Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань космiчної дiяльностi

     З метою забезпечення виконання Україною зобов'язань, якi передбаченi мiжнародними договорами (угодами) України з питань космiчної дiяльностi, Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частину першу статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 iз наступними змiнами) доповнити пунктом "я" такого змiсту:

     "я) до 1 сiчня 2015 року ввiзне мито не справляється при ввезеннi на митну територiю України товарiв, якi, у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), iмпортуються резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi в Україну та класифiкуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД):

     2818 10, 2830 20 00 00, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931 00 95 90, 2933 90 20, 3207 20, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602 00 00 00, 3603 00, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 3814 00, 3901, 3903 00, 3906, 3907, 3908 90 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017 00 11 00, 4823 40 00 00, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5407, 5607 5903, 5906, 5911 90 90 00, 6815 10, 6902, 7002, 7007 11 90 00, 7019, 7202 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 - 7226, 7228 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 7413 00, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483 30 90 00, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306 90 10 00.

     Порядок i обсяги ввезення зазначених товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2001 р., N 15, ст. 74; 2003 р., N 45, ст. 363; 2005 р., N 4, ст. 103, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 березня 2009 року N 1104-VI) доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26) протягом дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, резиденти - суб'єкти космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення та беруть участь у реалiзацiї таких договорiв (угод) - за земельнi дiлянки виробничого призначення згiдно з перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 11.47 такого змiсту:

     "11.47. Протягом дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть операцiї з:

     а) поставки у митному режимi iмпорту товарiв, визначених у пунктi "я" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", у межах граничних обсягiв, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, за умови цiльового використання таких товарiв у виробництвi космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право здiйснення такої дiяльностi та беруть участь у реалiзацiї таких договорiв (угод). Перелiк таких резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi космiчної дiяльностi.

     У разi порушення цiльового використання товарiв або перевищення граничних обсягiв їх iмпорту, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдний суб'єкт космiчної дiяльностi, який фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування та пiдпадає пiд дiю пiдпункту 17.1.61 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами";

     б) поставки на митнiй територiї України результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштiв, залучених пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України для фiнансування ратифiкованого Верховною Радою України Договору мiж Україною та Федеративною Республiкою Бразилiя про довгострокове спiвробiтництво щодо використання ракети-носiя "Циклон-4" на пусковому центрi Алкантара, на користь резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення та беруть участь у реалiзацiї такого Договору. З метою застосування цiєї пiльги Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт.

     У разi порушення умов звiльнення вiд оподаткування результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, а саме при їх поставцi для цiлей, не передбачених зазначеним Договором, платник податку, що фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування та пiдпадає пiд дiю пiдпункту 17.1.61 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     4. Пункт 22.24 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 22, ст. 172) викласти в такiй редакцiї:

     "22.24. Протягом строку дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, податковий перiод, за який визначаються податковi зобов'язання з податку на прибуток, дорiвнює одному звiтному календарному року для резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення та беруть участь у виконаннi таких договорiв (угод). При цьому норми амортизацiї, встановленi пiдпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статтi 8 цього Закону, застосовуються до балансової вартостi основних фондiв у розрахунку на такий звiтний календарний рiк.

     Податковий облiк приросту (убутку) балансової вартостi запасiв, що використовуються з метою здiйснення космiчної дiяльностi, встановлений пунктом 5.9 статтi 5 цього Закону, провадиться за наслiдками звiтного податкового року, а решта запасiв пiдлягає коригуванню в загальному порядку.

     Якщо зазначенi договори визнаються сторонами повнiстю виконаними до настання 1 сiчня 2015 року, то останнiй податковий перiод (у тому числi для визначення норм амортизацiйних вiдрахувань) розраховується з початку календарного року до закiнчення звiтного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорiв.

     Протягом строку дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, платники податку - суб'єкти космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення, включають до складу валових доходiв вартiсть товарiв (робiт, послуг), фактично поставлених таким платником податку без урахування отриманих вiд платника податку - покупця авансових платежiв, а до складу валових витрат - вартiсть товарiв (робiт, послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку - покупцем таких товарiв (робiт, послуг) без урахування наданих платнику податку - продавцю авансових платежiв.

     Платники податку, якi пiдпадають пiд дiю цього пункту та при цьому здiйснюють види дiяльностi iншi, нiж космiчна, ведуть окремий податковий облiк за такими iншими видами дiяльностi за загальними правилами та у порядку, визначеному нормами пункту 7.20 статтi 7 цього Закону".

     5. Пункт 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154) доповнити пiдпунктом 17.1.61 такого змiсту:

     "17.1.61. Платники податку (посадовi особи платника податку), якi використовують податкову пiльгу не за призначенням та/або всупереч умовам чи цiлям її надання згiдно iз законом з питань вiдповiдного податку, збору (обов'язкового платежу), а також будь-якi iншi особи, що використовують податкову пiльгу, яку для них не призначено, вважаються такими, що умисно ухиляються вiд оподаткування. У цьому випадку такi особи додатково до штрафiв, визначених у пiдпунктах 17.1.1 - 17.1.5 цього пункту, за наявностi пiдстав для їх накладення, сплачують суму податкiв, що пiдлягали нарахуванню без застосування податкової пiльги, а також штраф у розмiрi двохсот вiдсоткiв вiд такої суми. Сплата штрафу не звiльняє таких осiб вiд юридичної вiдповiдальностi за умисне ухилення вiд оподаткування".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     на перiод реалiзацiї ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем) при пiдготовцi проектiв закону про Державний бюджет України на черговий рiк передбачати повну компенсацiю вiдповiдних втрат доходiв мiсцевих бюджетiв у розмiрi пiльг iз сплати земельного податку, наданих суб'єктам космiчної дiяльностi цим Законом;

     до 1 жовтня 2009 року розробити та привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти; забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 травня 2009 року
N 1342-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.