ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов для економiчного зростання в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 10 квiтня 2014 року N 1200-VII
(враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 4 липня 2014 року N 1588-VII)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 p., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     абзац другий пiдпункту 14.1.112 виключити;

     пiдпункт 14.1.126 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

     а) для цiлей роздiлу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числi супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значеннi, наведеному в пiдпунктi 14.1.128 цiєї статтi, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облiк безпосередньо пiсля пунктiв їх пiдготовки iз застосуванням засобiв приладового облiку;

     б) для цiлей роздiлу XVIII - вироблена продукцiя у значеннi, наведеному в Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї". У випадках, коли вироблена продукцiя облiковується та використовується iнвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому пiдпунктом "а" цього пункту";

     у пiдпунктi 14.1.150 виключити слова "за виключенням агломерацiї руд з термiчною обробкою" та слова "(без якiсної змiни мiнеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохiмiчної структури)".

     2. Статтю 43 доповнити пунктом 43.6 такого змiсту:

     "43.6. Повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань платникам податкiв здiйснюється з бюджету, у який такi кошти були зарахованi".

     3. В абзацi першому пункту 151.1 статтi 151 цифри "16" замiнити цифрами "18".

     4. У статтi 164:

     у пунктi 164.2:

     пiдпункт 164.2.8 викласти в такiй редакцiї:

     "164.2.8. дохiд у виглядi дивiдендiв, виграшiв, призiв, процентiв (крiм процентiв у сумi, що не перевищує в рiк сiмнадцять прожиткових мiнiмумiв для працездатної особи, встановлених законом на 1 сiчня звiтного податкового року, процентiв, визначених у пiдпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивiдендiв, визначених у пiдпунктi 165.1.18 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу, а також виграшiв та призiв у державну грошову лотерею в розмiрах, передбачених у пiдпунктi 165.1.46 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу)";

     доповнити новим пiдпунктом 164.2.19 такого змiсту:

     "164.2.19. суми пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, якщо їх розмiр перевищує десять тисяч гривень на мiсяць, - у частинi такого перевищення, а також пенсiй з iноземних джерел, якщо згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, такi пенсiї пiдлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країнi їх виплати".

(абзац шостий пункту 4 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1200-VII)

     У зв'язку з цим пiдпункт 164.2.19 вважати пiдпунктом 164.2.20.

     5. У статтi 165:

     у пунктi 165.1:

     пiдпункт "е" пiдпункту 165.1.1 викласти в такiй редакцiї:

     "е) сума пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, крiм випадку, визначеного пiдпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 цього Кодексу, а також пенсiй з iноземних джерел, якщо згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, такi пенсiї не пiдлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країнi їх виплати";

     у пiдпунктi 165.1.41 слова "заробiтної плати" виключити.

     6. У статтi 167:

     пункт 167.1 викласти в такiй редакцiї:

     "167.1. Ставка податку становить 15 вiдсоткiв бази оподаткування щодо доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) (крiм випадкiв, визначених у пунктах 167.2-167.5 цiєї статтi), у тому числi, але не виключно у формi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами та за цивiльно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий вiд органiзатора азартної гри.

     Оподаткування процентiв, сума яких обчислюється з урахуванням пiдпункту 164.2.8 пункту 164.2 статтi 164 цього роздiлу, дивiдендiв, роялтi та iнвестицiйного прибутку, нарахованих (виплачених) на користь фiзичних осiб протягом звiтного мiсяця, здiйснюється податковим агентом пiд час кожного нарахування (виплати) iз застосуванням ставки, встановленої абзацом першим цього пункту, що не виключає обов'язку отримувача таких доходiв щодо здiйснення рiчного перерахунку за сукупнiстю ставок, передбачених пунктом 167.5 цiєї статтi.

     Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статтi 164 цього роздiлу щодо доходiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, в календарному мiсяцi перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 вiдсоткiв.

     Платники податку, якi подають податковi декларацiї за податковий (звiтний) рiк згiдно iз статтями 177 i 178 цього роздiлу, застосовують ставку податку 17 вiдсоткiв до частини середньомiсячного рiчного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року. Розмiр середньомiсячного рiчного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних мiсячних оподатковуваних доходiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, подiлена на кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких платником податку було одержано такi доходи у податковому (звiтному) роцi, за який здiйснюється декларування.

     Встановленi в абзацах першому та третьому цього пункту ставки податкiв не застосовуються до доходiв, визначених у пунктах 167.2-167.5 цiєї статтi";

     абзаци другий - дев'ятий пункту 167.2 виключити;

     пункт 167.5 викласти в такiй редакцiї:

     "167.5. При перерахунку загального рiчного оподатковуваного доходу для бази оподаткування доходiв у формi процентiв, обчисленої з урахуванням пiдпункту 164.2.8 пункту 164.2 статтi 164 цього Кодексу, дивiдендiв, роялтi та iнвестицiйного прибутку застосовуються такi ставки:

     якщо база оподаткування звiтного податкового року не перевищує 204 прожиткових мiнiмуми - 15 вiдсоткiв;

     якщо база оподаткування звiтного податкового року перевищує 204 прожиткових мiнiмуми, але не перевищує 396 прожиткових мiнiмумiв, до суми такого перевищення - 20 вiдсоткiв;

     якщо база оподаткування звiтного податкового року перевищує 396 прожиткових мiнiмумiв, до суми такого перевищення - 25 вiдсоткiв.

     Ставка податку може становити iнший розмiр, визначений вiдповiдними нормами цього роздiлу".

     7. Пункт 168.3 статтi 168 пiсля слiв "у тому числi роботодавцем" доповнити словами "органами Пенсiйного фонду України".

     8. У статтi 170:

     пiдпункт 170.4.1 викласти в такiй редакцiї:

     "170.4.1. Податковим агентом платника податку пiд час нарахування (виплати) на його користь доходiв у формi процентiв є особа, яка здiйснює таке нарахування (виплату).

     Загальна сума податкiв, утриманих протягом звiтного податкового мiсяця з таких нарахованих (виплачених) процентiв платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначенi цим Кодексом для мiсячного податкового перiоду.

     При цьому банкiвська установа не здiйснює утримання та перерахування податку iз суми доходу у формi процентiв, а податок сплачується фiзичною особою самостiйно за результатами подання рiчної податкової декларацiї";

     пiдпункт 170.4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у виглядi процентiв, вiдображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом "б" пункту 176.2 статтi 176 цього Кодексу, загальну суму таких нарахованих (сплачених) платнику податку доходiв та загальну суму утриманого (перерахованого) з них податку";

     пiдпункт 170.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "170.4.3. Оподаткування процентiв, нарахованих (виплачених) на користь фiзичних осiб протягом мiсяця, здiйснюється податковим агентом пiд час кожного нарахування (виплати) iз застосуванням ставки, визначеної абзацом другим пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу, з урахуванням абзацу третього пiдпункту 170.4.1 пункту 170.4 цiєї статтi";

     у пiдпунктi 170.5.3 пункту 170.5 слова та цифри "у пунктi 167.2" замiнити словами та цифрами "абзацом другим пункту 167.1";

     абзац другий пiдпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити.

