Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань митної справи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про митну справу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 575; 1994 р., N 20, ст. 116):

     1) у преамбулi слова "Декларацiї про державний суверенiтет України" замiнити словами "Конституцiї України";

     2) статтю 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Керiвництво митною справою

     Засади митної справи визначаються виключно законом. Кабiнет Мiнiстрiв України органiзовує i забезпечує здiйснення митної справи. Безпосереднє керiвництво митною справою покладається на Державну митну службу України, яка є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом. Положення про Державну митну службу України затверджується Президентом України";

     3) статтю 5 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Митнi органи

     Митнi органи України безпосередньо здiйснюють митну справу.

     Систему митних органiв України складають:

     - Державна митна служба України;

     - регiональнi митницi;

     - митницi;

     - спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї;

     - установи i навчальнi заклади.

     Митнi органи України, їх автомобiльний транспорт, морськi, рiчковi та повiтрянi судна мають розпiзнавальний знак i прапор. Опис прапора i розпiзнавального знака затверджується Верховною Радою України.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв здiйснюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Митнi органи України у своїй дiяльностi взаємодiють з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.

     Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, установи, органiзацiї та громадяни не мають права втручатися в службову дiяльнiсть митних органiв України, крiм випадкiв, передбачених законами України".

     2. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203; 1994 р., N 20, ст.116):

     1) у частинi четвертiй статтi 8 слова "державного управлiння в галузi митної справи є Державний митний комiтет України" замiнити словами "в галузi митної справи є Державна митна служба України, яка є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом";

     2) у статтi 9:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи України. Система митних органiв України складається з Державної митної служби України, регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв";

     у частинi четвертiй:

     у першому реченнi слова "територiальнi митнi управлiння" замiнити словами "регiональнi митницi вiдповiдно до закону";

     у другому реченнi слова "та iнших митних установ України здiйснюється Державним митним комiтетом України" замiнити словами "спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв здiйснюється Державною митною службою України";

     3) у текстi Кодексу слова "Державний митний комiтет України" замiнити словами "Державна митна служба України" у вiдповiдних вiдмiнках.

     3. У частинi третiй статтi 5 та частинi четвертiй статтi 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259) слова "Державний митний комiтет України" замiнити словами "Державна митна служба України" у вiдповiдних вiдмiнках.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
22 лютого 2000 року
N 1480-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.