Документ скасований: Рішення КСУ № 18-рп/2009 від 14.07.2009

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо мiнiмiзацiї впливу фiнансової кризи на розвиток вiтчизняної промисловостi

     З метою подолання кризових явищ в економiцi України, забезпечення збалансованого iнновацiйного розвитку всiх галузей, оновлення основних фондiв та створення додаткових робочих мiсць, стимулювання внутрiшнього попиту на промислову продукцiю вiтчизняного виробництва та збiльшення експортного потенцiалу держави Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частину першу статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 iз наступними змiнами) доповнити пунктом "ю" такого змiсту:

     "ю) тимчасово, до 1 сiчня 2011 року, обладнання та комплектуючi вироби до нього товарних груп 84, 85, 90 УКТ ЗЕД, якi не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України промисловими пiдприємствами, а також основнi фонди, матерiали, обладнання, устаткування та комплектуючi вироби, крiм пiдакцизних товарiв, якi ввозяться промисловими пiдприємствами з метою створення нових виробництв iз впровадженням енергозберiгаючих технологiй, у тому числi ввезення таких товарiв як внескiв до статутних фондiв цих пiдприємств.

     Порядок ввезення, перелiк таких пiдприємств та товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито та пеню у порядку i розмiрах, визначених законом".

     2. У статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами):

     абзац другий пункту 5.5 викласти в такiй редакцiї:

     "поставки товарiв у митному режимi iмпорту або реiмпорту (крiм випадкiв, зазначених у пiдпунктах 5.1.7 i 5.1.24 пункту 5.1, пунктах 5.3 та 5.18 цiєї статтi)";

     пункт 5.18 доповнити пiдпунктом 5.18.3 такого змiсту:

     "5.18.3. тимчасово, до 1 сiчня 2011 року, основних фондiв, матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих виробiв (крiм пiдакцизних товарiв) промисловими пiдприємствами, якi створюють новi виробництва iз впровадженням енергозберiгаючих технологiй, у тому числi ввезення таких товарiв як внескiв до статутних фондiв цих пiдприємств. Порядок ввезення, перелiк таких пiдприємств та товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод вiд дати ввезення таких товарiв до дати збiльшення податкових зобов'язань".

     3. Пункт 8.6 статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 22, ст. 172; 2003 р., N 12, ст. 88; 2006 р., N 22, ст. 182) доповнити пiдпунктом 8.6.5 такого змiсту:

     "8.6.5. Надати право промисловим пiдприємствам застосовувати щорiчну 25-вiдсоткову норму прискореної амортизацiї основних фондiв групи 3.

     При цьому амортизацiя основних фондiв групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення".

     4. У Законi України "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93):

     1) частину другу статтi 7 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "виробництво засобiв наземного транспорту, лiтальних апаратiв, плавучих засобiв i пов'язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробiв, розробка та впровадження новiтнiх технологiй для їх складання (виготовлення)";

     2) абзац п'ятий пункту 2 статтi 8 виключити.

     5. У Законi України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93; 2007 р., N 9, ст. 68):

     1) преамбулу пiсля слова "засобiв" доповнити словами "а також поетапного запровадження в Українi мiжнародних екологiчних вимог до транспортних засобiв";

     2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу або тимчасового ввезення та першу реєстрацiю в Українi ввезених транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам:

     не нижче рiвня "ЄВРО-3" - з 1 сiчня 2010 року;

     не нижче рiвня "ЄВРО-4" - з 1 сiчня 2012 року;

     не нижче рiвня "ЄВРО-5" - з 1 сiчня 2014 року";

     3) доповнити статтею 21 такого змiсту:

     "21. Екологiчнi норми, методи випробувань та позначення рiвня екологiчних норм визначаються згiдно з особливостями конструкцiї транспортних засобiв вiдповiдно до Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, укладеної у 1958 роцi, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економiчної комiсiї ООН у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтю 3 доповнити словами "що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-5" або iншому рiвню). Позначення рiвня екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб, має бути внесено до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року.

     2. З метою захисту вiтчизняної економiки вiд наслiдкiв свiтової фiнансово-економiчної кризи тимчасово, до 1 сiчня 2011 року, встановити, що закупiвля товарiв, робiт i послуг за державнi кошти здiйснюється у вiтчизняних виробникiв цих товарiв, робiт i послуг (юридичних та фiзичних осiб), крiм товарiв, якi не виробляються в Українi.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 грудня 2008 року
N 694-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.