     9. Пункт 176.1 статтi 176 доповнити пiдпунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) подавати податкову декларацiю за результатами податкового (звiтного) року у строки, передбаченi цим Кодексом для платникiв податку на доходи фiзичних осiб, якщо протягом такого податкового (звiтного) року оподатковуванi доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формi процентiв, сума яких перевищує зазначену у пiдпунктi 164.2.8 пункту 164.2 статтi 164 цього Кодексу, дивiдендiв, роялтi, iнвестицiйного прибутку, та здiйснити рiчний перерахунок податку з урахуванням пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу.

     Нарахований за результатами рiчного перерахунку податок зменшується на суму податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звiтного податкового року за ставкою, зазначеною в абзацi другому пункту 167.1 цiєї статтi. Позитивна рiзниця податку за результатом рiчного перерахунку включається платником податку до рiчної податкової декларацiї".

     10. У пунктi 193.1 статтi 193:

     у пiдпунктi "а" цифри "17" замiнити цифрами "20";

     доповнити пiдпунктом "в" такого змiсту:

     "в) 7 вiдсоткiв по операцiях з постачання лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв (у тому числi аптечними закладами), а також з постачання виробiв медичного призначення за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     11. У статтi 194:

     пункт 194.1 пiсля слiв "нульова ставка" доповнити словами та цифрою "та 7 вiдсоткiв"; у пiдпунктi 194.1.1 цифри та слово "17 вiдсоткiв" замiнити цифрами та словами "20 вiдсоткiв, 7 вiдсоткiв".

     12. У статтi 196:

     у пунктi 196.1:

     у пiдпунктi 196.1.16 цифри та слово "100 євро" замiнити цифрами та словом "150 євро";

     у пiдпунктi 196.1.17 цифри та слово "300 євро" замiнити цифрами та словом "150 євро", слова "протягом однiєї доби" замiнити словами "в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника".

     13. Пiдпункт 197.1.27 пункту 197.1 статтi 197 виключити.

     14. Абзац перший пункту 200.17 статтi 200 викласти в такiй редакцiї:

     "200.17. Джерелом сплати бюджетного вiдшкодування (у тому числi заборгованостi бюджету) є доходи бюджету, до якого сплачується податок".

     15. У статтi 215:

     у пунктi 215.3:

     пiдпункти 215.3.1-215.3.4 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиницi вимiру Ставки податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 1,24
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi -"- 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) -"- 3,58
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
гривень за 1 лiтр 5,20
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв -"- 3,58
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
сидр i перрi (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 70,53
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 0,63
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 70,53
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт -"- 70,53

     215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто) 272,00    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну -"- 272,00    
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 96,88 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром -"- 216,50 -"- 12
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 272,00    

     215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 127,00
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром -"- 289,63

     215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру ставка
  Легкi дистиляти:    
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 182
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарних пiдкатегорiях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 -"- 182
  Бензини спецiальнi:    
2710 12 21 00 уайт-спiрит -"- 182
2710 12 25 00 iншi спецiальнi бензини -"- 198
  Бензини моторнi:    
2710 12 31 00 бензини авiацiйнi бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше: -"- 30
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi -"- 198
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
iншi бензини -"- 198
2710 20 90 00 бензини моторнi iз вмiстом свинцю менш як 0,013 г/л та iз вмiстом бiодизелю -"- 198
2710 12 51 10
2710 12 51 20
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л -"- 198
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
     
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 30
2710 12 90 00 Iншi легкi дистиляти - " - 198
2710 20 90 00 iншi легкi дистиляти з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафтопродуктiв iз вмiстом бiодизелю, крiм легких дистилятiв, що призначенi для специфiчних та хiмiчних перетворень i спецiальних та моторних бензинiв - " - 198
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
для специфiчних процесiв переробки - " - 182
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у пiдкатегорiї 2710 19 11 - " - 182
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 19
2710 19 25 00 iнший гас - " - 182
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти - " - 182
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00
Важкi дистиляти (газойлi): - " - 98
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
Важкi дистиляти (газойлi): - " - 128
2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39
Тiльки паливо пiчне побутове - " - 98
2710 19 51 00 Паливо рiдке (мазут) для специфiчних процесiв переробки - " - 98
2710 19 55 00 Паливо рiдке (мазут) для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 - " - 98
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) та iншi гази - " - 44
2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугiльний - " - 250
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт) - " - 400
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних складних ефiрiв жирних кислот - " - 98";

     у пунктi 215.3.5:

     1) цифри i слова:

"8703 21 10 00 - - - новi 0,05 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 21 10 00 - - - новi 0,1 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     2) цифри i слова:

"8703 22 10 00 - - - новi 0,03 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 22 10 00 - - - новi 0,06 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     3) цифри i слова:

"8703 23 11 10 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,16 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 11 30 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см,але не бiльш як 3000 куб. см 0,65 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 11 10 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,32 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 1,3 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     4) цифри i слова:

"8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,13 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,13 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,26 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,26 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     5) цифри i слова:

"8703 24 10 00 - - - новi 1,09 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 24 10 00 - - - новi 2,18 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     6) цифри i слова:

"8703 31 10 00 - - - новi 0,05 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 31 10 00 - - - новi 0,1 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     7) цифри i слова:

"8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,16 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 19 00 - - - - iншi 0,16 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,32 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 19 00 - - - - iншi 0,32 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     8) цифри i слова:

"8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 1,09 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 2,18 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна";

     у пунктi 215.3.6:

     1) цифри i слова:

"8707 10 10 10 - - - укомплектованi 109 євро за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектованi 109 євро за 1 штуку"

     замiнити цифрами i словами:

"8707 10 10 10 - - - укомплектованi 218 євро за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектованi 218 євро за 1 штуку";

     2) цифри i слова:

"8707 10 90 10 - - - що використовувалися п'ять рокiв або менше 436 євро за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад п'ять рокiв 436 євро за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - iншi 436 євро за 1 штуку"

     замiнити цифрами i словами:

"8707 10 90 10 - - - що використовувалися п'ять рокiв або менше 872 євро за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад п'ять рокiв 872 євро за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - iншi 872 євро за 1 штуку";

     пункт 215.3.7 викласти у такiй редакцiї:

"8711 10 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3 0,06 євро об'єму двигуна за 1 куб. см цилiндрiв
8711 20 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 250 см3 0,06 євро об'єму двигуна за 1 куб. см цилiндрiв
8711 30 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски: з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3 0,06 євро об'єму двигуна за 1 куб. см цилiндрiв
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 500 см3, але не бiльш як 800 см3 0,44 євро об'єму двигуна за 1 куб. см цилiндрiв
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 800 см3 0,44 євро об'єму двигуна за 1 куб. см цилiндрiв
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них, крiм тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом; коляски 22 євро за 1 штуку".

