ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19. На перiод дiї процедури списання заборгованостi згiдно iз Законом України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю" для учасникiв списання заборгованостi, визначених цим Законом, що є платниками податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу, податок на додану вартiсть попередньо вiднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов'язань, не пiдлягає коригуванню i не змiнює склад податкових зобов'язань та податкового кредиту звiтного податкового перiоду платникiв податку";

     2) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22. Норми статей 135, 159, 192 та пункту 5 пiдроздiлу 4 роздiлу XX Податкового кодексу України не поширюються на заборгованiсть, до якої застосовується механiзм списання на умовах, визначених Законом України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю";

     3) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Пiдлягають списанню:

     податковий борг станом на 1 сiчня 2011 року Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" (крiм податкового боргу з податку на додану вартiсть при здiйсненнi митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територiю України у минулих перiодах) та її дочiрнiх пiдприємств ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз", суб'єктiв господарювання, що здiйснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, перед бюджетом (у тому числi податковий борг, який виник у зв'язку iз порушеннями податкового, валютного та митного законодавства), а також грошовi зобов'язання, якi виникнуть у зв'язку iз застосуванням механiзму списання вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю";

     реструктуризованi суми податкiв та зборiв на умовах, визначених Законом України вiд 23 червня 2005 року N 2711-IV "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу", пiдприємствам - виробникам електричної енергiї, якi мають лiцензiю на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї, а також грошовi зобов'язання, якi виникнуть у зв'язку iз застосуванням механiзму списання вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю";

     податковий борг суб'єктiв господарювання, що здiйснюють постачання електричної енергiї за регульованим тарифом, перед бюджетом, який виник внаслiдок визначення податковими органами податкового зобов'язання суб'єкта господарювання через наявнiсть небалансу технологiчних витрат електроенергiї (понаднормативних витрат електроенергiї), що вiдносяться до перiодiв до 1 сiчня 2011 року;

     визначенi контролюючими органами станом на 1 сiчня 2011 року неузгодженi грошовi зобов'язання та пенi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" (крiм зобов'язань з податку на додану вартiсть при здiйсненнi митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територiю України у минулих перiодах) та її дочiрнiх пiдприємств ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", АТ "Чорноморнафтогаз" та ДП "Енергоринок", за якими тривають процедури адмiнiстративного або судового оскарження;

     визначенi контролюючими органами неузгодженi грошовi зобов'язання та пенi суб'єктiв господарювання, що здiйснюють постачання електричної енергiї за регульованим тарифом, через наявнiсть небалансу технологiчних витрат електроенергiї (понаднормативних витрат електроенергiї), що вiдносяться до перiодiв до 1 сiчня 2011 року та за якими тривають процедури адмiнiстративного або судового оскарження;

     розстроченi Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" податковi зобов'язання (з урахуванням процентiв, нарахованих на такi розстроченi суми) з податку на прибуток та податку на додану вартiсть.

     Суми, списанi вiдповiдно до положень цього пункту та Закону України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю", не включаються до валових доходiв та валових витрат учасникiв процедури списання.

     Вiдповiднi рiшення про списання зазначених сум приймаються контролюючими органами в межах їх компетенцiї у порядку, передбаченому для списання безнадiйного податкового боргу, протягом десяти робочих днiв з дня подання заяви платника податкiв. У разi вiдмови контролюючим органом у списаннi згiдно з цим пунктом платники податкiв можуть оскаржити такi дiї в порядку, визначеному главою 4 цього Кодексу.

     Згiдно з положеннями цього пункту списанню пiдлягають суми, що залишаються несплаченими станом на перше число мiсяця, у якому набрав чинностi Закон України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю".

     На списанi вiдповiдно до положень цього пункту суми не нараховуються штрафнi санкцiї та пеня, передбаченi цим Кодексом".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Законом України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю" та дiє до 31 грудня 2011 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 травня 2011 року
N 3320-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.