ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та iнших корисних копалин

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 581 такого змiсту:

     "Стаття 581. Порушення вимог щодо видобутку корисних копалин

     Видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло вiдповiдно до закону обов'язкову сертифiкацiю, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян i посадових осiб вiд трьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) частину першу статтi 239 пiсля цифр "58" доповнити цифрами "581".

     2. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) пункт 3 статтi 91 виключити;

     2) пункт 2 статтi 92 виключити;

     3) у статтi 10:

     назву пiсля слiв "сiльських, селищних, мiських i районних рад" доповнити словами "i рад об'єднаних територiальних громад";

     абзац перший пiсля слiв "сiльських, селищних, мiських та районних рад" доповнити словами "i рад об'єднаних територiальних громад";

     4) статтю 14 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "геологiчного вивчення бурштиноносних надр, у тому числi дослiдно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ)".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     5) статтю 15 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Спецiальний дозвiл на геологiчне вивчення бурштиноносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), надається строком на п'ять рокiв".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     6) статтю 151 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Провадження планованої дiяльностi з видобування корисних копалин, передбаченої Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля", на дiлянках бурштиноносних надр, що розмiщенi на порушених земельних дiлянках вiдповiдно до перелiку та координат, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, пiдлягає обов'язковiй оцiнцi впливу на довкiлля з обов'язковим затвердженням проектної документацiї щодо проведення рекультивацiї вiдповiдної земельної дiлянки у встановленому законодавством порядку";

     7) cтаттю 16 пiсля частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Аукцiони щодо продажу спецiальних дозволiв на користування надрами проводяться шляхом електронних торгiв, що здiйснюються за допомогою апаратно-програмного комплексу, що функцiонує в Iнтернетi та забезпечує заявникам, учасникам i органiзатору аукцiону та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, та/або Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим можливiсть користуватися сервiсами такої системи з автоматичним обмiном iнформацiєю про процедури проведення аукцiону.

     Подання документiв на отримання, продовження спецiальних дозволiв на користування надрами, їх переоформлення, внесення до них змiн (у тому числi до програми робiт) здiйснюються заявником у паперовiй або електроннiй формi через спецiальний електронний кабiнет, який формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, на його офiцiйному веб-сайтi у мережi Iнтернет.

     Площа дiлянки надр, на яку надається спецiальний дозвiл на геологiчне вивчення бурштиноносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), не може перевищувати 10 гектарiв.

     Iнформацiя та документи, що подаються заявниками через електронний кабiнет, є вiдкритими i публiкуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр".

     У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - шiстнадцятою;

     8) у статтi 17:

     у частинi другiй слова "загальнодержавного значення" виключити;

     частини третю i сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Гiрничi вiдводи для розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення надаються територiальними управлiннями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, i пiдлягають реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     "Не потребують гiрничого вiдводу користувачi нафтогазоносними та бурштиноносними надрами, якi отримали спецiальний дозвiл на користування такими надрами";

     9) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Надання земельних дiлянок для потреб надрокористування

     У разi якщо для провадження дiяльностi з видобування корисних копалин є необхiдним надання в користування земельних дiлянок державної чи комунальної власностi, якi на момент проведення аукцiону чи конкурсу з надання надр у користування сформованi як об'єкт цивiльних прав, орган виконавчої влади, орган мiсцевого самоврядування, уповноважений здiйснювати розпорядження такими земельними дiлянками, до початку проведення такого аукцiону (конкурсу) за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, затверджує перелiк земельних дiлянок державної, комунальної власностi, розташованих у межах дiлянки надр, що передається в користування переможцю аукцiону, конкурсу, i якi мають бути переданi йому в користування для видобування корисних копалин. Розпорядження такими земельними дiлянками здiйснюється з такими особливостями:

     1) строк дiї договорiв оренди, емфiтевзису, суперфiцiю щодо таких земельних дiлянок може бути продовжений лише у разi, якщо вони не будуть пiсля закiнчення їх строку передаватися в користування користувачу надр для видобування корисних копалин;

     2) земельнi дiлянки не можуть передаватися у власнiсть (крiм випадкiв передачi їх власникам розташованих на них будiвель, споруд);

     3) земельнi дiлянки не можуть передаватися у постiйне користування будь-якiй особi, крiм користувача надр;

     4) земельнi дiлянки можуть передаватися в оренду, на правах емфiтевзису, суперфiцiю лише на строк до надання земельної дiлянки користувачу надр;

     5) на земельнiй дiлянцi не може бути встановлений земельний сервiтут, який унеможливлює використання земельної дiлянки користувачем надр пiсля передачi земельної дiлянки йому в користування.