     16. У статтi 234:

     1) у пунктi 234.1:

     пiдпункти 234.1.1 i 234.1.2 викласти у такiй редакцiї:

     "234.1.1. для мотоциклiв:

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 500 3,82
2 501 800 6,37
3 понад 800 12,73

     234.1.2. для легкових автомобiлiв (крiм автомобiлiв, обладнаних електродвигуном):

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 1000 3,82
2 1001 1500 6,37
3 1501 1800 8,9
4 1801 2500 12,73
5 2501 3500 31,82
6 3501 4500 50,9
7 4501 5500 57,27
8 5501 6500 69,99
9 понад 6500 76,35";

     у пiдпунктi 234.1.3 цифри "0,58" замiнити цифрами "0,63";

     у пiдпунктi 234.1.4 цифри "5,88" замiнити цифрами "6,37";

     у пiдпунктi 234.1.5 цифри "2,93" замiнити цифрами "3,17";

     пiдпункт 234.1.6 викласти у такiй редакцiї:

     "234.1.6. для вантажних та вантажо-пасажирських автомобiлiв:

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 8200 19,09
2 8201 15000 25,45
3 понад 15000 31,82

     Збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобiлiв сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобiлiв";

     у пiдпунктi 234.1.7 цифри "17,63" замiнити цифрами "19,09";

     у пiдпунктi 234.1.8 цифри "5,88" замiнити цифрами "6,37";

     у пiдпунктi 234.1.9 цифри "5,40" замiнити цифрами "5,85";

     2) пункт 234.2 викласти у такiй редакцiї:

     "234.2. Ставки збору для суден:

     234.2.1. для суден, оснащених стацiонарним або пiдвiсним двигуном (двигунами):

Група Потужнiсть двигуна, кВт Ставка збору, гривень за 1 кВт потужностi двигуна
1 до 55 (включно) 3,17
2 понад 55 3,82

     234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група Довжина корпусу судна, метрiв Ставка збору, гривень за 100 сантиметрiв довжини корпусу судна
1 до 7,5 (включно) 8,90
2 понад 7,5 17,82";

     3) у пiдпунктах 234.3.1 i 234.3.2 пункту 234.3 цифри "1,18" замiнити цифрами "1,28".

     17. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти у такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 1553,79
Амiак 291,41
Ангiдрид сiрчистий 1553,79
Ацетон 582,83
Бенз(о)пiрен 1977992,51
Бутилацетат 349,96
Ванадiю п'ятиокис 5828,32
Водень хлористий 58,54
Вуглецю окис 58,54
Вуглеводнi 87,81
Газоподiбнi фтористi сполуки 3846,95
Твердi речовини 58,54
Кадмiю сполуки 12298,01
Марганець та його сполуки 12298,01
Нiкель та його сполуки 62658,23
Озон 1553,79
Ртуть та її сполуки 65863,81
Свинець та його сполуки 65863,81
Сiрководень 4993,53
Сiрковуглець 3245,03
Спирт н-бутиловий 1553,79
Стирол 11346,13
Фенол 7052,52
Формальдегiд 3846,95
Хром та його сполуки 41713,2

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 11113,26
II 2545,11
III 379,22
IV 87,81

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовно безпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 467807,81
0,0001-0,001 (включно) 40081,78
Понад 0,001-0,01 (включно) 5536,9
Понад 0,01-0,1 (включно) 1553,79
Понад 0,1 58,54

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривнi за 1 тонну".

     18. Статтю 244 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

     244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi здiйснення торгiвлi на митнiй територiї України паливом власного виробництва:

Вид палива Ставка податку, гривень за 1 тонну
Бензин неетилований 86,53
Бензин сумiшевий 71,26
Зрiджений нафтовий газ 117,07
Дизельне бiопаливо 73,81
Дизельне пальне з вмiстом сiрки:  
бiльш як 0,2 мас. % 86,53
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 66,17
бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 59,8
не бiльш як 0,005 мас. % 38,18
Мазут 86,53
Стиснений природний газ 58,54
Бензин авiацiйний 59,8
Гас 73,81

     244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi ввезення палива на митну територiю України:

Вид палива Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 грама на лiтр або менше 86,53
Бензин сумiшевий 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 грама на лiтр або менше, iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi 71,26
  2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 грама на лiтр або менше, iз вмiстом менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi  
Зрiджений нафтовий газ 2711 11 00 00 газ природний скраплений (зрiджений) 117,07
2711 12 11 00 пропан скраплений (зрiджений), для використання як паливо  
2711 14 00 00 етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн скрапленi (зрiдженi)  
2711 19 00 00 iншi гази нафтовi скрапленi (зрiдженi)  
Дизельне бiопаливо Дизельне пальне з вмiстом сiрки 3824 90 98 00 бiодизель 73,81
  важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:  
2710 19 49 00 бiльш як 0,2 мас. % 86,53
2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% 66,17
2710 19 41 20 бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% 59,8
2710 19 41 10 не бiльш як 0,005 мас.% паливо рiдке (мазут): 38,18
2710 19 61 00 не бiльш як 1 мас.% 38,18
2710 19 63 00 бiльш як 1 мас.%, але не бiльш як 2 мас.% 59,8
2710 19 65 00 бiльш як 2 мас.%, але не бiльш як 2,8 мас.% 66,17
2710 19 69 00 бiльш як 2,8 мас.% 86,53
Бензин авiацiйний 2710 11 31 00 бензини авiацiйнi 59,8
Гас 2710 19 21 00 гас, що використовується як паливо для реактивних двигунiв 73,81
2710 19 25 00 гас, що використовується як паливо для iнших видiв двигунiв, крiм реактивних двигунiв".

     19. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти у такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 1020,6
Органiчнi речовини (за показниками бiохiмiчного споживання кисню (БСК 5) 408,5
Завислi речовини 29,27
Нафтопродукти 6003,94
Нiтрати 87,81
Нiтрити 5012,61
Сульфати 29,27
Фосфати 815,72
Хлориди 29,27

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовно безпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовно безпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 106936,91
Понад 0,001-0,1 (включно) 77534,45
Понад 0,1-1 (включно) 13366,96
Понад 1-10 (включно) 1360,37
Понад 10 272,33".

     20. У статтi 246:

     1) у пунктi 246.1:

     у пiдпунктi 246.1.1 цифри "506,44" замiнити цифрами "548,47";

     у пiдпунктi 246.1.2 цифри "8,81" замiнити цифрами "9,54";

     2) пункт 246.2 викласти у такiй редакцiї:

     "246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв, якi встановлюються залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 890,79
II високонебезпечнi 32,45
III помiрно небезпечнi 8,14
IV малонебезпечнi 3,17
  малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничодобувної промисловостi 0,31".

