ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi" та iнших законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Закон України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 31, ст. 405; 2009 р., N 18, ст. 247) викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi

     Цей Закон визначає систему основних заходiв, спрямованих на створення належних умов для органiзацiї та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi (далi - чемпiонат).

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) будiвництво об'єктiв чемпiонату - пiдготовка об'єктiв чемпiонату шляхом нового будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту чи реставрацiї iснуючих будiвель i споруд, технiчного переоснащення дiючих об'єктiв чемпiонату;

     2) завдання i заходи з пiдготовки та проведення чемпiонату - завдання i заходи, визначенi Державною цiльовою програмою пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу (далi - Програма);

     3) захiд чемпiонату - футбольний матч чи iнший офiцiйний захiд, пов'язаний з органiзацiєю чемпiонату;

     4) позначення - зареєстрованi чи незареєстрованi торговельнi марки, найменування, емблеми, гасла, пiдписи, символи, зразки, логотипи, вiдзнятi матерiали, зображення та/або анiмацiї i будь-якi заявки на їх охорону чи реєстрацiю (у тому числi всi продовження чинностi прав i територiальнi поширення), пов'язанi з чемпiонатом, включаючи Логотип, Приз, Талiсман та iншi представлення зазначеного чемпiонату, разом з усiма iдентифiкуючими вiдзнятими рекламними матерiалами, звуками та музикою (за наявностi), що використовуються з дозволу УЄФА у зв'язку з чемпiонатом;

     5) iнтелектуальна власнiсть УЄФА - права на позначення та комерцiйнi права, права на винаходи, права на статистичнi, iнформацiйнi та iншi данi (впорядкованi чи записанi в базу даних у будь-якiй формi або в будь-якому форматi чи в iншому виглядi), права на бази даних (включаючи своєрiднi чи iншi права), права (зареєстрованi чи незареєстрованi) на iншi об'єкти права iнтелектуальної власностi УЄФА, а також права, що випливають з вiдповiдних заявок;

     6) комерцiйний партнер - юридична особа, якiй УЄФА надала певнi комерцiйнi права, крiм невiдчужуваних;

     7) комерцiйнi права - права, пов'язанi з чемпiонатом, включаючи права на рекламування, маркетинг, збут, лiцензування, комерцiйну концесiю, спонсорство, опублiкування, дiяльнiсть друкованих засобiв масової iнформацiї, телевiзiйне мовлення, запис i вiдтворення заходiв чемпiонату;

     8) компанiя - зареєстрована в Українi вiдповiдно до законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здiйснення органiзацiйних заходiв та проведення чемпiонату;

     9) концепцiя забезпечення проведення чемпiонату вiдповiдними галузями або приймаючим мiстом - розроблений вiдповiдно до вимог УЄФА документ, в якому визначаються стратегiя та основнi напрями пiдготовки вiдповiдної галузi або приймаючого мiста до проведення чемпiонату;

     10) нацiональний координатор - призначений в установленому порядку представник органу державної влади, який згiдно з функцiональними обов'язками вiдповiдає за пiдготовку та проведення чемпiонату у вiдповiднiй галузi;

     11) недозволений маркетинг - вид дiяльностi, пов'язаний з проведенням чемпiонату (з маркетингу, реклами, зв'язкiв з громадськiстю), що здiйснюється з метою отримання прибутку вiд гудвiлу особою, яка не має на це вiдповiдного дозволу УЄФА;

     12) об'єкти чемпiонату - спортивна споруда, аеропорт та його складовi, автомобiльна дорога, залiзниця, готель, iнший об'єкт мiстобудування, будiвництво яких передбачено Державною цiльовою програмою з пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу;

     13) перiод пiдготовки до проведення чемпiонату - строк з 1 сiчня 2008 року до дати, з якої залишається два тижнi до початку проведення чемпiонату;

     14) перiод проведення чемпiонату - промiжок часу, який починається за два тижнi до початку проведення чемпiонату i закiнчується через два тижнi пiсля його проведення;

     15) приймаюча асоцiацiя - Федерацiя футболу України;

     16) приймаюче мiсто - мiсто, в якому проводитиметься будь-який матч чемпiонату;

