ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення правового регулювання дiяльностi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "205" доповнити цифрами "2051".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) абзац перший статтi 16415 пiсля слiв "недостовiрних вiдомостей" доповнити словами "або неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи у випадках, передбачених законом";

     2) абзац перший частини першої статтi 16611 пiсля слiв "документiв для проведення державної реєстрацiї" доповнити словами "а також iншi порушення встановленого законом порядку проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця";

     3) у статтi 16616:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "фiнансову дiяльнiсть" доповнити словами "у тому числi планiв санацiї чи мирових угод";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Тi самi дiї, вчиненi розпорядником майна, керуючим санацiєю, лiквiдатором, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     3. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) пункт 4 частини першої статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "4) справи, що виникають з корпоративних вiдносин у спорах мiж юридичною особою та її учасниками (засновниками, акцiонерами, членами), у тому числi учасником, який вибув, а також мiж учасниками (засновниками, акцiонерами, членами) юридичної особи, пов'язаними iз створенням, дiяльнiстю, управлiнням та припиненням дiяльностi такої особи, крiм трудових спорiв";

     2) частину сьому статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Справи у спорах мiж юридичною особою та її учасниками (засновниками, акцiонерами, членами), у тому числi учасником, який вибув, а також мiж учасниками (засновниками, акцiонерами, членами) юридичної особи, пов'язаними iз створенням, дiяльнiстю, управлiнням та припиненням дiяльностi такої особи, розглядаються господарським судом за мiсцезнаходженням юридичної особи згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     3) частину першу статтi 27 доповнити реченням такого змiсту: "У справах щодо майна господарських органiзацiй, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здiйснює управлiння корпоративними правами, до участi у справi як третю особу, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет спору";

     4) у пунктi 2 частини першої статтi 433 слова "статус суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "статус фiзичної особи - пiдприємця";

     5) у статтi 434:

     частину першу доповнити реченням такого змiсту: "У справах щодо майна господарських органiзацiй, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, господарський суд обов'язково залучає орган державної влади, що здiйснює управлiння корпоративними правами";

     частину другу доповнити словами "крiм випадку, передбаченого частиною першою цiєї статтi";

     6) у пунктi 21 частини другої статтi 54 слова "статус суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "статус фiзичної особи - пiдприємця";

     7) частину другу статтi 58 доповнити реченням такого змiсту: "За клопотанням сторiн або з власної iнiцiативи суд об'єднує кiлька вимог, що випливають з корпоративних вiдносин i пов'язанi мiж собою пiдставою виникнення або поданими доказами";

     8) статтю 67 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 67. Заходи до забезпечення позову

     Позов забезпечується:

     накладанням арешту на майно або грошовi суми, що належать вiдповiдачу;

     забороною вiдповiдачевi вчиняти певнi дiї;

     забороною iншим особам вчиняти дiї, що стосуються предмета спору;

     зупиненням стягнення на пiдставi виконавчого документа або iншого документа, за яким стягнення здiйснюється у безспiрному порядку.

     Про забезпечення позову виноситься ухвала.

     Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено.

     Не допускається забезпечення позову у справах, що виникають з корпоративних вiдносин, шляхом заборони:

     проводити загальнi збори акцiонерiв або учасникiв господарського товариства та приймати ними рiшення;

     надавати емiтентом, реєстратором, зберiгачем, депозитарiєм реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, iнформацiю про акцiонерiв або учасникiв господарського товариства для проведення загальних зборiв товариства;

     участi (реєстрацiї для участi) або неучастi акцiонерiв або учасникiв у загальних зборах товариства, визначення правомочностi загальних зборiв акцiонерiв або учасникiв господарського товариства;

     здiйснювати органами державної влади та/або органами мiсцевого самоврядування покладенi на них згiдно iз законодавством повноваження.

     Господарський суд, який розглядає спiр про право власностi на акцiї (частки, паї) товариства, може винести ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони на внесення змiн до статуту цього товариства в частинi змiни розмiру статутного капiталу.

     Види забезпечення позову повиннi бути спiввiдносними iз заявленими позивачем вимогами.

     Види забезпечення позову можуть використовуватися господарським судом лише в межах предмета позову та не повиннi порушувати прав iнших акцiонерiв (учасникiв) господарського товариства. Зокрема, заборона вчиняти дiї має стосуватися лише пакета акцiй, безпосередньо пов'язаного з предметом спору.

     Не допускається забезпечення позову заходами, не передбаченими цим Кодексом".

