ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28) такi змiни:

     1. Назву Закону викласти в такiй редакцiї:

     "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

     2. Преамбулу пiсля слiв "Вуглемаш" (м. Донецьк)" доповнити словами "Iнститут технiчної теплофiзики" (м. Київ), "Київська полiтехнiка" (м. Київ), "Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї" (м. Київ), "Укрiнфотех" (м. Київ)".

     3. Абзац одинадцятий статтi 1 доповнити словами "та забезпечення експортного потенцiалу держави".

     4. Частину другу статтi 3 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Прiоритетнi напрями дiяльностi для кожного iз технологiчних паркiв розробляються вiдповiдно до Закону України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та затверджуються Президiєю Нацiональної академiї наук України та центральним органом виконавчої влади з питань науки.

     Реєстрацiю, розгляд та експертизу iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв технологiчних паркiв здiйснює центральний орган виконавчої влади з питань науки".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пункт "к" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 5, ст. 31) викласти у такiй редакцiї:

     "к) товари, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв";

     2) абзац дванадцятий пункту 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 5, ст. 31) викласти у такiй редакцiї:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш", "Iнститут технiчної теплофiзики", "Київська полiтехнiка", "Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї", "Укрiнфотех" податок на додану вартiсть справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв";

     3) абзац тринадцятий пункту 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 5, ст. 31) викласти у такiй редакцiї:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш", "Iнститут технiчної теплофiзики", "Київська полiтехнiка", "Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї", "Укрiнфотех" податок на прибуток платникiв податку - технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх та спiльних пiдприємств - справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
7 березня 2002 року
N 3118-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.