     Обтяження речових прав на земельну дiлянку, розташовану в межах дiлянки надр, яка передається в користування переможцю аукцiону (конкурсу), визначенi цiєю статтею:

     дiють протягом строку, визначеного рiшенням органу виконавчої влади, органу мiсцевого самоврядування, уповноваженого здiйснювати розпорядження земельною дiлянкою, але не бiльше п'яти рокiв;

     пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", на пiдставi вiдповiдного рiшення органу виконавчої влади, органу мiсцевого самоврядування, уповноваженого здiйснювати розпорядження такими земельними дiлянками";

     10) частину першу статтi 34 доповнити реченням такого змiсту: "Початкова цiна продажу на аукцiонi спецiального дозволу на геологiчне вивчення бурштиноносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), становить двi тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за 1 гектар вiдповiдної дiлянки бурштиноносних надр, що надається на умовах економiчного ризику (нерiвномiрнiсть залягання бурштину, недостатнiсть геологiчної iнформацiї та неможливiсть проведення пiдрахунку ресурсiв та запасiв корисних копалин без проведення попереднiх розвiдувальних та/або видобувних робiт на певних територiях), з обов'язковим подальшим затвердженням оцiнки запасiв у встановленому законодавством порядку";

     11) статтю 51 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Користування надрами на пiдставi спецiального дозволу на геологiчне вивчення бурштиноносних надр, у тому числi дослiдно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на дiлянках бурштиноносних надр, що розмiщенi на порушених земельних дiлянках, здiйснюється на пiдставi типових проектiв та/або технологiчних схем у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 206 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 206. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi

     1. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською дiяльнiстю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподiяти матерiальної шкоди або обмежити законнi права чи iнтереси того, хто займається господарською дiяльнiстю, поєднана з погрозою насильства над потерпiлим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цiлiсного майнового комплексу, його частини, будiвель, споруд, земельної дiлянки, об'єктiв будiвництва, iнших об'єктiв та незаконне припинення або обмеження дiяльностi на цих об'єктах та обмеження доступу до них за вiдсутностi ознак вимагання, -

     караються штрафом вiд десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднанi з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

     караються штрафом вiд п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до чотирьох рокiв або без такого.

     3. Протидiя законнiй господарськiй дiяльностi, вчинена органiзованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподiяла велику шкоду чи спричинила iншi тяжкi наслiдки, -

     карається позбавленням волi на строк вiд шести до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк вiд трьох до п'яти рокiв або без такого та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     2) доповнити статтею 2401 такого змiсту:

     "Стаття 2401. Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину

     1. Незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберiгання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законнiсть походження якого не пiдтверджується вiдповiдними документами, -

     караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або у значних розмiрах, або на територiях чи об'єктах природно-заповiдного фонду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi службовою особою шляхом використання свого службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Пiд значним розмiром у цiй статтi слiд розумiти вартiсть бурштину, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     3) статтю 254 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 254. Безгосподарське використання земель

     1. Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючостi, виведення земель з сiльськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту, -

     карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     2. Умисне ухилення вiд обов'язкової рекультивацiї земель, порушених внаслiдок дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину чи видобування бурштину на пiдставi спецiального дозволу на користування надрами, що заподiяло iстотну шкоду, -

     карається штрафом вiд семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     4. Дiї, передбаченi частиною другою або третьою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. У цiй статтi iстотною шкодою вважається така шкода, яка у двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     У цiй статтi тяжкими наслiдками вважаються такi наслiдки, якi у тисячу i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     4. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) частину четверту статтi 66 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Земельнi дiлянки усiх форм власностi та категорiй надаються власникам спецiальних дозволiв на дослiдно-промислову розробку родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення шляхом встановлення земельних сервiтутiв згiдно з межами та строками дiї вiдповiдних спецiальних дозволiв на користування надрами (iз автоматичним продовженням строку дiї сервiтуту в разi продовження строку дiї вiдповiдного спецiального дозволу на користування надрами) без змiни цiльового призначення цих земельних дiлянок, крiм земель природно-заповiдного фонду, оздоровчого призначення, рекреацiйного призначення, iсторико-культурного призначення та водного фонду";

     2) главу 15 доповнити статтею 971 такого змiсту:

     "Стаття 971. Обов'язки користувачiв бурштиноносними надрами, що проводять розвiдувальнi роботи та/або видобування бурштину

     1. Власнику спецiального дозволу на користування бурштиноносними надрами дозволяється використовувати земельну дiлянку на пiдставi угоди про проведення розвiдувальних та видобувних робiт, що укладається iз власником землi та/або за погодженням iз землекористувачем, iз обов'язковим затвердженням оцiнки запасiв у встановленому законодавством порядку пiсля проведення геологiчного вивчення на вiдповiднiй дiлянцi бурштиноносних надр. Типова форма зазначеної угоди затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 99 доповнити пунктом "в3" такого змiсту:

     "в3) право на користування земельною дiлянкою для потреб дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, за умови що при цьому не порушуються права землевласника, передбаченi статтею 98 цього Кодексу";

     4) статтю 156 доповнити пунктом "є" такого змiсту:

     "є) використання земельних дiлянок для потреб надрокористування з метою дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення";

     5) у частинi другiй статтi 168:

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "в) проведення робiт з дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "У випадках, визначених пiдпунктами "а", "б" i "в" цiєї частини, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних дiлянок здiйснюються виключно на пiдставi робочого проекту землеустрою";

