ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання бронетанкової галузi однiєю з прiоритетних у промисловостi України та заходи щодо надання їй державної пiдтримки

     Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технiчного та експортного потенцiалу бронетанкової галузi промисловостi України i пiдвищення її конкурентоспроможностi, створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, зниження витрат на виробництво броньованих бойових машин для потреб Збройних Сил України та iноземних замовникiв i поповнення обiгових коштiв пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" - виконавцiв державного оборонного замовлення та мiжнародних контрактiв на продаж броньованих бойових машин.

     Стаття 1. Визначення прiоритетностi бронетанкової галузi

     Визнати бронетанкову галузь однiєю з прiоритетних у промисловостi України та надати право Кабiнету Мiнiстрiв України виступати вiд iменi держави гарантом виконання зобов'язань пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" перед iноземними замовниками броньованих бойових машин за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами).

     Стаття 2. Заходи з державної пiдтримки бронетанкової галузi промисловостi України

     На перiод з 1 сiчня 2001 року до 1 сiчня 2006 року впроваджуються такi заходи державної пiдтримки бронетанкової галузi промисловостi України:

     суми авансових платежiв та попередньої оплати за державним оборонним замовленням та мiжнародними контрактами на продаж броньованих бойових машин пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", визначених згiдно iз частиною другою цiєї статтi, отриманi вiд замовникiв броньованих бойових машин, зараховуються на окремi рахунки цих пiдприємств, не пiдлягають безспiрному списанню та використовуються лише за цiльовим призначенням вiдповiдно до контрактних зобов'язань зазначених пiдприємств. Цi суми включаються до складу валових доходiв таких пiдприємств з метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", у момент передачi броньованих бойових машин замовнику, а витрати цих пiдприємств, здiйсненi ними за рахунок авансових платежiв та попередньої оплати вiдповiдно до їх цiльового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в податковому перiодi, на який припадає дата збiльшення валових доходiв на суму зазначених платежiв;

     пiдприємствам концерну "Бронетехнiка України" надається розстрочка на 60 мiсяцiв щодо сплати заборгованостi перед Державним бюджетом України i державними цiльовими фондами по сплатi загальнодержавних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) станом на 1 сiчня 2001 року; розстрочена заборгованiсть пiдлягає щомiсячному погашенню рiвними частками починаючи з 1 сiчня 2002 року.

     Перелiк пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", для яких запроваджуються зазначенi заходи, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 3. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2001 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом внести пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Внести змiни до таких законiв України з питань оподаткування:

     1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 38, ст. 318) доповнити пунктом "н" такого змiсту:

     "н) у перiод з 1 сiчня 2001 року до 1 сiчня 2006 року при ввезеннi на митну територiю України матерiали, устаткування i комплектуюче обладнання (далi - товари), крiм пiдакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв до них пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або тi, що виробляються, не вiдповiдають вимогам замовникiв броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактiв. Перелiк та обсяги цих товарiв щороку затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито у порядку i розмiрах, установлених законом";

     2) частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 32, ст. 260, N 48, ст. 406) доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) у перiод з 1 сiчня 2001 року до 1 сiчня 2006 року пiдприємства концерну "Бронетехнiка України" згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України";

    3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 22, ст. 172, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406) доповнити пунктами 11.31 та 11.32 такого змiсту:

     "11.31. У перiод з 1 сiчня 2001 року до 1 сiчня 2006 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання (далi - товари), крiм пiдакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або тi, що виробляються, не вiдповiдають вимогам замовникiв броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактiв. Перелiк та обсяги цих товарiв щороку затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками дiяльностi у податковий перiод, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територiю України, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до закону.

     11.32. У перiод з 1 сiчня 2001 року до 1 сiчня 2006 року операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), що використовуються пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України" - виконавцями державного оборонного замовлення та мiжнародних контрактiв для виготовлення та модернiзацiї броньованих бойових машин, а також з продажу броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв до них, якi реалiзуються державному замовнику або замовнику за мiжнародним контрактом, оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою.

     Перелiк пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", якi беруть участь у виготовленнi продукцiї (робiт, послуг) за державним оборонним замовленням та мiжнародними контрактами для виробництва та модернiзацiї броньованих бойових машин, номенклатура i обсяги товарiв, на якi поширюється дiя абзацiв першого, другого цього пункту, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами.

     Операцiї з виконання проектно-конструкторських робiт вiтчизняними розробниками за контрактами зазначених пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" на реалiзацiю броньованих бойових машин звiльняються вiд оподаткування";

     4) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2 - 3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, N 38, ст. 319, N 43, ст. 370) пiсля пункту 22.27 доповнити пунктом 22.28 такого змiсту:

     "22.28. Встановити, що на перiод з 1 сiчня 2001 року до 1 сiчня 2006 року податок на прибуток iз суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" стягується з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про визнання бронетанкової галузi однiєю з прiоритетних у промисловостi України та заходи щодо надання їй державної пiдтримки".

     У зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
11 сiчня 2001 року
N 2211-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.