     17) призначенi особи - УЄФА, компанiя та їх вiдповiднi працiвники, посадовi особи, представники або посадовi особи асоцiацiй - членiв УЄФА, члени делегацiй вiд кожної нацiональної футбольної асоцiацiї, якi беруть участь у чемпiонатi, комерцiйнi партнери та їх вiдповiднi працiвники, представники засобiв масової iнформацiї або будь-яка iнша особа, акредитована УЄФА у зв'язку з проведенням чемпiонату;

     18) УЄФА - об'єднання європейських футбольних асоцiацiй;

     19) учасники - команди, якi здобули право на участь у чемпiонатi;

     20) Логотип - офiцiйний логотип чемпiонату, визначений УЄФА;

     21) Приз - приз чемпiонату;

     22) Талiсман - офiцiйний талiсман чемпiонату, визначений УЄФА.

     Стаття 2. Органи управлiння з органiзацiї та проведення чемпiонату.

     1. Органiзацiю та проведення чемпiонату забезпечують:

     Кабiнет Мiнiстрiв України;

     центральнi органи виконавчої влади;

     мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування.

     2. УЄФА, приймаюча асоцiацiя i компанiя беруть участь в органiзацiї та проведеннi чемпiонату вiдповiдно до договору про проведення чемпiонату.

     Стаття 3. Повноваження органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування пiд час органiзацiї та проведення чемпiонату

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     здiйснює пiдтримку та спiвпрацю з приймаючою асоцiацiєю, УЄФА з питань органiзацiї та проведення чемпiонату;

     координує дiяльнiсть центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пов'язану з органiзацiєю та проведенням чемпiонату;

     затверджує Програму з урахуванням пропозицiй вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування;

     схвалює концепцiї забезпечення проведення чемпiонату вiдповiдними галузями;

     призначає нацiональних координаторiв та визначає їх основнi завдання;

     здiйснює контроль за виконанням завдань i заходiв з органiзацiї та проведення чемпiонату.

     2. Центральнi органи виконавчої влади в межах своєї компетенцiї:

     спiвпрацюють з приймаючою асоцiацiєю, УЄФА та компанiєю з метою дотримання вимог УЄФА;

     забезпечують виконання завдань i заходiв з пiдготовки та проведення чемпiонату у вiдповiдних галузях;

     розробляють i затверджують в установленому порядку галузевi програми з пiдготовки та проведення чемпiонату;

     розробляють та подають Кабiнету Мiнiстрiв України концепцiю забезпечення проведення чемпiонату вiдповiдними галузями (безпеки та правопорядку, медичного забезпечення, аеропортiв, громадського транспорту та управлiння дорожнiм рухом тощо) з урахуванням вимог та рекомендацiй УЄФА;

     проводять аналiз стану виконання завдань i заходiв з пiдготовки та проведення чемпiонату, забезпечують подання поточних та перiодичних звiтiв про стан пiдготовки до чемпiонату у вiдповiдних галузях та готують у разi необхiдностi пропозицiї щодо внесення змiн до нормативно-правових актiв.

     3. Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї:

     спiвпрацюють з приймаючою асоцiацiєю, УЄФА та компанiєю з метою дотримання вимог УЄФА;

     забезпечують виконання завдань i заходiв з пiдготовки та проведення чемпiонату;

     розробляють i затверджують в установленому порядку вiдповiднi регiональнi та мiськi програми з пiдготовки та проведення чемпiонату;

     проводять аналiз стану виконання завдань i заходiв з пiдготовки та проведення чемпiонату, забезпечують подання поточних та перiодичних звiтiв про стан пiдготовки до проведення чемпiонату вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та приймаючих мiст i готують у разi необхiдностi пропозицiї щодо внесення змiн до нормативно-правових актiв.

     Вiдповiднi органи мiсцевого самоврядування розробляють та затверджують концепцiю приймаючого мiста.

     Стаття 4. Спiвпраця з приймаючою асоцiацiєю

     1. Приймаюча асоцiацiя спiвпрацює з УЄФА, Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування з метою забезпечення виконання зобов'язань, визначених у вiдповiдних договорах про проведення чемпiонату, надає експертну допомогу з питань органiзацiї та проведення чемпiонату, вносить пропозицiї Кабiнету Мiнiстрiв України щодо виконання укладених договорiв, завдань i заходiв з пiдготовки до проведення чемпiонату, готує вiдповiднi звiти до УЄФА, надає вiдповiднi пропозицiї до проекту Програми, вiдповiдних галузевих, регiональних та мiських програм, вносить пропозицiї стосовно змiн до вiдповiдних проектiв нормативних актiв.

