ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" та iнших законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3 - 4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв

     Цей Закон визначає правовi та економiчнi засади запровадження та функцiонування спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка" (м. Київ), "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона" (м. Київ), "Iнститут монокристалiв" (м. Харкiв), "Вуглемаш" (м. Донецьк), "Iнститут технiчної теплофiзики" (м. Київ), "Київська полiтехнiка" (м. Київ), "Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї" (м. Київ), "Укрiнфотех" (м. Київ), "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Науковi i навчальнi прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Український мiкробiологiчний центр синтезу та новiтнiх технологiй" (УМБIЦЕНТ) (м. Одеса), "Яворiв" (Львiвська область), "Машинобудiвнi технологiї" (м. Днiпропетровськ) (далi - технологiчнi парки).

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Термiни, якi вживаються в цьому Законi

     Для цiлей цього Закону термiни вживаються в такому значеннi:

     1) технологiчний парк (технопарк) - юридична особа або група юридичних осiб (далi - учасники технологiчного парку), що дiють вiдповiдно до договору про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи та без об'єднання вкладiв з метою створення органiзацiйних засад виконання проектiв технологiчних паркiв з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологiй та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на свiтовому ринку продукцiї;

     2) договiр про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи та без об'єднання вкладiв учасникiв технологiчного парку (далi - договiр) - договiр мiж юридичними особами - учасниками технологiчного парку, що мiстить вiдомостi про склад учасникiв технологiчного парку, їх права та обов'язки, прiоритетнi напрями дiяльностi технологiчного парку, органи управлiння i керiвний орган технологiчного парку, їх повноваження та порядок прийняття ними рiшень, порядок фiнансування дiяльностi органiв управлiння i керiвного органу, порядок прийняття нових учасникiв технологiчного парку та виключення з числа учасникiв технологiчного парку, порядок лiквiдацiї технологiчного парку (припинення дiї договору);

     3) учасники технологiчного парку - юридичнi особи - суб'єкти наукової, науково-технiчної, пiдприємницької дiяльностi, що уклали мiж собою договiр згiдно з цим Законом;

     4) керiвний орган технологiчного парку - юридична особа - один з учасникiв технологiчного парку, який вiд iменi учасникiв технопарку вiдкриває спецiальний рахунок технологiчного парку i на якого за договором покладенi функцiї поточного керiвництва дiяльнiстю технологiчного парку, у тому числi щодо оформлення проектiв технологiчного парку, використання в установленому цим Законом порядку коштiв спецiального рахунку технологiчного парку, контролю за використанням коштiв спецiальних рахункiв учасникiв технологiчного парку, перевiрки та пiдготовки пропозицiй щодо внесення змiн або припинення виконання проектiв технологiчного парку, пiдготовки звiтiв про дiяльнiсть технологiчного парку, представлення iнтересiв учасникiв технологiчного парку в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, укладання вiдповiдно до законодавства договорiв вiд iменi технологiчного парку, та iншi функцiї вiдповiдно до договору;

     5) спiльне пiдприємство - пiдприємство, створене для виконання проектiв технологiчного парку, одним iз засновникiв якого є технологiчний парк або учасник технологiчного парку, а iншими - резиденти чи нерезиденти, сумарний внесок яких до статутного фонду становить суму в нацiональнiй валютi, еквiвалентну не менше 50000 доларiв США;

     6) проект технологiчного парку - пiдготовлений технологiчним парком комплект документiв, який включає опис взаємозв'язаних заходiв технологiчного парку, визначає його учасникiв та спiльнi пiдприємства (виконавцiв проекту), спiввиконавцiв i виробникiв продукцiї щодо проведення наукових дослiджень, технiчного, технологiчного, конструкторського проектування, випуску дослiдних партiй та промислового виробництва iнновацiйної продукцiї, а також щодо фiнансового, кадрового, маркетингового та комерцiйного забезпечення виробничого впровадження нових товарiв i надання послуг, що пройшов у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку експертизу i внесений до державного реєстру, який веде центральний орган виконавчої влади з питань науки. Номенклатура та обсяги ввезення в Україну необхiдних для реалiзацiї проекту технологiчного парку матерiалiв, устаткування, обладнання, комплектуючих та iнших товарiв, а також об'єми експериментального, дослiдного та промислового виробництва iнновацiйної продукцiї визначаються центральним органом виконавчої влади з питань науки iндивiдуально для кожного проекту;

     7) спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi - правовий режим, який передбачає надання державної пiдтримки щодо стимулювання дiяльностi технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств при реалiзацiї проектiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв;

     8) прiоритетнi напрями дiяльностi технологiчного парку - економiчно i соцiально зумовленi напрями науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi технологiчного парку, що вiдповiдають визначеним законодавством науково-технiчним та iнновацiйним прiоритетам i спрямованi на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологiчної та iнновацiйної продукцiї i насичення нею внутрiшнього ринку та забезпечення експортного потенцiалу держави.

