Документ скасований: Кодекс ВР № 92-IV від 11.07.2002

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про митну справу в Українi

Вводиться в дiю Постановою ВР
N 1263-XII вiд 25.06.91, ВВР, 1991, N 44, ст.576

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 3892-XII вiд 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.116
N 1480-III вiд 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.109

(У назвi та текстi Закону слова "Українська РСР" i "Державний комiтет митного контролю" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Україна" i "Державний митний комiтет" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 3892-XII вiд 28.01.94)

     Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України визначає правовi основи органiзацiї митної справи в Українi, орiєнтованої на формування спiльного ринкового простору i митних союзiв з iншими державами.

(Преамбула iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 3892-XII вiд 28.01.93, N 1480-III вiд 22.02.2000)

     Стаття 1. Митна справа

     Україна як суверенна держава самостiйно створює власну митну систему i здiйснює митну справу. Митна справа є складовою частиною зовнiшньополiтичної i зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     Митна справа в Українi включає в себе встановлення порядку та органiзацiю перемiщення через митний кордон України товарiв i предметiв, обкладення митом, оформлення, здiйснення контролю та iнших заходiв щодо реалiзацiї митної полiтики в Українi.

     При здiйсненнi митної справи Україна дотримує визнаних у мiжнародних вiдносинах систем класифiкацiї та кодування товарiв, єдиної форми декларування експорту та iмпорту товарiв, митної iнформацiї, iнших загальноприйнятих мiжнародною практикою норм та стандартiв.

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи.

     Стаття 2. Митна територiя i митний кордон

     Територiя України становить єдину митну територiю, в межах якої Україна має виключну юрисдикцiю щодо митної справи.

     Межi митної територiї України вважаються митним кордоном України. Митний кордон України спiвпадає з державним кордоном України, за винятком випадкiв, передбачених частинами третьою i четвертою цiєї статтi.

     Митна територiя України включає також територiї штучних островiв та споруд, що створюються в економiчнiй зонi України, над якими Україна має виключну юрисдикцiю стосовно митної справи.

     Вiдповiдно до законiв України на територiї України можуть створюватися вiльнi митнi зони, стосовно яких закони України, що регулюють митну справу, застосовуються з винятками, визначеними законодавчими актами України. Межi таких територiй становлять складову митного кордону України.

     Стаття 3. Спiльнi митнi зони i митнi союзи

     Спiльнi митнi зони i митнi союзи з iншими державами створюються Україною на пiдставi договорiв.

(Стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3892-XII вiд 28.01.94)

     Стаття 4. Керiвництво митною справою

     Засади митної справи визначаються виключно законом. Кабiнет Мiнiстрiв України органiзовує i забезпечує здiйснення митної справи. Безпосереднє керiвництво митною справою покладається на Державну митну службу України, яка є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом. Положення про Державну митну службу України затверджується Президентом України.

(Стаття 4 в редакцiї Закону N 1480-III вiд 22.02.2000)

     Стаття 5. Митнi органи

     Митнi органи України безпосередньо здiйснюють митну справу.

     Систему митних органiв України складають:

     Державна митна служба України;

     регiональнi митницi;

     митницi;

     спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї;

     установи i навчальнi заклади.

     Митнi органи України, їх автомобiльний транспорт, морськi, рiчковi та повiтрянi судна мають розпiзнавальний знак i прапор. Опис прапора i розпiзнавального знака затверджується Верховною Радою України.

     Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв здiйснюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Митнi органи України у своїй дiяльностi взаємодiють з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.

     Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, установи, органiзацiї та громадяни не мають права втручатися в службову дiяльнiсть митних органiв України, крiм випадкiв, передбачених законами України.

(Стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3892-XII вiд 28.01.94, в редакцiї Закону N 1480-III вiд 22.02.2000)

     Стаття 6. Компетенцiя митних органiв України

     Законодавством України встановлюється компетенцiя митних органiв України щодо виконання таких функцiй:

     а) захисту економiчних iнтересiв України;

     б) контролю за додержанням законодавства України про митну справу;

     в) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи;

     г) використання засобiв митно-тарифного та позатарифного регулювання при перемiщеннi через митний кордон України товарiв та iнших предметiв;

     д) митного оформлення та оподаткування товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     е) комплексного контролю разом з Нацiональним банком України за валютними операцiями;

     є) здiйснення заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку з участю Мiнiстерства зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України;

     ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та товаро- i пасажиропотоку через митний кордон України;

     з) боротьби з контрабандою та iншими порушеннями митних правил;

     и) спiвробiтництва з митними та iншими органами зарубiжних країн, а також з мiжнародними органiзацiями з питань митної справи;

(Пункт "и" статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3892-XII вiд 28.01.94)

     i) ведення митної статистики.

     Стаття 7. Посадовi особи митних органiв України

     Посадовими особами митних органiв України можуть бути тiльки громадяни України.

     Посадовим особам митних органiв України присвоюються спецiальнi звання, якi встановлюються законами України.

     Посадовi особи митних органiв України, якi вчинили неправомiрнi дiї при виконаннi службових обов'язкiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Шкода, заподiяна фiзичним i юридичним особам неправомiрними дiями посадових осiб митних органiв при виконаннi такими особами службових обов'язкiв, вiдшкодовується на загальних пiдставах.

     Стаття 8. Перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв

     Товари та iншi предмети перемiщуються через митний кордон України пiд митним контролем. Перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв пiдлягає митному оформленню.

     Стаття 9. Мита i митнi збори

     Обкладення митом товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про митний тариф".

     Ставки митних зборiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi Митного кодексу України.

     Мита i митнi збори належать Українi, якщо iнше не випливає з її договорiв.

     Стаття 10. Митне законодавство

     Митна справа в Українi регулюється цим Законом, Законом України про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть України, Митним кодексом України, Законом України "Про митний тариф", iншими законодавчими актами України, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 11. Мiжнароднi договори України

     Україна дотримує зобов'язань, що випливають з її мiжнародних договорiв. Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, якi мiстяться в цьому Законi та iнших законодавчих актах України про митну справу, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ,
25 червня 1991 року
N 1262-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.