     Стаття 5. Затвердження та фiнансування Програми

     1. З метою забезпечення належної органiзацiї пiдготовки до проведення чемпiонату Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує Програму.

     2. Вiдповiдно до Програми центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування розробляють i затверджують вiдповiднi галузевi, регiональнi та мiськi програми з пiдготовки та проведення чемпiонату.

     3. Фiнансування Програми здiйснюється за рахунок коштiв бюджетiв та iнших джерел, не заборонених законом. Фiнансування Програми за рахунок бюджетних коштiв здiйснюється у межах видаткiв, що передбачаються щороку вiдповiдним головним розпорядникам у Державному бюджетi України i мiсцевих бюджетах на вiдповiдний рiк.

     Стаття 6. Виконання завдань i заходiв з пiдготовки та проведення чемпiонату

     1. Завдання i заходи з пiдготовки та проведення чемпiонату є обов'язковими для виконання всiма органами виконавчої влади, якi беруть участь в органiзацiї пiдготовки та проведення чемпiонату. Органи мiсцевого самоврядування забезпечують виконання завдань i заходiв вiдповiдно до закону.

     2. Завдання i заходи з пiдготовки та проведення чемпiонату включаються до вiдповiдних роздiлiв Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на кожний рiк та вiдповiдних роздiлiв програм соцiально-економiчного розвитку приймаючих мiст та областей.

     Стаття 7. Органiзацiя будiвництва об'єктiв чемпiонату

     1. Будiвництво об'єктiв чемпiонату здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї сприяють будiвництву об'єктiв чемпiонату.

     3. Будiвництво об'єктiв чемпiонату здiйснюється без вiдрахування замовниками коштiв на розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури населеного пункту.

     4. Дозвiльнi органи позачергово та невiдкладно приймають i розглядають документи, поданi суб'єктами господарювання, якi є замовниками або пiдрядниками будiвництва об'єктiв чемпiонату.

     5. З метою спрощення процедури погодження проектної документацiї на будiвництво об'єктiв чемпiонату центральний орган виконавчої влади з питань регiонального розвитку та будiвництва:

     забезпечує невiдкладне проведення у стислi строки державної експертизи проектної документацiї об'єктiв чемпiонату;

     першочергово розглядає та надає у двадцятиденний строк з моменту реєстрацiї заявки дозвiл на виконання будiвельних робiт на об'єктах чемпiонату за умови подання замовником та пiдрядником будiвництва документiв, визначених законом.

     Стаття 8. Викуп об'єктiв права приватної власностi, пiдстави та порядок їх примусового вiдчуження з мотиву суспiльної необхiдностi для забезпечення проведення чемпiонату

     1. Об'єктом купiвлi або iншого правочину (далi - викупу) може бути земельна дiлянка, її частина, житловий будинок, iншi будiвлi, споруди чи багаторiчнi насадження, розмiщенi на нiй, якi перебувають у приватнiй власностi.

     Якщо власник земельної дiлянки, що викуповується, є також власником житлового будинку, iнших будiвель, споруд чи багаторiчних насаджень, розмiщених на нiй, питання про викуп земельної дiлянки вирiшується разом з питанням про викуп таких об'єктiв.

     Якщо власник земельної дiлянки, що викуповується, не є власником житлового будинку, iнших будiвель, споруд чи багаторiчних насаджень, розмiщених на нiй, питання про їх викуп вирiшується з власником таких об'єктiв.

     Якщо земельна дiлянка, що викуповується, та розмiщенi на нiй житловий будинок, iншi будiвлi, споруди чи багаторiчнi насадження перебувають у власностi кiлькох осiб, питання про викуп вирiшується з кожним власником окремо.

     У разi коли викуповується частина земельної дiлянки, а решта площi зазначеної дiлянки не може рацiонально використовуватися за цiльовим призначенням, власник земельної дiлянки може вимагати вiд органу, який викуповує частину земельної дiлянки, викупу всiєї земельної дiлянки.