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону

     Дiя цього Закону поширюється на технологiчнi парки, їх учасникiв та спiльнi пiдприємства, що виконують проекти технологiчних паркiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв.

Роздiл II
СПЕЦIАЛЬНИЙ РЕЖИМ IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 3. Спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв

     Спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi запроваджується для технологiчного парку строком на 15 рокiв i дiє при виконаннi проектiв технологiчного парку.

     Державне сприяння iнновацiйнiй дiяльностi технологiчних паркiв здiйснюється шляхом державної фiнансової пiдтримки та цiльового субсидiювання проектiв технологiчних паркiв.

     Стаття 4. Державна реєстрацiя технологiчного парку

     Державна реєстрацiя технологiчного парку здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань науки. Технопарку видається свiдоцтво про державну реєстрацiю встановленого зразка. Пiдставою для державної реєстрацiї технологiчного парку є включення його до перелiку технопаркiв, що наведений у преамбулi цього Закону.

     Стаття 5. Проекти технологiчних паркiв

     Проекти технологiчних паркiв, реалiзацiя яких здiйснюється згiдно з вимогами цього Закону, розробляються вiдповiдно до прiоритетних напрямiв дiяльностi технологiчних паркiв.

     Прiоритетнi напрями дiяльностi для кожного з технологiчних паркiв розробляються вiдповiдно до законiв України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi", розглядаються Президiєю Нацiональної академiї наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань науки.

     Розгляд, експертиза, державна реєстрацiя проектiв технологiчних паркiв здiйснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки за поданням Нацiональної академiї наук України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральним органом виконавчої влади з питань науки на проекти технологiчних паркiв, що пройшли розгляд, експертизу i вiдповiдно до встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку включенi до державного реєстру, видається свiдоцтво встановленого зразка про державну реєстрацiю проекту технологiчного парку.

     Свiдоцтво про державну реєстрацiю проекту технологiчного парку видається у строк, що не може перевищувати 90 днiв з дня подачi проекту технологiчного парку до центрального органу виконавчої влади з питань науки.

     Свiдоцтво про державну реєстрацiю проекту технологiчного парку видається на строк реалiзацiї цього проекту, але не бiльш як на п'ять рокiв, i є пiдставою для запровадження спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi вiдповiдно до цього Закону та вiдкриття спецiальних рахункiв технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств.

     Стаття 6. Фiнансова пiдтримка проектiв технологiчних паркiв

     Для фiнансової пiдтримки проектiв технологiчних паркiв запроваджується бюджетна програма пiдтримки дiяльностi технологiчних паркiв.

     Для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв щорiчно в Державному бюджетi України за бюджетною програмою пiдтримки дiяльностi технологiчних паркiв визначаються кошти, що спрямовуються на:

     повне або часткове (до 50 вiдсоткiв) безвiдсоткове кредитування (на умовах iнфляцiйної iндексацiї) проектiв технологiчних паркiв;

     повну або часткову компенсацiю вiдсоткiв, сплачуваних виконавцями проектiв технологiчних паркiв комерцiйним банкам та iншим фiнансово-кредитним установам за кредитування проектiв технологiчних паркiв.

     Порядок надання фiнансової пiдтримки технологiчним паркам, їх учасникам та спiльним пiдприємствам для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону.