     21. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,0074" замiнити цифрами "0,008".

     22. Статтю 248 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк

     248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 381767,57 12725,59
Середньоактивнi та низькоактивнi 7126,32 2545,11".

     23. У статтi 263:

     пункт 263.1 доповнити пiдпунктами 263.1.5 та 263.1.6 такого змiсту:

     "263.1.5. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачi, крiм суб'єктiв пiдприємництва, якi вiдповiдно до законодавства вiдносяться до фермерських господарств, що провадять господарську дiяльнiсть з видобування пiдземних вод на пiдставi дозволiв на спецiальне водокористування.

     263.1.6. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачi, крiм суб'єктiв пiдприємництва, якi вiдповiдно до законодавства вiдносяться до фермерських господарств, - громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних дiлянок, розмiр яких перевищує норми, передбаченi статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прiснi пiдземнi води iз застосуванням електричних пристроїв у обсязi понад 13 кубiчних метрiв на особу в мiсяць (за показниками лiчильникiв)";

     пiдпункти 263.2.1 та 263.2.2 пункту 263.2 викласти у такiй редакцiї:

     "263.2.1. Об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожнiй наданiй у користування дiлянцi надр, що визначена у вiдповiдному спецiальному дозволi, є обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин у податковому (звiтному) перiодi, приведеної у вiдповiднiсть iз стандартом, встановленим галузевим законодавством.

     263.2.2. До об'єкта оподаткування належать:

     а) обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин з надр на територiї України, її континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони, у тому числi обсяг мiнеральної сировини, що утворюється в результатi виконання первинної переробки, що провадиться iншими нiж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною;

     б) обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин з вiдходiв (втрат, хвостiв тощо) гiрничого пiдприємства, у тому числi обсяг мiнеральної сировини, що утворюється в результатi виконання первинної переробки, що провадиться iншими нiж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку вiдповiдно до законодавства необхiдно отримати спецiальний дозвiл";

     пункт 263.4 виключити;

     пiдпункт 263.5.3 пункту 263.5 виключити;

     пiдпункт 263.6.2 пункту 263.6 пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Фактична цiна реалiзацiї для руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, за податковий (звiтний) перiод як середня цiна однiєї тонни вiдповiдного виду товарної продукцiї (залiзорудного концентрату, iльменiтового та рутилового концентратiв, урановмiсних руд), перерахованої у гривнi за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за звiтним перiодом, визначена виходячи з цiн, опублiкованих у щомiсячному свiтовому комерцiйному iнформацiйному оглядi протягом поточного звiтного (податкового) перiоду, за методикою, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi якщо у податковому (звiтному) перiодi фактичну цiну реалiзацiї для руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, не визначено, фактичною цiною вважається цiна реалiзацiї вiдповiдного виду руди, що не може бути нижче цiни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, у попередньому звiтному (податковому) перiодi".

     У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - десятим;

     абзаци третiй та четвертий пiдпункту 263.6.9 пункту 263.6 викласти у такiй редакцiї:

     "Крмпе коефiцiєнт рентабельностi гiрничого пiдприємства, обчислений у матерiалах геолого-економiчної оцiнки запасiв корисних копалин дiлянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр (десятковий дрiб). Гiрничi пiдприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економiчної оцiнки запасiв корисних копалин дiлянки надр, обчислюють податковi зобов'язання iз застосуванням коефiцiєнта рентабельностi, що дорiвнює трикратному розмiру облiкової ставки Нацiонального банку України;

     Vмп обсяг (кiлькiсть) товарної продукцiї гiрничого пiдприємства видобутих корисних копалин (мiнеральної сировини), що видобута за податковий (звiтний) перiод";

     пункти 263.7 та 263.8 викласти у такiй редакцiї:

     "263.7. Обчислення податкових зобов'язань з плати за користування надрами для вiдповiдного виду видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) в межах однiєї дiлянки надр за податковий (звiтний) перiод обчислюються за такою формулою:

     Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

     де Vф - обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у податковому (звiтному) перiодi (в одиницях маси або об'єму);

     Вкк вартiсть одиницi вiдповiдного виду видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), обчислена згiдно з пунктом 263.6 цiєї статтi;

     Свнз величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у вiдсотках), встановлена у

     пунктi 263.9 цiєї статтi;

     Кпп коригуючий коефiцiєнт, встановлений у пунктi 263.10 цiєї статтi;

     263.8. Обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) визначається платником плати у журналi облiку видобутих корисних копалин самостiйно вiдповiдно до вимог, затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї та нормативних актiв, що регламентують вимоги до вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничодобувних пiдприємств стосовно визначення якостi сировини та кiнцевого продукту, визначення вмiсту основної та супутньої корисної копалини в лабораторiях, атестованих згiдно з правилами уповноваження та атестацiї у державнiй метрологiчнiй системi.

     Залежно вiд вiдповiдного виду видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) її кiлькiсть визначається в одиницях маси або об'єму";

     пiдпункт 263.9.1 пункту 263.9 викласти в такiй редакцiї:

     "263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у вiдсотках вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у таких розмiрах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гiрничому пiдприємству Ставка, вiдсоток вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства
руднi (металовмiснi (металiчнi), у тому числi руди) кориснi копалини:  
чорних, кольорових та легувальних металiв 5,00
урановмiснi (в технологiчному розчинi) 5,00
iншi, нiж урановмiснi чорних, кольорових та легувальних металiв 5,00
енергетичнi кориснi копалини:  
вугiлля:  
коксiвне 1,50
енергетичне 0,75
антрацит 1,00
буре 1,00
торф 1,00
вуглеводнi 1), 2):  
нафта:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 39,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 18,00
конденсат  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 42,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 18,00
газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 20,00
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв 14,00
з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України 11,00
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 28,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 15,00
неенергетичнi, неруднi (неметаловмiснi (неметалiчнi)) кориснi копалини, води пiдземнi3), води поверхневi, грязi лiкувальнi (пелоїди) 5,00

_____________
     1) В умовах дiї угоди про розподiл продукцiї для нафти та конденсату, видобутих в межах територiї України, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється iз застосуванням ставки у розмiрi 2 вiдсотки вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства;
     2) В умовах дiї угоди про розподiл продукцiї для газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугiльних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд, видобутих в межах територiї України, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється iз застосуванням ставки у розмiрi 1,25 вiдсотка вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства;
     3) Плата за користування надрами для видобування прiсних пiдземних вод, якi видобуваються платниками, зазначеними у пiдпунктi 263.1.6 пункту 263.1 цiєї статтi, застосовується за ставками, визначеними у пунктi 325.2 статтi 325 цього Кодексу";

     пункт 263.10 доповнити абзацами такого змiсту:

     "До визначених у пунктi 263.9 статтi 263 цього Кодексу ставок плати за користування надрами для руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд у кожному податковому (звiтному) перiодi застосовується коригуючий коефiцiєнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики, для кожного звiтного (податкового) перiоду шляхом дiлення середньої цiни однiєї тонни вiдповiдного виду товарної продукцiї (залiзорудного концентрату, iльменiтового та рутилового концентратiв, урановмiсних руд), перерахованої у гривнi за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за звiтним перiодом, визначена виходячи з цiн, опублiкованих в щомiсячному свiтовому комерцiйному iнформацiйному оглядi протягом поточного звiтного (податкового) перiоду, на базову цiну вiдповiдного виду товарної продукцiї, за методикою, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiд базовою цiною розумiється середня цiна, обчислена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики, визначена виходячи з цiн, опублiкованих в щомiсячному свiтовому комерцiйному iнформацiйному оглядi, станом на 1 квiтня 2014 року i офiцiйно оприлюднена.

