ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо обмеження втручання у дiяльнiсть суб'єктiв господарювання

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 16621 такого змiсту:

     "Стаття 16621. Порушення порядку здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

     Порушення встановленого законом порядку здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, а саме:

     порушення строкiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

     порушення перiодичностi здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю);

     проведення заходiв державного нагляду (контролю) за вiдсутностi пiдстав, установлених законом;

     проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повiдомлення або з порушенням строкiв такого повiдомлення, якщо необхiднiсть та строк зазначеного повiдомлення встановленi законом;

     проведення позапланових заходiв державного нагляду (контролю) без погодження вiдповiдного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обов'язковим вiдповiдно до закону;

     здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) без застосування акта перевiрки, що мiстить перелiк питань для проведення перевiрки виконання вимог законодавства у сферi господарської дiяльностi;

     порушення встановленого Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" порядку вiдбору зразкiв продукцiї;

     проведення перевiрки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом;

     висунення вимог щодо надання документiв, iнформацiї, зразкiв продукцiї, що не стосуються здiйснення заходу державного нагляду (контролю);

     ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевiрки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб органу державного нагляду (контролю) вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у назвi та абзацi першому статтi 18838 слова "спецiально уповноваженого органу" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику";

     3) доповнити статтею 18845 такого змiсту:

     "Стаття 18845. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва

     Залишення посадовою особою без розгляду подання посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, щодо усунення порушень закону про державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi, а також несвоєчасне надання вiдповiдi на таке подання, неподання необхiдної iнформацiї про проведенi заходи державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi або подання недостовiрної iнформацiї, довiдок, документiв, матерiалiв, вiдомостей про такi заходи, створення перешкод у здiйсненнi посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, покладених на них повноважень, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) статтю 221 пiсля цифр "16618" доповнити цифрами "16621", а пiсля цифр "18841" - цифрами "18845";

     5) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац "центрального органу виконавчої влади з питань лiцензування, державної регуляторної полiтики та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, статтi 16610 - 16612, 18838)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, державної регуляторної полiтики, державної полiтики у сферi лiцензування, дозвiльної системи (статтi 16610, 16612, 16621, 18838,18845);

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, стаття 16611)".

     2. У Законi України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "прийнятного рiвня" замiнити словами "допустимого рiвня";

     2) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час здiйснення заходiв: валютного контролю; митного контролю на кордонi; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банкiвського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузi цивiльної авiацiї; при проведеннi оперативно-розшукової дiяльностi, дiзнання, прокурорського нагляду, досудового слiдства i правосуддя";

     3) у статтi 3:

     абзац шостий доповнити словами "неприпустимостi проведення перевiрок суб'єктiв господарювання за анонiмними та iншими необґрунтованими заявами, а також невiдворотностi вiдповiдальностi осiб за подання таких заяв";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснення державного нагляду (контролю) лише за наявностi пiдстав та в порядку, визначених законом";

     абзац дев'ятий доповнити словами "та неприпустимостi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) рiзними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання";

     4) у статтi 4:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi якщо суб'єкт господарювання на вiдповiдний плановий перiод включений до планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) одночасно кiлькох органiв державного нагляду (контролю), вiдповiднi плановi заходи здiйснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всiма органами державного нагляду (контролю), до планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) яких включено суб'єкта господарювання.

     Складання та затвердження плану комплексних планових заходiв державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     План комплексних планових заходiв державного нагляду (контролю) затверджується для всiх органiв державного нагляду (контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, не пiзнiше нiж за 10 днiв до початку вiдповiдного планового перiоду.

     Здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) рiзними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено.

     Здiйснення органом державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання планових заходiв державного нагляду (контролю) протягом одного планового перiоду заборонено, якщо в цьому плановому перiодi такий суб'єкт господарювання включений до плану здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) iншого органу державного нагляду (контролю).

     Внесення одного й того самого суб'єкта господарювання до планiв державного нагляду (контролю) рiзних органiв державного нагляду (контролю) є пiдставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю)";

     у частинi третiй слова "встановлений правилами" замiнити словами "встановлений його правилами";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Виробництво (виготовлення) або реалiзацiя продукцiї, виконання робiт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути призупиненi виключно за рiшенням суду.

     Вiдновлення виробництва (виготовлення) або реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, надання послуг суб'єктами господарювання пiсля призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який iнiцiював призупинення, повiдомлення суб'єкта господарювання про усунення ним усiх встановлених судом порушень";

     частину десяту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiд час проведення заходiв державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб'єктiв господарювання оригiналiв їхнiх фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, а також комп'ютерiв, їх частин, крiм випадкiв, передбачених кримiнальним процесуальним законодавством";

     5) частину першу статтi 5 доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Протягом одного року проведення бiльш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання не допускається.

     План здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) на наступний плановий перiод повинен мiстити конкретнi календарнi дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здiйснення.

     План здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) на вiдповiдний плановий перiод оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi органу державного нагляду (контролю) не пiзнiше нiж за 10 днiв до початку вiдповiдного планового перiоду";

     6) у частинi першiй статтi 6:

     перше речення абзацу п'ятого викласти в такiй редакцiї: "обґрунтоване звернення фiзичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "Фiзичнi особи, якi подали безпiдставне звернення про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом";

     7) частину другу статтi 8 доповнити абзацами восьмим - дванадцятим такого змiсту:

     "дотримуватися встановлених законом принципiв, вимог та порядку здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     не перешкоджати праву суб'єктiв господарювання на будь-який законний захист, у тому числi третiми особами;

     виконувати законнi вимоги посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi;

     подавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, достовiрну iнформацiю, документи i матерiали про проведенi заходи державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     сприяти здiйсненню посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, покладених на них повноважень";

     8) текст статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Шкода, завдана фiзичнiй чи юридичнiй особi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадової або службової особи органу державного нагляду (контролю), вiдшкодовується за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, передбачених для фiнансування цього органу, незалежно вiд вини такої посадової або службової особи.

     Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе вiдповiдальнiсть у порядку регресу в розмiрi виплаченого з вiдповiдного бюджету вiдшкодування у зв'язку з незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю такої посадової або службової особи";

     9) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва, належать:

     пiдготовка та подання в установленому порядку пропозицiй щодо формування державної полiтики з питань здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     розроблення та погодження проектiв нормативно-правових актiв з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     вивчення досвiду iнших держав щодо реалiзацiї державної полiтики з питань здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi та внесення пропозицiй щодо поширення такого досвiду в Українi;

     здiйснення методичного та iнформацiйного забезпечення дiяльностi органiв державного нагляду (контролю);

     проведення перевiрок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог цього Закону в частинi здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     участь в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку у заходах державного нагляду (контролю), що проводяться iншими центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, державними колегiальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування;

     одержання вiд органiв державного нагляду (контролю) та суб'єктiв господарювання iнформацiї, довiдок, документiв, матерiалiв, вiдомостей щодо проведення заходiв державного нагляду (контролю) у вiдповiднiй сферi господарської дiяльностi;

     забезпечення складання та затвердження планiв комплексних планових заходiв державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     складання актiв перевiрок та внесення в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку подань до органiв державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог цього Закону, якi є обов'язковими до розгляду;

     узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     розроблення висновкiв, пропозицiй та рекомендацiй щодо удосконалення законодавства з питань органiзацiї державного нагляду (контролю)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 липня 2014 року
N 1600-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.