     6) частину одинадцяту статтi 186 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Технiчна документацiя iз землеустрою щодо встановлення меж частини земельної дiлянки, на яку поширюється право сервiтуту на користування земельною дiлянкою для потреб дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення у разi наявностi в особи, яка набуває право сервiтуту, спецiального дозволу на дослiдно-промислову розробку родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, погоджується землевласником або землекористувачем i затверджується особою, яка набуває право сервiтуту";

     7) частину другу статтi 207 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiдшкодуванню пiдлягають втрати сiльськогосподарських угiдь (рiллi, багаторiчних насаджень, перелогiв, сiнокосiв, пасовищ), лiсових земель та чагарникiв як основного засобу виробництва в сiльському i лiсовому господарствi внаслiдок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов'язаних iз сiльськогосподарським i лiсогосподарським виробництвом, а також внаслiдок використання для будiвництва, розмiщення i експлуатацiї об'єктiв нафтогазовидобування, облаштування родовища та надрокористування з метою дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення".

     5. У Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391 iз наступними змiнами):

     1) частину четверту статтi 6 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Конкурс вважається таким, що не вiдбувся, у разi вiдсутностi заявок на участь у конкурсi або Кабiнетом Мiнiстрiв України не визначено переможця конкурсу";

     2) частину п'яту статтi 7 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Плата за участь у конкурсi, що вiдбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разi якщо конкурс визнано таким, що не вiдбувся, плата за участь у конкурсi повертається учасникам у повному розмiрi";

     3) у статтi 11:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Проекти угод про розподiл продукцiї, розробленi згiдно з частиною першою цiєї статтi, пiдлягають обов'язковiй експертизi з фiнансових, правових та iнших питань, визначених Мiжвiдомчою комiсiєю. Така експертиза проводиться шляхом опрацювання проекту угоди вiдповiдними мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади.

     Пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї провадження планованої дiяльностi, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля", дозволяється виключно пiсля здiйснення такої оцiнки";

     в абзацi першому частини третьої слова "оцiнки впливу на довкiлля та" виключити;

     абзац перший частини четвертої виключити.

     6. Абзац четвертий частини першої статтi 24 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2006 р., N 22, ст. 184; 2018 р., N 15, ст. 121) викласти в такiй редакцiї:

     "акт про надання гiрничого вiдводу (крiм користувачiв нафтогазоносними та бурштиноносними надрами)".

     7. У статтi 54 Закону України "Про землеустрiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; 2015 р., N 31, ст. 293; 2018 р., N 15, ст. 121):

     у частинi першiй слова "(крiм земельних дiлянок приватної власностi)" виключити;

     частину другу пiсля слiв "Робочi проекти землеустрою" доповнити словами "(крiм земельних дiлянок приватної власностi)";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Робочi проекти землеустрою щодо рекультивацiї земель, порушених внаслiдок дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти i газу та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти i газу, крiм пiдстав, визначених абзацом першим частини другої цiєї статтi, можуть розроблятися на пiдставi рiшення замовника, якому надано спецiальний дозвiл на користування надрами з метою дослiдно-промислової розробки родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти i газу та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти i газу".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     пункт "в" частини четвертої доповнити словами "або рiшення замовника, якому надано спецiальний дозвiл на дослiдно-промислову розробку родовищ бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти i газу та/або видобування бурштину, iнших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти i газу".

     8. Статтю 7 Закону України "Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельних часток (паїв)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 314; 2013 р., N 40, ст. 534; 2018 р., N 37, ст. 277) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Надрокористувачi, яким надано спецiальний дозвiл на користування бурштиноносними надрами, мають переважне право землекористування (у тому числi на умовах сервiтуту) щодо земель за мiсцем розташування розвiданих родовищ бурштину, запаси яких затвердженi в установленому законодавством порядку. Переважне право користування вiдповiдно до цiєї статтi може реалiзовуватися шляхом переведення у судовому порядку таких прав на надрокористувача, укладення у судовому порядку договору про надання надрокористувачу таких прав або iншим чином визнання чи встановлення судом таких прав (у тому числi встановлення сервiтуту в судовому порядку)".

     9. У Митному тарифi України, встановленому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740):

     1) у роздiлi V:

     цифри i слова:

"2530 90 00 00 - iншi:   2 2 -"

     замiнити цифрами та словами:

"2530 90 00 - iншi:        
2530 90 00 10 - - необроблений бурштин   2 2 -
2530 90 00 90 - - iншi   2 2 -";

     2) у роздiлi XX:

     цифри i слова:

"9602 00 00 00 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений незатвердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з незатвердiлого желатину   10 10 -"

     замiнити цифрами та словами:

"9602 00 00 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений незатвердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з незатвердiлого желатину:        
9602 00 00 10 - обробленi бурштин, бурштин агломерований (амброїд), формований бурштин та вироби з них   10 10 -
9602 00 00 90 - iншi   10 10 -".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2020 рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 402-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.