     Величина коригуючого коефiцiєнта обчислюється десятковим дробом з точнiстю до чотирьох знакiв вiдповiдно до актiв законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змiнами цiн (тарифiв) на споживчi товари (послуги) i розрахунку iндексу споживчих цiн.

     Якщо величина коригуючого коефiцiєнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд менше одиницi, такий коригуючий коефiцiєнт застосовується iз значенням 1 (одиниця).

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики, щомiсяця до 10 числа наступного звiтного (податкового) перiоду розмiщує визначену величину коригуючого коефiцiєнта на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та подає вiдповiдну iнформацiю Мiнiстерству фiнансiв України та центральному органу державної податкової служби";

     у текстi статтi слова "видобута корисна копалина (мiнеральна сировина)" замiнити словами "товарна продукцiя гiрничого пiдприємства видобута корисна копалина (мiнеральна сировина)".

     24. Пункт 264.4 статтi 264 викласти в такiй редакцiї:

     "264.4. Ставки плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

     Ставки плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиницi вимiру залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв-колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв активного об'єму тис. куб. метрiв 0,3
Використання пiдземного простору надр - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,3
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 0,85
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин кв. метрiв 0,49
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв кв. метрiв 0,36
провадження iншої господарської дiяльностi кв. метрiв 1,19".

     25. У статтi 265:

     абзац перший пiдпункту 265.4.2 пункту 265.4 пiсля слiв "що перебувають у власностi" доповнити словами "фiзичних осiб або";

     слова "житлова площа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "загальна площа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. Пункт 275.1 статтi 275 викласти в такiй редакцiї:

     "275.1. Ставки податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких не проведено:

Групи населених пунктiв з чисельнiстю населення, тис. осiб Ставки податку, гривень за 1 кв. метр Коефiцiєнт, що застосовується у мiстах Києвi, Сiмферополi, Севастополi та мiстах обласного значення
До 3 0,3  
Вiд 3 до 10 0,61  
Вiд 10 до 20 0,97  
Вiд 20 до 50 1,52 1,2
Вiд 50 до 100 1,83 1,4
Вiд 100 до 250 2,13 1,6
Вiд 250 до 500 2,45 2
Вiд 500 до 1000 3,05 2,5
Вiд 1000 i бiльше 4,28 3".

     27. Пiдпункт 288.5.1 пункту 288.5 статтi 288 викласти в такiй редакцiї:

     "288.5.1. не може бути меншою 3 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки".

     28. Пункт 303.1 статтi 303 викласти в такiй редакцiї:

     "303.1. Базою оподаткування податком для сiльськогосподарських товаровиробникiв є нормативна грошова оцiнка одного гектара сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень), з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного за станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого роздiлом XIII цього Кодексу.

     Базою оподаткування податком для земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ) є нормативна грошова оцiнка одного гектара рiллi в Автономнiй Республiцi Крим або в областi, з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного за станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого роздiлом XIII цього Кодексу".

     29. Пункт 314.1 статтi 314 викласти в такiй редакцiї:

     "314.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi уповноваженi особи договорiв простого товариства, якi:

     а) провадять дiяльнiсть з постачання природного газу споживачам на пiдставi укладених з ними договорiв;

     б) споживають iмпортований ними природний газ як паливо або сировину;

     в) споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину".

     30. Пункт 315.1 статтi 315 викласти в такiй редакцiї:

     "315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартiсть природного газу в обсязi:

     а) вiдпущеному кожнiй категорiї споживачiв у звiтному перiодi, яка визначається на пiдставi актiв приймання-передачi газу, пiдписаних платником та вiдповiдним споживачем (для населення - на пiдставi облiкових документiв), з урахуванням вiдповiдного тарифу, для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "а" пункту 314.1 статтi 314;

     б) iмпортованому у звiтному перiодi платником, що визначений у пiдпунктi "б" пункту 314.1 статтi 314;

     в) видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним пiдприємством або його пiдроздiлами, що визначенi платниками у пiдпунктi "в" пункту 314.1 статтi 314, за виключенням обсягу природного газу, визнаного рециркулюючим вiдповiдно до роздiлу I, який визначається платником за показниками вимiрювальних пристроїв, що зазначенi у журналi облiку видобутих корисних копалин iз дотриманням самостiйно затверджених платником вiдповiдно до вимог лiцензiйних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу".

     31. Пункт 316.1 статтi 316 доповнити пунктами "г" i "ґ" такого змiсту:

     "г) суб'єкти господарювання, що визначенi у пiдпунктi "б" пункту 314.1 статтi 314; ґ) суб'єкти господарювання, у тому числi уповноваженi особи простих товариств, що визначенi у пiдпунктi "в" пункту 314.1 статтi 314".

     32. У статтi 317:

     пункт 317.2 викласти в такiй редакцiї:

     "317.2. Пiд дiючим тарифом слiд розумiти:

     а) цiну природного газу для вiдповiдної категорiї споживачiв без урахування тарифiв на його транспортування i постачання споживачам та суми податку на додану вартiсть для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "а" пункту 314.1 статтi 314;

     б) митну вартiсть оформлення природного газу для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "б" пункту 314.1 статтi 314;

     в) середню митну вартiсть iмпортованого природного газу, що визначається в порядку, визначеному цим Кодексом, для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "в" пункту 314.1 статтi 314";

     доповнити пунктом 317.5 такого змiсту:

     "317.5. Платники, що визначенi у пiдпунктi "б" пункту 314.1 статтi 314, сплачують збiр до або в день подання митної декларацiї".