     Стаття 7. Цiльовi субсидiї технологiчних паркiв

     Для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв технологiчним паркам, їх учасникам та спiльним пiдприємствам, що виконують проекти технологiчних паркiв, державою надаються цiльовi субсидiї у виглядi:

     звiльнення вiд ввiзного мита при ввезеннi в Україну для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матерiалiв, якi не виробляються в Українi;

     податкового векселя на суми податкового зобов'язання, що нараховуються згiдно iз Законом України "Про податок на додану вартiсть" при iмпортi нових устаткування, обладнання та комплектуючих, зi строком погашення на 720 календарний день, а при iмпортi матерiалiв, якi не виробляються в Українi, зi строком погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу митного контролю;

     суми податку на прибуток, одержаного при реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв, нарахованого в порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

     Зазначенi суми податкiв, що нараховуються при виконаннi проектiв технологiчних паркiв, технологiчнi парки, їх учасники та спiльнi пiдприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств у строки, встановленi Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" та iншими законодавчими актами.

     При цьому на спецiальнi рахунки учасникiв технологiчних паркiв та спiльних пiдприємств, якi є виконавцями проектiв технологiчних паркiв, зараховуються 50 вiдсоткiв зазначених сум податкiв, а решта 50 вiдсоткiв зазначених сум зараховуються на спецiальний рахунок керiвного органу вiдповiдного технологiчного парку.

     Порядок зарахування сум податкiв на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств, порядок використання коштiв цiльових субсидiй та порядок контролю за їх використанням встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Використання коштiв цiльових субсидiй

     Зарахованi на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств кошти цiльових субсидiй використовуються технологiчними парками, їх учасниками та спiльними пiдприємствами при реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв на:

     проведення наукових, науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв;

     створення, розвиток, модернiзацiю та реконструкцiю науково-технологiчних, експериментальних та дослiдно-промислових дiльниць, у тому числi на iнструменти, обладнання та устаткування, що використовуються для цiлей iнновацiйної дiяльностi;

     пiдготовку конструкторської та технологiчної документацiї, технiчних умов, технiчних проектiв та витрати на пiдготовку виробництва iнновацiйної продукцiї;

     патентування розробок, придбання прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi (патентiв, лiцензiй на використання винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв, ноу-хау тощо);

     накладнi та поточнi витрати (на матерiали, технiчне забезпечення тощо), що виникають у ходi iнновацiйної дiяльностi;

     придбання обладнання, устаткування та iнших засобiв виробництва, пов'язаних з впровадженням iнновацiй;

     науково-органiзацiйну дiяльнiсть керiвного органу технопарку, проведення та участь у роботi наукових, науково-технiчних конференцiй, семiнарiв та виставок, публiкацiю результатiв наукових дослiджень за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв.

     Кошти цiльових субсидiй, зарахованi при реалiзацiї проекту технологiчного парку на спецiальнi рахунки його учасникiв та спiльних пiдприємств i не використанi протягом наступних трьох мiсяцiв пiсля закiнчення строку виконання проекту технологiчного парку, пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України.

     Кошти цiльових субсидiй, зарахованi при реалiзацiї проектiв технологiчного парку на спецiальний рахунок технологiчного парку (або керiвного органу технопарку) i не використанi протягом строку дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю технологiчного парку, пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю технологiчного парку пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України.

     Реалiзацiя проекту технологiчного парку не може бути пiдставою для зниження податкових зобов'язань за основним видом дiяльностi виконавця цього проекту технологiчного парку.

     Стаття 9. Кредити для проектiв технологiчних паркiв

     Проекти технологiчних паркiв є прiоритетними для залучення коштiв Української державної iнновацiйної компанiї та її регiональних вiддiлень.

     Стаття 10. Амортизацiя основних фондiв технологiчних паркiв

     Технологiчним паркам, їх учасникам та спiльним пiдприємствам при реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв дозволяється прискорена амортизацiя задiяних у проектi технологiчного парку основних фондiв i встановлюється щорiчна 20-вiдсоткова норма прискореної амортизацiї основних фондiв груп 3 та 4.

     При цьому амортизацiя задiяних у проектi технологiчного парку основних фондiв групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.

     Стаття 11. Особливостi валютного регулювання

     Розрахунки за експортно-iмпортними операцiями, що здiйснюються при виконаннi вiдповiдно до цього Закону проектiв технологiчних паркiв, проводяться у строк до 150 календарних днiв.

     Кошти, що надiйшли в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї продукцiї (продажу товарiв, виконання робiт, надання послуг) технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств, не пiдлягають обов'язковому продажу.

     Стаття 12. Контроль i вiдповiдальнiсть за реалiзацiю проектiв технологiчних паркiв

     Контроль та монiторинг за реалiзацiєю проектiв технологiчних паркiв здiйснює центральний орган виконавчої влади з питань науки в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Технологiчнi парки, їх учасники та спiльнi пiдприємства здiйснюють окремий бухгалтерський та податковий облiк операцiй, пов'язаних з реалiзацiєю проектiв технологiчних паркiв.

