Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу та вантажiв, мiжнародних вiдправлень, мiжнародного лiзингу та мiжнародного ремонту товарiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288) доповнити новими пунктами 42 - 44 такого змiсту:

     "42) мiжнародний ремонт - операцiї з надання послуг з усунення недолiкiв товарiв, приведення їх у робочий стан, вiдновлення ресурсу або характеристик, що не призводять до змiни кодiв цих товарiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     43) мiжнародне експрес-вiдправлення - належним чином упакованi товари та iншi предмети, що перемiщуються (пересилаються) експрес-перевiзником будь-яким видом транспорту через митний кордон України з метою доставки одержувачу в обумовлений сторонами строк. Для цiлей оподаткування митом мiжнародне експрес-вiдправлення прирiвнюється до мiжнародного поштового вiдправлення;

     44) мiжнародне поштове вiдправлення - товари та iншi предмети, якi класифiкуються такими згiдно iз Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", у тому числi за правилами Всесвiтнього поштового союзу".

     2. У Законi України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270):

     1) пункт "ж" частини першої статтi 19 пiсля слiв "та тимчасово" доповнити словами "у тому числi з метою ремонту";

     2) пункт "а" статтi 20 виключити.

     3. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити пунктами 1.19 - 1.26 такого змiсту:

     "1.19. Послуга з мiжнародного перевезення - послуга з перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень будь-яким транспортним засобом, якщо таке перевезення здiйснюється територiєю двох чи бiльше країн i при цьому пункт вiдправлення або пункт призначення, або той i той знаходяться на територiї України. При цьому з метою оподаткування резидентський статус сторiн договору про такi перевезення не береться до уваги.

     1.20. Послуга з мiжнародного перевезення пасажирiв та їхнього багажу автомобiльним транспортом - транспортнi послуги платника цього податку з перевезення пасажирiв та їхнього багажу за винагороду або безоплатно, якщо до такого договору про перевезення застосовуються норми Конвенцiї про договiр мiжнародного автомобiльного перевезення пасажирiв i багажу вiд 1 березня 1973 року.

     1.21. Послуга з мiжнародного перевезення вантажiв автомобiльним транспортом - транспортнi послуги платника цього податку з перевезення вантажiв транспортними засобами за винагороду, якщо зазначенi в договорi мiсце прийняття вантажу для перевезення i мiсце, передбачене для його доставки, знаходяться у рiзних країнах, з яких одна є Україною, та до такого договору про перевезення застосовуються норми Конвенцiї про договiр мiжнародного автомобiльного перевезення вантажiв вiд 19 травня 1956 року.

     1.22. Суцiльна (неподiльна) послуга з мiжнародного перевезення пасажирiв, багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень - послуга з перевезення (доставки) пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень вiд пункту вiдправлення (прийняття вантажу або мiжнародного вiдправлення для перевезення) на територiї України до пункту митного оформлення, вiд пункту митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України та/або мiж пунктами за межами митного кордону України, а також вiд пункту вiдправлення (прийняття вантажу або мiжнародного вiдправлення для перевезення) за межами територiї України до пункту митного оформлення у межах державного кордону України, вiд пункту митного оформлення до пункту призначення (доставки) у межах митного кордону України.

     Якщо платник податку надає суцiльну (неподiльну) послугу з мiжнародного перевезення автомобiльним транспортом пасажирiв, їхнього багажу або вантажiв, то для цiлей оподаткування вартiсть такої послуги подiляється пропорцiйно вiдрiзкам перевезення, щодо яких встановлено рiзнi ставки оподаткування цим податком чи звiльнення вiд оподаткування.

     1.23. Мiжнародне експрес-вiдправлення (далi - мiжнародне вiдправлення) - належним чином упакованi товари та iншi предмети, що перемiщуються (пересилаються) експрес-перевiзником будь-яким видом транспорту через митний кордон України з метою доставки одержувачу в обумовлений сторонами строк. Митний та податковий режими мiжнародного експрес-вiдправлення є тотожними митному та податковому режимам мiжнародного поштового вiдправлення.

     1.24. Мiжнародне поштове вiдправлення (далi - мiжнародне вiдправлення) - товари та iншi предмети, якi класифiкуються такими згiдно iз Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", у тому числi за правилами Всесвiтнього поштового союзу.

     1.25. Транспортний засiб - наземний, пiдземний, водний, пiдводний, повiтряний та космiчний моторизований засiб, призначений для перевезення пасажирiв та їх багажу, вантажiв i мiжнародних вiдправлень.

