ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо пасивних доходiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 164.2.8 пункту 164.2 статтi 164 викласти в такiй редакцiї:

     "164.2.8. дохiд у виглядi процентiв (крiм визначених у пiдпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу), дивiдендiв (крiм визначених у пiдпунктi 165.1.18 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу), доходи у виглядi виграшiв, призiв (крiм виграшiв та призiв у державну грошову лотерею в розмiрах, передбачених у пiдпунктi 165.1.46 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу)".

     2. У пiдпунктi 165.1.41 пункту 165.1 статтi 165 слова "виплати стипендiй" замiнити словами "виплати заробiтної плати, стипендiй".

     3. У статтi 167:

     у пунктi 167.1:

     абзац другий замiнити дев'ятьма абзацами такого змiсту:

     "Ставка податку, визначена абзацом першим цього пункту, застосовується до доходiв у виглядi:

     процентiв, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банкiвського рахунку;

     процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифiкатами;

     процентiв на вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi;

     плати (вiдсотка), що розподiляється на пайовi членськi внески членiв кредитної спiлки;

     доходу, який виплачується компанiєю, що управляє активами iнституту спiльного iнвестування, на розмiщенi активи вiдповiдно до закону;

     доходу за iпотечними цiнними паперами (iпотечними облiгацiями та сертифiкатами) вiдповiдно до закону;

     доходу у виглядi вiдсоткiв (дисконту), отриманого власником облiгацiй вiд їх емiтента вiдповiдно до закону;

     доходу за сертифiкатом фонду операцiй з нерухомiстю".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

     в абзацi тринадцятому слово "третьому" замiнити словом "одинадцятому";

     пункти 167.2 i 167.5 викласти в такiй редакцiї:

     "167.2. Ставка податку становить 5 вiдсоткiв бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим роздiлом";

     "167.5. Ставка податку може становити iнший розмiр, визначений вiдповiдними нормами цього роздiлу".

     4. У статтi 170:

     абзац перший пiдпункту 170.2.9 пункту 170.2 доповнити реченням такого змiсту: "Податковий агент пiд час кожного нарахування платнику iнвестицiйного прибутку нараховує (утримує) податок за ставками, визначеними пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету пiд час кожного нарахування такого доходу, що не звiльняє платника податку вiд подання рiчної податкової декларацiї при отриманнi ним доходу, зазначеного у цьому пунктi";

     пункти 170.4 i 170.5 викласти в такiй редакцiї:

     "170.4. Оподаткування процентiв.

     170.4.1. Податковим агентом платника податку пiд час нарахування на його користь доходiв у виглядi процентiв є особа, яка здiйснює таке нарахування.

     Податковим агентом у строки, визначенi цим Кодексом для мiсячного податкового перiоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу, iз загальної суми процентiв, нарахованих за податковий (звiтний) мiсяць на суми банкiвських вкладних (депозитних) або поточних рахункiв, ощадних (депозитних) сертифiкатiв, вкладiв (депозитiв) членiв кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi.

     Доходи, зазначенi у цьому пiдпунктi, остаточно оподатковуються податковим агентом пiд час їх нарахування.

     170.4.2. Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, зазначених у пiдпунктi 170.4.1 цього пункту, у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом "б" пункту 176.2 статтi 176 цього Кодексу, вiдображають загальну суму нарахованих у звiтному податковому перiодi доходiв та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається iнформацiя про суми окремого банкiвського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифiката, вкладу (депозиту) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi, суми нарахованих процентiв, а також вiдомостi про фiзичну особу - платника податку, якiй нарахованi такi доходи.

     170.4.3. Оподаткування процентiв та дисконтних доходiв, нарахованих на користь фiзичних осiб з будь-яких iнших доходiв, нiж тi, що зазначенi у пiдпунктi 170.4.1 цього пункту, здiйснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходiв, що остаточно оподатковуються пiд час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзацi першому пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу.

     170.4.4. У разi дострокового розiрвання договору вкладу (депозиту) та здiйснення у зв'язку з цим перерахунку доходу у виглядi процентiв за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадкiв, податковий агент проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.

     Повернення надмiру утриманих сум податку, що виникли внаслiдок перерахунку, проведеного вiдповiдно до абзацу першого цього пiдпункту, здiйснюється шляхом зменшення сум податку, що пiдлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звiтний) мiсяць.

     170.5. Оподаткування дивiдендiв.

