ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про забезпечення реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в Туркменистанi

     Цей Закон спрямований на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв в Туркменистанi в оплату за туркменський природний газ, що постачається в Україну вiдповiдно до мiждержавних домовленостей.

     Стаття 1. Прибуток пiдприємств, що пiдлягає оподаткуванню у звiтному (податковому) перiодi, зменшується на суму прибутку, яка визначається розрахунково, виходячи iз загальної суми оподатковуваного прибутку пiдприємств i питомої ваги валового доходу, одержаного у вiдповiдному звiтному (податковому) перiодi вiд робiт з реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в Туркменистанi вiдповiдно до Спiльного Розпорядження Президента України Л. Кучми i Президента Туркменистану С. Нiязова "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загальнодержавного значення в Туркменистанi", пiдписаного 4 жовтня 2000 року, у загальнiй сумi валових доходiв пiдприємств, одержаних протягом такого звiтного (податкового) перiоду.

     Перелiки вiтчизняних пiдприємств та iнвестицiйних об'єктiв (з обов'язковим зазначенням їх найменування), якi споруджуються цими пiдприємствами в Туркменистанi, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 2. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування i дiє протягом перiоду реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, визначених контрактами (договорами) мiж пiдприємствами України i Туркменистану вiдповiдно до Спiльного Розпорядження Президента України Л. Кучми i Президента Туркменистану С. Нiязова "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загально-державного значення в Туркменистанi".

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, N 11, ст. 81, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 7 березня 2002 року N 3111-III доповнити пунктом "у" такого змiсту:

     "у) матерiали, устаткування та комплектуючi вироби (крiм пiдакцизних), що ввозяться вiтчизняними пiдприємствами для переробки, комплектування на митнiй територiї України з подальшим вивезенням за межi України для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у Туркменистанi вiдповiдно до Спiльного Розпорядження Президента України Л. Кучми i Президента Туркменистану С. Нiязова "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загально-державного значення в Туркменистанi", пiдписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такi товари не виробляються в Українi або не вiдповiдають вимогам замовникiв, визначених у контрактах (договорах). Перелiк та обсяг таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв (договорiв), укладених цими пiдприємствами з метою будiвництва iнвестицiйних об'єктiв у Туркменистанi.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито i пеню у порядку i розмiрах, установлених цим Законом";

     2) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, N 38, ст. 319, N 43, ст. 370; 2001 р., N 11, ст. 46) пiсля пункту 22.28 доповнити пунктом 22.29 такого змiсту:

     "22.29. Установити, що податок на прибуток пiдприємств, якi здiйснюють реалiзацiю iнвестицiйних проектiв в Туркменистанi, справляється з урахуванням особливостей статтi 1 Закону України "Про забезпечення реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в Туркменистанi".

     У зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
4 липня 2002 року
N 43-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.