ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) такi змiни:

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "iнших органiв" виключити;

     2) статтю 3 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "наявностi одного органу державного нагляду (контролю) у складi центрального органу виконавчої влади";

     3) в абзацi другому частини другої статтi 5 слова "для життєдiяльностi" виключити;

     4) частину першу статтi 6 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "настання аварiї, смертi потерпiлого внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання, що було пов'язано з дiяльнiстю суб'єкта господарювання".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     5) у пунктi 3 статтi 22 "Прикiнцевi положення" слова "у встановлений цим Законом строк" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 липня 2010 року
N 2399-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.