ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     пункт 1.3 пiсля слiв "соцiальне страхування" доповнити словами "зборiв на обов'язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй";

     доповнити пунктом 1.4 такого змiсту:

     "1.4. Встановлення i скасування зборiв на обов'язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй, їх розмiрiв та механiзмiв справляння здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

     2. Роздiл I доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Особливостi застосування валютних курсiв при нарахуваннi митних платежiв

     391.1. Для цiлей визначення податкових зобов'язань зi сплати митних платежiв застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї, а у разi, якщо митна декларацiя не подається, - дня визначення податкових зобов'язань".

     3. Абзац другий пункту 190.1 статтi 190 викласти в такiй редакцiї:

     "При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 391 цього Кодексу".

     4. У статтi 191:

     у пунктi 191.1:

     пiдпункт 191.1.1 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.1. У разi ввезення на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi товарiв базою оподаткування є їх фактурна вартiсть, визначена вiдповiдно до статей 234 та 374 Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що пiдлягають сплатi";

     пiдпункт 191.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.3. При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 391 цього Кодексу";

     у пунктi 191.2:

     абзац перший пiдпункту 191.2.1 пiсля слiв "ввезення протягом однiєї доби" доповнити словами "з урахуванням мита, що пiдлягає сплатi";

     пiдпункт 191.2.2 пiсля слiв та цифр "що перевищує еквiвалент 1000 євро" доповнити словами "з урахуванням мита, що пiдлягає сплатi";

     пiдпункт 191.2.3 пiсля слiв та цифр "що перевищує еквiвалент 500 євро" доповнити словами "з урахуванням мита, що пiдлягає сплатi";

     пiдпункт 191.2.4 пiсля слiв та цифр "що перевищує 50 кг" доповнити словами "з урахуванням мита, що пiдлягає сплатi".

     5. Пiдпункт "в" пункту 193.1 статтi 193 викласти у такiй редакцiї:

     "в) 7 вiдсоткiв по операцiях з:

     постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я".

     6. Пункт 197.22 статтi 197 викласти у такiй редакцiї:

     "197.22. Звiльняються вiд оподаткування операцiї iз ввезення на митну територiю України Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" природного газу за кодом згiдно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00".

     7. Пункт 200.18 статтi 200 доповнити пiдпунктом 200.18.21 такого змiсту:

     "200.18.21. Повний перелiк платникiв податку, якi отримали бюджетне вiдшкодування, щомiсячно публiкується на сайтi органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, з обов'язковим зазначенням сум вiдшкодувань.

     Iнша податкова iнформацiя, пов'язана з вiдшкодуванням податку на додану вартiсть, не є iнформацiєю з обмеженим доступом та пiдлягає оприлюдненню в обсягах та порядку, установлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної фiнансової, бюджетної, податкової i митної полiтики".

     8. Пункт 214.2 статтi 214 викласти в такiй редакцiї:

     "214.2. При визначеннi бази оподаткування перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 391 цього Кодексу".

     9. Пункт 218.2 статтi 218 викласти в такiй редакцiї:

     "218.2. Податок iз пiдакцизних товарiв (продукцiї), що ввозяться на митну територiю України, обчислюється у нацiональнiй валютi за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 391 цього Кодексу".

     10. У статтi 346:

     пункт 346.1 викласти у такiй редакцiї:

     "346.1. Працiвники контролюючого органу пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi";

     у пунктах 346.2, 346.3 та 346.4 слова "державного бюджету" замiнити словами "Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв";

     пункт 346.5 виключити;

     у пунктi 346.8 слова "виплатою одноразової допомоги та" виключити.

     11. Статтю 347 виключити.

     12. У роздiлi ХХ "Перехiднi положення":

     пiдроздiл 1 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. На перiод з 1 квiтня до 1 липня 2014 року призупинити дiю пiдпункту 164.2.8 пункту 164.2 статтi 164 цього Кодексу в частинi включення до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу у виглядi процентiв на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок, вклад (депозитний) до небанкiвських фiнансових установ згiдно iз законом або на депозитний (ощадний) сертифiкат та абзацiв другого - четвертого пункту 167.2 статтi 167 цього Кодексу у частинi оподаткування процентiв";

     у пунктi 6 пiдроздiлу 5 виключити слова i цифри:

     "На тютюновi вироби (за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фiльтра, цигарки", за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фiльтром") з 1 сiчня 2015 року застосовуються такi ставки акцизного податку та мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 82,50 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 184,50 вiдсоткiв 12

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиницi вимiру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 108,20
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 246,80".

     II. Внести до Закону України "Про запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов для економiчного зростання в Українi" такi змiни:

     у роздiлi I:

     абзац шостий пункту 4 пiсля слiв "пiдлягають оподаткуванню чи" доповнити словом "не";

     у пунктi 1 роздiлу IV "Прикiнцевi положення":

     абзац другий доповнити словами "крiм норм щодо оподаткування дивiдендiв, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року";

     в абзацi четвертому цифру та слово "1 вересня" замiнити цифрою та словом "1 липня";

     в абзацi п'ятому слова "на тютюновi вироби" замiнити словами "на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну";

     в абзацi шостому слова та цифри "абзацу десятого пункту 36" замiнити словами та цифрами "абзацу сiмнадцятого пункту 36".

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 6 роздiлу I цього Закону (щодо змiн до пункту 197.22 статтi 197 Податкового кодексу України), який набирає чинностi з 1 вересня 2014 року.

     2. Встановити, що з 1 квiтня 2014 року до 1 червня 2014 року до платникiв податку на додану вартiсть, якi застосовують ставку 7 вiдсоткiв до операцiй з постачання лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актiв щодо вiдображення у касовому чеку вiдомостей: про код ставки податку на додану вартiсть за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартiсть за кожною позицiєю (групою товарiв); загальної суми коштiв, що пiдлягає сплатi покупцем, з урахуванням податку на додану вартiсть.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
10 квiтня 2014 року
N 1200-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.