     4. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1) доповнити статтями 2051, 2062 такого змiсту:

     "Стаття 2051. Пiдроблення документiв, якi подаються для проведення державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     1. Внесення в документи, якi вiдповiдно до закону подаються для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, завiдомо неправдивих вiдомостей, а також умисне подання документiв, якi мiстять завiдомо неправдивi вiдомостi, державному реєстратору -

     караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

     караються штрафом вiд тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого";

     "Стаття 2062. Протиправне заволодiння майном пiдприємства, установи, органiзацiї

     1. Протиправне заволодiння майном пiдприємства, установи, органiзацiї у тому числi частками, акцiями, паями їх засновникiв, учасникiв, акцiонерiв, членiв, шляхом вчинення правочинiв з використанням пiдроблених або викрадених документiв, печаток, штампiв пiдприємства, установи, органiзацiї, -

     карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднанi з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

     3. Тi самi дiї, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподiяли велику шкоду чи спричинили iншi тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     2) абзац другий статтi 341 викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк".

     5. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

     1) у статтi 56:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суб'єкт господарювання - господарська органiзацiя, яка може бути утворена за рiшенням власника (власникiв) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спецiально передбачених законодавством, також за рiшенням iнших органiв, органiзацiй i фiзичних осiб шляхом заснування нової господарської органiзацiї, злиття, приєднання, видiлу, подiлу, перетворення дiючої (дiючих) господарської органiзацiї (господарських органiзацiй) з додержанням вимог законодавства";

     у частинi другiй слово "(видiлення)" замiнити словом "(видiлу)";

     2) у статтi 59:

     у назвi та в частинi першiй слово "дiяльностi" виключити;

     у другому реченнi частини четвертої слово "видiлення" замiнити словом "видiлу";

     абзац п'ятий частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "за рiшенням суду про лiквiдацiю юридичної особи у випадках, визначених законом";

     частину сьому виключити;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Оголошення про реорганiзацiю чи лiквiдацiю господарської органiзацiї або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця протягом десяти робочих днiв з дня внесення вiдповiдного запису до зазначеного реєстру пiдлягає опублiкуванню у виданнi спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї, в якому зазначаються вiдомостi з єдиного державного реєстру";

     3) частину першу статтi 60 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суб'єкт господарювання лiквiдується в порядку, встановленому законом";

     4) у статтi 91:

     у назвi та частинах першiй i другiй слово "дiяльностi" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "припинило свою дiяльнiсть" замiнити словом "припинилося";

     5) у назвi статтi 109 слово "дiяльностi" виключити;

     6) у частинi третiй статтi 121 слова "припинення своєї дiяльностi" замiнити словами "своє припинення";

     7) у частинi першiй статтi 135 слова "господарської дiяльностi" виключити;

     8) абзац дванадцятий частини першої статтi 239 викласти в такiй редакцiї:

     "лiквiдацiя суб'єкта господарювання";

     9) статтi 247, 248 i 361 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 247. Лiквiдацiя суб'єкта господарювання, дiяльнiсть якого суперечить закону чи його установчим документам

     1. У випадках, встановлених законом, до суб'єкта господарювання може бути застосовано адмiнiстративно-господарську санкцiю у виглядi його лiквiдацiї за рiшенням суду.

     Стаття 248. Державна реєстрацiя лiквiдацiї суб'єкта господарювання

     1. У разi лiквiдацiї суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вноситься вiдповiдний запис";

     "Стаття 361. Особливi умови припинення фондової бiржi

     1. Фондова бiржа припиняється за умови, що кiлькiсть її членiв протягом встановленого законом строку залишається меншою, нiж мiнiмальна кiлькiсть, визначена законом.

     2. Фондова бiржа припиняється в порядку, встановленому для припинення господарських товариств, якщо iнше не передбачено законом";

     10) у назвi та частинi першiй статтi 409 слово "дiяльностi" виключити.

     6. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

     1) частину другу статтi 89 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи встановлюються законом. Вiдмова у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи з iнших пiдстав, нiж встановленi законом, не допускається";

     2) у частинi першiй статтi 103 слова "вiдповiдний орган, який здiйснює державну реєстрацiю" замiнити словами "вiдповiдний орган державної влади";

     3) частину першу статтi 104 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Юридична особа припиняється в результатi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiї. У разi реорганiзацiї юридичних осiб майно, права та обов'язки переходять до правонаступникiв";

     4) у статтi 110:

     пункт 2 частини першої замiнити двома пунктами такого змiсту:

     "2) за рiшенням суду про лiквiдацiю юридичної особи через допущенi при її створеннi порушення, якi не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або вiдповiдного органу державної влади;

     3) за рiшенням суду про лiквiдацiю юридичної особи в iнших випадках, встановлених законом, - за позовом вiдповiдного органу державної влади";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо з позовом про лiквiдацiю юридичної особи звернувся орган державної влади, лiквiдатором може бути призначений цей орган, якщо вiн надiлений вiдповiдними повноваженнями";

     абзац другий виключити.