     2. Нiхто не може бути протиправне позбавлений права власностi. Викуп об'єкта права приватної власностi здiйснюється за згодою власника. Право державної або комунальної власностi на викуплений об'єкт набувається на пiдставi договору купiвлi-продажу чи iншого правочину в порядку, встановленому законом.

     Перелiк об'єктiв права приватної власностi, що пiдлягають викупу з мотиву суспiльної необхiдностi для будiвництва та обслуговування спортивних споруд (стадiонiв), аеропортiв, їх складових та iнших об'єктiв транспортної iнфраструктури, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Викуп таких об'єктiв здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України або вiдповiдної мiсцевої ради.

     Порядок набуття права на земельнi дiлянки для будiвництва iнших об'єктiв чемпiонату визначається Земельним кодексом України.

     3. Рiшення про викуп об'єктiв права приватної власностi для будiвництва об'єктiв чемпiонату приймається на пiдставi генеральних планiв мiст i населених пунктiв, iншої затвердженої в установленому порядку мiстобудiвної документацiї та документацiї iз землеустрою.

     У рiшеннi про викуп об'єкта права приватної власностi для будiвництва об'єкта чемпiонату зазначаються особа, уповноважена на укладення договору купiвлi-продажу чи iншого правочину, та строк, в межах якого має бути укладено правочин щодо викупу такого об'єкта.

     Уповноважена особа має внести власнику вiдповiдного об'єкта права приватної власностi пропозицiю про викуп, яка мiстить пропозицiю про укладення договору купiвлi-продажу за викупною цiною земельної дiлянки, що дорiвнює її експертнiй грошовiй оцiнцi, яка проводиться в порядку, встановленому Законом України "Про оцiнку земель"; та/або пропозицiю про укладення договору купiвлi-продажу iнших об'єктiв права приватної власностi за викупною цiною, визначеною за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України; та/або пропозицiю про укладення iншого правочину (за наявностi згоди на це вiдповiдного органу).

     4. У разi вiдмови власника об'єкта права приватної власностi вiд укладення договору купiвлi-продажу або iншого правочину щодо вiдчуження такого об'єкта орган, що приймав рiшення про його викуп, приймає рiшення про примусове вiдчуження об'єкта права приватної власностi з мотиву суспiльної необхiдностi.

     5. Право власностi на об'єкт, щодо якого прийнято рiшення про примусове вiдчуження з мотиву суспiльної необхiдностi, виникає з дня повної сплати його викупної цiни, зазначеної у пропозицiї про викуп такого об'єкта.

     6. Положення цiєї статтi застосовуються також до викупу та примусового вiдчуження прав, пов'язаних з користуванням земельними дiлянками, якi визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України як необхiднi для будiвництва та обслуговування спортивних споруд (стадiонiв), аеропортiв i їх складових та iнших об'єктiв транспортної iнфраструктури. Викупна цiна таких прав визначається вiдповiдно до методики, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Викуп та примусове вiдчуження об'єктiв права приватної власностi, прав, пов'язаних з користуванням земельними дiлянками, здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдно державного або мiсцевих бюджетiв.

     8. Спори щодо викупної цiни об'єктiв права приватної власностi, прав, пов'язаних з користуванням земельними дiлянками, вирiшуються в судовому порядку.

     Стаття 9. Забезпечення прав iнтелектуальної власностi УЄФА

     1. Україна забезпечує захист прав iнтелектуальної власностi УЄФА та його комерцiйних партнерiв вiдповiдно до законiв України i мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Пiд час органiзацiї та проведення чемпiонату забороняється:

     пряме та непряме використання у будь-який спосiб без дозволу УЄФА об'єктiв права iнтелектуальної власностi УЄФА;

     недозволений маркетинг.

     Не допускається реєстрацiя юридичної особи (у тому числi iнформацiйного агентства), друкованого засобу масової iнформацiї, найменування (назви) яких повнiстю чи частково вiдтворюють торговельнi марки, символи, найменування чи iншi об'єкти права iнтелектуальної власностi УЄФА.

