Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259, 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46) доповнити пунктом "о" такого змiсту:

     "о) тимчасово до 1 сiчня 2003 року товари, що ввозяться на митну територiю України i мають згiдно з Гармонiзованою системою опису i кодування товарiв такi коди:

Код товару Опис товару
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)
3211 00 000 Готовi сикативи
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; барвники та iншi барвнi речовини, упакованi для роздрiбної торгiвлi
3215 11 000 Фарба друкарська чорна
3215 19 000 Фарба друкарська, крiм чорної
3907 50 000 Тiльки смоли алкiднi для виробництва фарб
4008 Тiльки гумовi пластини для використання у виробництвi офсетних форм
4810 11,
4810 12 000
Папiр та картон для писання, друку або iнших графiчних цiлей
4810 91 Папiр та картон, багатошаровi
4823 59 900 Тiльки папiр та картон для писання, друку
5901 10 000 Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
7606 11,
7607 19
Тiльки пластини для виготовлення офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм
8439 Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 000 Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 000 Тiльки машини фотонабiрнi i набiрнодрукувальнi
8442 30 000 Машини, апарати та прилади
8442 40 000 Частини до машин, апаратiв та приладiв
8443 11 000 Машини для офсетного друку, рулоннi
8443 12 000 Машини для офсетного друку, аркушевi
8443 19 900 Машини для офсетного друку
8443 90 Частини для друкарського обладнання, допомiжних машин та механiзмiв".

     2. У статтi 3 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2000 р., N 21, ст. 157):

     а) абзац дев'ятнадцятий частини шостої викласти у такiй редакцiї:

     "перiодичнi видання друкованих засобiв масової iнформацiї, що мають реєстрацiйнi свiдоцтва, виданi уповноваженими органами України, книги, брошури, альбоми, нотнi видання, буклети, плакати, картографiчна продукцiя, що видаються юридичними особами - резидентами України";

     б) абзаци другий i третiй частини восьмої виключити.

     3. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст., 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50) доповнити пунктом 11.33 такого змiсту:

     "11.33. Тимчасово до 1 сiчня 2003 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, визначених пунктом "о" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

     4. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р.., N 5, ст. 34, N 38, ст. 318, N 39, ст. 333, N 43, ст. 363, N 46, ст. 393, N 48, ст. 406) доповнити пунктами 7.19 та 7.20 такого змiсту:

     "7.19. Тимчасово до 1 сiчня 2003 року не включаються до складу валових доходiв платника податку доходи, отриманi вiд продажу видавничої продукцiї замовнику або безпосередньому споживачу.

     7.20. Платники податку, зазначенi у пунктах 7.11 - 7.13, 7.19 цiєї статтi, ведуть окремий облiк доходiв, якi не включаються до складу валових доходiв або звiльняються вiд оподаткування згiдно з нормами зазначених пунктiв. При цьому:

     до складу валових витрат таких платникiв податку не включаються витрати, понесенi у зв'язку iз одержанням таких звiльнених доходiв;

     балансова вартiсть покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї, якi використовуються для одержання таких звiльнених доходiв, не бере участi у розрахунку приросту (убутку) балансової вартостi згiдно iз пунктом 5.9 статтi 5 цього Закону;

     сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на вiдповiдну групу основних фондiв, що використовуються для отримання таких звiльнених доходiв, не враховується у зменшеннi скоригованого валового доходу згiдно iз пунктом 3.1 статтi 3 цього Закону. У разi коли основнi фонди використовуються як для одержання звiльнених доходiв, так i для iнших доходiв, якi пiдлягають включенню до складу валових доходiв згiдно з цим Законом на загальних пiдставах, скоригований валовий дохiд платника податку пiдлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань, яка так вiдноситься до загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду, як сума доходiв, що пiдлягає включенню до складу валових доходiв згiдно з цим Законом на загальних пiдставах, вiдноситься до загальної суми валових доходiв з урахуванням звiльнених.

     У такому ж порядку ведеться окремий облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за доходами, якi враховуються у визначеннi об'єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою нижчою, нiж визначена у пунктi 10.1 статтi 10 цього Закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 червня 2001 року.

     2. Положення пунктiв 1 i 3 роздiлу 1 цього Закону, згiдно iз якими вносяться змiни вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть", застосовуються до товарiв, пред'явлених до митного оформлення починаючи з 1 червня 2001 року.

     3. Положення пункту 4 роздiлу 1 цього Закону, згiдно iз яким вносяться змiни до статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", застосовується щодо доходiв i витрат, а також амортизацiйних вiдрахувань, що отриманi або понесенi (нарахованi), починаючи з 1 червня 2001 року.

     4. Особа, яка придбала торговий патент на торгiвлю товарами, визначеними у пунктi 2 роздiлу I цього Закону, має право на безоплатний обмiн такого торгового патенту на пiльговий торговий патент без справляння плати за такий обмiн та без повернення ранiше сплачених сум торгового патенту.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
17 травня 2001 року
N 2410-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.