ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" щодо державних гарантiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47) такi змiни:

     1. Частину четверту статтi 6 пiсля слiв "з переможцем конкурсу" доповнити словами "з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця".

     2. У статтi 7:

     абзац п'ятнадцятий частини першої виключити;

     у частинi четвертiй слова "три мiсяцi" замiнити словами "один мiсяць";

     перше речення частини дванадцятої доповнити словами "та з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця".

     3. У статтю 27 включити частину першу такого змiсту:

     "1. Держава гарантує, що до прав i обов'язкiв iнвестора, визначених угодою про розподiл продукцiї, протягом строку її дiї буде застосовуватися законодавство, чинне на момент укладання угоди, крiм законодавства, що зменшує розмiр податкiв чи зборiв чи скасовує їх, спрощує регулювання господарської дiяльностi щодо пошуку, розвiдки та видобування корисних копалин, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, зокрема процедури митного, валютного, податкового та iнших видiв державного контролю, або пом'якшує вiдповiдальнiсть iнвестора, яке має застосовуватися з дати набрання чинностi таким законодавством. Гарантiї щодо стабiльностi норм законодавства не поширюються на змiни законодавства, що стосуються питань оборони, нацiональної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкiлля".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 червня 2011 року
N 3553-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.