     3. Центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони iнтелектуальної власностi пiд час органiзацiї та проведення чемпiонату забезпечує:

     проведення експертизи заявок на iнтелектуальну власнiсть УЄФА спецiалiзованою групою експертiв невiдкладно, з тим щоб державна реєстрацiя цiєї власностi здiйснювалася протягом шести мiсяцiв з дня надходження вiдповiдної заявки;

     термiнове виявлення заявок, що суперечать будь-якiй заявцi або реєстрацiї УЄФА, невiдкладний розгляд спецiалiзованою групою експертiв заперечень проти зазначених заявок та прийняття в установленому законом порядку вiдповiдних рiшень.

     Стаття 10. Правила перемiщення через митний кордон України iноземної валюти та чекiв в iноземнiй валютi, переказу в Україну / з України iноземної валюти, а також обмiну iноземної валюти

     1. Тимчасовi правила перемiщення через митний кордон України iноземної валюти та чекiв в iноземнiй валютi, переказу в Україну / з України iноземної валюти, а також обмiну iноземної валюти встановлюються Нацiональним банком України з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

     2. Ввезення та вивезення iноземної валюти та дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi у сумi, що не перевищує 10000 євро, або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi, здiйснюються на умовах усного декларування митним органам.

     Ввезення та вивезення iноземної валюти та дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi у сумi, що перевищує 10000 євро, або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi, здiйснюються на умовах оформлення письмової митної декларацiї на всю суму iноземної валюти та дорожнiх чекiв в iноземнiй валютi, що ввозиться та вивозиться.

     3. Iноземцi та особи без громадянства, що в'їжджають в Україну, мають право вiльно ввозити в Україну i вивозити з України iменнi чеки в iноземнiй валютi, платiжнi картки мiжнародних платiжних систем, проводити за їх допомогою операцiї, зокрема отримувати готiвку, переказувати за межi України iноземну валюту, що ввезена або переказана в Україну, або отримана в Українi за допомогою платiжних карток, iменних та дорожнiх чекiв як премiя, приз чи оплата працi тощо.

     4. Ввезена (переказана) в Україну та вивезена (переказана) з України iноземцями та особами без громадянства (у тому числi будь-якою призначеною особою) iноземна валюта може бути вiльно обмiняна за ринковим курсом.

     У разi невикористання валюти України iноземцi та особи без громадянства (у тому числi будь-яка призначена особа) можуть здiйснити зворотний обмiн таких коштiв на готiвкову iноземну валюту для подальшого її вивезення з України або переказати зазначенi кошти за межi України (за наявностi документiв, що пiдтверджують джерела їх походження).

     Стаття 11. Тимчасовi правила ввезення на митну територiю України та вивезення за межi митної територiї України товарiв, призначених для пiдготовки та проведення чемпiонату, УЄФА, учасниками чемпiонату та призначеними особами

     1. У перiод пiдготовки та проведення чемпiонату учасники чемпiонату та призначенi особи можуть ввозити на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення товари згiдно з перелiком, в обсягах та порядку, визначених законом.

     2. Транспортнi засоби, що ввозяться на митну територiю України учасниками чемпiонату або призначеними особами у перiод пiдготовки та проведення чемпiонату пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення, звiльняються вiд оподаткування.

     3. У перiод пiдготовки та проведення чемпiонату учасники чемпiонату та призначенi особи можуть ввозити (пересилати) на митну територiю України особистi речi, у тому числi, тi якi перемiщуються через митний кордон у несупроводжуваному багажi. Такi особистi речi усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не пiдлягають оподаткуванню.

     Стаття 12. Вiзовий режим, дозволи на працевлаштування пiд час органiзацiї та проведення чемпiонату

     1. Усi iноземцi та особи без громадянства з дiйсними паспортними документами, якi приїздять на чемпiонат як глядачi, отримують вiзи та в'їжджають на територiю України без обмежень, крiм випадкiв, встановлених Законом України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства".

     2. Заява на отримання вiзи для в'їзду на територiю України, подана особою у зв'язку з проведенням чемпiонату, розглядається без привiлеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками.

     3. Усiм призначеним особам з дiйсними паспортними документами, якi планують в'їхати на територiю України, вiзи надаються безоплатно у разi письмового звернення УЄФА, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     4. Працiвники призначених осiб за поданням приймаючої асоцiацiї можуть зареєструватися для тимчасового проживання в Українi.

