ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо перелiку дiлянок надр

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 11 статтi 8, пункт 2 статтi 9 i пункт 2 статтi 91 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) виключити.

     2. У статтi 6 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47):

     в абзацi першому частини першої слова "передбаченi Перелiком дiлянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподiл продукцiї" виключити;

     у частинi другiй:

     абзац перший виключити;

     в абзацi другому слова "включення певної дiлянки надр до цього Перелiку" замiнити словами "проведення конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї щодо окремої дiлянки надр";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї щодо окремої дiлянки надр проводиться за наявностi будь-якої з таких умов";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Внесення змiн до географiчних координат дiлянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї або щодо яких Мiжвiдомчою комiсiєю ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 жовтня 2011 року
N 3959-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.