ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну пiдтримку пiдприємств, науково-дослiдних iнститутiв i органiзацiй, якi розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI

     З метою запобiгання втратi науково-технiчного, iнтелектуального, технологiчного та виробничого потенцiалу пiдприємств, науково-дослiдних iнститутiв i органiзацiй, якi розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї, оновлення та поновлення мобiлiзацiйних потужностей для забезпечення нацiональної безпеки держави, полiпшення фiнансового стану зазначених суб'єктiв цим Законом передбачено порядок списання i реструктуризацiї податкової заборгованостi та надання деяких пiльг.

     Стаття 1. Визначення термiнiв та понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни та поняття вживаються у такому значеннi:

     платники податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) - далi платники податкiв - пiдприємства, науково-дослiднi iнститути та органiзацiї, перелiк яких визначено в статтi 3 цього Закону, що розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї, на якi згiдно з законодавством України покладено обов'язок сплачувати податки та збори (обов'язковi платежi);

     податкова заборгованiсть - не сплаченi до бюджетiв та державних цiльових фондiв за пiдсумками господарської дiяльностi станом на 1 сiчня 2000 року суми податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), перелiк яких визначено у статтi 2 цього Закону, пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, нарахованих на цю заборгованiсть вiдповiдно до законодавства України;

     платiжнi вимоги - вiдповiдний банкiвський документ, на пiдставi якого здiйснюється стягнення податкової заборгованостi;

     контролюючi органи - державнi органи, якi в межах своєї компетенцiї, визначеної законом, здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю та повнотою нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу;

     боєприпаси - вид озброєння, призначений для ураження живої сили противника, знищення його бойової технiки, руйнування укрiплень, споруд, виконання iнших завдань (освiтлення мiсцевостi, розкидання агiтацiйної лiтератури тощо);

     елементи боєприпасiв - окремi деталi та вузли, якi застосовуються при виготовленнi боєприпасiв;

     вироби спецхiмiї - вибуховi речовини промислового та вiйськового призначення, порохи, iнiцiюючi та пiротехнiчнi сумiшi, сумiшнi ракетнi палива та вироби на їх основi.

     Стаття 2. Поширення дiї Закону на види заборгованостi

     До податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), на якi поширюються списання та реструктуризацiя податкової заборгованостi, належить заборгованiсть, яка виникла внаслiдок несплати:

     податку на прибуток пiдприємств;

     податку на додану вартiсть;

     прибуткового податку з громадян;

     збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення;

     збору на обов'язкове соцiальне страхування;

     збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування;

     збору до Державного iнновацiйного фонду;

     вiдрахування та збору на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування;

     сум пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, нарахованих на заборгованiсть зi сплати зазначених у цiй статтi податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв).

     Стаття 3. Платники податкiв, до яких застосовується цей Закон

     Цей Закон застосовується до таких пiдприємств, науково-дослiдних iнститутiв i органiзацiй, якi розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї:

     Донецький казенний завод хiмiчних виробiв (м. Донецьк);

     Донецьке вiдкрите акцiонерне товариство "Точмаш" (м. Донецьк);

     Горлiвський казенний хiмiчний завод (Донецька область);

     Хiмiчне казенне об'єднання iменi Петровського (м. Петровське, Луганська область);

     виробниче об'єднання "Луганський верстатобудiвний завод" (м. Луганськ);

     Рубiжнянський казенний хiмiчний завод "Зоря" (м. Рубiжне, Луганська область);

     Черкаський приладобудiвний завод (м. Черкаси);

     казенний завод "Iмпульс" (м. Шостка, Сумська область);

     казенний завод "Зiрка" (м. Шостка, Сумська область);

     Хiмiчне об'єднання "Павлоградський хiмiчний завод" (м. Павлоград, Днiпропетровська область);

     вiдкрите акцiонерне товариство "Завод iменi Т. Г. Шевченка" (м. Вiльнянськ, Запорiзька область);

     Черкаський науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" (м. Черкаси);

     Державний науково-дослiдний iнститут хiмiчних продуктiв (м. Шостка, Сумська область);

     Макiївський державний проектний iнститут (м. Макiївка, Донецька область).

     Стаття 4. Списання податкової заборгованостi

     Вiдповiдно до цього Закону списанню з платникiв податкiв як безнадiйнi до сплати пiдлягають суми податкової заборгованостi зi сплати пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, нарахованих вiдповiдно до законодавства України i не сплачених за пiдсумками їх господарської дiяльностi станом на 1 сiчня 2000 року.

