ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 лютого 2002 року N 3036-III,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV

     Цей Закон визначає порядок створення, лiквiдацiї та особливостi механiзму функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець".

     Стаття 1. Створення спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"

     1. Спецiальна економiчна зона туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" (далi - СЕЗ "Курортополiс Трускавець") створюється на перiод 20 рокiв в адмiнiстративно-територiальних межах мiста Трускавець Львiвської областi.

     2. Метою створення СЕЗ "Курортополiс Трускавець" є стимулювання iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi, спрямованої на збереження i ефективне використання природних лiкувальних ресурсiв курорту Трускавець, прискорення економiчних реформ у лiкувально-оздоровчiй галузi та розвиток туризму.

     3. На територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" встановлюється та дiє спецiальний правовий режим економiчної дiяльностi, визначений Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     4. Положення про СЕЗ "Курортополiс Трускавець" затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 2. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 3. Органи управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     Органами управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" є:

     Трускавецька мiська рада та її виконавчий комiтет у межах своїх повноважень;

     орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець", утворений Трускавецькою мiською радою за участю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi дiють на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець".

     Стаття 4. Повноваження Трускавецької мiської ради та її виконавчого комiтету щодо управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     1. Трускавецька мiська рада та її виконавчий комiтет здiйснюють свої повноваження на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

     2. Виконавчий комiтет Трускавецької мiської ради здiйснює свої повноваження щодо управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" вiдповiдно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

     3. До сфери повноважень Трускавецької мiської ради та її виконавчого комiтету також належить:

     внесення пропозицiй про змiни в статусi СЕЗ "Курортополiс Трускавець" в порядку, встановленому законодавством України;

     затвердження стратегiчних та поточних програм розвитку СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     забезпечення необхiдних умов функцiонування державних органiв, розташованих на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     укладення з органом господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних дiлянок, об'єктiв iнфраструктури, розташованих на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець", та природних ресурсiв мiсцевого значення;

     укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Курортополiс Трускавець" щодо умов реалiзацiї iнвестицiйного проекту в порядку, встановленому Трускавецькою мiською радою;

     розгляд i затвердження в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     утворення, лiквiдацiя, реорганiзацiя органу господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом.

     Стаття 5. Функцiї органу господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Курортополiс Трускавець" є юридична особа, утворена Трускавецькою мiською радою за участю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi дiють на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець".

     Положення (статут) про орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" затверджується Трускавецькою мiською радою.

     2. На орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" покладається:

     органiзацiя облаштування територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     органiзацiя i контроль за будiвництвом об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури та забезпечення розвитку мережi комунiкацiйних зв'язкiв;

     укладення договорiв на виконання пiдрядних робiт щодо облаштування територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець", будiвництва об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури, розвитку мережi комунiкацiйних зв'язкiв;

     укладення договорiв про експлуатацiю об'єктiв iнфраструктури;

     укладення з суб'єктами СЕЗ "Курортополiс Трускавець" у межах повноважень, наданих Трускавецькою мiською радою, договорiв оренди земельних дiлянок, використання природних ресурсiв мiсцевого значення та об'єктiв iнфраструктури СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     участь у реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;

     реєстрацiя суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець", що реалiзують на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" iнвестицiйнi проекти, затвердженi виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради;

     пiдготовка пропозицiй Трускавецькiй мiськiй радi щодо ставок орендної плати, розмiрiв плати за комунальнi послуги, тарифiв;

     здiйснення разом з вiдповiдними органами заходiв щодо забезпечення законностi i правопорядку, економiчної та екологiчної безпеки на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець";

     регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Курортополiс Трускавець" iноземних працiвникiв;

     складання та подання статистичної звiтностi про функцiонування СЕЗ "Курортополiс Трускавець" вiдповiдно до законодавства України;

     виконання iнших функцiй та повноважень, визначених в положеннi (статутi) та переданих до його компетенцiї iншими органами управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець".

