ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     У зв'язку з прийняттям законiв України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття", "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi", "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1973 р., N 40, ст. 343; 1981 р., N 32, ст. 513; 1991 р., N 23, ст. 267; Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 3, ст. 10; 1995 р., N 28, ст. 204; 1998 р., N 43-44, ст. 268; 2000 р., N 6-7, ст. 41; 2001 р., N 21, ст. 104):

     1) частину другу статтi 48 пiсля слiв "вони пiдлягають" доповнити словом "загальнообов'язковому";

     2) у пунктi 3 частини першої статтi 82 слова "виплачувалася допомога по державному соцiальному страхуванню" замiнити словами "надавалося матерiальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням";

     3) у частинi другiй статтi 170 слова "провадиться виплата допомоги по державному соцiальному страхуванню" замiнити словами "надається матерiальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням";

     4) статтю 173 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 173. Вiдшкодування шкоди в разi ушкодження здоров'я працiвникiв

     Шкода, заподiяна працiвникам калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язкiв, вiдшкодовується у встановленому законодавством порядку";

     5) у частинi третiй статтi 179 слова "по державному соцiальному страхуванню" замiнити словами "вiдповiдно до законодавства";

     6) у пунктi 15 частини першої статтi 247 слова "здiйснює контроль за державним соцiальним страхуванням працiвникiв у призначеннi допомоги iз соцiального страхування" замiнити словами "здiйснює контроль за правильним нарахуванням i своєчасним наданням працiвникам матерiального забезпечення та соцiальних послуг за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     7) главу XVII викласти в такiй редакцiї:

"Глава XVII
ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦIАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Стаття 253. Особи, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню

     Особи, якi працюють за трудовим договором (контрактом) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання або у фiзичної особи, пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню.

     Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     Основними джерелами коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування є внески власникiв пiдприємств, установ, органiзацiй або уповноважених ними органiв чи фiзичної особи, працiвникiв. Бюджетнi та iншi джерела коштiв, необхiднi для здiйснення загальнообов'язкового державного соцiального страхування, передбачаються вiдповiдними законами з окремих видiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Стаття 255. Види матерiального забезпечення та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням

     Види матерiального забезпечення та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням працiвникам, а в деяких випадках i членам їх сiмей, умови їх надання та розмiри визначаються законами України з окремих видiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, iншими нормативно-правовими актами, якi мiстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Стаття 256. Пенсiйне забезпечення

     Працiвники та члени їх сiмей мають право на державне пенсiйне забезпечення за вiком, по iнвалiдностi, у зв'язку iз втратою годувальника, а також за вислугу рокiв вiдповiдно до закону".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити Кодекс статтями 1653, 1654, 1655, 2449, 24410 i 24411 такого змiсту:

     "Стаття 1653. Порушення строку реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внескiв

     Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, строку реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внескiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1654. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi

     Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, строку реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, несвоєчасна сплата страхових внескiв або несвоєчасне iнформування Фонду про чисельнiсть працiвникiв, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), рiчну суму заробiтної плати на пiдприємствi, нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт, виду дiяльностi пiдприємства або його лiквiдацiю -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1655. Ухилення вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, несвоєчасна або неповна сплата страхових внескiв, а також порушення порядку використання страхових коштiв

     Ухилення посадовими особами пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, несвоєчасна або неповна сплата страхових внескiв, а також порушення порядку використання цих коштiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 2449. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття

     Органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням строку реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внескiв (стаття 1653).

     Вiд iменi Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники.

     Стаття 24410. Органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України

     Органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi (стаття 1654).

     Вiд iменi Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники, керiвники районних та мiських вiддiлень виконавчої дирекцiї Фонду.

     Стаття 24411. Органи Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi

     Органи Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з ухиленням вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внескiв, а також порушенням порядку використання страхових коштiв (стаття 1655).

     Вiд iменi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвники виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники";

     2) у статтi 1651:

     у назвi слова "Фонду соцiального страхування України" виключити, а слово "соцiальне" замiнити словом "пенсiйне";

     в абзацi першому частини першої слова "Фонду соцiального страхування України" виключити, а слова "соцiальне", "вiдповiдних фондiв" замiнити вiдповiдно словами "пенсiйне", "Пенсiйного фонду України";

     3) у статтi 2442:

     у назвi слова "та Фонду соцiального страхування України" виключити;

     у частинi першiй слова "i Фонду соцiального страхування України" виключити, а слово "соцiальне" замiнити словом "пенсiйне";

     частину третю виключити;

     4) в абзацi першому частини другої статтi 255 цифри "222 - 2448" замiнити цифрами "222 - 24411".

     3. У статтi 8 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):

     1) у частинi восьмiй слова "Фонду соцiального страхування" замiнити словами "Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi";

     2) частину двадцяту пiсля слiв "та органи державної статистики" доповнити словами "органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та Пенсiйного фонду України".