     Стаття 5. Реструктуризацiя податкової заборгованостi

     Платники податкiв, якi мають податкову заборгованiсть зi сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), визначених у статтi 2 цього Закону, за станом господарської дiяльностi на 1 сiчня 2000 року, мають право на реструктуризацiю такої заборгованостi на умовах, передбачених цим Законом.

     У разi наявностi взаємної заборгованостi платника податку i вiдповiдних бюджетiв провадиться взаємозалiк такої заборгованостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Взаємозалiк цiєї заборгованостi провадиться у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом.

     Реструктуризацiї на умовах, визначених цiєю статтею, пiдлягає податкова заборгованiсть платникiв податку, яка залишилася пiсля проведення такого взаємозалiку.

     Стаття 6. Порядок списання податкової заборгованостi

     Списання податкової заборгованостi з платникiв податкiв провадиться шляхом вiдкликання вiдповiдним контролюючим органом iз банкiвських установ платiжних вимог та iнших документiв, якi є пiдставою для списання банком сум заборгованостi на суму, що пiдлягає списанню вiдповiдно до цього Закону.

     Вiдкликання платiжних вимог проводиться у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом.

     Виконання уповноваженими банками платiжних вимог контролюючих органiв, виставлених на основi рiшень про стягнення податкової заборгованостi, з дня набрання чинностi цим Законом зупиняється.

     У разi порушення контролюючим органом цього термiну платник податку має право звернутися до господарського суду з позовом про скасування рiшення контролюючого органу в частинi, яка вiдповiдає цьому Закону.

(частина четверта статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     Стаття 7. Порядок прийняття рiшення щодо реструктуризацiї та списання податкової заборгованостi

     Платники податку у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом приймають рiшення щодо реструктуризацiї податкової заборгованостi, зазначеної у статтi 2 цього Закону, та у тижневий строк з дня прийняття цього рiшення письмово повiдомляють про це контролюючий орган, де вони облiковуються.

     Контролюючий орган, де облiковується платник податку, зобов'язаний зареєструвати у двотижневий строк з дня отримання повiдомлення платника податку щодо прийняття рiшення про реструктуризацiю податкової заборгованостi та вiдкрити облiкову картку реструктурованої податкової заборгованостi.

     Таке повiдомлення платника податку повинно мати:

     повну назву платника податку або збору (обов'язкового платежу), його юридичну адресу, статистичний код та податковий номер;

     банкiвський рахунок (рахунки) платника податку;

     баланс фiнансово-господарської дiяльностi платника податку за перiоди, за результатами яких здiйснюється реструктуризацiя податкової заборгованостi;

     розрахунок вiдповiдної податкової заборгованостi, що пiдлягає реструктуризацiї, та графiк її погашення.

     Зазначене повiдомлення має бути пiдписано керiвником i головним бухгалтером платника податку або посадовими особами, якi їх замiщують та мають право пiдпису фiнансово-господарських документiв.

     Якщо зазначене повiдомлення має помилки в розрахунках або описки, вiдповiдний контролюючий орган зобов'язаний самостiйно виправити цi помилки та описки i у двотижневий строк з дня його отримання повiдомити про такi виправлення та про реєстрацiю повiдомлення платника податку.

     У разi виникнення спiрних питань щодо права платника податку на списання та реструктуризацiю такої заборгованостi, розрахункiв цiєї заборгованостi або якщо платник податку не згоден з виправленнями вiдповiдним контролюючим органом помилок i описок у повiдомленнi щодо прийняття рiшення про реструктуризацiю заборгованостi, такi спори вирiшуються у встановленому законом порядку.

     Стаття 8. Особливi умови списання заборгованостi

     За умови сплати за 2000 (звiтний) рiк платниками податкiв сум податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до Державного бюджету України та державних цiльових фондiв, що дорiвнюють або таких, що перевищують суми податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), нарахованих вiдповiдно до законодавства для сплати в 1998 роцi, платникам податкiв списується вся сума податкової заборгованостi до Державного бюджету України та державних цiльових фондiв за пiдсумками господарської дiяльностi станом на 1 сiчня 2000 року.

     За пiдсумками господарської дiяльностi 2000 року платники податкiв, якi виконали умови, передбаченi у цiй статтi, подають до вiдповiдних контролюючих органiв заяви про списання податкової заборгованостi.

     Вiдповiднi контролюючi органи у двотижневий строк приймають рiшення про списання цiєї заборгованостi.