     Стаття 6. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 7. Суб'єкти СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     1. Суб'єктами СЕЗ "Курортополiс Трускавець" є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi розташованi на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" i реалiзують на цiй територiї затвердженi виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю, еквiвалентною не менше 500 тисяч доларiв США, на пiдставi договору (контракту) щодо умов реалiзацiї цього iнвестицiйного проекту та якi зареєстрованi органом господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" як суб'єкти СЕЗ "Курортополiс Трускавець".

     2. Орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" видає суб'єктам СЕЗ "Курортополiс Трускавець" свiдоцтво про реєстрацiю, що пiдтверджує право на отримання пiльг, визначених цим Законом.

     3. За реєстрацiю суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" справляється плата, розмiр якої встановлюється Трускавецькою мiською радою.

     Кошти, одержанi за реєстрацiю суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець", спрямовуються органом господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" на розвиток iнфраструктури СЕЗ "Курортополiс Трускавець" у порядку, визначеному виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 8. Умови провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     1. На територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" можуть провадитися всi види пiдприємницької дiяльностi, за винятком заборонених законами України.

     2. Спецiальний правовий режим пiдприємницької дiяльностi, встановлений у СЕЗ "Курортополiс Трускавець", поширюється на суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" виключно пiд час здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець".

     3. Створення на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" комерцiйних банкiв, їх фiлiй, страхових, iнших фiнансових органiзацiй, учасникiв фондового ринку, дiяльнiсть яких пiдлягає лiцензуванню, здiйснюється у встановленому законодавством порядку пiсля попереднього погодження з виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV)

     4. Суб'єкти СЕЗ "Курортополiс Трускавець", якi проводять свою дiяльнiсть на територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" без створення юридичної особи (фiлiї, вiддiлення, вiдокремленi пiдроздiли тощо), складають вiдокремлений баланс фiнансово-господарської дiяльностi у порядку, встановленому Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     5. Затвердження виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради iнвестицiйного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалiзацiї є пiдставою для реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi органом господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" як суб'єкта СЕЗ "Курортополiс Трускавець", укладення договорiв оренди землi, примiщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Трускавецькою мiською радою.

     6. У разi порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополiс Трускавець" законодавства України, установчих документiв, договору (контракту), укладеному з виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради щодо умов реалiзацiї затвердженого iнвестицiйного проекту, Трускавецька мiська рада може внести пропозицiї виконавчому комiтету Трускавецької мiської ради про скасування наданих ним дозволiв, розiрвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозицiї органу господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" про скасування реєстрацiї суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" у встановленому законодавством порядку.

     7. У разi порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополiс Трускавець" законодавства України, установчих документiв, договору (контракту) з виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради щодо умов реалiзацiї iнвестицiйного проекту орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Курортополiс Трускавець" має право скасувати реєстрацiю суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" у встановленому законодавством порядку.

     8. Рiшення про скасування виданих дозволiв або реєстрацiї суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     Стаття 9. Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, створюваних у СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     На територiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець" державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

     Стаття 10. Виключена

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002 р. N 3036-III, виключена згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 11. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Курортополiс Трускавець"

     1. СЕЗ "Курортополiс Трускавець" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено.

     2. СЕЗ "Курортополiс Трускавець" може бути достроково лiквiдована у порядку, визначеному Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон".

     Стаття 12. Гарантiї забезпечення iнтересiв суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" у разi її лiквiдацiї

     1. Держава гарантує збереження у повному обсязi всiх майнових i немайнових прав суб'єктiв СЕЗ "Курортополiс Трускавець" у разi її лiквiдацiї.

     2. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з лiквiдацiєю СЕЗ "Курортополiс Трускавець" мiж органами її управлiння, суб'єктами СЕЗ "Курортополiс Трускавець" та лiквiдацiйною комiсiєю, пiдлягають розгляду в судах України, а спори за участю iноземних суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що дiють у СЕЗ "Курортополiс Трускавець", - в судах за погодженням сторiн, у тому числi за кордоном.

     Стаття 13. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
18 березня 1999 року
N 514-XIV

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.