     1.26. Ремонт - операцiї з надання послуг з усунення недолiкiв товарiв, приведення їх у робочий стан, вiдновлення ресурсу або їх характеристик.

     Мiжнародним вважається ремонт, який пiдпадає пiд визначення пункту 42 статтi 1 Митного кодексу України";

     2) у статтi 3:

     пiдпункти 3.1.1 - 3.1.3 пункту 3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "3.1.1. поставки товарiв та послуг, мiсце поставки яких знаходиться на митнiй територiї України, у тому числi операцiї з:

     передачi права власностi на об'єкт застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованостi заставодавця;

     передачi об'єкта фiнансового лiзингу в розпорядження лiзингоотримувача;

     поставки послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу та вантажiв автомобiльним транспортом, а також мiжнародних вiдправлень будь-яким видом транспорту на вiдрiзку вiд пункту їх вiдправлення (прийняття для перевезення) на митнiй територiї України до пункту їх митного оформлення, а також вiд пункту їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) на митнiй територiї України;

     поставки послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу та вантажiв (крiм мiжнародних вiдправлень) будь-яким видом транспорту (крiм автомобiльного) на вiдрiзку вiд пункту їх вiдправлення (прийняття для перевезення) на митнiй територiї України до пункту проведення прикордонного контролю з їх випуску за межi державного кордону України, а також вiд пункту прикордонного контролю з їх впуску у межi державного кордону України до пункту їх призначення (доставки) на митнiй територiї України;

     в iнших випадках, визначених цим Законом;

     3.1.2. ввезення товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi iмпорту або реiмпорту (далi - iмпорту) згiдно з положеннями глав 29 - 30 Митного кодексу України.

     З метою оподаткування цим податком до iмпорту також прирiвнюються операцiї з ввезення на митну територiю України:

     об'єкта лiзингу (крiм повернення об'єкта оперативного лiзингу, ранiше наданого (вивезеного) лiзингодавцем чи iншою особою за його дорученням з територiї України у митному режимi тимчасового вивезення (ввезення) для вiльного обiгу згiдно з положеннями глави 34 Митного кодексу України);

     об'єкта майнової застави на користь заставодержателя (iншої особи за його дорученням);

     майна, переданого у схов (вiдповiдальне зберiгання) або в користування чи розпорядження;

     товарiв (супутнiх послуг) з-пiд митного режиму магазину безмитної торгiвлi, митного складу або спецiальної митної зони згiдно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України для їх подальшого вiльного обiгу на територiї України (крiм поставки на територiю iншого магазину безмитної торгiвлi, митного складу та спецiальної митної зони (тiльки для спецiальних митних зон, якi вiдповiдно до закону мають тотожнi умови оподаткування цим податком);

     продуктiв переробки (готової продукцiї) з-пiд митного режиму переробки на митнiй територiї України згiдно з положеннями глави 38 Митного кодексу України;

     продуктiв переробки (готової продукцiї) з-пiд митного режиму переробки за межами митної територiї України згiдно з положеннями глави 39 Митного кодексу України (крiм транспортних засобiв, якi вiдправлялися пiд митним режимом переробки за межi митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територiю України для їх подальшого вiльного обiгу);

     товарiв (супутнiх послуг) за будь-якими iншими договорами, якi не передбачають передання права власностi на такi товари (супутнi послуги) або передбачають їх обмiн на корпоративнi права чи цiннi папери, у тому числi якщо таке ввезення пов'язано з поверненням товарiв у зв'язку з припиненням дiї зазначених договорiв;

     в iнших випадках, визначених цим Законом.

     Не вважаються iмпортом та звiльняються вiд оподаткування цим податком операцiї з поставки товарiв (супутнiх послуг) на митну територiю України пiд митним режимом знищення або зруйнування згiдно з положеннями глави 40 Митного кодексу України чи пiд митним режимом вiдмови на користь держави згiдно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальшi операцiї з поставки таких товарiв (супутнiх послуг) на митнiй територiї України оподатковуються у загальному порядку;

     3.1.3. поставка (вивезення, пересилання) товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi експорту або реекспорту (далi - експорту) згiдно з положеннями глав 31 - 32 Митного кодексу України за кошти або iншi види компенсацiй (винагороди).

