ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо створення та функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i запровадження спецiальних режимiв iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50, N 40, ст. 360, N 48, ст. 413):

     1) частину четверту статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "До територiй прiоритетного розвитку належать у своїх адмiнiстративно-територiальних межах мiста Артемiвськ, Вугледар, Горлiвка, Дзержинськ, Димитров, Добропiлля, Донецьк, Дружкiвка, Єнакiєве, Жданiвка, Зугрес, Iловайськ, Кiровське, Костянтинiвка, Краматорськ, Красноармiйськ, Красний Лиман, Макiївка, Марiуполь, Новогродiвка, Селидове, Слов'янськ, Снiжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, а також Амвросiївський, Волноваський, Костянтинiвський, Мар'їнський, Слов'янський, Старобешiвський та Шахтарський райони";

     2) пункти "а" та "б" частини другої статтi 14 викласти у такiй редакцiї:

     "а) звiльняються на перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, вiд обкладення ввiзним митом сировина, матерiали, предмети, устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв, i податком на додану вартiсть - устаткування (обладнання) пiд час їх ввезення в Україну.

     Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, предметiв, устаткування (обладнання) є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     б) звiльняється на три роки вiд оподаткування прибуток, одержаний вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, схвалених Радою, на новостворених пiдприємствах, дiючих пiдприємствах, їх фiлiях та iнших структурних пiдроздiлах - платниках податку, на яких вiдбувалася реструктуризацiя, реконструкцiя, модернiзацiя, перепрофiлювання, в частинi, одержанiй вiд освоєння iнвестицiй, на пiдставi документiв окремого (бухгалтерського, податкового) облiку, якщо iнвестицiї в них еквiвалентнi не менш як 1 мiльйону доларiв США, для малих пiдприємств - не менш як 250 тисячам доларiв США.

     Порядок обчислення прибутку, одержаного вiд здiйснення iнвестицiй на дiючих пiдприємствах, встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     Прибуток таких пiдприємств з iнвестицiєю в них, еквiвалентною не менш як 1 мiльйону доларiв США, одержаний з четвертого по шостий рiк, оподатковується за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування.

     Дивiденди, що сплачуються iнвестору суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який реалiзує iнвестицiйний проект, оподатковуються за ставкою 10 вiдсоткiв.

     Доходи нерезидентiв України, отриманi вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, схвалених Радою, на територiях прiоритетного розвитку, оподатковуються у розмiрi 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ця норма не поширюється на доходи вiд здiйснення iнвестицiй у цiннi папери, випущенi за рiшенням уповноваженого державного органу чи органу мiсцевого самоврядування, та доходи, визначенi пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

     Зазначенi пiльги застосовуються з моменту отримання першого прибутку";

     3) пункт 1 статтi 20 "Прикiнцевi положення" доповнити словами та цифрами "крiм частини четвертої статтi 3 цього Закону в частинi вiднесення до територiй прiоритетного розвитку у своїх адмiнiстративно-територiальних межах мiст Дружкiвка, Зугрес, Iловайськ, Харцизьк, Старобешiвського та Шахтарського районiв, а також пункту "б" частини другої статтi 14 в частинi розмiру iнвестицiї для малих пiдприємств, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2003 року".

     2. Пункт 1 частини другої статтi 2 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51) викласти у такiй редакцiї:

     "1) звiльнення не бiльш як на 5 рокiв вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть пiд час ввезення в Україну устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв, для реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених устаткування (обладнання) є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     У разi вiдчуження зазначеного устаткування (обладнання) до закiнчення строку реалiзацiї iнвестицiйного проекту ввiзне мито та податок на додану вартiсть справляються як при iмпортi товарiв".

     3. Статтю 9 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi деталi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання).

     Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих деталей до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту".

     У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - дванадцятою.

     4. Статтю 10 Закону України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi вироби до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання).

     Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих виробiв до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою.

     5. Статтю 9 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання)".

     У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дванадцятою.

     6. Статтю 9 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351, N 51, ст. 458) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту".

     У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - десятою.

     7. Статтю 9 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання)".

     У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - одинадцятою.

     8. Статтю 7 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання)".

     У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - одинадцятою.

     9. Статтю 10 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 349) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання)".

     У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дванадцятою.

     10. Статтю 14 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання)".

     У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - одинадцятою.

     11. Статтю 9 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 113) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України зазначених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невiд'ємною частиною iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти машини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої, призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйснюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     Пiд термiном комплектуючi до устаткування (обладнання) слiд розумiти частини, виготовленi згiдно iз самостiйним комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього устаткування (обладнання)".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
7 лютого 2002 року
N 3036-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.