     170.5.1. Податковим агентом платника податку пiд час нарахування на його користь дивiдендiв, крiм випадкiв, зазначених у пiдпунктi 165.1.18 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу, є емiтент корпоративних прав або за його дорученням iнша особа, яка здiйснює таке нарахування.

     170.5.2. Будь-який резидент, який нараховує дивiденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток пiдприємств у спосiб, вiдмiнний вiд загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звiльнений вiд сплати такого податку з будь-яких пiдстав, є податковим агентом пiд час нарахування дивiдендiв.

     170.5.3. Дивiденди, нарахованi платниковi податку за акцiями або iншими корпоративними правами, що мають статус привiлейованих або iнший статус, що передбачає виплату фiксованого розмiру дивiдендiв чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку iншу акцiю (корпоративне право), емiтовану таким платником податку згiдно з пiдпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статтi 153 цього Кодексу, для цiлей оподаткування прирiвнюються до виплати заробiтної плати з вiдповiдним оподаткуванням.

     170.5.4. Доходи, зазначенi в цьому пунктi, остаточно оподатковуються податковим агентом пiд час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною у пунктi 167.2 статтi 167 цього Кодексу";

     у пiдпунктi 170.11.1 пункту 170.11 абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Суми доходу у виглядi дивiдендiв з iноземним джерелом нарахування або нарахованi нерезидентами оподатковуються за ставкою, визначеною у пунктi 167.2 статтi 167 цього Кодексу";

     у пiдпунктi 170.12.1 пункту 170.12 слова i цифри "в пунктi 167.2" замiнити словами i цифрами "абзацом першим пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу".

     5. У пунктi 176.1 статтi 176:

     абзац перший пiдпункту "є" пiсля слiв "за цивiльно-правовими договорами" доповнити словом "одночасно";

     пiдпункт "ж" виключити.

     II. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     у частинi другiй статтi 29 пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) 50 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 цiєї частини статтi), що сплачується (перераховується) на територiї мiста Києва";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi процентiв на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України";

     текст статтi 65 викласти в такiй редакцiї:

     "1. До доходiв бюджету мiста Києва зараховується 50 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiста Києва. До доходiв бюджету мiста Севастополя зараховується 100 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiста Севастополя.

     2. До доходiв бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення зараховується 75 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї цих мiст.

     3. До доходiв бюджетiв сiл, їх об'єднань, селищ, мiст районного значення зараховується 25 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на вiдповiднiй територiї";

     у статтi 66:

     пункт 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1) 25 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на вiдповiднiй територiї";

     пункт 1 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1) 50 вiдсоткiв податку на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї сiл, їх об'єднань, селищ, мiст районного значення";

     пiдпункт 4 пункту 12 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "4) податок на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного пунктом 11 частини другої статтi 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiст обласного значення пiлотних регiонiв, як виняток з положень частини другої статтi 65 та пiдпункту 1 частини першої статтi 66 цього Кодексу зараховується у розмiрi: 50 вiдсоткiв - до обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до бюджетiв мiст обласного значення".

     2. У статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     пiдпункт "б" пункту 4 частини першої виключити;

     у частинi шостiй слова "а також центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в частинi подання банками податкового розрахунку сум доходу у виглядi процентiв, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичної особи" виключити.

     3. Абзац п'ятий роздiлу II Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 884) виключити.

     III. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 серпня 2014 року.

     2. Податок, нарахований (утриманий) податковим агентом з доходiв у виглядi процентiв, нарахованих на поточний або вкладний (депозитний) банкiвський рахунок, ощадний (депозитний) сертифiкат, вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi за перiод з 1 липня 2014 року до набрання чинностi цим Законом, пiдлягає анулюванню i не сплачується до бюджету. Iнформацiя щодо сум таких доходiв i податкiв не зазначається податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом "б" пункту 176.2 статтi 176 Податкового кодексу України.

     Податок з iнших доходiв, визначених у пунктi 4 роздiлу I цього Закону i вiдмiнних вiд зазначених в абзацi першому цього пункту, який був нарахований (утриманий) до набрання чинностi цим Законом, пiдлягає зарахуванню податковим агентом у рахунок майбутнiх платежiв з цього податку платника податку.

     Фiзичнi особи, яким у перiод з 1 липня 2014 року до набрання чинностi цим Законом нараховано доходи, зазначенi у пунктi 3 роздiлу I цього Закону, звiльняються вiд обов'язку декларування таких доходiв i сплати з них податку.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 липня 2014 року
N 1588-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.