     33. Статтю 320 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 320. Ставки збору

N
з/п
Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 0,84
2. Радiозв'язок:    
  - фiксованої, рухомої сухопутної радiослужб; 0,03 - 470 МГц 817,24
  - морської радiослужби 0,03 - 470 МГц 408,62
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 817,24
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 409,90
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
20,64*
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 41,24
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 2 534,18
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 32 689,28
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
82,48
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
54,14
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 2200 МГц 20 366,34*
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2 - 7 ГГц 36,10*
10 - 42,5 ГГц 12,90*
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
до 1 кВт включно 979,64
вiд 1,1 до 10 кВт включно 1 472,06
вiд 10,1 до 100 кВт включно 2 083,06
вiд 101 до 500 кВт включно 2 451,70
вiд 501 кВт i вище 4 073,26
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
вiд 1 до 10 Вт включно 41,24
вiд 10,1 до 100 Вт включно 123,76
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 203,66
вiд 1,1 до 5 кВт включно 327,42
вiд 5,1 до 20 кВт включно 613,58
вiд 20,1 кВт i вище 817,24
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
до 100 Вт включно 306,78
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 613,58
вiд 1,1 до 10 кВт включно 979,64
вiд 10,1 кВт i вище 1 227,12
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
до 10 Вт включно 28,36
вiд 10,1 до 100 Вт включно 56,72
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 123,76
вiд 1,1 до 5 кВт включно 244,94
вiд 5,1 до 20 кВт включно 489,82
вiд 20,1 кВт i вище 613,58
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1-16 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 1 227,12

_____________
     * Для ширини смуги радiочастот до 30 МГц (15x2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику збору - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75".

     34. У статтi 325:

     1) пункти 325.1 i 325.2 викласти в такiй редакцiї:

     "325.1. Ставки збору за спецiальне використання поверхневих вод:

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка збору, гривень за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 35,66
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (без Iнгульця) 33,92
Iнгульця 51,73
Сiверського Дiнця 69,55
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 39,22
Iнгулу 48,12
Днiстра 21,37
Вiсли та Захiдного Бугу 21,37
Пруту та Сiрету 16,05
Тиси 16,05
Дунаю 14,3
Рiчок Криму 71,31
Рiчок Приазов'я 85,62
Iнших водних об'єктiв 39,22

     325.2. Ставки збору за спецiальне використання пiдземних вод:

Найменування регiону Ставка збору, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм м. Севастополя) 65,95
м. Севастополь 65,95
Областi:  
Вiнницька 57
Волинська 58,88
Днiпропетровська 49,95
Донецька 67,78
Житомирська 57
Закарпатська 37,45
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 57
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 51,73
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 89,15
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 49,95
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 41,44
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 48,89
Кiровоградська 65,95
Львiвська 51,73
Луганська 74,87
Миколаївська 74,87
Одеська 62,41
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 38,56
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 42,98
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 46
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 53,43
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 42,98
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 48,94
Тернопiльська 69,55
Харкiвська 53,47
Херсонська 53,47
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 44,59
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 67,78
Черкаська 38,56
Чернiвецька 62,41
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 53,47
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 41,8
м. Київ 53,27";

     2) у пунктi 325.3 цифри "6,38" замiнити цифрами "6,93";

     3) у пунктi 325.4:

     у пiдпунктi 325.4.1 цифри "0,1094" замiнити цифрами "0,1188";

     у пiдпунктi 325.4.2 цифри "0,0122" замiнити цифрами "0,0132";

     4) у пунктi 325.5:

     у пiдпунктi 325.5.1 цифри "33,51" замiнити цифрами "36,39";

     у пiдпунктi 325.5.2 цифри "40,29" замiнити цифрами "43,75";

     5) у пунктi 325.6:

     у пiдпунктi 325.6.1 цифри "31,17" замiнити цифрами "33,85";

     у пiдпунктi 325.6.2 цифри "36,35" замiнити цифрами "39,48";

     6) у пунктi 325.7 цифри "7,22" замiнити цифрами "7,84".

     35. Абзац шостий пункту 1 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення" виключити.

     36. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     у пiдроздiлi 2:

     пункт 10 виключити;

     доповнити пунктом 151 такого змiсту:

     "151. Тимчасово до 1 жовтня 2014 року вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання на митнiй територiї України зернових культур товарних позицiй 1001 - 1008 згiдно з УКТ ЗЕД та технiчних культур товарних позицiй 1205 i 1206 00 згiдно з УКТ ЗЕД, крiм першого постачання таких зернових та технiчних культур сiльськогосподарськими пiдприємствами - виробниками та пiдприємствами, якi безпосередньо придбали такi зерновi та технiчнi культури у сiльськогосподарських пiдприємств - виробникiв, а також крiм постачання таких зернових та технiчних культур Аграрним фондом у разi їх придбання з податком на додану вартiсть.

     Операцiї з вивезення в митному режимi експорту зернових та технiчних культур, зазначених в абзацi першому цього пункту, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, крiм вивезення сiльськогосподарськими пiдприємствами - виробниками таких зернових та технiчних культур, вирощених на землях сiльськогосподарського призначення, якi перебувають у їх власностi або постiйному користуваннi на дату такого експорту.

     При формуваннi податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, якi одночасно використовуються в оподатковуваних i не оподатковуваних податком на додану вартiсть операцiях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статтi 199 цього Кодексу не застосовуються, сплаченi (нарахованi) суми податку на додану вартiсть по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

     Норми цього пункту не застосовуються до операцiй з постачання зернових культур товарної позицiї 1006 та товарної пiдкатегорiї 1008 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД i такi операцiї оподатковуються податком на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом.

     До 1 жовтня 2014 року призупинити дiю пункту 197.21 статтi 197 цього Кодексу";

     у пунктi 10 пiдроздiлу 4:

     в абзацi п'ятому слова i цифри "по 31 грудня 2014 року включно" виключити;

     абзаци шостий i сьомий виключити;

     у пiдроздiлi 5:

     абзаци шостий - дев'ятий пункту 1 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "56,42 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 квiтня до 31 серпня 2014 року;

     70,53 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 вересня 2014 року застосовується ставка акцизного податку, визначена пiдпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу";

     у пунктi 6 виключити слова i цифри "На тютюновi вироби (за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фiльтра, цигарки", за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фiльтром") з 1 сiчня 2014 року застосовуються такi ставки акцизного податку та мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 77,50 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 173,20 вiдсоткiв 12

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиницi вимiру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 101,60
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 231,70".

     II. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 p., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у частину першу включити пункт 5 такого змiсту:

     "5) юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють операцiї з купiвлi iноземної валюти в безготiвковiй та/або готiвковiй формi.

     Нацiональний банк України забезпечує органiзацiю i контроль за сплатою (утриманням) збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти юридичними та фiзичними особами у безготiвковiй та/або готiвковiй формi.