     7. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682 iз наступними змiнами):

     1) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Припинення товариства

     Припинення товариства здiйснюється в порядку, встановленому законом";

     2) статтi 20 i 22 виключити;

     3) у частинi п'ятiй статтi 68 слово "дiяльностi" виключити.

     8. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) в абзацах другому i третьому частини третьої статтi 11 слово "екземпляр" замiнити словом "примiрник";

     2) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     абзац восьмий пiсля слова "iм'я" доповнити словами "країна громадянства", а пiсля слова "найменування" - словами "країна резидентства";

     в абзацi двадцять другому слово "дату" виключити;

     у частинi четвертiй:

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "країна громадянства фiзичної особи".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тридцять першим;

     3) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Порядок скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи на пiдставi судового рiшення та порядок проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням

     1. У разi постановлення судового рiшення щодо скасування рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змiн до установчих документiв юридичної особи або про визнання повнiстю або частково недiйсними змiн до установчих документiв юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рiшенням надсилає його юридичнiй особi - вiдповiдачу для вжиття заходiв до приведення установчих документiв у вiдповiднiсть iз прийнятим судовим рiшенням, а також державному реєстратору для внесення запису про судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи.

     Дата надходження вiдповiдного судового рiшення вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     У разi якщо пiд час внесення запису про судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи державний реєстратор встановлює, що в Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про реєстрацiйнi дiї, проведенi пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування її державної реєстрацiї, державний реєстратор зобов'язаний повiдомити про це суд, який прийняв таке судове рiшення.

     На пiдставi повiдомлення державного реєстратора суд, який прийняв судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, приймає додаткове рiшення про скасування також реєстрацiйних дiй, проведених пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи.

     Суд, який прийняв судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї реєстрацiйних дiй, проведених пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, у день набрання законної сили судовим рiшенням надсилає його юридичнiй особi - вiдповiдачу для вжиття заходiв до приведення установчих документiв у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, а також державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї реєстрацiйних дiй, проведених пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи.

     Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих днiв з дати надходження судового рiшення щодо скасування державної реєстрацiї реєстрацiйних дiй, проведених пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру записи щодо скасування державної реєстрацiї реєстрацiйних дiй, проведених пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, i в той самий день повiдомляє про внесення таких записiв органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України.

     2. Документи, поданi для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, приймаються за описом, копiя якого в день надходження документiв видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженiй ним особi з вiдмiткою про дату надходження документiв.

     Дата надходження документiв, поданих для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     3. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, поданi для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, якщо:

     документи поданi за неналежним мiсцем проведення державної реєстрацiї;

     документи не вiдповiдають вимогам, встановленим частинами першою, другою, четвертою - сьомою статтi 8 та частиною п'ятою статтi 10 цього Закону;

     до державного реєстратора надiйшло рiшення суду щодо заборони проведення реєстрацiйних дiй;

     документи поданi не в повному обсязi;

     документи поданi особою, яка не має на це повноважень;

     в Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про реєстрацiйнi дiї, проведенi пiсля реєстрацiйної дiї, стосовно якої прийнято судове рiшення щодо скасування її державної реєстрацiї.

     4. Про залишення без розгляду документiв, поданих для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, засновнику або уповноваженiй ним особi не пiзнiше наступного робочого дня з дати їх надходження державний реєстратор видає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) документи, що подавалися для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, вiдповiдно до опису та вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням пiдстав залишення документiв без розгляду.

     Залишення без розгляду документiв, поданих для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, не перешкоджає повторному зверненню засновника або уповноваженої ним особи до державного реєстратора в загальному порядку пiсля усунення причин, що були пiдставою для залишення цих документiв без розгляду.

     5. Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення без розгляду документiв, поданих для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, зобов'язаний перевiрити цi документи на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, вiдповiдно до статтi 30 цього Закону.

     6. Перевiрка на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, вiдповiдно до статтi 30 цього Закону здiйснюється з використанням вiдомостей з Єдиного державного реєстру.

     7. У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням.

     8. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, є датою державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи.

     9. Строк державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи не повинен перевищувати три робочих днi з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи.

     10. Державний реєстратор у день проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз судовим рiшенням, зобов'язаний передати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України вiдомостi з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв".

     9. В абзацi восьмому частини першої статтi 1 Закону України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197) слова "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "фiзична особа - пiдприємець".

     II. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
10 жовтня 2013 року
N 642-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.