     При невиконаннi умов, визначених цiєю статтею, реструктуризацiя поширюється на суми не сплачених платниками податкiв за пiдсумками господарської дiяльностi станом на 1 сiчня 2000 року, крiм сум, передбачених статтею 4 цього Закону, i провадиться на умовах, визначених цим Законом.

     Стаття 9. Порядок реструктуризацiї податкової заборгованостi

     Реструктуризована податкова заборгованiсть платникiв податкiв, зазначених у статтi 3 цього Закону, не пiдлягає iндексацiї, на неї не можуть нараховуватися проценти за податковим кредитом, а також пеня, застосовуватися штрафнi та фiнансовi санкцiї, передбаченi законодавством України.

     Суми податкової заборгованостi, реструктуризованi в порядку, визначеному цим Законом, у разi несплати платником податкiв у встановленi цим Законом строки стягуються вiдповiдними контролюючими органами у безспiрному порядку.

     Суми податкової заборгованостi по обов'язкових платежах без урахування нарахованих вiдповiдно до законодавства України сум пенi, штрафних i фiнансових санкцiй реструктуризуються шляхом вiдстрочення та розстрочення платежiв.

     Розстрочення їх сплати надається строком на 60 мiсяцiв. Сплата реструктуризованої податкової заборгованостi починається з 1 сiчня 2003 року i здiйснюється рiвними частками до 15 числа кожного мiсяця.

     Строки позовної давностi, визначенi цивiльним законодавством України, не поширюються на вимоги, що випливають зi сплати реструктуризованої податкової заборгованостi.

     До прийняття контролюючим органом рiшення про реструктуризацiю податкової заборгованостi стягнення цiєї заборгованостi уповноваженими банками зупиняється.

     Стаття 10. Порядок списання та реструктуризацiї податкової заборгованостi зi сплати мiсцевих податкiв i зборiв

     Рiшення про списання та реструктуризацiю податкової заборгованостi платникiв податкiв, визначених цим Законом, зi сплати мiсцевих податкiв i зборiв, а також пенi, штрафних i фiнансових санкцiй, нарахованих вiдповiдно до законодавства України на цю заборгованiсть, приймаються вiдповiдною мiсцевою радою в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом згiдно з умовами, визначеними цим Законом.

     Стаття 11. Вiдповiдальнiсть за несплату реструктуризованої податкової заборгованостi

     Несплата платником податку реструктуризованої податкової заборгованостi на умовах цього Закону протягом трьох мiсяцiв з вини керiвника цього платника податку є пiдставою для розiрвання контракту з керiвником такого платника податку.

     Стаття 12. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 1 - 4 пункту 6 цiєї статтi, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2001 року.

     2. Починаючи з 1 сiчня 2001 року пiдприємства, науково-дослiднi iнститути та органiзацiї, зазначенi у статтi 3 цього Закону, звiльняються вiд сплати збору до Державного iнновацiйного фонду.

     3. Щорiчно, починаючи з 2001 року у Державному бюджетi України окремим рядком визначається фiнансування витрат на капiтальне будiвництво, реконструкцiю, технiчне переоснащення пiдприємств, науково-дослiдних iнститутiв та органiзацiй згiдно iз статтею 3 цього Закону, на утилiзацiю боєприпасiв, утримання та створення мобiлiзацiйних потужностей.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України та Фонду державного майна України забезпечити першочергову передачу до 1 сiчня 2001 року у комунальну власнiсть об'єктiв права державної власностi (об'єктiв соцiальної iнфраструктури, якi належать державним пiдприємствам, науково-дослiдним iнститутам i органiзацiям, визначеним у статтi 3 цього Закону, або не увiйшли до їх статутних фондiв при їх створеннi у процесi приватизацiї (корпоратизацiї).

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн пiсля набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити прийняття i виконання мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

     6. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 05.02.92р. N 2097-XII згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)

     2) пiдпункт 2 пункту 6 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.07.92р. N 2535-XII згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     3) пiдпункт 3 пункту 6 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.04.97р. N 168/97-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     4) пiдпункт 4 пункту 6 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 28.12.94р. N 334/94-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     5) пункт 3 статтi 6 Закону України "Про списання та реструктуризацiю податкової заборгованостi платникiв податкiв за станом на 31 березня 1997 року" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 34, ст. 209; 1998 р., N 52, ст. 323) пiсля слiв "гiрничодобувних пiдприємств з пiдземного видобутку сировини" доповнити словами "та пiдприємств, що розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
21 вересня 2000 року
N 1991-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.