     Суми цiльових субсидiй, зарахованi на спецiальний рахунок технологiчного парку, їх учасникiв та спiльних пiдприємств i використанi не за призначенням, пiдлягають стягненню до Державного бюджету України.

     У разi нецiльового використання ввезених на територiю України матерiалiв, устаткування, обладнання, комплектуючих та iнших товарiв, не для потреб реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв, суми ввiзного мита та податку на додану вартiсть, що нараховуються згiдно з митним законодавством України та вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пiдлягають стягненню до Державного бюджету України. При цьому платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, в якому вiдбулося таке порушення, на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена при ввезеннi на територiю України таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податкiв, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, за перiод їх нецiльового використання.

     Вiдповiдальнiсть за нецiльове використання ввезених на територiю України матерiалiв, устаткування, обладнання, комплектуючих та iнших товарiв, а також коштiв цiльових субсидiй, зарахованих на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств, несуть керiвники технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств згiдно iз законом.

     У разi якщо при реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв виявленi порушення технологiчними парками, їх учасниками та спiльними пiдприємствами вимог статтi 7 цього Закону, державна реєстрацiя таких проектiв технологiчних паркiв скасовується за рiшенням центрального органу виконавчої влади з питань науки. При цьому технологiчнi парки, їх учасники та спiльнi пiдприємства - виконавцi таких проектiв зобов'язанi за наслiдками податкового перiоду, на який припадає скасування державної реєстрацiї проектiв технологiчного парку, збiльшити свої податковi зобов'язання на суму зарахованих на спецiальний рахунок коштiв цiльових субсидiй з дати виникнення такого порушення до дати прийняття рiшення про скасування державної реєстрацiї проекту технологiчного парку, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання.

     Стаття 13. Особливостi дiї законодавства України при запровадженнi спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi

     Вiдносини, пов'язанi з виконанням проектiв технологiчних паркiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв, регулюються цим Законом, а також пов'язаними з ним iншими нормативно-правовими актами.

     При запровадженнi спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв законодавство України з питань, урегульованих статтями 5 - 11 цього Закону, дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     Держава гарантує стабiльнiсть установленого цим Законом спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв. Внесення змiн до законодавства не повинно погiршувати умови дiяльностi технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств щодо виконання проектiв технологiчних паркiв у спецiальному режимi iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв.

Роздiл III
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 лютого 2006 року.

     2. Для iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв технологiчних паркiв, спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi яких припинений Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України", продовжується термiн їх виконання на iнтервал часу вiд 31 березня 2005 року до дня вступу у дiю цього Закону.

     3. Проекти технологiчних паркiв, зареєстрованi в установленому порядку до 1 сiчня 2005 року, продовжують свою чиннiсть з дня вступу в дiю цього Закону на умовах, сформованих у цьому Законi.

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29, ст. 368; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267, N 46 - 47, ст. 468) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Для проектiв технологiчних паркiв, зареєстрованих у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв";

     2) пункт 11.5 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 441) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Платниками податку, що виконують проекти технологiчних паркiв згiдно iз Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", при iмпортi нових устаткування, обладнання, комплектуючих надається органам митного контролю податковий вексель зi строком погашення на 720 календарний день, а при iмпортi матерiалiв, якi не виробляються в Українi, надається податковий вексель на суму податкового зобов'язання зi строком погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу митного контролю";

     3) у Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 22, ст. 172; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 33, ст. 430):

     пункт 8.6 статтi 8 доповнити пiдпунктом 8.6.4 такого змiсту:

     "8.6.4. Установити для технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств при виконаннi зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" порядку проектiв технологiчних паркiв щорiчну 20-вiдсоткову норму прискореної амортизацiї основних фондiв груп 3 i 4.

     При цьому амортизацiя основних фондiв групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення";

     пункт 22.31 статтi 22 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Для технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств при виконаннi зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" порядку проектiв технологiчних паркiв оподаткування їх прибутку здiйснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у тримiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     з 2007 року запровадити в Державному бюджетi України бюджетну програму "Державна пiдтримка дiяльностi технологiчних паркiв".

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
12 сiчня 2006 року
N 3333-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.