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду, їх функцiональнi та охороннi зони, територiї, зарезервованi з метою наступного заповiдання, територiї та об'єкти екомережi, територiї Смарагдової мережi, водно-болотнi угiддя мiжнародного значення, бiосфернi резервати програми ЮНЕСКО "Людина i бiосфера", об'єкти всесвiтньої спадщини ЮНЕСКО

     10. Рельєф

     Цифровi моделi рельєфу, що включають позначки висот земної поверхнi, батиметрична поверхня, береговi лiнiї водойм

     11. Земний покрив

     Земельнi угiддя (сiльськогосподарськi угiддя; землi без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; лiси та iншi лiсовкритi землi; води; землi пiд житловою забудовою; землi пiд громадською забудовою; землi, що використовуються для транспорту; землi, що використовуються для технiчної iнфраструктури; землi пiд промисловою забудовою; землi, зайнятi поточним будiвництвом та вiдведенi пiд будiвництво; землi пiд сiльськогосподарськими та iншими господарськими будiвлями i дворами; землi, що використовуються для вiдпочинку та оздоровлення; землi пiд об'єктами та спорудами спецiального призначення)

     12. Ортофотоплани

     Фотографiчнi плани мiсцевостi на точнiй геодезичнiй основi, отриманi шляхом аерофотозйомки або космiчної зйомки з подальшим перетворенням знiмкiв з центральної проекцiї в ортогональну за допомогою методу ортотрансформування

     13. Геологiя

     Геологiчна будова надр, геоструктурне районування

     14. Статистичнi одиницi

     Просторовi одиницi та їх кодування для поширення або використання статистичної iнформацiї

     15. Будiвлi та споруди

     Будiвлi (житловi та нежитловi), споруди (транспортнi споруди, трубопроводи, комунiкацiї, лiнiї електропередачi та зв'язку, комплекснi промисловi споруди, iншi iнженернi споруди)

     16. Ґрунти

     Генетичнi типи ґрунтiв, агровиробничi групи ґрунтiв, природно-сiльськогосподарське районування, материнськi породи, стратиграфiчнi пiдроздiли, генетичнi типи четвертинних вiдкладень, гранулометричний склад, кам'янистiсть, еродованiсть, середнiй кут нахилу, потенцiйна вологоємнiсть

     17. Типи землекористування

     Функцiональнi зони (громадськi, житловi, ландшафтно-рекреацiйнi, курортнi, транспортної iнфраструктури, iнженерної iнфраструктури, виробничi, комунально-складськi, сiльськогосподарського призначення, спецiальнi, iсторико-культурного призначення), категорiї земель за цiльовим призначенням, види цiльового призначення земель та земельних дiлянок

     18. Безпека життєдiяльностi людини

     Госпiтальнi округи, санiтарно-епiдемiологiчна ситуацiя, ризики поширення iнфекцiйних захворювань, вплив екологiчного стану довкiлля на здоров'я населення

     19. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, служби, заклади, пiдприємства, установи та органiзацiї

     Мiсцезнаходження органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, служб, закладiв, пiдприємств, установ та органiзацiй, вiдповiдальних за об'єкти iнженерної iнфраструктури та житлово-комунального господарства (водовiдведення i каналiзацiї, управлiння вiдходами, енерго- i водопостачання), центрiв надання адмiнiстративних послуг, закладiв освiти, закладiв охорони здоров'я, закладiв соцiального обслуговування

     20. Служби монiторингу навколишнього природного середовища

     Служби монiторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень i вимiрювання стану довкiлля та iншi параметри екосистем

     21. Виробничi, промисловi та логiстичнi об'єкти

     Промисловi та виробничi об'єкти, у тому числi водозабiрнi споруди, споруди гiрничодобувної промисловостi, складськi об'єкти

     22. Споруди сiльського господарства та аквакультури

     Сiльськогосподарськi споруди, у тому числi мелiоративнi системи, теплицi, оранжереї, господарськi двори та споруди

     23. Розподiл населення, демографiя

     Постiйне населення України за статтю та вiком, чисельнiсть наявного населення, природний рух населення, народжуванiсть, смертнiсть, середня очiкувана тривалiсть життя, соцiальнi iндикатори рiвня життя населення

     24. Територiальнi зони, зони регулювання, обмеження у використаннi земель та облiковi одиницi

     Частини територiї України, щодо яких здiйснюються особливе регулювання та/або звiтування на мiжнародному, загальноєвропейському, нацiональному, регiональному та мiсцевому рiвнях; об'єкти поводження з вiдходами; обмеження у використаннi земель (охороннi зони, зони санiтарної охорони, санiтарно-захиснi зони, зони особливого використання земель, водоохороннi зони, прибережнi захиснi смуги, пляжнi зони, смуги вiдведення, зони особливого режиму забудови, зони радiоактивного забруднення, зони надзвичайних екологiчних ситуацiй, спецiальнi сировиннi зони для виробництва сiльськогосподарської продукцiї)

     25. Зони природного ризику

     Зони надзвичайної екологiчної ситуацiї, деградованi землi (земельнi дiлянки, поверхня яких порушена внаслiдок землетрусу, зсувiв, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

     26. Атмосфернi умови

     Атмосферне повiтря, у тому числi атмосфернi опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, зони та агломерацiї для монiторингу атмосферного повiтря та управлiння якiстю атмосферного повiтря

     27. Метеорологiчнi географiчнi характеристики

     Погоднi умови та їх вимiрювання, опади, температура, вмiст водяної пари, швидкiсть i напрям вiтру

     28. Морськi регiони

     Гiдрографiчнi умови, шляхи руху суден, морськi коридори, системи розподiлу руху в територiальному морi, засоби навiгацiйного обладнання морських шляхiв i акваторiй

     29. Бiогеографiчнi регiони

     Природно-сiльськогосподарське, еколого-економiчне, протиерозiйне та iншi види районування

     30. Природнi оселища (бiотопи)

     Дiлянки сушi чи водного простору природного або напiвприродного походження, що визначаються за географiчними, абiотичними та бiотичними особливостями

     31. Поширення видiв

     Географiчний розподiл поширеностi видiв тварин i рослин у розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць чи iнших аналiтичних одиниць

     32. Енергетичнi ресурси

     Нафтогазопрояви, нафтогазоперспективнi площi, структури, параметричнi, пошуковi, розвiдувальнi та експлуатацiйнi нафтовi i газовi свердловини, об'єкти альтернативної енергетики (гiдроенергетичнi, бiоенергетичнi, сонячнi, вiтровi енергетичнi ресурси)

     33. Мiнеральнi ресурси

     Родовища корисних копалин, гiрськi породи, руди, мiнерали, пiдземнi води, вiдпрацьованi родовища загальнопоширених корисних копалин, прояви загальнопоширених корисних копалин, шлiховi ореоли, точки i зони мiнералiзацiї, окремi мiнералогiчнi знахiдки з високим вмiстом цiнних компонентiв, геохiмiчнi, геофiзичнi аномалiї

     34. Об'єкти всесвiтньої спадщини, їх територiї та буфернi зони, об'єкти культурної спадщини

     Об'єкти всесвiтньої спадщини, їх територiї та буфернi зони, об'єкти культурної спадщини, їх територiї та зони охорони пам'яток культурної спадщини, iсторичнi ареали населених мiсць, iсторико-культурнi заповiдники, iсторико-культурнi заповiднi територiї, охоронюванi археологiчнi територiї, музеї

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.