ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо оподаткування товарiв, призначених для пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину першу статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 iз наступними змiнами) доповнити пунктом "щ3" такого змiсту:

     "щ3) до 1 вересня 2012 року товари (крiм пiдакцизних), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних органiзацiй цивiльної авiацiї, що ввозяться на митну територiю України пiд митним режимом iмпорту з метою їх використання для будiвництва та оснащення аеропортiв, якi є об'єктами фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, за такими кодами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД): 7326 90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 40 10 00, 9405 99 00 90.

     Обсяги та порядок ввезення таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв або їх вiдчуження на митнiй територiї України застосовуються норми статтi 123 Податкового кодексу України".

     2. У роздiлi XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N N 13 - 17, ст. 112):

     1) пункт 19 пiдроздiлу 2 (в редакцiї Закону України вiд 21 квiтня 2011 року N 3292-VI) доповнити абзацами такого змiсту:

     "Тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, визначених нормами пункту "щ3" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     Обсяги та порядок ввезення таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення цiльового використання таких товарiв або їх вiдчуження на митнiй територiї України до платникiв податкiв застосовуються штрафнi (фiнансовi) санкцiї вiдповiдно до вимог закону";

     2) пункт 22 пiдроздiлу 4 (в редакцiї Закону України вiд 21 квiтня 2011 року N 3292-VI) доповнити абзацами такого змiсту:

     "При визначеннi прибутку для оподаткування не включаються до складу доходiв суми коштiв, отриманих у перiод пiдготовки до проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, визначений Законом України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi", вiд державного пiдприємства "Фiнансування iнфраструктурних проектiв" на безповоротнiй або поворотнiй основi юридичними особами, вiдповiдальними за виконання завдань i заходiв, визначених Державною цiльовою програмою пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, вiдповiдно до Порядку використання запозичених коштiв для виконання цiєї програми, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та суми процентiв, умовно нарахованих на суму отриманих коштiв, визначених у цьому пунктi.

     Окремий облiк доходу (прибутку), який звiльняється вiд оподаткування, здiйснюється вiдповiдно до пункту 152.11 статтi 152 цього Кодексу.

     Тимчасово, на перiод дiї державних гарантiй за зобов'язаннями державного пiдприємства "Фiнансування iнфраструктурних проектiв", не включається при визначеннi об'єкта оподаткування позитивне (вiд'ємне) значення курсових рiзниць вiд перерахунку коштiв, запозичених цим пiдприємством пiд державнi гарантiї для виконання Державної цiльової програми пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, вiдповiдно до Порядку використання запозичених коштiв для виконання цiєї програми, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Пункт 1 i пiдпункт 1 пункту 2 роздiлу I цього Закону вводяться в дiю одночасно з набранням чинностi нормативно-правовим актом Кабiнету Мiнiстрiв України щодо визначення обсягiв та порядку ввезення товарiв, що пiдпадають пiд пiльговий режим оподаткування, прийнятим на виконання статтi 1 цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2011 року
N 3675-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.