     З метою оподаткування цим податком до експорту також прирiвнюються:

     поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, багажу та вантажiв, а також мiжнародних вiдправлень у випадках, визначених пiдпунктом 6.2.4 пункту 6.2 статтi 6 цього Закону;

     поставка товарiв (супутнiх послуг), якi перебувають у вiльному обiгу на територiї України, до митного режиму магазину безмитної торгiвлi, митного складу або спецiальної митної зони, створених згiдно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України;

     поставка об'єкта фiнансового лiзингу за межi митного кордону України;

     в iнших випадках, визначених цим Законом.

     Не вважаються експортом операцiї з поставки товарiв або послуг за межi митного або державного кордону України, якi не є об'єктом оподаткування цим податком згiдно з пунктом 3.2 статтi 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування цим податком згiдно з пунктом 5 статтi 5 цього Закону (крiм пiдпунктiв 5.1.2 i 5.1.7 пункту 5.1 та пункту 5.2 статтi 5 цього Закону)";

     у пунктi 3.2:

     пiдпункт 3.2.14 викласти в такiй редакцiї:

     "3.2.14. надання послуг з агентування i фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентiв, якi надають послуги з мiжнародних перевезень пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв чи мiжнародних вiдправлень";

     доповнити пiдпунктами 3.2.15 i 3.2.16 такого змiсту:

     "3.2.15. вивезення товарiв за межi митного кордону України у митному режимi тимчасового вивезення згiдно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимi переробки згiдно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числi об'єктiв оперативного лiзингу або транспортних засобiв з метою їх ремонту;

     3.2.16. поставка товарiв (супутнiх послуг) на митну територiю України у митному режимi вiдмови на користь держави згiдно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальша поставка таких товарiв (супутнiх послуг) на митнiй територiї України або за її межi оподатковується за вiдповiдними ставками податку, визначеними у статтi 6 цього Закону";

     3) у статтi 5:

     перше речення пункту 5.4 доповнити словами "до моменту їх обробки або переробки на митнiй територiї України";

     пункти 5.15 i 5.16 викласти в такiй редакцiї:

     "5.15. Звiльняються вiд оподаткування цим податком операцiї з поставки послуг з перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень пiд митним режимом транзиту територiєю України згiдно з положеннями глави 33 Митного кодексу України.

     5.16. Звiльняються вiд оподаткування цим податком операцiї з надання послуг, що включаються до складу портових зборiв згiдно iз законодавством, на користь осiб, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень вiд пункту перетину державного кордону України до пункту (мiсця) митного оформлення на територiї України при їх прибуттi (отриманнi) на митну територiю України, а також вiд пункту (мiсця) митного оформлення на територiї України до пункту перетину державного кордону України";

     4) у статтi 6:

     пiдпункт 6.2.4 пункту 6.2 викласти в такiй редакцiї:

     "6.2.4. поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, їхнього багажу та вантажiв автомобiльним транспортом, а також поставка мiжнародних вiдправлень будь-яким видом транспорту на вiдрiзку вiд пункту (мiсця) їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України, мiж пунктами, якi знаходяться за межами державного кордону України, а також вiд пункту їх вiдправлення (прийняття для перевезення) за межами державного кордону України до пункту (мiсця) їх митного оформлення на територiї України;

     поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, їхнього багажу та вантажiв iншими видами транспорту, нiж зазначенi в абзацi першому цього пiдпункту, за межами державного кордону України.

     Якщо поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв чи з мiжнародних вiдправлень здiйснюється у виглядi продажу квиткiв, iнших проїзних документiв, укладення брокерських, агентських, комiсiйних чи iнших договорiв (рахункiв) з посередниками або довiреними особами, то винагорода таких осiб оподатковується за ставкою, передбаченою пiдпунктом 6.1.1 пункту 6.1 цiєї статтi";

     пункт 6.3 викласти в такiй редакцiї:

     "6.3. Нульова ставка податку не застосовується до операцiй з поставки товарiв (супутнiх послуг) за межi митного або державного кордону України, якщо операцiя з поставки таких товарiв (супутнiх послуг) не вважається об'єктом оподаткування згiдно з пунктом 3.2 статтi 3 цього Закону або звiльняється вiд оподаткування цим податком згiдно з пунктом 5 статтi 5 цього Закону (крiм пiдпунктiв 5.1.2, 5.1.7 та пункту 5.2 статтi 5 цього Закону, до яких застосовується така нульова ставка податку), а також для транспортних засобiв, якi вiдправлялися пiд митним режимом переробки за межi митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територiю України для їх подальшого вiльного обiгу".

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, на який припадає 30 календарний день з дня його опублiкування, крiм пункту 2 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, на який припадає 90 календарний день з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
4 червня 2009 року
N 1451-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.