ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) абзаци перший та п'ятий пункту 3 пiдроздiлу 1 пiсля слiв "у перiод" доповнити словами "пiдготовки та";

     2) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19. Операцiї з постачання УЄФА квиткiв та послуг, що є невiд'ємною частиною квитка, тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть";

     3) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22. Установити, що у перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi не пiдлягає оподаткуванню дохiд (прибуток), отриманий УЄФА за результатами дiяльностi в Українi, у тому числi винагорода вiд продажу комерцiйних прав".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 квiтня 2011 року
N 3292-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.