     Банки подають до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органiв Пенсiйного фонду України звiт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти юридичними та фiзичними особами у безготiвковiй та/або готiвковiй формi у порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину другу пiсля слiв "сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi" доповнити словами "операцiй з купiвлi iноземної валюти в безготiвковiй та/або готiвковiй формi";

     2) у статтю 2 включити пункт 4 такого змiсту:

     "4) для платникiв збору, визначених пунктом 5 статтi 1 цього Закону, - сума операцiї з купiвлi iноземної валюти в безготiвковiй та/або готiвковiй формi";

     3) у частинi третiй статтi 3 цифри "6, 7" замiнити цифрами "5-7";

     4) у статтю 4 включити пункт 6 такого змiсту:

     "6) для платникiв збору, визначених пунктом 5 статтi 1 цього Закону, - 0,5 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, встановленого пунктом 4 статтi 2 цього Закону".

     2. У статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 5-6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) органам доходiв i зборiв:

     а) на їх письмову вимогу щодо наявностi банкiвських рахункiв;

     б) при поданнi банками у встановленому порядку податкового розрахунку сум доходу у виглядi процентiв, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичної особи";

     частину шосту доповнити словами "а також на органи доходiв i зборiв в частинi подання банками податкового розрахунку сум доходу у виглядi процентiв, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичної особи".

     3. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 p., N 53, ст. 793; 1993 p., N 50, ст. 474; 2001 p., N 44, ст. 233; 2008 p., NN 5-8, ст. 78; 2011 p., N 23, ст. 160; 2012 p., N 12-13, ст. 82; 2013 p., N 21, ст. 208):

     1) частину третю статтi 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Штатна чисельнiсть органiв прокуратури України становить 20367 осiб";

     2) у статтi 49:

     абзац перший частини третьої доповнити словами "за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Слiдчим прокуратури надається 50-вiдсоткова знижка плати за займане ними i членами їх сiмей житло, комунальнi послуги в межах норм, встановлених законодавством, i 50-вiдсоткова знижка абонентної плати за користування квартирним телефоном за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 501:

     у частинах другiй i п'ятiй цифри "80" замiнити цифрами "70";

     частину шiстнадцяту виключити.

     4. У статтi 2 Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Служби безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 p., N 4, ст. 53; 2007 p., N 17, ст. 241) цифри та слова "33500 осiб, у тому числi до 27200 вiйськовослужбовцiв" замiнити цифрами та словом "31050 осiб".

     5. У статтi 2 Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 p., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 p., N 10, ст. 95; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 березня 2014 року N 877-VII):

     1) у першому реченнi цифри та слова "324400 осiб, у тому числi 240200 осiб рядового i начальницького складу" замiнити цифрами та словом "245000 осiб";

     2) у другому реченнi цифри "190500" замiнити цифрами "172000".

     6. У статтi 2 Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Управлiння державної охорони України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 p., N 2-3, ст. 50; 2007 p., N 9, ст. 80) слова та цифри "до 2993 осiб, у тому числi 2912 вiйськовослужбовцiв" замiнити цифрами та словом "2694 особи".

     7. У Законi України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 20, ст. 102 iз наступними змiнами):

     1) пункт 3 частини першої статтi 3 виключити;

     2) текст статтi 12 викласти у такiй редакцiї:

     "Допомога при народженнi дитини призначається у розмiрi 41 280 гривень. Виплата допомоги здiйснюється одноразово у сумi 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 мiсяцiв рiвними частинами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 123 слово "першої" виключити;

     4) роздiл IV "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку" виключити.

     8. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 p., N 2-3, ст. 11; 2013 p., N 47, ст. 658; 2014 p., N 10, ст. 115):

     1) пункт 13 частини першої статтi 4 викласти у такiй редакцiї:

     "13) особи, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини";

     2) у статтi 8:

     частину п'ятнадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "15. Сума єдиного внеску, зазначеного у частинi п'ятiй, абзацi другому частини шостої (крiм суми єдиного внеску, що сплачується iз сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомним батькам), частинах сьомiй - дев'ятiй, дванадцятiй - чотирнадцятiй цiєї статтi, розподiляється:

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 2,5843 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, - 5,2397 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, - 3,8860 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи) - 88,2899 вiдсотка";

     частину вiсiмнадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзацi першому частини шостої та частинi десятiй цiєї статтi, розподiляється:

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 2,7488 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи) - 97,2512 вiдсотка.

     Сума єдиного внеску, зазначеного в абзацi другому частини шостої цiєї статтi (сума єдиного внеску, що сплачується iз сум грошового забезпечення батькам вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомним батькам), спрямовується на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи)";

     частину двадцять третю викласти у такiй редакцiї:

     "23. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзацi першому частини одинадцятої цiєї статтi, розподiляється:

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 1,4410 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи) - 98,5590 вiдсотка.

     Сума єдиного внеску, зазначеного в абзацi третьому частини одинадцятої цiєї статтi, розподiляється:

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 1,3661 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, - 4,6449 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи) - 93,9891 вiдсотка.

     Сума єдиного внеску, зазначеного в абзацi четвертому частини одинадцятої цiєї статтi, розподiляється:

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 1,3808 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, - 4,4463 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи) - 94,1729 вiдсотка.

     Сума єдиного внеску, зазначеного в абзацi п'ятому частини одинадцятої цiєї статтi, розподiляється:

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 1,3120 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, - 4,4607 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, - 4,2246 вiдсотка;

     на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (до солiдарної системи) - 90,0027 вiдсотка";

     3) абзац третiй частини шостої статтi 10 викласти у такiй редакцiї:

     "на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування - 34,3 вiдсотка, на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття - 0,5 вiдсотка, на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, - 1,7 вiдсотка, на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, - 1,61 вiдсотка".

     9. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 p., N 15, ст. 190; 2004 p., N 45, ст. 503; 2006 p., N 51, ст. 519; 2007 p., N 33, ст. 442; 2008 p., NN 5-8, ст. 78):

     1) частину третю статтi 12 виключити;

     2) пункт 3 статтi 11 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi першим реченням абзацу першого цього пункту, надаються вiйськовослужбовцям та членам їх сiмей за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     3) абзаци третiй i четвертий пункту 5 статтi 12 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються вiйськовослужбовцям i членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi, за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 14:

     пiдпункт 1 пункту 1 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi пiдпунктом "б" пiдпункту 1 цього пункту, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 3 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi пiдпунктом 2 цього пункту, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     10. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 p., N 30, ст. 258; 2008 p., NN 5-8, ст. 78):

     1) у статтi 21:

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi цiєю частиною щодо безоплатного проїзду у вiдпустку, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзаци другий - четвертий частини одинадцятої замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi цiєю частиною, надаються особам рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi, за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину третю статтi 22 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi цiєю частиною, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     11. У Кодексi цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 p., N 34-35, ст. 458):

     1) частину четверту статтi 117 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi цiєю частиною, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину другу статтi 120 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Пiльги, передбаченi частиною першою цiєї статтi, надаються особам рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту та членам їхнiх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi, за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     12. У статтi 22 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 p., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 p., NN 5-8, ст. 78):

     1) частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Працiвникам мiлiцiї та членам їх сiмей надається 50-вiдсоткова знижка плати за користування житлом та комунальними послугами, за паливо в межах норм, встановлених законодавством";

     2) частини шосту та сьому викласти у такiй редакцiї:

     "За працiвниками мiлiцiї, звiльненими зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв, зберiгається право на пiльги згiдно з цим Законом.