     5. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає порядок в'їзду (виїзду) на територiю України з метою належного забезпечення проведення чемпiонату.

     6. Iноземцi та особи без громадянства залучаються комерцiйними партнерами, компанiєю, призначеними особами до виконання робiт чи надання послуг, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням чемпiонату, без дозволу на працевлаштування.

     Стаття 13. Фiнансовi преференцiї

     1. У перiод проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату не пiдлягає оподаткуванню дохiд (прибуток), отриманий УЄФА за результатами дiяльностi в Українi, у тому числi винагорода вiд продажу маркетингових прав, iнших комерцiйних прав.

     2. Не пiдлягають оподаткуванню кошти, сплаченi громадянам - призначеним особам за роботи та/або послуги, виконанi та наданi на територiї України або за її межами у перiод пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини, зокрема (але не виключно) у виглядi заробiтної плати, вiдшкодування видаткiв та добових таким особам (крiм резидентiв України, незалежно вiд їх участi у проведеннi зазначеного чемпiонату)".

     2. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

     частину другу статтi 134 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "будiвництва об'єктiв, передбачених Державною цiльовою програмою пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, що фiнансується за рахунок державного чи мiсцевих бюджетiв";

     у статтi 146:

     частину першу доповнити пунктом є такого змiсту:

     "є) пiд будiвництво об'єктiв, передбачених Державною цiльовою програмою пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, що фiнансується за рахунок державного чи мiсцевих бюджетiв";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Викуп об'єктiв права приватної власностi, пiдстави та порядок їх примусового вiдчуження з мотиву суспiльної необхiдностi для забезпечення проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу визначаються законом".

     3. Пункт "щ" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (в редакцiї Закону України вiд 19 квiтня 2007 року N 962-V) (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2007 р., N 31, ст. 405) замiнити пунктом "щ1" такого змiсту:

     "щ1) до 1 вересня 2012 року товари (крiм пiдакцизних), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних спортивних органiзацiй, з метою їх використання для будiвництва i оснащення (придбання обладнання та iнвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпiонату.

     Перелiк та обсяги таких товарiв з визначенням їх кодiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання таких товарiв (послуг) платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому законом порядку".

     4. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 11.48 такого змiсту:

     "11.48. У перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi звiльняються вiд оподаткування операцiї з iмпорту товарiв (капiтальних активiв), отриманих УЄФА в Українi".

     5. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 22.311 такого змiсту:

     "22.311. Установити, що у перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi не пiдлягає оподаткуванню дохiд (прибуток), отриманий УЄФА за результатами дiяльностi в Українi, у тому числi винагорода вiд продажу комерцiйних прав".

     6. Частину четверту статтi 271 Закону України "Про планування i забудову територiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 15, ст. 257) доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "об'єктiв, передбачених Державною цiльовою програмою пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти iнвесторiв".

     7. Статтю 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., N 6, ст. 133, NN 17 - 19, ст. 267, N 34, ст. 441; 2006 р., N 13, ст. 110; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 сiчня 2009 року N 879-VI) доповнити пунктом 22.101 такого змiсту:

     "22.101. Не пiдлягають оподаткуванню кошти, що сплаченi за роботи та/або послуги, виконанi та наданi на територiї України або за її межами у перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi, зокрема (але не виключно) у виглядi заробiтної плати, вiдшкодування видаткiв та добових таким особам (крiм резидентiв України, незалежно вiд їх участi у проведеннi зазначеного чемпiонату):

     представникам або посадовим особам асоцiацiй - членiв УЄФА;

     членам делегацiй, що беруть участь у чемпiонатi, у тому числi членам команд, якi здобули право на участь у чемпiонатi;

     фiзичним особам, акредитованим УЄФА.

     Дохiд iнших нерезидентiв, отриманий у перiод проведення чемпiонату iз джерел походження з України, пiдлягає оподаткуванню на загальних пiдставах з урахуванням положень мiжнародних договорiв України про усунення подвiйного оподаткування доходiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України".

     II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм частини шостої статтi 12 Закону України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi" в редакцiї цього Закону, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року. Закон втрачає чиннiсть 1 вересня 2012 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом пiдзаконних нормативно-правових актiв.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
5 червня 2009 року
N 1474-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.