     4. У Законi України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 66):

     1) статтю 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Трудовi права громадян, якi працюють у релiгiйних органiзацiях та створених ними пiдприємствах i закладах

     На громадян, якi працюють у релiгiйних органiзацiях та створених ними пiдприємствах, добродiйних закладах на умовах трудового договору, поширюється дiя законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, оподаткування";

     2) статтю 27 виключити;

     3) статтю 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Право на соцiальний захист громадян, якi працюють у релiгiйних органiзацiях та створених ними пiдприємствах i закладах

     Громадяни, якi працюють у релiгiйних органiзацiях, створених ними пiдприємствах, закладах на умовах трудового договору, а також священнослужителi, церковнослужителi та особи, якi працюють у релiгiйних органiзацiях на виборних посадах, пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на умовах i в порядку, встановлених законодавством про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     Релiгiйнi органiзацiї, їх пiдприємства та заклади, а у випадках, передбачених законом, також i працiвники цих органiзацiй, пiдприємств, закладiв сплачують страховi внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, а також збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України в порядку i розмiрах, установлених законодавством.

     Усiм громадянам, якi працюють у релiгiйних органiзацiях, їх пiдприємствах i закладах, державна пенсiя призначається i виплачується на загальних пiдставах вiдповiдно до законодавства".

     5. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 20 слова "безперервного стажу роботи" замiнити словами "страхового стажу";

     2) у частинi першiй статтi 30:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi по догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв - у розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати (доходу) незалежно вiд страхового стажу за весь перiод хвороби, включаючи санаторно-курортне лiкування, одному з батькiв або особi, яка їх замiнює, якщо дитина потребує догляду батькiв згiдно з медичним висновком закладу охорони здоров'я, в якому дитина лiкується чи перебуває на диспансерному облiку";

     абзац перший пункту 10 пiсля слiв "повного заробiтку незалежно вiд" доповнити словом "страхового".

     6. У частинi другiй статтi 18 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13, ст. 92) слова "лiкарнянi листки" замiнити словами "листки непрацездатностi", а слова "стажу роботи" замiнити словами "страхового стажу".

     7. Пункт 34 частини першої статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113) доповнити словами "органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi".

     8. У статтi 28 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341):

     1) частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особи, якi працюють у селянському (фермерському) господарствi за трудовим договором (контрактом), та члени селянського (фермерського) господарства починаючи з 16-рiчного вiку пiдлягають пенсiйному забезпеченню нарiвнi з працiвниками сiльського господарства, а також загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття i загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, вiдповiдно до законодавства.

     2. Селянське (фермерське) господарство реєструється як платник збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування в органах Пенсiйного фонду України за своїм мiсцем розташування, у встановленому порядку сплачує збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування з усiх видiв заробiтку за членiв селянського (фермерського) господарства та осiб, якi працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), а також як платник страхових внескiв з окремих видiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, сплачує страховi внески у встановленому законодавством порядку";

     2) частину третю пiсля слiв "сплату внескiв" доповнити словом "(збору)";

     3) у частинi п'ятiй слово "матерiальну" виключити;

     4) у текстi статтi слова "(контрактом, угодою)" замiнити словом "(контрактом)".

     9. У Законi України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104; 1999 р., N 5-6, ст. 39, ст. 42, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30):

     1) у частинi третiй статтi 2:

     у першому реченнi слова "та Фонду соцiального страхування України" виключити;

     друге речення виключити;

     2) пункт 16 частини першої статтi 14 виключити.

     10. Пiдпункт 5.7.1 пункту 5.7 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) викласти в такiй редакцiї:

     "5.7.1. До складу валових витрат платника податку вiдносяться суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування та внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, нарахованi на виплати, зазначенi в пiдпунктi 5.6.1 цiєї статтi, у розмiрах i порядку, встановлених законом".

     11. У частинах другiй та дев'ятiй статтi 9 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82; 2002 р., N 29, ст. 189) слова "збору на обов'язкове соцiальне страхування на випадок безробiття" замiнити словами "внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття".

     12. У частинах першiй та сьомiй статтi 9 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2002 р., N 29, ст. 189) слова "збору на обов'язкове соцiальне страхування на випадок безробiття" замiнити словами "внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття".

     13. У частинах першiй та восьмiй статтi 9 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351; 2002 р., N 29, ст. 189) слова "до державного фонду сприяння зайнятостi населення" замiнити словами "внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття".

     14. У статтi 25 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391):

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Податки, збори та страховi внески, що сплачуються пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї";

     2) в абзацi п'ятому частини третьої слова "збiр на обов'язкове соцiальне страхування" замiнити словами "внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     15. У статтi 7 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 28 листопада 2002 року N 294-IV):

     1) останнє речення частини четвертої виключити;

     2) останнє речення частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "Цi кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття i використовуються для надання роботодавцям дотацiй на створення додаткових робочих мiсць для молодi та її професiйну пiдготовку i перепiдготовку".

     16. В абзацi четвертому статтi 6 Закону України "Про компенсацiю громадянам втрати частини доходiв у зв'язку з порушенням строкiв їх виплати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 422) слова "Фонду соцiального страхування України" замiнити словами "Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття".

     17. У статтi 2 Закону України "Про звiльнення вiд оподаткування грошових коштiв, якi спрямовуються на проведення новорiчно-рiздвяних свят для дiтей та на придбання дитячих святкових подарункiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 5) слова "Фонду соцiального страхування України" замiнити словами "Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
16 сiчня 2003 року
N 429-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.