     Пiльги, передбаченi частинами четвертою, п'ятою цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     13. Друге речення абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 p., N 21, ст. 84; 2005 p., N 4, ст. 83; 2008 p., NN 5-8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї: "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням надаються працiвникам за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     14. Перше речення пункту 7 частини першої статтi 9 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 p., N 4, ст. 18; 2003 p., N 16, ст. 125) пiсля слiв "оплати комунальних послуг" доповнити словами "у межах норм, встановлених законодавством".

     15. У пунктi "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 p., N 4, ст. 19; 2005 p., N 26, ст. 355; 2007 p., N 16, ст. 215; 2008 p., NN 5-8, ст. 78):

     1) абзац перший пiсля слiв "освiтленням i опаленням" доповнити словами "в межах норм, встановлених законодавством";

     2) абзаци другий - четвертий замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються працiвникам за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     16. Частину п'яту статтi 29 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 p., N 24, ст. 168) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням надаються працiвникам за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     17. Частину п'яту статтi 20 Закону України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 p., N 50-51, ст. 310) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням надаються працiвникам за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     18. Частину третю статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 p., N 23, ст. 177; 2008 p., NN 5-8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною другою цiєї статтi, надаються працiвникам за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     19. Частину третю статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 p., N 25, ст. 191; 2008 p., NN 5-8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною другою цiєї статтi, надаються працiвникам за умови, якщо розмiр їх середньомiсячного сукупного доходу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     20. Роздiл IX "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 14, ст. 71; 2008 p., NN 5-8, ст. 78) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Установити, що громадянам, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя, матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок коштiв, якi надходять вiд платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя.

     У разi виникнення дефiциту коштiв для фiнансування цих виплат такий дефiцит покривається за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та бюджету м. Севастополя".

     21. Роздiл XI "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 p., N 46-47, ст. 403 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Установити, що громадянам, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя, соцiальнi послуги та виплати, передбаченi цим Законом, здiйснюються за рахунок коштiв, якi надходять вiд платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя.

     У разi виникнення дефiциту коштiв для фiнансування цих виплат такий дефiцит покривається за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та бюджету м. Севастополя".

     22. Роздiл VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 p., N 22, ст. 171; 2013 p., N 24, ст. 243) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Установити, що громадянам, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя, соцiальнi послуги та матерiальне забезпечення, передбаченi цим Законом, здiйснюються за рахунок коштiв, якi надходять вiд платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя.

     У разi виникнення дефiциту коштiв для фiнансування цих виплат такий дефiцит покривається за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та бюджету м. Севастополя".

     23. У частинi другiй статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 p., N 29, ст. 399; 2006 p., N 37, ст. 318; 2012 p., NN 12-13, ст. 82) цифри "80" замiнити цифрами "70".

     24. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 p., N 52, ст. 490; 2012 p., N 12-13, ст. 82; 2013 p., N 14, ст. 89; 2014 p., N 11, ст. 132; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 404-VII):

     1) частину першу статтi 34 виключити;

     2) у статтi 37:

     у частинi першiй цифри "80" замiнити цифрами "70";

     частину тринадцяту виключити.

     25. В абзацi першому частини дванадцятої статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 42, ст. 212; 2012 p., N 12-13, ст. 82) цифри "80" замiнити цифрами "70".

     26. Частину одинадцяту статтi 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 33, ст. 175 iз наступними змiнами) виключити.

     27. Частину п'яту статтi 40 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 p., N 5, ст. 29; 2005 p., N 2, ст. 32) виключити.

     28. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 p., NN 41-45, ст. 529 iз наступними змiнами):

     1) статтю 136 виключити;

     2) у частинi третiй статтi 138 цифри "80" замiнити цифрами "70".

     29. Роздiл XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 p., NN 49-51, ст. 376 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 144 такого змiсту:

     "144. Установити, що громадянам, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя, виплата пенсiй та надання соцiальних послуг, передбачених цим Законом, здiйснюються за рахунок коштiв, якi надходять вiд платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя.

     У разi виникнення дефiциту коштiв для фiнансування цих виплат такий дефiцит покривається за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та бюджету м. Севастополя.

     Громадяни України, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя i не отримали громадянства Росiйської Федерацiї та не одержують пенсiї та соцiальнi послуги вiд органiв пенсiйного забезпечення Росiйської Федерацiї, мають право на отримання виплат згiдно з цим Законом у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     III. До стабiлiзацiї економiчної ситуацiї в країнi зупинити дiю частини другої статтi 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 p., NN 49-51, ст. 376; 2014 p., N 11, ст. 135).

     IV. Прикiнцевi положення

     1. Змiни, передбаченi роздiлом I цього Закону, набирають чинностi з 1 квiтня 2014 року, крiм:

     пунктiв 4 - 9 щодо оподаткування доходiв фiзичних осiб, якi набирають чинностi з 1 липня 2014 року;

(абзац другий пункту 1 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1200-VII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 04.07.2014р. N 1588-VII)

     абзацу третього пункту 15 щодо збiльшення ставок акцизного податку на пиво, який набирає чинностi з 1 травня 2014 року;

     абзацу третього пункту 15 щодо збiльшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, який набирає чинностi з 1 липня 2014 року;

(абзац четвертий пункту 1 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1200-VII)

     абзацу третього пункту 15 щодо збiльшення ставок акцизного податку та мiнiмального акцизного податкового зобов'язання на на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну, який набирає чинностi з 1 липня 2014 року;

(абзац п'ятий пункту 1 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1200-VII)

     абзацу сiмнадцятого пункту 36 щодо тимчасового встановлення ставок акцизного податку та мiнiмального акцизного податкового зобов'язання на тютюновi вироби, який набирає чинностi з 1 липня 2014 року;

(абзац шостий пункту 1 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1200-VII)

     пункту 28 щодо запровадження iндексацiї нормативної грошової оцiнки для визначення бази оподаткування фiксованим сiльськогосподарським податком, який набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Змiни, передбаченi роздiлами II i III, набирають чинностi з 1 квiтня 2014 року, крiм:

     абзацу другого пiдпункту 3 пункту 3, пiдпунктiв 2 i 3 пункту 8, пункту 23, абзацу другого пiдпункту 2 пункту 24, пункту 25, пiдпункту 2 пункту 28 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з 1 травня 2014 року;

     пункту 7, пiдпункту 1 пункту 8 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з 1 липня 2014 року.

     3. Установити, що скорочення загальної чисельностi вiдповiдно до положень цього Закону та розрахунки iз звiльненими особами здiйснюються до 31 грудня 2014 року.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконувач обов'язкiв Президента України Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 березня 2014 року
N 1166-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.